СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЗА 2015 г.

 1. Arkhiiereiev S. I. The practice of competency modeling within the context of human resource development / S.I.Arkhiiereiev, K.V. Poberezhna // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: – 2014. – № 2(8). – С. 61-67.
 2. Olga Savchenko. Assessment of Level Labor Potential Competencies of Intellectual Organization on the Example of Ukrainian Enterprises / Olga Savchenko, Kateryna Poberezhna // University of Miskolc Faculty of Economics: Lillafüred, 2015. – P. 125-134.
 3. Nesterenko, K. Poberezhna. Development of social competence: the precognitions for individual internationalization of the labor market // Beyond the horizon of Tempus projects. Theory and practice of project management. – II Ponte Vecchio ed. – Cesena. – P. 361-374.
 4. Абрамов Ф.В. Чинники сталості умовно неефективних формальних правил / Ф.В. Абрамов // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 26 (1135). – С. 125-130.
 5. Архиереев С.И. Взаимосвязь доверия и институционального человеческого капитала / С.И. Архиереев // Научные труды ДонНТУ. Серия: экономическая. – 2014. – №1. – С. 25-36.
 6. Архиереев С.И. Германия и Украина: интегральная оценка структуры отраслевых затрат / С.И. Архиереев // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІ міжнар. наук.-практ. конф., Ч. ІІІ (15-17 жовтня 2014 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 133.
 7. Архиереев С.И. Двойственный характер социальной ответственности / С.И. Архиереев // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. 5–6 листопада 2014 р. – У 2 ч.: Ч. 1 / під ред. О.Г. Романовського, Ю.І. Панфілова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 340-343.
 8. Архиереев С.И. Использование коэффициента динамичности для сравнения экономического развития / С.И. Архиереев // Зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми управління економічним розвитком» / за ред. Н.М. Побережна, Н.Ю. Мардус, С.В. Брік, Є.М. Строков. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – С.51-53.
 9. Архиереев С.И. Социально-экономическая природа трансакций, их виды и особенности проявления на рынке труда / С.И. Архиереев, А.В. Глушач // «Бізнес Інформ». – №5. – 2014. – С. 8-13.
 10. АрхиереевС.И. Эффективность международного бизнеса: макроэкономический аспект / С.И. Архиереев // Труди ХІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2015». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 159-162.
 11. Архієреєв С.І. Економічна сутність трансферу технологій і його місце в міжнародному бізнесі / С.І. Архієреєв, І.В. Дерід // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – № 23 (1066). – С.7-16.
 12. Архієреєв С.І. Інтегральний індекс відмінності економічних структур та його факторний аналіз / С.І. Архієреєв // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІI міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (20-22 травня 2015р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 86.
 13. Архієреєв С.І. Роль коефіцієнтів наближення-віддалення в аналізі конвергенції структур проміжного споживання / С.І. Архієреєв // Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія / За ред. О.В. Манойленко.- Х.: «Щедра садиба плюс», 2014. – 517 с. (С.115-122)
 14. Архієреєв С.І. Теоретичні основи дослідження парної структурно-технологічної конвергенції / С.І. Архієреєв // Економічна теорія – 2015. – № 2. – С.19-37.
 15. ВинницкаяС.Г. Роль стимулирующей функции налогов в экономике Украины / С.Г. Винницкая // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, НТУ «ХПІ», 2015. – С. 106.
 16. ВініцькаС.Г. Розробка концепцій соціально-економічної політики Харківського регіонуС.Г. Вініцька // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. 5–6 листопада 2014 р. – У 2 ч.: Ч. 1 / під ред. О.Г. Романовського, Ю.І. Панфілова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 353-355.
 17. ВолосниковаН.Н. Анализ финансовых потоков интегрированной логистизации процессов на предприятиях: основные принципы и практика организации / Н.Н. Волосникова // Экономика. Общество. Человек: материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Приоритетные направления в развитии современного общества: междисциплинарные исследования». Часть І: Современные проблемы и приорететы развития экономики. – Белгород: изд-во БГТУ. – Вып. ХХІІІ. Ч. 1, 2014. – С. 297-304.
