СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЗА 2016 г.

 

 1. Аrkhiiereiev S. Domestic and international transaction sector under the effect of EU association agreement // News letter of Precarpathian University.Economy. — Iss. XІ. — P. 13-19.
 2. István Kunos, Kateryna Poberezhna. Definition of the personal characteristics of leaders and formation of competencies in innovative entrepreneurship. Entrepreneurship Erziehung und Gründungsberatung: Beitrage zur Entrepreneurship Erziehung und Gründungsberatung aus ukrainischer, russischer und europäischer Perspektive/ herausgegeben von Richard Fortmüller.– Wien.: MANZ Verlag, 2016. – 302 p., P 251-265 (ISBN 978-3-7068-5316-3).
 3. Kateryna Poberezhna. Innovative entrepreneurship: textbook / authors: О. Savchenko, A. Tavkhelidze, A. Sokolov, E. Hakobyan at all / Edited by Оlga Savchenko.– Kharkiv.: «Planeta-Print Ltd.», 2016. – 200 p. (навчальниц посібник, англ. мовою)
 4. Kateryna Poberezhna. Supply and demand in the labor market: personnel development, organizational-behavioral aspect, forecasting / Edited by Оlga Savchenko. – Kharkiv.: FOP Rogko S.G., 2016. – 136 p. (монографія, англ. мовою).
 5. Kunos Poberezhna K. The development of enterprise labor potential in the conditions of the knowledge society // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (20-22 травня 2016 р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків, НТУ «ХПІ». – 394 с., С. 63.
 6. Kunos Istvan, Побережна К. Innovation labor: behavioral aspect / Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика – матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 24-25 березня 2016 року. — Харків: Видавництво «НТМТ», 2016. – 460 с. ISBN 978-617-578-182- C. 254-257.
 7. Poberezhna Kateryna, Kunos Istvan The role of self-assessment procedures in the formation of leaders Hungarian approach (abstract, International Scientific Conference “Development of Social and Economic system in a global competitive environment” Moldova State University Faculty of economic sciences, Chisinau, Republic of Moldova, 29 February 2016. P. 188-191.)
 8. Абрамов Ф.В. Критерії доцільності реформування умовно та безумовно неефективних формальних правил / Ф.В. Абрамов // Бизнес-інформ. – 2016. – №6. – С.-8-12.
 9. Абрамов Ф.В. Напівформальні правила / Ф.В. Абрамов // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – №27. – С. 88-91.
 10. Архиереев С. И. Роль углубленного анализа комплементарности торговли для оценки эффективности международного бизнеса в условиях имплементации соглашения об ассоциации Украины и ЕС //Вiсник Національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. праць. Серія; Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2015. — № 60(1169). – С. 168-171.
 11. Архиереев С.И. Международные экономические отношения управления международным бізнесом / С.И. Архиереев // Труди XІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2016» 6-8 грудня 2016 р. – Х. : НТУ «ХПІ», 2016 р. – С. 148-150.
 12. Архиереев С.И. Эффективность международного бизнеса: макроэкономический аспект/ С.И. Архиереев //Труди X-ої міжнар. наук.-практ. конф. «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум — 2015». – 7-9 грудня 2015 р. – Х., 2015. – С. 159-164.
 13. АрхиереевС.И. Национальный международный бизнес и его эффективность в двухсторонних отношениях / С.И. Архиереев // Соціально-економічний розвиток України: проблеми та перспективи: кол. монографія / за ред. О.В. Манойленко. – Х: Рожко С.Г., 2015.- 345с. (С.216-229).
 14. АрхиереевС.И. Роль углубленного анализа комплементарности торговли для оценки эффективности международного бизнеса в условиях имплементации соглашения об ассоциации Украины и ЕС / С.И. Архиереев // Вiсник національного технічного університету «ХПІ». Зб. наук. праць. Серія; Технічний прогрес та ефективність виробництва. – 2015. — № 60(1169). – С. 168-171.
