Якісний склад кафедри органічного синтезу і фармацевтичних технологій

П.І.Б. Посада Найменування закладу, який закінчив викладач, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація згідно з документом про вищу освіту Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності, тема дисертації, вчене звання, за якою кафедрою (спеціальністю) присвоєно Найменування навчальної дисципліни
Куценко Сергій Анатолійович Куценко Сергій Анатолійович Завідуючий кафедрою Харківський фармацевтичний інститут, 1990  Доктор фармацевтичних наук за темою  «Наукове обґрунтування складу та технології препаратів для комплексної терапії варикозної хвороби вен»
Гордієнко Анатолій Дмитрович Гордієнко Анатолій Дмитрович Професор Харківський державний університет ім. О.М. Горького, 1974р., спеціальність: «біохімія» кваліфікація біолог Доктор фармацевтичних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія,
Тема дисертації «Експериментальне обгрунтування створення нових гепатопротекторів на основі есенціальних фосфоліпідів та поліфенолів»
1. Вступ до спеціальності «Фармація, промислова фармація»
2. Наноструктури та наноматеріали у сучасних технологіях
3. Основи наукових досліджень у хімічній промисловості
4. Нанотехнології вуглецевих сполук в органічному синтезі та хімічних технологіях
5. Теоретичні основи фармтехнологій
6. Аптечна технологія ліків
Савченко Людмила Григорівна Доцент кафедри Харківський фармацевтичний інститут
Рік закінчення 1978 р.За спеціальністю фармація, присвоєно кваліфікацію провізор.
Кандидат фармацевтичних наук (1987 р.); 14.00.25 – фармакологія; «Сравнительное исследование препаратов бессмертника и их заменителей в ряду производных карбоновых кислот».

Доцент по кафедрі біологічної хімії (1991 р.)

1. Фармакогнозія з основами біохімії лікарських рослин (32 год)
2. Аспекти створення лікарських засобів (32 год)
3. Аптечна технологія ліків (32 год)
4. Основи клінічної фармації (32 год)
5. Фітохімія (32 год)
Тімофєєв Сергій Вікторович Доцент кафедри Харківський фармацевтичний інститут
Рік закінчення 1985 р.За спеціальністю фармація, присвоєно кваліфікацію провізор.
Кандидат фармацевтичних наук (1990 р.);
15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія «Синтез, исследование и фармакологическая активность 2Н-1,2,4-бензотиадиазин-1,1-диоксид-3-уксусной
кислоты и ее производных».
Доцент по кафедрі органічної хімії (1996 р.)
1. Технологія лікарських препаратів промислового виробництва (32год.)
2. Промислова технологія косметичних препаратів (30 год)
3. Належні фармацевтичні практики (32 год)
4. Контроль якості у виробництві фармацевтичних препараті (30 год)
5. Теорія процесів промислової технології лікарських препаратів (32 год)
6. Проблеми фальсифікації лікарських засобів (32 год)
7. Організація безпечної технології виробництва (30 год)
Дістанов Віталій Баламірович Дістанов Віталій Баламірович Доцент Харківський політехнічний інститут ім. В.І.Леніна; 1975р.; «Хімічна технологія органічних барвників та проміжних продуктів»; інженер-хімік-технолог К.х.н.; 05.17.05 – Технологія продуктів тонкого органічного синтезу; диплом ХМ № 02014248

старший науковий співробітник  кафедри технології органічних речовин Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

тема дисертації: «Органические люминофоры и люминесцентные материалы на основе производных нафталевой кислоты и продуктов их превращений».

