Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Інформація про наукову діяльність (основні публікації за напрямом, науково-дослідна робота, участь у конференціях і семінарах, робота з аспірантами та докторантами, керівництво студентською науковою роботою)

1

2

7

1

Кричковська Лідія Василівна

Всього публікацій – 305, у тому числі основні за напрямом:1.Л.В. Кричковська Застосування β-каротину біотехнологічного походження у функціональних жирових продуктах. / Кричковська Л.В., Бєлінська А.П. // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій. – Одеса: ОНАХТ. – 2009. – Вип. 36. – Том. 2. – С. 183–186.2. Л.В Кричковская Разработка функционального продукта со сбалансированным составом полиненасыщенных жирных кислот / А.П. Белинская, Л.В Кричковская, Т.И. Зекунова // Вісник Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – №15. – С. 94–98.

3. Л.В. Кричковська Розробка скваленвмісної сумішевої олії зі збалансованим складом поліненаси-чених жирних кислот / А.П. Бєлінська, Л.В. Крич-ковська, Н.І. Черевична // Східно-європейський журнал передових технологій. – Харків, Технологічний центр. – 2012. – № 3/8 (45). – С. 68–70.

4. Л.В. Кричковська Вибір олійної основи з метою стабілізації біологічно активних речовин від окисного псування / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Радзієвська І.Г. // Харчова промисловість. – Київ: НУХТ. – 2013. – № 9. – С. 42–45.

Участь у конференціях – 58, у тому числі основні за напрямом:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв», 2009-2013 рр.;

75-а, 76-а Наукові конференції молодих учених «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті»;

XVІ–XХІ Міжнародні науково-практичні конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»;

Науково-технічні конференції «Хімія і технологія жирів» 2007–2010 рр.;

Х Міжнародна конференція молодих вчених «Пищевые технологии и биотехнологии» (м. Казань, 2009-2012 рр.);

І Міжнар. наук.-техн. конференція «Біологія, біотехнологія, хімія, нанотехнології та економіка в харчовій та косметичній промисловості» 2013 р.

Всього патентів – 22, зокрема:

1. Пат. UA49831 Україна, МПК2006.01 A23С9/123. Спосіб виробництва йогуртного продукту [Текст] /  Кричковська Л. В., Варанкіна О.О. – №u200912503; заявл. 03.12.2009 ; опубл. 11.05.2009, Бюл. № 9.

2. Пат. №45762 (UA 45762 U МПК (2009)  А23 D 9/00 25.11.2009 Харчовий функціональний продукт / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В.; заявник та патентовласник Національний технік-ний університет „Харківський політехнічний інститут”. Бюл.№ 22, 2009 р.

3. Пат. на корисну модель U2010 47882, Україна, МПК А 23 D 9/00. Вітамінізований харчовий функціональний продукт на основі рослинних олій / Кричковська Л.В., Бєлінська А.П. Заявл. 21.09.1009, Опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4, 3 с.

Науково-дослідна робота: науковий керівник проекту:

«Наукове обґрунтування вибору антиоксидантів для стабілізації нетрадиційних олій від окиснювальної деструкції» (ДР № 0108U001449).

Керівник наукових студентських робіт, результати яких представлено в наступних публікаціях:

1. Синтез та дослідження спектральнолюмінесцентних характеристик похідних 2,5-дифенілоксадіазолу / Кричковська Л.В., Машкова Я.Ю. / Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: матеріали ХХ міжнар. наук.-практ. конф., 15–17 травня, 2012 р. Харків.

2. Отримання гіалуронової кислоти з органічної сировини / Кричковська Л.В., Ритик Д.С. / Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: матеріали ХХ міжнар. наук.-практ. конф., 15–17 травня, 2012 р. Харків.

3. Синтез та дослідження люмінофорів з дифенової кислоти / Кричковська Л.В., Панфілова К.Л. / Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я [Текст]: матеріали ХХ міжнар. наук.-практ. конф., 15–17 травня, 2012 р. Харків.

Керівництво аспірантами: 4 аспіранти.

Захищені кандидатські дисертації:

5 кандидатських дисертацій, в т.ч. за напрямком:

– Бєлінська А.П. «Технологія купажованих олій підвищенної біологічної цінності» – 2011р.