 18. Волоснікова Н.М. Особливості задач параметричної ідентифікації у моделі фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах / Н.М. Волоснікова // Труди ХІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2015». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 50-53.
 19. Волоснікова Н.М. Особливості руху фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах / Н.М. Волоснікова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, НТУ «ХПІ», 2015. – С. 111.
 20. Губанова Н.Н. Державне регулювання та перспективні напрямки розвитку енергетичного комплексу в Україні / Н.Н. Губанова, Д.В.Грибинюк // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей Української державної академії залізничного транспорту. — № 50. – Харків: УДАЗТ, 2015. – С. 154-157.
 21. Двинских В.Н. Социальные вопросы преподавания курса «современные экономические теории» / В.Н. Двинских // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. міжнарод. наук.-практ. конф. 5–6 листопада 2014 р. – у 2 ч.: ч. 1 / під ред. О.Г. Романовського, Ю.І. Панфілова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 352-355.
 22. Демехина Е.А. Необходимость повышения энергоэффективности отечественной экономики / Е.А. Демехина, В.С. Бочарова // Тези V Міжнародної Internet-конференції студентів і молодих вчених «Стратегії інноваційного розвитку: проблеми, перспективи, ефективність», Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – С. 132.
 23. Демьохіна О.О. Реформування енергетичної стратегії України як крок до незалежності та економічного зростання / О.О. Демьохіна // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ міжнародної науково-практичної конференції, Харків, НТУ «ХПІ», 2015. – С. 128.
 24. Демьохіна О.О. Формування моделі інноваційної економіки в Україні як один із можливих шляхів подолання кризи / О.О. Демьохіна, Ю.В. Єгорова // Труди ХІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2015». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С.78-80.
 25. Дяченко Т.А. Доцільність функціонування підприємства на досліджуваному ринку: стратегічний вибір / Т.А. Дяченко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С. 133.
 26. ЗамулаО.В. Оптимізація втрат в управлінні інформаційними витратами переробного підприємства / О.В. Замула // Бізнес Інформ. – Харків: ХНЕУ, 2015. – № 1. – С. 336-341.
 27. ЗамулаО.В. Удосконалення методичного підходу до оцінки впливу інформаційних витрат на економічні показники діяльності підприємств переробної галузі / О.О. Замула, О.В. Замула // Матеріали І Міжнародного науково-практичного форуму «Наука і бізнес». –Дніпропетровськ, Чернівці, – – С. 123-126.
 28. ЗамулаО.В. Удосконалення методичного підходу до оцінки рівня і структури інформаційних витрат переробних підприємств / О.О. Замула, О.В. Замула // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць ХНАДУ. Харків: ХНАДУ, 2015. – № 2 (9). – С. 161-169.
 29. Замула О.В. Фактори впливу на рівень та структуру інформаційних затрат / О.О.Замула, О.В. Замула // Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», Ч.IV (Харків, 20-22 травня 2015р.). – Харків: НТУ «ХПІ»,  – С. 162.
 30. ЗамулаО.В. Формування системи управління інформаційними витратами підприємств переробної галузі / О.В. Замула // Бізнес Інформ. – Харків: ХНЕУ, 2015. – № 4. – С. 303–310.
 31. Климова С.О. Аналіз перспектив співробітництва україно-польських промислових підприємств / С.О. Климова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва», Харків: НТУ «ХПІ», 2015. -№26 — С. 136-141.
 32. Климова С.О. Дослідження динамічних ефектів інтеграції України в ЄС / С.О. Климова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва», Харків: НТУ «ХПІ», -№64 (1106) — С. 106-110.
 33. КлимоваС.О. Социальная ответственность глобальных Тнк в условиях интеграции Украины в ЕС / С.О. Климова // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. міжнарод. наук.-практ. конф. 5–6 листопада 2014 р. – у 2 ч.: ч. 1 / під ред. О.Г. Романовського, Ю.І. Панфілова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.С. 368-371.
 34. Кочетов К. Теневой сектор и его масштабы в экономике Украины // К. Кочетов, Е. Попадинец // «Aktualne problemy nowoczesnych nauk — 2015», Przemyśl: Nauka i studia 2015, p. 34-36.
