Завідувач кафедри

Krasnokutska_250x250

КРАСНОКУТСЬКА НАТАЛІЯ СТАНІСЛАВІВНА

професор, доктор економічних наук

 

Про викладача

Закінчила Харківську державну академію технології та організації харчування за спеціальністю «Економіка підприємств», одержала кваліфікацію економіста (диплом з відзнакою).

У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію за темою: “Методичні аспекти оцінки інвестиційної привабливості підприємств роздрібної торгівлі”.

З 1998 року працювала у Харківському державному університеті харчування та торгівлі на посадах асистента, старшого викладача, доцента, професора кафедри економіки підприємств харчування та торгівлі.

З 2007 по 2010 рp. навчалася в докторантурі Київського національного торговельно-економічного університеті. З 2011 року доктор економічних наук(спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами).

З жовтня 2014 р. працюю в Національному технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” на посаді завідувача кафедри менеджменту та оподаткування.

Хобі – гірські лижі, туризм.

E-mail: krasnokutskaya.natalia@gmail.com

Дисципліни

Інвестування
Методи оцінки інвестицій
Методи управління портфелями інвестицій
Оцінка бізнесу

Наукові інтереси

Ціннісно-орієнтоване управління підприємствами; формування та розвиток потенціалу підприємств; розвиток торговельного підприємництва; корпоративна соціальна відповідальність; використання інформаційних систем у менеджменті

Список праць

Монографії та підручники:

1. Трансформаційні процеси в торгівлі України в умовах інтернаціоналі-зації : монографія / [Л. О. Лігоненко, Г. М. Богословець, Н. С. Краснокутська та ін.] ; за ред. Л. О. Лігоненко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 334 с.
2. Формування асортиментної політики підприємств роздріб¬ної торгівлі : монографія / [Н. О. Власова, Н. С. Краснокутська, Н. М. Смольнякова та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2009. – 189 с.
3. Краснокутська Н. С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження : монографія / Н. С. Краснокутська. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. – 247 с.
4. Оцінка економічного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі / [Н. О. Власова, О.В. Носова, Н. С. Краснокутська, О.С. Маковоз]. – Харків : ХДУХТ, 2010. – 189 с.
5. Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі на продовольчі товари : монографія / [Н. О. Власова, Н. С. Краснокутська, Н. М. Смольнякова та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 376 с.
6. Краснокутська Н. С. Управління потенціалом торговельного підприємства : монографія / Н. С. Краснокутська. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2012. – 354 с.
7. Національна економіка : підручник / [О. В. Носова, Н. О. Власова, Н. С. Краснокутська та ін..]. – К. : ЦУЛ, 2013. – 512 с.
8. Цінова політика підприємств торгівлі продовольчими товарами : ефективність та формування : монографія / Н.О. Власова, Н.С. Краснокутська, Н.М. Смольнякова та ін.. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2013. – 218 с.
9. Управління комерційними ризиками підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Н.С. Краснокутська, В.М. Лачкова. – Х. : Видавець Іванченко І.С., 2014. – 144 с.
10. Управління оборотними активами в підприємствах роздрібної торгівлі : монографія / Н.О. Власова, Н.С. Краснокутська та ін. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2014. – 328 с.

11.  Краснокутська Н.С. Підприємницький потенціал як фактор розвитку торговельних підприємств : монографія / Н. С. Краснокутська, І.Г. Бубенець. – Харків : Монограф, 2015. – 198 с.

Навчальні посібники (рекомендовані МОН України):

  1. Краснокутська Н.С. Інвестиційна привабливість підприємств роздрібної торгівлі : навчальний посібник / Н.С. Краснокутська. – Харків : ХДУХТ, 2003. – 152 с.
  2. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства : формування та оцінка / Н.С. Красноутська. – К. : ЦУЛ, 2005. – 352 с.
  3. Національна економіка : підручник / [О. В. Носова, Н. О. Власова, Н. С. Краснокутська та ін..]. – К. : ЦУЛ, 2013. – 512 с.
  4. Економіка ресторанного господарства / [Н. О. Власова, Н. С. Краснокутська, О.А. Круглова та ін.]. – Харків : Сівіт книг, 2013. – 389 с.
  5. Економіка торгівлі / [Н. О. Власова, Н. С. Краснокутська, О.А. Круглова та ін.]. – Харків : Сівіт книг, 2014. – 300 с.

