Якісний склад кафедри органічного синтезу і нанотехнологій
зі спеціальності 7.(8).05130111 «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»
(ліцензований обсяг – 10 осіб для ОКР «спеціаліст» і 10 осіб для ОКР «магістр»),
зі спеціальності 7.05130102 «Хімічні технології органічних речовин»
(ліцензований обсяг – 25 осіб для ОКР «спеціаліст» і 15 осіб для ОКР «магістр»)

 

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові викладача

Найменування посади; для сумісників – місце основної роботи, посада

Найменування закладу, який закінчив (рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Науковий ступінь, шифр і назва наукової спеціальності, вчене звання, за якою кафедрою (відділом тощо) присвоєно, тема дисертації

Найменування всіх дисциплін, які закріплені за викладачем, та кількість лекційних годин з кожної дисципліни

1

2

3

4

5

6

1

Кричковська Лідія Василівна завідувач кафедри органічного синтезу і нанотехнологій Харківський державний університет ім.О.М. Горького; 1966р.; «Біологія»; біолог-фізіолог людини та тварин Д.б.н.; 03.00.20- Біотехнологія;професор кафедри органічного синтезу і нанотехнологій Національного технічного університету «Хар-ківський політехнічний інститут»;тема дисертації: «Создание био-логически актив-ных продуктов на основе стабили-зированного каротина биотехнологи-ческого проис-хождения» 1.Біохімія та фармакодинаміка косметичних засобів (32 год.)2.Будова біологічно-активних речовин, їх класифікація та застосування (32 год.)3. Будова поверхневоактивних речовин їх класифікація та застосування

(32 год.)

4. Хімія і технологія йоногенних поверхнево-активних речовин (32 год.)

5. Основи біохімії (32 год.)

2

Дістанов Віталій Баламірович Доцент Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Леніна; 1975р.; «Хімічна технологія органічних барвників та проміжних продуктів»; інженер-хімік-технолог К.х.н.; 05.17.05 – Технологія продуктів тонкого органічного синтезу;старший науковий співробітник  кафедри технології органічних речовин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;тема дисертації: «Органические люминофоры и люминесцент-ные материалы на основе производных нафталевой кислоты и продуктов их превращений». 1.Обладнання харчових і косметичних виробництва (32 год.).2.Технологія водо підготовки для харчових та косметичних виробництв (32 год.).3.Сучасні напрямки розвитку харчових виробництв (32 год.)

4. Поглинання та люмінесценція ароматичних сполук (32 год.)

3

Лисова Інна Вікторівна Доцент Харківський державний університет ім. О.М. Горького; 1971р.; «Органічна хімія»; хімік. К.х.н.; 02.00.03 – Органічна хімія;старший науковий співробітник кафедри органічної хімії (Інститут монокристалів Національної Академії наук України); тема дисертації: «Органические люминофоры – производные оксазол-5-она». 1.Сенсорний та фізико-хімічний аналіз харчових добавок і косметичних засобів (32 год.).2.Експертиза та контроль якості продуктів харчування та косметичних засобів (32 год)3. Хімія і технологія проміжних продуктів (32 год.)

4. Вступ до спектрального аналізу (32 год.)

4

Бєлінська Анна Павлівна старший викладач кафедри органічного синтезу і нанотехноло-гій Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 2007р.;«Технологія жирів та жирозамін-ників»; інженер-хімік-технолог. К.т.н.; 05.18.06 -Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів 1. Хімія та технологія харчових добавок і косметичних засобів (32 год.)2. Застосування харчових добавок (32 год.).3. Сировина для харчових і косметичних виробництв (32 год.).

4. Технологія харчових виробництв (32 год)

5. Технологія синтетичних жирних кислот та спиртів (32 год.)

5

Міхедькіна Олена Йосипівна

Доцент

Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна; 1971р.; «Технологія жирів»; інженер-хімік-технолог. К.х.н. 02.00.03 – Органічна хімія, доцент кафедри органічно хімії НТУ «ХПІ»; тема дисертації: «α,β-непредельные кетоны с включением гетероатома в цикл». 1. Застосування забарвлених сполук (32 год.)2. Хімія люмінофорів (32 год.)3. Сертифікація продукції органічного синтезу (32 год.)

4. Енергозбере-ження в технології органічного синтезу (32 год.)

6 Фалалєєва Тетяна Василівна

Старший викладач

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 1996 р.; «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік.

1.Хімія і технологія ПАР(32 год).2. Хімія ПАР в харчовій і косметичній промисловості (32 год.)

Проведення лабораторних робіт

7

Жирнова Свєтлана Вікторівна

Старший викладач

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 2002 р.; «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог.

1.Хімія і техно-логія ароматич-них сполук (32 год).2. Барвники рослинного походження (32 год.)Проведення лабораторних робіт

8

Петров Сергій Олександрович

Старший викладач

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 2008 р.; «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог.

1. Хімія і технологія нейоногенних поверхнево – активних речовин (32 год.)2. Хімія і технологія насичених вуглеводнів (32 год.)Проведення практичних робіт

9

Овсяннікова Тетяна Олександрів-на

Старший викладач

Харківський Державний Медичний університет, 2000, «Лікувальна справа», лікар

Проведення лабораторних робіт

10

Омельченко Володимир Сергійович

Асистент

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 2002 р.; «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог.

Проведення лабораторних робіт

11

Ананє’ва Валерія Вікторівна

асистент

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 2006 р.; «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог

Проведення лабораторних робіт з дисциплін: