Монографии, учебники, учебные пособия

Монографии:

uchebniki

 1. Носова О. В. Іноземні інвестиції в транзитивній економіці України : монографія / О. В. Носова. – Х. : Основа, 2001. – 232 с.
 2. Архієреєв С. І. Трансакційний сектор економіки України : монографія / С. І. Архієреєв. – Х. : 2003. – 56 с.
 3. Архиереев С. И. Трансакционные издержки институционализации фондового рынка : монография / С. И. Архиереев, Я. В. Зинченко. – Х. : ХНУ, 2005. – 247 с.
 4. Издержки эксплуатации экономической системы и институциональный трансакционный сектор экономики Украины / [С. И. Архиереев, Р. Н. Нуреев, В. В. Дементьев и др.] ; под. ред. Р. Н. Нуреева, В. В. Дементьева. – Донецк : Каштан, 2005. – 480 с.
 5. Проблеми та пріоритети формування інноваційної моделі розвитку економіки України / [Я. А. Жаліло, С. І. Архієреєв, Я. Б. Базилюк та ін.], – К. : НІСД, 2006. – 119 с.
 6. Архієреєв С. І. Державна трансакційна політика та структурні перетворення економіки України / С. І. Архієреєв. – Х. : Константа, 2006. – 108 с.
 7. Архієреєв С. І. Розвиток трансакцій кредитування та заходи регулювання їх витрат в Україні / С. І. Архієреєв, О. В. Попадинець. – Х. : Константа, 2007. – 152 с.
 8. Архієреєв С. І. Досвід упровадження урядових програм інноваційного розвитку / С. І. Архієреєв, Т. В. Тарасенко. – Х. : Золоті сторінки, 2007. – 96 с.
 9. Україна в 2007 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціального розвитку : монографія / Ю. Г. Рубан, С. І. Архієреєв, В. В. СеминоженкоО. В. Попадинець. – К. : НІСД, 2007. – 538 с.
 10. Институциональная архитектоника и динамика экономических преобразований / [Т. И. Артемова, С. И. Архиереев, А. А. Гриценко и др.] ; под. ред. А. А. Гриценко. – Х. : Форт, 2008. – 928 с.
 11. Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку : експертна доповідь. – К. : НІСД, 2008. – 264 с.
 12. Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку : монографія / [Ю. Г. Рубан, О. Л. Авксентьєв, П. А. Бурковський та ін.]. – К. : НІСД, 2008. – 744 с.
 13. Arkhiiereiev S. Status of innovative activities and development of a national innovative system in Ukraine / Ukraine: processes, results, prospects. – К. : NISS, 2008. – 164 p.
 14. Arkhiiereiev S. The Equity-Efficiency Relationship: The Double Criterion versus Pareto-Efficiency / S. Arkhiiereiev, G. Schwoudiauer. – Otto-von-Guericke-University, Magdeburg, 2008. – 30 p.
 15. Архієреєв С. І. Інноваційний потенціал Українипрогнозноаналітичні оцінки / С. І. Архієреєв, Т. В. Тарасенко. –Х. : Золоті сторінки, 2008. – 112 с.
 16. Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики / [ред. Ю. Г. Рубан]. – К. : НІСД, 2008. – 186 с.
 17. Ukraine: processes, results, prospects // Europe-Ukraine Forum. – K. : Petro Poroshenko Foundation, 2008. – 164 p.
 18. Transformation in der Ökonomie / Gischer, H.; Reichling, P.; Spengler, T.; Wenig, A. (Hrsg.). – Gabler Edition Wissenschaft, Wiesbaden, 2008. – 378 p.
 19. Архієреєв С.І., Зінченко Я.В. За межами вибору між ефективністю та справедливістю: Міжнародний підхід. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. – 172 с.
 20. Абрамов Ф.В. Роль экономической власти чиновникав возникновении коррупции Институциональные проблемы эффективного государства / Под ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. – Донецк: Дон НТУ, 2011. – 427 с. (С.227-236).
 21. Архієреєв С.І. Особливості оптимізації економічної структури України у порівнянні з Німеччиною / С.І. Архиереев // Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія / За ред. О.В.Манойленко, В.О. Матросової. – Харків: «Цифрова друкарня №1», 2013. – 485 с. (С.315-325).
 22. Архієреєв С.І. Концепція організаційного розвитку та управління мотивацією за критерієм бізнес-ситуації / С.І. Архієреєв, К.В. Савченко // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі. [Монографія / під наук. ред. П.Г. Перерви, О.І. Савченко, В.Л. Товажнянського]. – Харків: «Цифрова друкарня №1», 2013. – 700 с. (С.255-269).
 23. Архієреєв С.І. Роль коефіцієнтів наближення-віддалення в аналізі конвергенції структур проміжного споживання / С.І. Архієреєв // Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія / За ред. О.В. Манойленко.- Х.: «Щедра садиба плюс», 2014. – 517 с. (С.115-122).