– Варанкіна О.О. «Удосконалення технології йогуртів функціонального призначення з використанням бета-каротину мікробіологічного походження» – 2011р.

2

Дістанов Віталій Баламірович

Всього публікацій- 270, у тому числі основні за напрямом:1. В.Б. Дістанов, І.А. Петрова, С.О. Петров Виявлення порушень при заготовці і зберігання нетрадиційної сировини для виготовлення біологічно активних домішок / Дістанов В.Б., Петрова І.А., Петров С.О. // Вісник НТУ «ХПІ». 2010. № 41. С. 38-49.2. В.Б. Дістанов Експертиза нетрадиційної сировини для виробництва біологічно активних домішок / Дістанов В.Б., Петрова І.А., Петров С.О.// Вісник НТУ «ХПІ». 2011. № 41. С. 49-65.

3. В.Б. Дістанов Застосування вуглецевих наноструктур, які отримані з коксохімічної сировини в виробництві лакофарбних матеріалів / Дістанов В.Б., Зеленський О.І., Шмалько В.М., Копейко О.О. // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків, 2011. – № 65. С. 56-59.

4. В.Б. Дістанов Використанння реакції Ульмана в синтезі формазанів / Дістанов В.Б., Фалалєєва Т.В., Дістанов В.В., Касатікова С.В. // Вісник НТУ «ХПІ». – Харків, 2011. – № 31. С. 53-63.

5. В.Б. Дістанов Синтез та комп’ютерний прогноз біологічної активності деяких гідразонів / Фалалєєва Т.В., Дістанов В.Б. // Вісник НТУ «ХПІ», 2013р., – № 32. – С.42-47.

Участь у конференціях – 58, у тому числі основні за напрямом:

Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв», 2007-2011 р.;

XV–XXІ Міжнародні науково-практичні конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»;

Х Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів, Кременчук, 2011;

І Міжнар. наук.-техн. конференція «Біологія, біотехнологія, хімія, нанотехнології та економіка в харчовій та косметичній промисловості» 2013 р.

Всього патентів – 19.

Науково-дослідна робота:

1.Синтез та дослідження біологічних властивостей діарилазинів;

2.Піролілхлорвінілальдегіди в синтезі піроліларил-піразолів роданових вінілальдегидів і азотіазолів;

3. Синтез та дослідження люмінесцентних складових денних флуоресцентних пігментів.

Керівництво студентськими науковими роботами:

2008р. – Петров С.О. – 2 місце в Всеукраїнському конкурсі НДР студентів.

2009р. – Касатікова С.В. – 3 місце в Всеукраїнському конкурсі НДР студентів.

2013р. Ясенєва І.М. – 1 місце на конкурсі дипломних робіт магістра НТУ «ХПІ».

3

Лисова Інна Вікторівна

Всього публікацій- 240, у тому числі основні за напрямом:1. І.В. Лисова Синтез та дослідження біологічних властивостей біфлуорофорів оксазолонового ряду / Лисова І.В.,Єфименко Т.О. // Вісник НТУ «ХПІ». 2009. – № 38. – С. 41-54.2. І.В. Лисова  Алкілнафталіни. Отримання, біохімічні властивості, застосування / Паненко С.О., Бєлобров А.Г., Лисова І.В. // Східно-європейський журнал передових технологій. – Харків, Технологічний центр. – 2011. – № 1/5 (40). – С. 11–20.

3. Лисова І.В. Синтез та дослідження синтонів для отримання стабільних вердазильних радикалів / Лисова І.В., Дістанов В.В., Фалалєєва Т.В., Аніщенко А.О., Дістанов В.Б. // Вісник Національного технічного університету «Харківського політехнічного інституту». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – №12. – С. 74–77.

4. И.В. Лысова Источники сырья и получение моноалкилнафталинов / Лысова И.В., Паненко С.А., Белобров А.Г. // Вісник національного технічного університету «ХПІ». – 2013. – №24. – с.23-26.

Участь у конференціях – 58, у тому числі основні за напрямом:

XVІ–XІХ Міжнар.і наук.-практ.і конф. «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»;

Всеукр. наук.-практ. конф. «Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв», 2007-2011 рр.:

Міжнар. наук.-техн. конференція «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м′ясної, олієжирової та молочної галузей», 2011-2013 рр.

