Статьи преподавателей кафедры общей экономической теории за 2013 г.

 1. Yatsina V. Transaction costs planning on the industrial enterprises / V. Yatsina // Science in the modern information society II. – Vol. 1. – North Charleston, SC, USA. – 2013.– Р. 195–198.
 2. Архиереев С. И. Асоциальный капитал и уровень доверия / С. И. Архиереев // Труди IX-ої Міжн. наук.-практ. конф. «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум–2013». – Х. : НТУ «ХПІ», 2013 р. – С. 111–112.
 3. Архиереев С. И. Конвергенция отраслей экономик Украины и Германии / С. И. Архиереев // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXІ Міжн. наук.-практ. конф. 29–31 травня 2013 р. / за ред. проф. Л. Л. Товажнянського. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – Ч. ІV. – С. 87.
 4. Архиереев С. И. Посттрансформационная ремодернизация и институциональное упорядочивание / С. И. Архиереев // Модернізація як фактор розвитку : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. 18 квітня 2013 р. / за заг. ред. проф. В. В. Александрова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 7–16.
 5. Архиереев С. И. Сравнительный анализ развития институализированных форм социального капитала в Украине, России и Германии / С. И. Архиереев // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации : сб. науч. трудов по матер. VІІ Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. –Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – Ч. 2. – С. 3–7.
 6. Архієреєв С. І. Концепція організаційного розвитку та управління мотивацією за критерієм бізнес-ситуації / С. І. Архієреєв, К. В. Савченко // Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі : [монографія / під наук. ред. П. Г. Перерви, О. І. Савченко, В. Л. Товажнянського]. – Х. : «Цифрова друкарня №1», 2013. – С. 255–269.
 7. Архієреєв С. И. Особливості оптимізації економічної структури України у порівнянні з Німеччиною / С. И. Архиереев // Дослідження та оптимізація економічних процесів : кол. монографія / за ред. О. В. Манойленко, В. О. Матросової. – Х. : «Цифрова друкарня №1», 2013. – С. 315–325.
 8. Архієреєв С. І. Визначення економічної сутності оборотних коштів та джерел їх формування / С. І. Архієреєв, Л. А. Жмінька // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. тр. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 21(994). – С. 171–198.
 9. Винницкая С. Г. Об актуальности применения экономико-математических методов для совершенствования рыночных отношений в Украине и России / С. Г. Винницкая, Е. В. Назаренко // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации : сб. науч. трудов по матер. VІІ Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – Ч. 2. – С. 16–18.
 10. Волосникова Н. Н. Формирование системного подхода управления финансовыми потоками интегрированной логистизации процессов на предприятиях / Н. Н. Волосникова // Science in the modern information society II. – Vol. 1. – Proceedings of the Conference. – North Charleston, USA. – 2013. – Р. 199–202.
 11. Волоснікова Н. М. Вплив інституційного забезпечення на напрямок вектору інтегрованої логістизації процесів на підприємствах / Н. М. Волоснікова // Економічний часопис – ХХІ. – 2013. – № 5–6. – С. 67–71.
 12. Волоснікова Н. М. Економічні складові механізму безпеки логістичного середовища / Н. М. Волоснікова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXІ міжн. наук.-практ. конф. 29–31 травня 2013 р. / за ред. проф. Л. Л. Товажнянського. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – Ч. ІІІ. – С. 146.
 13. Волоснікова Н. М. Імітаційне моделювання як інструмент оптимізації примирення логістичних підсистем / Н. М. Волоснікова // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса : Одеський націон. екон. ун-т., 2013. – № 1(48). – С. 189–195.
 14. Волоснікова Н. М. Методологічні засади інтегрування ефективних методів моделювання дисперсійної характеристики логістизації процесів на підприємствах / Н. М. Волоснікова // Вісник НТУ «ХПІ». – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 22(995) – С. 160–167.
 15. Волоснікова Н. М. Оптимізація формування та управління взаємодією між логістичними підсистемами на промислових підприємствах / Н. М. Волоснікова // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : зб. матеріалів V Міжн. наук.-практ. конф. – Алушта : НТУ «ХПІ», 2013. – С. 155–158.
 16. Волоснікова Н. М. Організація взаємодії неформалізованих інформаційних потоків інтегрованої логістизації процесів на підприємствах / Н. М. Волоснікова // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід : тези доповідей IV Міжн. наук.-метод. конф. – Тернопіль : Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2013. – С. 80–82.
 17. Волоснікова Н. М. Розвиток інституційного забезпечення підтримки інтегрованої логістизації процесів на основі системного підходу / Н. М. Волоснікова // Формування ринкової економіки : тези ІІ Міжн. наук.-практ. конф. «Маркетингова освіта в Україні». – К. : КНЕУ, 2013. – С. 44–46.