 15. Архієреєв С.І. Теоретичні основи дослідження парної структурно-технологічної конвергенції / С.І. Архієреєв // Економічна теорія – 2015. – № 2. – С.19-37.
 16. АрхієреєвС. Поляризация моделей экономического поведения и ценностных установок в современной экономике Украины / С. Архієреєв, М Шипілова // Соціальна економіка, 2016. – С. 5-15.
 17. Архієреєв С. Розвиток трансферу технологій як необхідна передумова інтеграції україни у світову економіку / С.Архієреєв, Т. Тарасенко // http://old.niss.gov.ua/Monitor/Oktober/7.htm
 18. АрхієреєвС. Теоретичні основи дослідження парно структурно-технологічно конвергенції / С. Архієреєв // Економічна теорія. – 2015. – №2 – С.19-37.
 19. Винницкая С.Г. Проблемы актуальности разработки инвестиционной стратегии предприятия в современных условиях / С.Г. Винницкая, В.Н. Двинских // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (20-22 травня 2016 р., Харків) / – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – С. 108.
 20. Волоснікова Н.М. Вдосконалення організаційно-економічногомеханізму активізації інституційного забезпечення та інфраструктурної безпеки на напрямок вектору інтегрованої логістизації процесів на підприємствах / Н.М. Волоснікова // Соціально-економічний розвиток України: проблеми та перспективи: кол. монографія / за ред. О.В. Манойленко. – Х: Рожко С.Г., 2015.- 345с. (С.254-264).
 21. Волоснікова Н.М. Дослідження алгоритму параметричної ідентифікації у моделі фінансових потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах / Н.М. Волоснікова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Збірник наукових праць, — № 847. — Серія: Проблеми економіки та управління, 2016. – С. 49-55.
 22. Волоснікова Н.М. Методологічні засади управління фінансовими потоками інтегрованої логістизації процесів / Н.М. Волоснікова // Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції “Управління інноваційним процесом в Україні: економічні, соціальні та політичні трансформації”. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 91-92.
 23. Волоснікова Н.М. Моделювання взаємодії неформалізованих інформаційних потоків інтегрованої логістизації процесів виробничо-економічних систем / Н.М. Волоснікова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (20-22 травня 2016 р., Харків) / – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – С. 111.
 24. Губанова Н.Н. Развитие франчайзинга в условиях глобализации / Н.Н. Губанова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – № 61 (1170). – С. 20-22.
 25. Двинских В.Н.Современный социал-демократизм и его влияние на развитие социально-экономической жизни в Украине/ В.Н. Двинских // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (20-22 травня 2016 р., Харків) / – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – С. 140.
 26. Демехина Е.А. Проблемы становления социальной рыночной экономики в Украине / Е.А. Демехина // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (20-22 травня 2016 р., Харків) / –Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – С. 140.
 27. Демьохіна О.О. Конкурентний потенціал та інвестиційна привабливість Харківської області / О.О. Демьохіна, Д.К. Желтова // Труди VI-ої Міжнародно-практичної Internet-конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», 2015. – С. 85-86.
 28. Дяченко Т.А. Проблема іноземного інвестування в Україні / Т.А. Дяченко Т.А. // Труди XІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2016» 6-8 грудня 2016 р. – Х. : НТУ «ХПІ», 2016 р. – С. 135-136.
 29. ДяченкоТ.А. Формування конкурентних стратегій промислових підприємств на ринку ремонтних послуг: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.04 / Тетяна Анатоліївна Дяченко ; [наук. керівник Архієреєв С. І.]; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків, 2016. – 21 с.
 30. Дяченко Т.А. Методичний підхід до розробки конкурентних стратегій промислових підприємств з надання ремонтних послуг / Т.А. Дяченко // Ефективна економіка, 2015, №9. (електронне фахове видання).
 31. Дяченко Т.А. Конкурентні стратегії конкурентних підприємств, що надають ремонтні послуги / Т.А. Дяченко // Бізнес-інформ, 2015. – №6. – С. 150-153.