Всього патентів – 23.

Науково-дослідна робота: Дослідження біологічно-активних іспектрально-люмінесцентних властивостей деяких похідних 2,5-ди-нілазолів.

Керівництво студентськими науковими роботами: 5 студентів.

4

Бєлінська Анна Павлівна

Всього публікацій – 50, у тому числі основні за напрямом:1. А.П. Бєлінська Вплив фізико-хімічних показників на стійкість до окиснення розчинів β-каротину / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В. // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: «Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – № 4. – С. 39-43.2. А.П. Бєлінська Ресурсо-збереження в технології нейтралізації олій / Бєлінська А.П., Петік І.П., Федякіна З.П. // Олійно-жировий комплекс. – ІА «Експерт АГРО»: 2012. – № 1 (36). – С. 63-65.

3. А.П. Бєлінська Використання біологічно активних інгридієнтів в технології майонезів / Бєлінська А.П., Радзієвська І.Г., Поліщук Ю.Ю., Кричковсь-ка Л.В. // Олійно-жировий комплекс. – ІА «Експерт АГРО»: 2012. – № 1 (36). – С. 39-42.

4. А.П. Бєлінська Дослідження розчинності натрієвих солей жирних кислот в основі нейтралізуючого розчину, що містить етанол і гліцерин / Бєлінська А.П., Петік І.П., Гладкий Ф.Ф., Петік П.Ф., Федякіна З.П. // Вісник НТУ «ХПІ» . Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ», – 2013. – №66 (972). – С. 138-141.

5. А.П. Бєлінська Стабілізація поліненасичених жирних кислот і каротину в функціональних продуктах харчування / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Жирнова С.В, Петров С.О. // Вісник НТУ «ХПІ» . Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ», – 2013. – №67 (973). – С. 138-141.

6. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Хі-мія і технологія харчових добавок» для студентів спеціальності 7.05130111 «Хімічні технології харчових добавок та косметич-них засобів» денної та заочної форм навчання / уклад.: Л.В. Кричковська, А.П. Бєлінська, В.С. Марченко, В.В. Ананьева. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 41 с.

Участь у конференціях – 25, у тому числі основні за напрямом:

XVІ–XХІ Міжнародні науково-практичні конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»;

Міжнар. наук.-техн. конф. «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м′ясної, олієжирової та молочної галузей», 2011-2013 рр.;

Всеукр. наук.-практ. конф. «Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв», 2007-2013 рр.;

І Міжнар. наук.-техн. конференція «Біологія, біотехнологія, хімія, нанотехнології та економіка в харчовій та косметичній промисловості» 2013 р.;

ХІІ Міжнар. Конф. «Масложировая индустрия» (м. Санкт-Петербург, 2012 р.);

ІІ Всеросійська (XVII) молодіжна наук. конф. «Молодежь и наука на севере» (м. Сиктивкар, 2013 р.);

Міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень» (2013 р.).

Всього патентів – 4, зокрема:

1. Пат. №45762 (UA 45762 U МПК (2009)  А23 D 9/00 25.11.2009 Харчовий функціональний продукт / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В.; заявник та патентовласник Національний технік-ний університет „Харківський політехнічний інститут”. Бюл.№ 22, 2009 р.

2. Пат. на корисну модель U2010 51128, Україна, МПК А 61 Q 17/00. Косметичний крем з фотозахисною та протиопіковою дією / Кричковська Л.В., Бєлінська А.П. заявл. 21.09.2009, опубл. 12.07.2010, бюл. № 13.

3. Пат. на корисну модель U2010 81222, Україна, МПК С 11 В 3/06 (2006.01). Спосіб лужної рафінації олій та жирів / Петік І.П., Гладкий Ф.Ф., Петік П.Ф., Федякіна З.П., Бєлінська А.П., Філенко Л.М. заявл. 24.12.2012, опубл. 25.06.2013, бюл. № 12.

Науково-дослідна робота: розробка способу лужної нейтралізації олій та жирів в системі вода гліцерин-етанол.