1. Основи тонкого органічного синтезу
(16 год.)2. Теорія хіміко-технологічних процесів органічного синтезу(16 год.)
Жирнова Світлана Вікторівна Старший викладач Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2002. «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог. «Інтелектуальна власність», 2012, фахівець з інтелектуальної власності. 1. Загальна хімічна технологія органічних речовин
(48 год.)2. Хімія і технологія основного органічного синтезу, ч.1,2 (48 год.)3. Технологія сировини косметичних виробництв
(32 год.)4. Якість сировини та продукції хімічних технологій
(32 год.)5. Застосування продуктів технології органічних речовин
(32 год.)
Кричковська Лідія Василівна Кричковська Лідія Василівна Професор Харківський державний університет ім.О.М. Горького; 1966р.; «Біологія»; біолог-фізіолог людини та тварин Д.б.н.; 03.00.20- Біотехнологія;
диплом ДД № 003588тема дисертації: «Создание био-логически активных продуктов на основе стабилизированного каротина биотехнологического происхождения» професор кафедри органічного синтезу і нанотехнологій Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».
1. Перспективні напрямки наукових досліджень
(32 год.)2. Токсикологія харчових добавок та парфумерно-косметичних засобів (32 год.) 
Овсяннікова Тетяна Олександрівна Доцент Харківський Державний Медичний Університет, 2000 р., спеціаліст, лікувальна справа МА НХ 014224. Реєстраційний № 390 Захист кандидатської дисертації на тему « Розробка технології пресованих хлібопекарських дріжджів, збагачених йодом і селеном»
спец. 03.00.20 «Біотехнологія»
1. Фізіологія з основами анатомії людини (32 год)
2. Перша долікарська допомога
(16 год)
3. Промислова мікробіологія і санітарія (32 год)
4. Побічна дія ліків (32год)
Петров Сергій Олександрович Петров Сергій Олександрович Доцент Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; 2008; «Хімічна технологія органічних речовин»; інженер-хімік-дослідник К.т.н.; 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу;
диплом ДК № 037949
Тема дисертації: «Розробка технології отримання похідних оксазол-5-онів на основі α,β-ненасичених кетонів»
1. Устаткування хімічних виробництв, ч1,2 (62 год.)

2. Устаткування виробництв харчових добавок і косметичних засобів ч.1,2
(72 год.)

3. Обладнання та основи проектування фармацевтичних виробництв,ч.1,2 (64 год)

4. «Принципи «зеленої хімії» та технології» (32 год.)

 

Фалалєєва Тетяна Василівна Фалалєєва Тетяна Василівна Доцент Харківський державний політехнічний університет, 1996, «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік-технолог.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2012, «Інтелектуальна власність», фахівець з інтелектуальної власності.

К.т.н.; 05.17.04 – Технологія продуктів органічного синтезу; диплом ДК № 042303

Тема дисертації: «Синтез, властивості, технологія та застосування нових люмінесцентних сполук, похідних нафталевого ангідриду»

 

1. Хімія і технологія ароматичних сполук (32 год.)

2. Хімічна інженерія поверхнево активних речовин
(48 год.)
3. Хімія і технологія синтетичних лікарських сполук (48 год.)

4. Хімія і технологія органічних барвників та люмінофорів (32 год.)

5. Хімія і технологія проміжних продуктів (32 год.)

Анан’єва Валерія Вікторівна Анан’єва Валерія Вікторівна доцент Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2006, «Хімічна технологія органічних речовин», інженер-хімік К.т.н.; 05.18.06 – Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів;
диплом № 045478тема дисертації: «Технологія майонезних соусів підвищеної біологічної цінності»
1. Вступ до спеціальності, ХТОР, (48 год.)

2. Контроль якості у виробництві харчових добавок
(32 год.)

3. Технологія сировини у виробництві харчових добавок
(32 год.)

4. Хімія і технологія харчових добавок (32 год.)

5. Розробка комплексних харчових добавок

(32 год.)

6. Загальна технологія фармацевтичних виробництв (32 год.)

Міхедькіна Олена Йосипівна Професор кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить Харківський політехнічний інститут 1971, факультет технологіі органічних речовин, технологія жирів, інженер-хімік-технолог Кандидат хімічних наук, 02.00.03- органічна хімія

ХМ N 014336, тема дисертації «a,β-непредельные кетони с конъюгированной системой частино включенной в цикл»; доцент кафедри органічної хімії, біохімії та мікробіології НТУ «ХПИ», ДЦ АР N 001229

1. Хімія і технологія ненасичених вуглеводнів (32 год.)