Статті у фахових виданнях:

1. Краснокутська Н. С. Методологічні основи оцінювання реалізації потенціалу підприємства / Н. С. Краснокутська // Академічний огляд. – Дніпропетровськ. : Дніпропетр. ун-т екон. та права, 2010. – № 1 (32). – С. 67–73.
2. Краснокутська Н. С. Оцінювання ступеню реалізації потенціалу підприємства з використанням теорії нечітких множин / Н. С. Краснокутська // Наука й економіка. – 2010. – № 1 (17). – С. 237–242.
3. Краснокутська Н. С. Пріоритети формування та розвитку потенціалу торговельного підприємства на різних стадіях його життєвого циклу / Н. С. Краснокутська // Механізм регулювання економіки. – Суми : СумДУ – 2010. – № 1 (45). – С. 136–144.
4. Краснокутська Н. С. Особливості дослідження синергічних видів потенціалу торговельних підприємств / Н. С. Краснокутська // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2010. – № 6 (109). – С. 113–117.
5. Краснокутська Н. С. Особливості ресурсного потенціалу торговельних підприємств України (емпіричний аналіз) / Н. С. Краснокутська // Схід. – 2010. – № 2 (102). – С. 14–19.
6. Краснокутська Н. С. Система оцінювання повноти реалізації потенціалу торговельного підприємства / Н. С. Краснокутська // Економічна стратегія і перспек¬тиви розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Х. : ХДУХТ, 2010. – Вип. 1 (11). – С. 231–238.
7. Краснокутська Н. С. Оптимізація структури потенціалу підприємства / Н. С. Краснокутська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. – 2010. – Вип. 262. – Т. VII. – С. 1782–1787.
8. Краснокутська Н. С. Управління потенціалом торговельного підприємства на основі програмно-цільового підходу / Н. С. Краснокутська // Економічна стратегія і перспек¬тиви розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Х. : ХДУХТ, 2010. – Вип. 2 (12).
9. Краснокутська Н. С. Змістовна характеристика ділової репутації підприємства в системі понять репутаційного менеджменту / Н. С. Краснокутська, О. А. Чирва // Вісник ДонНУЕТ. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – № 4 (52). – С. 182–189.
10. Краснокутська Н. С. Система функцій позикового капіталу підприємства / Н. С. Краснокутська, В. В. Землянко // Економічна стратегія і перспек¬тиви розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Х. : ХДУХТ, 2011. – Вип. 1 (13). – С. 202–207.
11. Краснокутська Н. С. Засоби та методи мобілізації нереалізованого потенціалу торговельного підприємства / Н. С. Краснокутська // Економічна стратегія і перспек¬тиви розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Х. : ХДУХТ, 2011. – Вип. 2 (14). – С. 186–194.
12. Краснокутська Н. С. Системний підхід до управління продажами в інтернет-магазині / Н. С. Краснокутська, Н. С. Кардовська // Економічна стратегія і перспек¬тиви розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Х. : ХДУХТ, 2012. – Ч. 1. – С. 216–224.
13. Краснокутська Н. С. Стратегічні завдання розвитку потенціалу торговельних підприємств в Україні в умовах глобалізації / Н. С. Краснокутська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький: ХмНУ. – 2012. – Т. 3. – С. 13-18.
14. Краснокутська Н. С. Концепція ціннісно-орієнтованого управління потенціалом підприємства / Н. С. Краснокутська // Актуальні проблеми економіки. – Київ, 2012. – №8. – С. 23-29.
15. Краснокутська Н. С. Теоретико-методичні засади комплексної оцінки розвитку торговельного підприємства / Н. С. Краснокутська, Т. В. Ков’ях // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – 2012. – №7-8. – С.93-96.
16. Краснокутська Н. С. Репутаційний потенціал як чинник розвитку торговельних підприємств України / Н. С. Краснокутська // Бізнес-інформ. – 2012. – № 8. – С. 97-100.
17. Краснокутська Н. С. Умови ефективності розвитку торговельного підприємства за рахунок реструктуризації асортименту / Н. С. Краснокутська, Т. В. Ков’ях // Економічна стратегія і перспек¬тиви розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Х. : ХДУХТ, 2012. – Ч. 2. – С. 204–210.
18. Краснокутська Н. С. Матричний підхід до оцінювання реалізації потенціалу торговельних підприємств / Н. С. Краснокутська // Економічний аналіз : зб. наук. пр. – Т. : ТНЕУ, 2012. – Вип. 11. – С. 295–299.
19. Krasnokutska N. S. Comparative analysis of the knowledge-based potential on the level of countries and regions / N. S. Krasnokutska // Бізнес-інформ. – 2012. – № 12. – С. 46-49.
20. Краснокутська Н. С. Теоретичні аспекти управління розвитком малих підприємств / Н. С. Краснокутська, А. Г. Бубенець // Економічна стратегія і перспек¬тиви розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Х. : ХДУХТ, 2013. – Ч. 1.
21. Краснокутская Н. С. Влияние ресурсного потенциала на формирование ценности предприятиями торговли / Н. С. Краснокутская, Е. А. Круглова, В. Ю. Андросова // Бізнес-інформ. – 2013. – № 5. – С. 202-207.
22. Краснокутська Н. С. Періодизація розвитку теорії стратегічного управління / Н. С. Краснокутська, Т. С. Пічугіна, В. І. Подколозіна // Економічна стратегія і перспек¬тиви розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Х. : ХДУХТ, 2013. – Ч. 2.
23. Краснокутська Н. С. Оцінка втрат ресурсного потенціалу під час управління комерційними ризиками підприємств торгівлі / Н. С. Краснокутська, В. М. Лачкова // Вісник ПУЕТ. – 2013.
24. Краснокутська Н. С. Методи управління комерційними ризиками підприємств торгівлі / Н. С. Краснокутська, В.М. Лачкова // Економічна стратегія і перспек¬тиви розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Х. : ХДУХТ, 2013. – Ч. 2.
25. Краснокутська Н. С. Стан та перспективи розвитку ресторанного господарства України / Н. С. Краснокутська, О.П. Ткаченко, А.С. Веременик // Економічна стратегія і перспек¬тиви розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Х. : ХДУХТ, 2013. – Ч. 2.
26. Краснокутська Н. С. Теорія зацікавлених сторін: основні положення та області дослідження / Н. С. Краснокутська, Я.С. Ришкова // Економічна стратегія і перспек¬тиви розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. пр. – Х. : ХДУХТ, 2014. – Ч. 1. – С. 96−104.
27. Краснокутська Н. С. Підприємницький потенціал торговельного підприємства: зміст, особливості та чинники формування/ Н. С. Краснокутська, І.Г. Бубенець.// Вісник ПУЕТ. – 2013. – Вип. 4.
28. Краснокутская Н. С. Предпринимательский потенциал в контексте эволюции теории предпринимательства / Н.С. Краснокутская. И.Г. Бубенец // Бізнес-Інформ. – № 9. – 2014.
29. Краснокутська Н. С. Аналіз чутливості ефективності діяльності підприємства до змін рівня використання його ресурсного потенціалу / Н.С. Краснокутська. О.А. Круглова // Бізнес-Інформ. – № 11. – 2014.
30. Краснокутська Н. С. Соціальна відповідальність як критерій ціннісно-орієнтованого управління (емпіричний аспект) / Н.С. Краснокутська. О.А. Круглова // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – 2014. – Вип. 45.
31.Краснокутська Н. С. Особливості клієнтоорієнтованого управління на підприємствах / Н. С. Краснокутська, Р.С. Тихонченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. − Вип.9. −  С. 33-37.
32. Краснокутська Н. С. Оцінка внутрішнього підприємницького клімату в підприємствах торгівлі / Н. С. Краснокутська, І.Г. Бубенець // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : зб. наук. праць. – Х.: ХДУХТ, 2015. – Вип. 1.

Comments are closed.