Керівник наукових студентських робіт, результати яких представлено в наступних публікаціях:

1. Зниження вмісту металів змінної валентності у розчинах біологічно активних сполук / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Кравченко А.С., Щербакова А.О. // Інформаційні технології: Наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я [Текст]: матеріали ХХІ міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 травня, 2013 р. Харків / оргкомітет: Л.Л. Товажнянський (голова). – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013.

2. Природні антиоксиданти для стабілізації функціональних інгридиєнтів в купажованих оліях / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В., Жирнова С.В, Марченко В.С., Кравченко А.С. // Біологія, біотехнологія, хімія, нанотехнології та економіка в харчовій та косметичній промисловості [Текст]: матеріали І міжнар. наук.-техн. конф., 10–13 червня, 2013 р. Щелкіно / оргкомітет: Л.Л. Товажнянський (голова). – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013.

5

Міхедькіна Олена Йосипівна
6 Фалалєєва Тетяна Василівна

Всього публікацій – 22, зокрема:1. Т.В. Фалалєєва Особливості синтезу формазанів / Фалалєєва Т.В., Дістанов В.Б. // Вісник НТУ «ХПІ», 2010р., – № 12. – С.23-25.2. Т.В. Фалалєєва Реакція Ульмана в синтезі формазанів / Фалалєєва Т.В., Дістанов В.Б. // Вісник НТУ «ХПІ», 2011р., – № 31. – С.14-16.

3. Т.В. Фалалєєва Синтез та комп’ютерний прогноз біологічної активності деяких гідразонів / Фалалєєва Т.В., Дістанов В.Б. // Вісник НТУ «ХПІ», 2013р., – № 32. – С. 42-47.

Участь у конференціях – 7, зокрема:

XVІ–XХІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»;

Українська конференція «Реакції окислення. Наука і технологія»;

IV Міжнар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. Київ, 2012;

79 наук. конф. молодих учених «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», Київ, 2013.

Науково-дослідна робота:

Синтез та дослідження похідних гідразонів.

Синтез та дослідження властивостей формазанів та їх похідних.

Керівництво студентськими науковими роботами: 2 студенти.

7

Жирнова Свєтлана Вікторівна

Всього публікацій – 10, зокрема:1. С.В. Жирнова Особливості синтезу формазанів / Фалалєєва Т.В., Жирнова С.В. // Вісник НТУ «ХПІ», 2010р., – № 12. – С.23-25.2. С.В. Жирнова Технико-экономические проблемы газификации углей и сжижения твердых топлив / Жирнова С.В. // Вестник НТУ «ХПИ», 2011 р. – № 35, – С.176 – 178.

3. С.В. Жирнова Дослідження процесу іммобілізації амілолітичних ферментів на магнітних частках Fe3O4 / Омельченко В.С., Кричковська Л.В., Зінченко А.В., Жирнова С.В. // Вісник національного технічного університету «ХПИ», 2012. – №.50. – С.99-101.

4. С.В. Жирнова Стабілізація поліненасичених жирних кислот і каротину в функціональних продуктах харчування» / Бєлінська А.П., Кричковська Л.В. , Петров C.О., Жирнова С.В. // Вісник НТУ «ХПІ» . Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ», – 2013. – № 67 (973). – С. 138-141.

Участь у конференціях – 5, зокрема:

XVІ–XХІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»;

Укр. конференція «Реакції окислення. Наука і технологія», 2010;

І Міжнар. наук.-техн. конференція «Біологія, біотехнологія, хімія, нанотехнології та економіка в харчовій та косметичній промисловості» 2013 р.;

Міжнар. наук.-техн. конференція «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м′ясної, олієжирової та молочної галузей», 2011-2013 рр.

Науково-дослідна робота: розробка нових емульгаторів з функціональними властивостями.

8

Петров Сергій Олександрович

Всього публікацій – 20, зокрема:1. С.А. Петров Компьютерный прогноз биологической активности производных оксазол-5-она как основа для поиска и оптимизации структур новых биологически активных веществ / Петров С.А., Дистанов В.Б., Белобров А.Г. // Вестник НТУ «ХПИ», 2011 р. – № 9, – С.17-21.2. С.А. Петров Компьютерный прогноз биологической активности производных БИС-2фенил-4-циннамоилиденоксазолон-5-она/ Петров С.А., Дистанов В.Б., Белобров А.Г. // Вестник НТУ «ХПИ», 2011 р. – № 24, – С.3-6.

