Статьи преподавателей кафедры общей экономической теории за 2012 г.

 1. Абрамов Ф. В. Влияние неформальных институциональных факторов побочного спроса на динамику качества высшего образования / Ф. В. Абрамов // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 9–10. – С. 29–31.
 2. Абрамов Ф. В. Государственное распределение благ: факторы динамики / Ф. В. Абрамов // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 25. – С. 7–12.
 3. Абрамов Ф. В. Качество высшего образования и коррупция в вузах: факторы динамики / Ф. В. Абрамов // Економічний часопис – ХХІ. – 2011. – № 11–12. – С. 8–10.
 4. Абрамов Ф. В. Общественное мнение как неформальный институциональный фактор неэффективности формальных правил  / Ф. В. Абрамов // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 14. – С. 3–6.
 5. Абрамов Ф. В. Факторы динамики запретительного законодательства / Ф. В. Абрамов // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2011. – № 25. – С. 95–99.
 6. Абрамов Ф. В. Факторы устойчивости формальных правил / Ф. В. Абрамов // Вісник НТУ «ХПІ».  – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 25. – С. 125–156.
 7. Абрамов Ф.В. Критерий эффективности формальных правил и их влияние на экономическое развитие / Ф. В. Абрамов // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Т. 16. – Вип. 20. – С. 7–13.
 8. Архиереев С. И. Институциональные интеракции как основа сетевых взаимодействий и проблемы посттрансформационной рыночной экономики / С. И. Архиереев // Journal of Institutional Studies (Журнал институциональных исследований). – 2012. – Т. 4, № 1. – С. 9–24.
 9. Архиереев С. И. Конвергенция с развитыми рыночными экономиками как показатель оптимизации структуры посттрансформационных экономик / С. И. Архиереев // Труди VIII Міжн. наук.-практ. конф. «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум–2012». –Х. : НТУ «ХПІ», 2012 р. – 5–7 грудня 2012 р. – С. 266–268.
 10. Архиереев С. И. Конвергенция экономической структуры Украины и Германии и место финансовой деятельности в этом процессе / С. И. Архиереев // Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць.– 2012. –  № 2(13). – С. 250–258.
 11. Архиереев С. И. Роль неприбыльных институтов в развитии гражданского общества в Украине и Германии / С. И. Архиереев // Методологічні засади розбудови громадянського суспільства в Україні : матеріали міжн. міжвузівської наукової конф. / [за ред. проф. П. І. Орлова]. – Х. : Харківський економіко-правовий університет, 2012. – С. 78–87.
 12. Архиереев С. И. Роль трансакционной политики в формировании стратегии развития посттрансформационной рыночной экономики / С. И. Архиереев // Институционально-экономические основания стратегии развития России / [под ред. О. С. Белокрыловой]. – Ростов н/Д : Изд-во «Содействие-XXI век», 2012. – С. 76–84.
 13. Архиереев С. И. Старейшие университеты – единое пространство исторической преемственности / С. И. Архиереев // Переяславская рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской цивилизации : сб. науч. тр. / [под ред. А. Г. Романовского, Ю. И. Панфилова]. – Х. : НТУ «ХПИ», 2012. – С. 17–21.
 14. Архиереев С. И. Функції соціального капіталу та його економічна структура в Україні та Німеччині / С. И. Архиереев, М. В. Шипілова // Социальная экономика. – Х. : ХНУ им. Каразина, 2012. – № 2–3. – С. 48–61.
 15. Архієреєв С. І. Інституційна складова ринку праці як фактор зниження трансакційних витрат в трансформаційній економіці / С. І. Архієреєв, А. В. Глушач // Вісник НТУ «ХПІ» : [зб. наук. праць]. – 2012. – № 05. – С. 121–135.
 16. Архієреєв С. І. Макроекономічна оцінка ролі фінансового сектору у трансакційному секторі економіки України / С. І. Архієреєв // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2012. – № 1(13). – С. 25–30.
 17. Архієреєв С. І. Оцінка виробничого потенціалу машинобудівного підприємства: теоретичний та практичний аспект / С. І. Архієреєв, Л. В. Соколова, Я. А. Максименко // Вісник НТУ «ХПІ» ; зб. наук. тр. – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 51(957). – С. 131–137.
 18. Архієреєв С. І. Порівняльний аналіз рівня витрат на діяльність у сфері інформатизації у машинобудуванні України та Німеччини / С. І. Архієреєв, О. В. Замула // Економічний аналіз : зб. наук. праць / за ред. С. І. Шкарабан та ін. – Тернопіль: ВПЦ Тернопільського націон. екон. ун-ту «Економічна думка», 2012. – Ч. 4. – Вип. 11. – С. 8–12.
 19. Архієреєв С. І. Роль технополюсів у фінансуванні інноваційного розвитку: досвід світового бізнесу / С. І. Архієреєв, І. В. Дерід // Вісник Університету банківської справи НБУ. – 2012. – № 1. – С. 127–131.