 32. КлимоваС.О. Створення Балто-Чорноморського Союзу як зміцнення економічної і політичної платформи України / С.О. Климова, Н.Н. Губанова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ» – 2016. – №27’(1199) – С.112-115.
 33. Максименко Я.А.Проблема курсообразования в Украине / Я.А. Максименко, В.В. Шпитальный // Труди XІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2016» 6-8 грудня 2016 р. – Х. : НТУ «ХПІ», 2016 р. – С. 104-107.
 34. Максименко Я.А. Зовнішньоторгівельні відносини України / Я.А. Максименко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ», -№ 60 (1169) — С. 145-148.
 35. МаксименкоЯ.А. Проблема повышения технологического уровня развития Украины / Я.А. Максименко, Н. Донец, П. Ольшевская // Труди VI-ої Міжнародно-практичної Internet-конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», 2015. – С. 81-82.
 36. МаксименкоЯ.А. Тенденции развития внешнеторговых отношений в Украине/ Я.А. Максименко, О.В. Голенищева // Труди VI-ої Міжнародно-практичної Internet-конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», 2015. – С. 105-106.
 37. Митрофанова А.С. Сучасний технологічний спосіб виробництват як чинник перетворень виробничих відносин: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.00.01 1 / А.С. Митрофанова; [наук. керівник Попов О.Є.] ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 19 с.
 38. Назаренко О.В., Демьохіна О.О. Дослідження руху індексу DOING BUSINESS України / О.В. Назаренко, О.О. Демьохіна // Труди XІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2016» 6-8 грудня 2016 р. – Х. : НТУ «ХПІ», 2016 р. – С. 156-158.
 39. Назаренко О.В. Мікро- і макроекономічні проблеми запобігання ушкодженню природи / О.В. Назаренко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (20-22 травня 2016 р., Харків) / – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – С. 233.
 40. Назаренко О.В. Про економічну доцільність інвестування у переробку сміття в Україні / О.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк // Труди Хі Міжнар. наук. практ. конф. «Дослідження та оптимізація економічних «Оптимум-2015»». – 2015. – С. 85-88.
 41. Назаренко О.В. Стан організації бізнесу з переробки сміття в Україні / О.В. Назаренко, А.Ю. Буткова, Є.В. Мантрова // Труди VI-ої Міжнародно-практичної Internet-конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність», 2015. – С. 78-79.
 42. Назаренко О.В. Утилізація відходів як перспективна галузь національної економіки / О.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ», -№ 27 (1199) — С. 33-37.
 43. Побережна К.В. Визначення впливу креативного потенціалу на розвиток інноваційної діяльності / К.В. Побережна // Труди ХІ-ої Міжнародної науково-практичної Конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2015» 7-9 грудня 2015 р. – Х.Ж НТУ «ХПІ», 2015 р. – 271 с. С. 93-95.
 44. Побережна К.В., Савченко О.І. Розробка моделі оцінки рівня розвитку кадрового потенціалу на підставі інтелектуально-творчого потенціалу інженерно-технічних працівників // Матеріали ІІІ Міжнародної Науково-Практичної Конференції: Економіка та управління національним господарством: стан, тенденції та перспективи. Одеса, 23-24 червня 2016. – С.137-139.
 45. Попадинець О.В. Економічна освіта та економічне мислення іноземного студента ВНЗ / О.В. Попадинець, В.В. Блага, В.В. Благий // Економічний простір. Збірник наукових праць. – № 105. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. – С. 226-235
 46. Попадинець О.В. Економічні закони інформаційної економіки: трансформація традиційних постулатів економічної теорії / О.В. Попадинець, О.М. Шершенюк // Accounting, analysis and audit of enterprises: problems, trends, prospects. Collective monograph. – SAUL Publishing Ltd, Dublin, Ireland, 2016. – 168 p.
 47. Попадинець О.В. Олігополізація як глобальна тенденція інформаційної економічної системи // Глобальні і національні проблеми економіки. Електронне фахове видання, 2016. – Вип. 9. – С. 13-18.