3. С.А. Петров Выявление нарушений при заготовке и хранении нетрадиционного сырья для изготовления биологически активных добавок / Петрова И.А., Дистанов В.Б., Петров С.А. // Вестник НТУ «ХПИ», 2010 р. – № 41, – С.38-49.

4. С.А. Петров Експертиза нетрадиційної сировини для виробництва біологічно активних домішок / Петрова И.А., Дистанов В.Б., Петров С.А. // Вестник НТУ «ХПИ», 2011 р. – № 41, – С 38-49.

Участь у конференціях – 5, зокрема:

XVІ–XХІ Міжнародні науково-практичні конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»;

Всеукр. наук.-практ. конф. «Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв», 2007-2013 рр.;

І Міжнар. наук.-техн. конференція «Біологія, біотехнологія, хімія, нанотехнології та економіка в харчовій та косметичній промисловості» 2013 р.;

Всього патентів – 1:

Науково-дослідна робота: отримання похідних оксозалонів на основі α,β-ненасичених кетонів

9

Овсяннікова Тетяна Олександрів-на

Всього публікацій – 7.Участь у конференціях – 12, у тому числі основні за напрямом:І Международной научно-практической конференции ««Экология и здоровье человека. Охрана воздушного бассейнов. Утили-зация отходов» 2013 р.

І Міжнар. наук.-техн. конференція «Біологія, біотехнологія, хімія, нанотехнології та економіка в харчовій та косметичній промисловості» 2013 р.

VIII Міжнар. Биогеохимічна Школа, присвячена 150-річчу з дня народження академіка В.И. Вернадского. 2013 р.

10

Омельченко Володимир Сергійович

Всього публікацій – 5, у тому числі основні за напрямом:1.В.С. Омельченко Соіммобілізація амілолітичних ферментів – амілаз та глюкоамілаз на катіонактивних смолах КУ-2-8 для повного гідролізу крохмалю та декстринів / Омельченко В.С., Кричковская Л.В. // Вісник НТУ “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях.- Харків: НТУ „ХПІ” -2011. – №9. – С.13-17.2. В.С. Омельченко Технологические особенности получения иммобилизированных ферментов на магнитные носители / Омельченко В.С., Кричковская Л.В. // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях.- Харків: НТУ „ХПІ” -2013. – №12. – С. 120-126.

Участь у конференціях – 4, у тому числі основні за напрямом:

XVІІІ–XХІ Міжнародні науково-практичні конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»;

І Міжнар. наук.-техн. конференція «Біологія, біотехнологія, хімія, нанотехнології та економіка в харчовій та косметичній промисловості» 2013 р.;

Всеукр. наук.-практ. конф. «Нові ресурсо- та енергозберігаючі технології харчових виробництв», 2009-2012 рр.

Всього патентів – 1:

Пат. UA 81223 Україна, МПК C12 N11/00. Препарат іммобілізованих амілолітичних ферментів [Текст] /  В.С.Омельченко, Л.В.Кричковська – опубл. 25.06.2013, Бюл. № 9.

Науково-дослідна робота: «Іммобілізація амілолітичних ферментів для переробки продуктів консервної промисловості.

11

Ананє’ва Валерія Вікторівна

Всього публікацій – 3, зокрема за напрямом:Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Хі-мія і технологія харчових добавок» для студентів спеціальності 7.05130111 «Хімічні технології харчових добавок та косметич-них засобів» денної та заочної форм навчання / уклад.: Л.В. Кричковська, А.П. Бєлінська, В.С. Марченко, В.В. Ананьева. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. – 41 с.Участь у конференціях – 5, у тому числі основні за напрямом:

XХ–XХІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я»;

Міжнар. наук.-техн. конф. «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м′ясної, олієжирової та молочної галузей», 2013 р.;

І Міжнар. наук.-техн. конференція «Біологія, біотехнологія, хімія, нанотехнології та економіка в харчовій та косметичній промисловості» 2013 р..

Науково-дослідна робота: розробка косметичних засобів з фотозахисним та протиопіковим ефектами.