 35. Максименко Я.А. Деякі аспекти інтеграції до світової економічної системи / Я.А. Максименко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ», -№ 25 (1134) — С. 111-116.
 36. МаксименкоЯ.А. Зовнішня торгівля України / Я.А. Максименко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, НТУ «ХПІ», 2015. – С. 185.
 37. Митрофанова А.С. Розвиток соціальної відповідальності бізнесу як напрям соціалізації капіталу / А.С. Митрофанова // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. міжнарод. наук.-практ. конф. 5–6 листопада 2014 р. – у 2 ч.: ч. 1 / під ред. О.Г. Романовского, Ю.І. Панфілова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.С. 371-373.
 38. Митрофанова А.С. Суперечності та шляхи розвитку акціонерної власності як напряму соціалізації виробничих відносин // А.С. Митрофанова // Управління розвитком: збірник наукових праць. – 2015. – № 3 (181). – С. 45-51.
 39. Назаренко Е.В. Про антикризові дії вітчизняних підприємств / Е.В. Назаренко, О.О. Куліш // Труди Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум – 2014», Харків: НТУ «ХПІ», – С. 281-283.
 40. НазаренкоЕ.В. Проблемы достижения международной конкурентоспособности украинской продукции / Е.В. Назаренко, А. Пилипчук // Труди Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум – 2014» , Харків: НТУ «ХПІ», – С. 292-294.
 41. Назаренко О.В. Погляд на процес реформування національної економіки України / О.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, НТУ «ХПІ», 2015. – С. 182.
 42. Назаренко О.В. Про побудову нової моделі економіки України / О.В. Назаренко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – Ч. ІІІ. – С. 182.
 43. НазаренкоО.В. Про соціальні пріоритети університетської освіти / О.В. Назаренко // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. міжнарод. наук.-практ. конф. 5–6 листопада 2014 р. – у 2 ч.: ч. 1 / під ред. О.Г. Романовского, Ю.І. Панфілова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.С. 374-379.
 44. Назаренко О.В. Эффективность международного бизнеса: макроэкономический аспект / О.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк // Труди ХІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2015». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – С.85-88.
 45. Побережна К.В. Активізація трудових ресурсів підприємництва / К.В. Побережна // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва», 2015. – № 26 (1135). – С. 48-53.
 46. Побережна К.В. Мотиви спонукання творчої активності персоналу інноваційного підприємства / К.В. Побережна // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Харків: НТУ «ХПІ», 2015. –  С. 208.
 47. Побережна К.В. Основні підходи до формування корпоративної соціальної відповідальності бізнесу з урахуванням закордонного досвіду / К.В. Побережна // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. міжнарод. наук.-практ. конф. 5–6 листопада 2014 р. – у 2 ч.: ч. 1 / під ред. О.Г. Романовского, Ю.І. Панфілова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.С. 379-382.
 48. Побережна К.В. Особливості оцінки творчого потенціалу персоналу іноваційно-активних організацій / К.В. Побережна // Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. праць. – Одеса: Одеський нац. економічний університет, 2015. – С. 147-152.
 49. Побережна К.В. Управління трудовим потенціалом при створенні інноваційної продукції / К.В. Побережна // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. – Алушта: НТУ «ХПІ». – 2015. – С. 160-162.
 50. Побережна К.В. Формування конкурентоспроможної системи оплати праці на підставі реалізації концепції гідної праці на інноваційному підприємстві / К.В. Побережна // Труди Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум – 2014», Харків: НТУ «ХПІ», – С. 228-232.
 51. Попадинец Е.В. Государственная поддержка автотранспортного комплекса в условиях глобализации экономики / В.В. Благая, Е.В. Попадинец, В.В. Благой // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 85-річчю заснування ХНАДУ «Новітні технології в автомобілебудівництві та в автотранспорті, 15-16 жовтня 2015 р. – Харків: ХНАДУ. – С. 435-437.
 52. Попадинец Е.В. Социальная ответственность украинского бизнеса: теория и реальность / Е.В. Попадинец // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, НТУ «ХПІ», 2015. –  С. 211.