 48. Решетняк Н.Б. Основи економічної теорії: навч. посібник для студ. закладів вищої освіти неекон. спеціальностей / За заг. ред. акад. І.Ф. Прокопенка. – Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2015. – С. 118-129 (Тема 8).
 49. Решетняк Н.Б.Основні напрямки трансформації моделі соціальної активності бізнесу в Україні / Н.Б. Решетняк, Ю.В. Єгорова // Труди XІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2016» 6-8 грудня 2016 р. – Х. : НТУ «ХПІ», 2016 р. – С. 110-112.
 50. РешетнякН.Б Інноваційний погляд на переробку відходів в Україні / О.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств». – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – С. 133-134.
 51. РешетнякН.Б Состояние организации бизнеса по переработке мусора в Украине / О.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк // Экономика. Общество. Человек: межвузовский сборник научных трудов. Выпуск XXVII. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2016. – С. 143-150.
 52. Решетняк Н.Б Формирование опыта практической деятельности как направление гражданского воспитания молодежи в США / Н.Б. Решетняк, О.В. Кузьменко, Е. Чижова // Диагностика и прогнозирование социальных вопросов. Всероссийская научно-практическая конференция. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2015. – С. 157-165.
 53. Решетняк Н.Б. Інформаційні технології як фактор інноваційного розвитку економіки України / Н.Б. Решетняк, Ю.В. Єгорова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (20-22 травня 2016 р., Харків) / – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – С. 274.
 54. Решетняк Н.Б. Основні напрямки трансформації моделі соціальної активності бізнесу в Україні / Н.Б. Решетняк, Ю.В. Єгорова // Труди Х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2016». – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – С.110-112.
 55. Решетняк Н.Б. Состояние организации бизнеса по переработке мусора в Украине / О.В. Назаренко, Н.Б. Решетняк // Экономика. Общество. Человек: межвузовский сборник научных трудов. Выпуск XXVII. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2016. – С. 143-150.
 56. Яцина В.В. Мережева революція як елемент інформаційної економіки / О.В. Попадинець, В.В. Яцина //Матеріали Х ювілейної  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва», присвяченій 50-тиріччю факультету управління та бізнесу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, – Харків: ХНАДУ,  25 листопада 2016 р. – С. 27-31.
 57. Яцина В.В. Місце та роль інформаційних технологій в сучасній освіті / О.В. Попадинець, В.В. Яцина // Матеріали Інтернет — конференції з проблем вищої освіти і науки «Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах» – Харків : ХНАДУ, 11 листопада 2016р. – С. 219-224.
 58. Яцина В.В. Апробація методики визначення рівню специфічності промислової продукції виробничого підприємства / В.В. Яцина // Глобальні і національні проблеми економіки. Електронне фахове видання, 2016. – Вип. 9. – С. 465-468.
 59. Яцина В.В. Методика визначення рівню специфічності промислової продукції виробничого підприємства / В.В. Яцина // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 59 (68). – С. 158-161.
 60. Яцина В.В. Перспективні шляхи економічного розвитку промислових підприємств / В.В. Яцина // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (20-22 травня 2016 р., Харків) / – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – С. 355.
 61. Яцина В.В. Підходи до класифікації товарів промислового призначення: інституціональний аспект / О.В. Попадинець, В.В. Яцина // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – електронне наукове фахове видання Державного вищого навчального закладу «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». – Дніпропетровськ, 2016. — №2(02). – С. 22-27.
 62. Яцина В.В. Старіння населення як проциклічний фактор і причина зростання фінансового сектора / О.В. Попадинець, В.В. Яцина // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки). – Х.: НТУ «ХПІ». — 2016. — № 27 (1199) — С. 16-20.
 63. Яцина В.В. Трансакційний аналіз виробництва ідіосинкратичних та високоспецифічних товарів / В.В. Яцина // Матеріали Міжнародної Інтернет-конференції «Соціально-економічний розвиток України в умовах співпраці з європейським союзом». – Миколаїв: МНАУ, 2016. – С. 267-270.