 20. Виницкая С. Г. Перспективы развития украинско-российских отношений / С. Г. Виницкая, Е. В. Назаренко // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточнославянской цивилизации : сб. научн. тр. – Х. : НТУ «ХПИ», 2011. – С. 307–311.
 21. Волосникова Н. Н. Методологические основы организации управления трансакционными издержками инновационного развития / Н. Н. Волосникова // Институционально-экономические основания стратегии развития России / [кол. авт. ; под ред. О. С. Белокрыловой]. – Ростов н/Д : Изд-во «Содействие-XXI век», 2012. – С. 88–97.
 22. Волоснікова Н. М. Концептуальні засади управління підприємством на макрорівні / Н. М. Волоснікова // Управління розвитком : зб. наук. пр. – Х. : ХНЕУ, 2011. – С. 247–249.
 23. Волоснікова Н. М. Організаційно-економічний механізм формування і розвитку інтегрованої системи логістики / Н. М. Волоснікова // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – С. 13–20.
 24. Волоснікова Н. М. Стратегічні аспекти застосування логістичного підходу при управлінні інформаційними потоками / Н. М. Волоснікова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. – Х. : ХНАДУ, 2012. – С. 70–71.
 25. Волоснікова Н. М. Теоретичні та прикладні аспекти логістики в підвищенні економічної ефективності економічних систем / Н. М. Волоснікова, А. Цесля // Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції «Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку» : зб. наук. пр. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – С. 26–29.
 26. Волоснікова Н. М. Удосконалення управління промисловими підприємствами на основі логістизації процесів / Н. М. Волоснікова // Економіка, організація та управління підприємствами в сучасних економіко-правових умовах : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2012. – С. 76–77.
 27. Волоснікова Н. М. Формування і розвиток інфраструктурної логістичної безпеки на мікро- та макрорівнях / Н. М. Волоснікова // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2012. – № 7(17). – С. 336–340.
 28. Губанова Н. Н. Проблемы развития электронной коммерции в Украине / Н. Н. Губанова // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 25. – С. 121–127.
 29. Двинских В. Н. Институциональные аспекты экономической интеграции Украины / В. Н. Двинских // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточнославянской цивилизации : сб. научн. тр. – Х. : НТУ «ХПИ», 2011. – С. 323–329.
 30. Двинских В. Н. Научный подход к проведению экономических реформ в Украине / В. Н. Двинских // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 25. – С. 54–64.
 31. Двинских В. Н. Экономическая парадигма ХХІ как отрицание отрицания / В. Н. Двинских // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. тр. – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 51(957). – С. 131–137.
 32. Демьохіна О. О. Економічна ефективність капітальних вкладень у вітроенергетичні станції / О. О. Демьохіна, Л. О. Кременчутська, О. І. Ольховска, Л. В. Кварцхава // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. тр. – 2012 р.– № 10. – С. 167–173. – (За участю студентів).
 33. Демьохіна О. О. Моделювання процесів управління оборотним капіталом підприємства / О. О. Демьохіна // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 25. – С. 86–90.
 34. Дяченко Т. А. Перспективи україно-російського співробітництва в інноваційній сфері / Т. А. Дяченко, Н. О. Сорокіна // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточнославянской цивилизации : сб. научн. тр. – Х. : НТУ «ХПИ», 2011. – С. 329–332.
 35. Жмінька Л. А. Теоретичні аспекти управління кредитним портфелем комерційного банку / Л. А. Жмінька // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 5.
 36. Климова С. О. Анализ влияния деятельности зарубежных ТНК на экономику Украины / С. О. Климова, Ю. В. Сидоренко // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточнославянской цивилизации : сб. научн. тр. – Х.: НТУ «ХПИ», 2011. – С. 389–391.
 37. Климова С. О. Анализ интеграционных векторов украинской экономики / С. О. Климова, А. А. Микитась // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточнославянской цивилизации : сб. научн. тр. – Х. : НТУ «ХПИ», 2011. – С. 362–366.
 38. Колупаева И. В. Анализ упрощенной системы налогообложения / И. В. Колупаева // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Белгород : БГТУ, 2012. – № 41. – С. 212–223.
 39. Максименко Я. А. Глобализация как общий мировой процес и место в нем Украины / Я. А. Максименко, Н. О. Сорокина // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. тр. – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 25(931). – С. 98–106. – (За участю студента).
 40. Максименко Я. А. Зовнішня міграція в Україні: сприяння розвитку чи бар’єр / Я. А. Максименко, А. О. Талалаєва // Вісник Хмельницького національного університету, 2012. – Т. 2, № 5. – С. 240–244.
 41. Максименко Я. А. Исследование характеристик маркетинга инновационной деятельности машиностроительного предприятия / Я. А. Максименко, П. Г. Перерва, А. П. Косенко // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. тр. – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 25(931). – Т. 2. – С. 58–64.
 42. Максименко Я. А. Основні напрямки регулювання та стабілізації міграційних процесів в Україні / Я. А. Максименко, А. В. Меглій // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточнославянской цивилизации : сб. научн. тр. – Х. : НТУ «ХПИ», 2011. – С. 362–366.