Учебные пособия:

 1. Гуревичев М. М. Начала макроэкономического анализа : учеб. пособ / М. М. Гуревичев. – Х. : Регион информ, 2000. – 320 с. – (Гуманный вектор).
 2. Гуревичев М. М. Введение в мировую рыночную экономику : учеб. пособ. для студ. экон. спец. / М. М. Гуревичев. – Х. : НТУ «ХПИ», 2006. – 528 с. – (Гуманный вектор).
 3. Основи економічної теорії : навч. посіб. / [М. М. Гуревічов, Н. Б. Решетняк, С. І. Архієреєв та ін.]. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2003. – 288 с.
 4. Мікроекономіка : навч. посібник / [за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк]. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2003. – 176 с.
 5. Макроекономіка : навч. посіб. / [за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк]. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2004. – 224 с.
 6. Исторія економічних вчень : навч. посіб. / [В. М. Двінських, Н. В. Шибаєва та ін.] ; за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2004. – 215 с.
 7. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / [С. І. Архієреєв, О. О. Демьохіна, В. А. Євтушенко та ін.]. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2004. – 205 с.
 8. Курс економічної історії : навч. посіб. / [за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк]. – Х. : ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС, 2005. – 228 с.
 9. Экономическая история : учеб. пособ. / [под ред. С. И. Архиереева, Н. Б. Решетняк]. – Х. : НТУ «ХПИ», 2005. – 300 с.
 10. Політична економія  навч. посіб. для студентів екон. спеціальностей / [за ред. С. I. Архієреєва, В. Є. Духова, Н. Б. Решетняк]. – Х. : ПРОМЕТЕЙ, 2006. – 364 с.
 11. Шибаева Н. В. Международная экономика : учеб. пособ. / Н. В. Шибаева, Я. А. Максименко. – Х. : НТУ “ХПИ”, 2007. – 176 с.
 12. Курс економічної теорії : навч. посіб. / [С. І. Архієреєв, С. Г. Вініцка, В. М. Двінських та ін.]. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2008. – 332 c.
 13. Курс економічної теорії : навч. посіб. / [за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк, І. Є. Тимченко]. – Х. : ПРОМЕТЕЙ-ПРЕС, 2009. – 384 с.
 14. Курс макроекономіки : навч. посібн. для студ. екон. і менедж. спеціальн. / [С. І. Архієреєв, Н. М. Волоснікова, М. М. Деркач та ін.] ; за ред. С. І. Архієреєва, Н. Б. Решетняк. – Х. : НТУ «ХПІ», 2010. – 240 с.
 15. Волоснікова Н. М. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. / Н. М. Волоснікова, С. О. Климова ; за ред. С. І. Архієреєва. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2010. – 272 с.
 16. Історія економіки та економічно думки : навч. посіб. / [за ред. С. І. Архіреєва, Н. Б. Решетняк]. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2010. – 336 с.
 17. Національна економіка : навч. посібник / С. І. Архієреєв, О. О. Демьохіна, А. В. Непран та ін.; за ред. С. І. Архієреєва, А. В. Непрана, Н. Б. Решетняк. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – 336 с.
 18. Микроэкономика: конспект лекций для студ. эконом. спец. / сост. С. И. Архиереев, Н. Н. Волосникова, Н. Б. Решетняк; под ред. проф. С. И. Архиереева, доц. Н. Б. Решетняк. – Х.: НТУ «ХПИ», 2014. – 72 с.
 19. Национальная экономика: конспект лекций для иностранных студентов экономических специальностей/ Е.В. Назаренко Под ред. С.И. Архиереева, доц. Н.Б. Решетняк. – Х.: НТУ «ХПИ», 2015. – 64с.
 20. История экономики и экономической мысли: консп. лекций / Ф.В. Абрамов, С.Г. Виницкая, Н.Н. Губанова, В.Н. Двинских ; под ред. С.И. Архиереева. – Х.: НТУ «ХПИ», 2015. – 92с.
 21. Политическая экономия: конспект лекций для студ. экон. спец. всех форм обучения / сост. С.И. Архиереев, Е. А. Демехина, Я. А. Максименко и др. ; под ред. проф. С. И. Архиереева. – Х.: НТУ «ХПИ», 2015. – 100 с.
 22. Государственное и региональное управление: конспект лекций для студ. менедж. спец. / сост. О. А. Бондаренко, Н. Н. Губанова ; под ред. проф. С.И. Архиереева, доц. Н. Б. Решетняк. – Х.: НТУ «ХПИ», 2015. – 88 с.