Scientific committee

Prof. Amabili M. (Montreal, Canada)
Prof. Andrianov I. V. (Keln, Germany)
Prof. Avramov K.V. (Kharkov, Ukraine)
Prof. Awrejcewicz J. (Lodz, Poland)
Prof. Balthazar J. M. (Sao Paulo, Brasil)
Prof. Breslavsky D.V. (Kharkov, Ukraine)
Prof. Cartmell M. (Sheffield, UK)
Prof. Gulyayev V.I. (Kiev, Ukraine)
Prof. Gendelman O. (Haifa, Israel)
Prof. Gristchak V.Z. (Zaporizhzhya, Ukraine)
Prof. Hedrih K. R. (Belgrade, Serbia)
Prof. Kreuzer E. (Hamburg, Germany)
Acad.,Prof. Kubenko V.D.  (Kiev, Ukraine), co-Chairman
Prof. Kurpa L.V. (Kharkov, Ukraine)
Prof. Lamarque C.-H. (Lyon, France)
Prof. Legrand M. (Montreal, Canada)
Prof. Lenci S. (Ancona, Italy)
Prof. Manevich A.I. (Dnepropetrovsk, Ukraine)
Prof. Manevitch L.I. (Moscow, Russia)
Acad., Prof. Martynyuk A.A. (Kiev, Ukraine)
Acad., Prof. Matsevity Yu.M.  (Kharkov, Ukraine), co-Chairman
Prof. Mikhlin Yu.V. (K– harkov, Ukraine), co-Chairman 
Prof. Morachkovsky O.K. (Kharkov, Ukraine)
Prof. Nayfeh A.H. (Blacksburg, USA)
Prof. Pellicano F. (Modena, Italy)
Prof. Pierre C. (Urbana-Champaign, USA),  co-Chairman 
Prof. Pilipchuk V.N. (Detroit, USA)
Prof. Rega G. (Roma, Italy)
Prof. Shaw S. (Melbourne, USA)
Prof. Spanos P. (Houston, USA)
Prof. Vakakis A. (Urbana-Champain, USA)
Prof. Warminski J. (Lublin, Poland)
Prof. Wiercigroch M. (Aberdeen, UK)
Prof. Zakrzhevsky M.V. (Riga, Latvia)