 53. Попадинець О.В. До питання про причини низької інноваційної активності українських підприємств та шляхи її подолання / О.В. Попадинець, Р.Л. Глазирін // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ», -№ 64 — С. 11-16.
 54. Попадинець О.В. Соціалізація економіки як мета та напрямок трансформації економічної системи сучасного капіталізму / О.В. Попадинець // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ», -№ 25 — С. 55-59.
 55. Попадинець О.В. Соціалізація економіки як нова парадигма економічної теорії / О.В. Попадинець // Вісник економіки транспорту і промисловості, 2015. № 49. — С.228-231.
 56. ПопадинецьО.В. Формування економічного способу мислення іноземного студента технічного ВНЗ / О.В. Попадинець // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов. Материалы Х Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ХНАДУ, 1-2 октября 2015 г., Харьков: ХНАДУ. – С. 346-349.
 57. ПопадинецьО.В. Формування економічного способу мислення студента технічного ВНЗ //  Всеукраїнська науково-методична конференція «Актуальні проблеми викладання фундаментальної і прикладної математики в сучасному вищому навчальному закладі». 19–20 травня 2015. Харків: ХНАДУ, С. 32- 34.
 58. Попадинець О.В. Щодо формування економічного мислення у студента технічного ВНЗ / О.В. Попадинець, В.В. Блага, В.В.Яцина // Матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців транспортної галузі», 10 листопада 2015 Харків: Хнаду – 2015. – С.65-68.
 59. Попов О.Є. Організаційно-економічне забезпечення соціалізації виробничих відносин у національних моделях економічних систем / О.Є. Попов, А.С. Митрофанова // Проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С.244-251.
 60. Решетняк Н.Б. Громадянське суспільство як об’єкт пізнавальної діяльності студентів / Н.Б. Решетняк, О.В. Кузьменко // Філософія в сучасному світі: матеріали міського міжвуз. наук. практ. семінару. – Х.: «Точка», 2014. – С. 85-88.
 61. Решетняк Н.Б. Ділова гра «Модель ООН» як ефективна форма громадянського виховання молоді / Н.Б. Решетняк, Кузьменко О.В. // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства», 2015. – Харків: «Друкарня Мадрид» – № 28 (1137). – 2015 – С. 56-64.
 62. Решетняк Н.Б. Зарубіжна методика формування громадських вмінь / Н.Б. Решетняк, Кузьменко О.В. // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства», 2014. – № 63. – С. 22-29.
 63. Решетняк Н.Б. К вопросу о концепции социальной ответственности бизнеса / Н.Б. Решетняк // Экономика. Общество. Человек: материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Приоритетные направления в развитии современного общества: междисциплинарные исследования». Часть І: Современные проблемы и приорететы развития экономики. – Белгород: изд-во БГТУ. – Вып. ХХІІІ. Ч. 1, 2014. – С. 179-185.
 64. Решетняк Н.Б. Про реальність структурних змін в національній економіці України / О.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк, О.Ю. Єгорова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ», -№ 25 — С. 3-8.
 65. СычеваО.В. Аспекты концепции социальной ответственности / О.В. Сычева, Н.Б. Решетняк, Е.В. Попадинец // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. міжнарод. наук.-практ. конф. 5–6 листопада 2014 р. – у 2 ч.: ч. 1 / під ред. О.Г. Романовского, Ю.І. Панфілова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.С. 179-185.
 66. Шаша Л.И. Корпоративная социальная ответственность и ее влияние на конкурентоспособность предприятия / Л.И.Шаша, Т.В. Рябова // Духовно-моральнісні основи та відповідальність особистості у долі людської цивілізації: зб. наук. праць: за матер. міжнарод. наук.-практ. конф. 5–6 листопада 2014 р. – у 2 ч.: ч. 1 / під ред. О.Г. Романовского, Ю.І. Панфілова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015.С. 390-393.
 67. Яцина В.В. Забезпечення конкурентних переваг промислових підприємств на основі залучення аутсорсингу / В.В. Яцина // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Сучасні напрямки розвитку економікиі менеджменту на підприємствах України». – Харків: ХНАДУ, 2015. – С.124-125.