 18. Волоснікова Н. М. Розробка інструментальних методів формалізації процесу формування погрішностей трансакцій в ланках логістичного ланцюга / Н. М. Волоснікова // Формування ринкової економіки. Ч. 2 : зб. наук. пр. – 2013. – № 29. – С. 425–431.
 19. Волоснікова Н. М. Фактори модернізації та підвищення адаптаційної ефективності інтегрованої логістізації процесів / Н. М. Волоснікова // Модернізація як фактор розвитку : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської наук.-практ. конф. 18 квітня 2013 р. / за заг. ред. проф. В. В. Александрова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 20–23.
 20. Губанова Н. Н. Информационная экономика и ее особенности на современном этапе мировой информатизации / Н. Н. Губанова // Вісник економіки транспорту і промисловості : зб. наук.-практ. статей української державної академії залізничного транспорту. – Х. : УДАЗТ, 2013. – № 42. – С. 210–213.
 21. Губанова Н. Н. Развитие информационной экономики и финансовый рынок в условиях глобализации / Н. Н. Губанова // Труди IX-ої Міжн. наук.-практ. конф-ії «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2013». – Х. : НТУ «ХПІ», 2013 р. – С. 138-140.
 22. Губанова Н. Н. Развитие финансового рынка в условиях информационной экономики: макроэкономический аспект / Н. Н. Губанова // Українська державна академія залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. – № 44. – С. 17–20.
 23. Двинских В. Н. Проблемы экономической интеграции Украины: институциональные аспекты / В. Н. Двинских // Московский журнал: Социально-гуманитарные знания. – М. : Научно-образовательное издание, 2013. – № 4. – С. 235–244.
 24. Демёхина Е. А. Активизация интеграционных процессов на постсоветском пространстве / Е. А. Демёхина // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации. Ч. 2 : сб. науч. трудов по матер. VІІ Межд. науч.-практ. конф. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – С. 21–23.
 25. Демьохіна О. О. Про покращення інвестиційного клімату в Україні / О. О. Демьохіна // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я Ч. ІІІ : тези доповідей ХXІ Міжн. наук.-практ. конф. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – С. 150.
 26. Жмінька Л. А. Економічні засади здійснення трансакцій в ринковій економіці / Л. А. Жмінька // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации : в 2 ч. : сб. науч. трудов по матер. VІІ Межд. науч.-практ. конф. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – Ч. 2. – С. 28–31.
 27. Жмінька Л. А. Проблема формування джерел оборотних коштів / Л. А. Жмінька // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. Ч. ІІІ : тези доповідей ХXІ Міжн. наук.-практ. конф. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – С. 157.
 28. Климова С. О. Анализ векторных перспектив экономической интеграции Украины / С. О. Климова // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. тр. – Х : НТУ «ХПІ», 2013. – № 21(994). – С. 150–156.
 29. Климова С. О. Анализ интеграционных стратегий: ЕС-ЕЭП / С. О. Климова // Правове регулювання економічної безпеки України в умовах євроінтеграції : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 21 лютого 2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х. : ХНУВС, 2013. – С. 131–134.
 30. Климова С. О. Интеграционные векторы Украины: аргументы за и против / С. О. Климова // Московский журнал: Социально-гуманитарные знания. – М. : Научно-образовательное издание, 2013. – № 4. – С. 226–234.
 31. Назаренко О. В. Взаємозв’язок економічного благополуччя на мікро- та макрорівнях / О. В. Назаренко, Н. Б. Решетняк // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXІ Міжн. наук.-практ. конф. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – Ч. ІІІ. – С. 172.
 32. Назаренко О. В. Сучасне переосмислення економічних результатів на мікро- та макро- рівнях / О. В. Назаренко, Н. Б. Решетняк, О. Ю. Эгорова // Модернізація як фактор розвитку : зб. наук. праць за матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 18 квітня 2013 р. / за заг. ред. проф. В. В. Александрова. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. – С. 86–90.
 33. Попадинець О. В. Напрямки і форми соціалізації капіталістичної економіки / О. В. Попадинець // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. тр. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 21(994). – С. 163–167.
 34. Попадинець О. В. Роль та місце новітніх інформаційних технологій в освіті / О. В. Попадинець // Матеріали ІІ наук.-метод. конф. 25 квітня 2013 р. «Шляхи забезпечення якості підготовки фахівців з економіки та підприємництва» – Х. : ХНАДУ, 2013. – С. 147–149.
 35. Попадинець О. В. Соціальна відповідальність підприємництва в Україні та Росії / О. В. Попадинець, С. В. Федоренко // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации : в 2 ч. : сб. науч. трудов по матер. VІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – Ч. 2. – С. 49–52. – (За участю студентів).
 36. Решетняк Н. Б. Дидактичні аспекти ефективної взаємодії студентів на семінарському занятті / Н. Б. Решетняк, О. В. Кузьменко // Проблеми та перспективи формування національної гумат.-техн. еліти : зб. наук. праць. – 2013. – