Старший викладач Прохоренко О.В.

ПрохоренкоПРОХОРЕНКО ОЛЕНА ВІКТОРОВНА

Посада: старший викладач

Дисципліни

Основи менеджменту,
Самоменеджмент,
Спецкурс з сучасних проблем менеджменту,
Податковий контроль,
Адміністрування податків

Наукові інтереси

Управління бізнес-процесами, аутсорсинг і інтеграція промислових підприємств

Список праць

Навчальні посібники
Техніка і технологія договірних відносин: навчальний посібник / О.В.Прохоренко, М.П.Горбунов, Харків: НТУ “ХПІ”, 2009

Методичні матеріали
Друковані: Методичні вказівки до кваліфікаційної роботи зі спеціальностей 8.050201, 7.050201 для студентів економіко-правового факультету денної та заочної форми навчання / Погорєлов М.І., Погорєлов С.М., Горбунов М.П., Задриборода (Прохоренко) О.В. // Харків: ХДПУ, 2000.
Підготовка за освітньо-кваліфікаційною програмою магістра: методичні вказівки для студентів денного і заочного навчання факультету інтегральної підготовки / Прохоренко О.В., Кіпенський А.В. // Харків: НТУ “ХПІ”, 2013
В електронному вигляді: Тексти лекцій, методичні вказівки для самостійної роботи і практичних занять, екзаменаційні білети (питання для заліку) з курсів: Організація праці менеджера; Самоменеджмент Спецкурс по сучасних проблемах менеджменту; Вступ до фаху.

Статті за останні 3 роки
1. Прохоренко О. В. Аутсорсинг як засіб віртуалізації бізнесу / О. В. Прохоренко // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – № 31. – С. 119–123.
2. Прохоренко О. В. Багаторівнева класифікація відносин аутсорсингу / П. В. Брінь, О. В. Прохоренко // Науковий журнал «Економіка і фінанси» – Дніпропетровськ: ПП Шевелєв Є.О., 2013. – №12. –- С. 78–86.
3. Прохоренко О. В. Числові та аналітичні методи розрахунку внутрішньої норми прибутковості інвестиційних проектів / О. В. Прохоренко, А.О.Прохоренко // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях – Харків: НТУ «ХПІ», 2013 – № 37 (1010), с.170-174
4. Прохоренко О. В. Місце аутсорсингу в процесі реструктуризації підприємства / О. В. Прохоренко // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – №4(1047). – С. 109–114.
5. Прохоренко О. В. Кількісне оцінювання ступеню інтеграції підприємства / П. В. Брінь, О. В. Прохоренко // Науковий економічний журнал «Актуальні проблеми економіки» – Київ: Національна академія управління, 2014. – №7(157). – С. 484–495.
6. Прохоренко О. В. Інтеграційні та зворотні процеси промислових підприємств України: деякі аспекти / О. В. Прохоренко // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. – Суми: Сумський державний університет, 2014. – №1 – С.42–50.
7. Прохоренко О. В. Обгрунтування вимог до контрагента у відносинах аутсорсингу / П. В. Брінь, О. В. Прохоренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2014 р. – №9 (2014). – С. 87–94.
8. Прохоренко О. В. Оцінювання і вибір контрагента аутсорсингу на основі методу аналізу ієрархій / П. В. Брінь, О. В. Прохоренко // Економічний аналіз: Зб.наук. праць / Тернопільський національний економічний університет – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2015 р. – Том 19. – №2. – С. 33-40.
9. Прохоренко О. В. Організаційно-економічний механізм управління аутсорсингом на підприємстві / О. В. Прохоренко // Науковий журнал «Економіка. Фінанси. Право». – Київ: «Аналітика», 2015 р. – №4/1’2015 – С. 16–21.
10. Прохоренко О. В. Практичні аспекти застосування аутсорсингу на підприємстві машинобудування України / О. В. Прохоренко // Вісник національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015 р. – №23(1132). – С. 75–81.
11. O.Prokhorenko. Designing of international project outsourcing in educational process International /O.Prokhorenko, P.Brin, J.Huber //CD ROM: Conference “E-internationalization and collaborative learning”, Kassel university press, ISBN 978-3-89958-589-6

Comments are closed.