 43. Максименко Я. А. Стратегическое управление инвестиционными и инновационными процессами в промышленном производстве на базе жизненного цикла товара / Я. А. Максименко, П. Г. Перерва, А. П. Косенко // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. тр. – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 14(920). – Т. 2. – С. 37–43.
 44. Назаренко О. В. Проблеми поєднання екологічного та економічного розвитку України // Труди VІІІ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. «Дослідження та оптимізація економ. процесів «Оптимум-2012». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – С. 270–272.
 45. Назаренко О. В. Проблеми проведення економічних реформ в Україні / О. В. Назаренко // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 51. – С. 117–123.
 46. Перерва П. Г. Економічна оцінка інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності промислового підприємства / П. Г. Перерва, А. В. Косенко, С. І. Архієреєв // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. праць. – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 14(920). – Т. 2. – С. 25–29.
 47. Перерва П. Г. Маркетинг инновационной и инвестиционной деятельности промышленного предприятия / П. Г. Перерва, А. П. Косенко, С. И. Архиереев // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. тр. – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 25(931). – Т. 2. – С. 7–12.
 48. Попадинец Е. В. Усиление социальной функции предпринимательства в Украине и России / Е. В. Попадинец // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточнославянской цивилизации : сб. научн. тр. – Х. : НТУ «ХПИ», 2011. – С. 378–382.
 49. Попадинець О. В. Мережеві структури та кластерізація як тенденції розвитку підприємств в сучасній системі інформаційного типу / О. В. Попадинець // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. праць. – 2012. – № 1(2). – С. 15–19.
 50. Решетняк Н. Б. Інноваційне поєднання мікро- та макрорівнів економіки заради екологічного майбутнього України / Н. Б. Решетняк, О. В. Назаренко, О. Ю. Єгорова // Вісник НТУ «ХПІ» – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 51. – С. 108–112.
 51. Решетняк Н. Б. Організація навчального спілкування студентів на семінарському занятті / Н. Б. Решетняк, О. В. Кузьменко // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. праць. – Х. : НТУ «ХПІ», 2011. – № 55. – С. 69–75.
 52. Решетняк Н. Б. Педагогічні умови ефективності семінарського заняття / Н. Б. Решетняк, О. В. Кузьменко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць. – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – Вип. 30–31. – С. 188–194.
 53. Решетняк Н. Б. Проблемы и возможности оживления бизнеса в Украине / Н. Б. Решетняк, Е. Н. Чижова, Е. В. Назаренко // Социально-гуманитарные знания : сб. научн. тр. – Белгород, 2012. – Вып. 8. – С. 236–246.
 54. Решетняк Н. Б. Создание условий для малого и среднего бизнеса в концепции устойчивого экономического роста / Н. Б. Решетняк, Е. А. Демехина, Е. В. Назаренко // Региональная экономика: инновационные факторы экономического роста : материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Рязань : Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина, 2012. – С. 12–18.
 55. Решетняк Н. Б. Социальное развитие как фактор макроэкономической безопасности Украины / Н. Б. Решетняк, Е. О. Сапожникова // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 14. – С. 51–55.
 56. Решетняк Н. Б. Трудовая миграция как фактор занятости населения Украины и России / Н. Б. Решетняк, Е. В. Момот // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточнославянской цивилизации : сб. научн. тр. – Х. : НТУ «ХПИ», 2011. – С. 384–389.
 57. Решетняк Н. Б. Формування у студентів вмінь та навичок самостійної пізнавальної діяльності / Н. Б. Решетняк, О. В. Кузьменко // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. праць. – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 31. –С. 71–76.
 58. Рябова Т. В. О реализации инновационной политики в Украине / Т. В. Рябова // Матеріали ХХ Міжнор. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – С. 375.
 59. Соколова Л. В. Оцінка виробничого потенціалу машинобудівного підприємства: теоретичний та практичний аспект / Л. В. Соколова, С. І. Архієреєв, Я. А. Максименко // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 51. – С. 117–123.
 60. Шипілова М. В. Вплив впровадження соціального житла на розвиток суспільства / М. В. Шипілова, В. М. Жарков // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточнославянской цивилизации : сб. научн. тр. – Х. : НТУ «ХПИ», 2011. – С. 405–409.
 61. Яцина В. В. Аутсорсінг як стратегічний напрямок зниження трансакційних витрат / В. В. Яцина // Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємства». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – С. 83.
 62. Яцина В. В. Напрями зниження трансакційних витрат виробничої діяльності підприємства / В. В. Яцина // Матеріали ХХ Міжнар. наук.-практ. конф. «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – С. 204.
 63. Яцина В. В. Оцінка вартості підприємства с застосуванням опціону / В. В. Яцина // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2012. – № 11. – С. 125–129.
 64. Яцина В. В. Складові трансакційних витрат на підприємствах України та Росії / В. В. Яцина // Переяславская Рада: ее историческое значение и перспективы развития Восточнославянской цивилизации : сб. научн. тр. – Х. : НТУ «ХПИ», 2011. – С. 409–412.