Розвиток міжнародного співробітництва (70–90-і рр. ХХ ст.)

З 1970 року на кафедрі активно розвивалося міжнародне наукове співробітництво з економічними кафедрами університету Отто фон Герікке м. Магдебург (Німеччина), Політехнікою м. Позань (Польща) під керуванням доц. П.Г. Федченко та проф. П.Х. Кучерявенко. У 90-ті роки проводилися спільні дослідження з кафедрою економічної теорії технічного університету м. Магдебурга (ФРН) по темі «Особливості приватизації державних підприємств в Україні».

У цей період набуло більшого розвитку міжнародне співробітництво: разом з університетом м. Магдебурга (Німеччина) в 1993–1994 рр. був підготовлений спільний проект по розвитку кафедри економічної теорії, що пройшов конкурс й одержав фінансування Євросоюзу. З 1994 р. кафедра була включена в програму ТЕМПУС по темі «Програма освіти й підвищення кваліфікації по економічній теорії» (договір № P-YEP-012257-94), – керівники програми проф. Г. Шведіауер і проф. Ю.Т. Костенко, відповідальні виконавці канд. екон. наук К. Шимпф і доц. Т.В. Рябова. Успішна реалізація проекту сприяла створенню в НТУ «ХПІ» в 1995 р. економічного факультету, зміцненню поліграфічної бази НТУ «ХПІ», підвищенню кваліфікації викладачів і рівня викладання економічних дисциплін. У результаті проекту наукові стажування у вузах і наукових установах Німеччини, Австрії, США, Польщі пройшли викладачі кафедри І.М. Акімова, О.А. Довгаль, О.В. Литвинова, В.Г. Мамченко, О.В.Носова, О.В. Решетняк, Т.В. Рябова. Це дало серйозний імпульс для їх подальших наукових досліджень й активізації викладацької роботи. В 1995 році був проведений перший факультетський міжнародний семінар «Макроекономічні теорії і їхнє застосування в економічній політиці» за участю вчених Німеччини і Греції.

Активна наукова праця сприяла початку відновлення учбово-методичних посібників: в 1998 році були видані підготовлений колективом кафедри конспект лекцій «Основи економічної теорії», «Начала макроекономічного аналізу» (проф. М.М. Гурєвичов), учбово-методичний посібник «Макроекономіка» (доц. Т.В. Рябова, ст. викл. Л.І. Шаша).

З 2000 року найважливішим напрямком наукової праці кафедри стала підготовка навчальних посібників з використанням інформації і висновків, отриманих викладачами в результаті наукових досліджень. Таким чином, до ХХІ ст. кафедра економічної теорії увійшла із суттєвими педагогічними здобутками та має значний потенціал для подальшого розвитку в третьому тисячолітті.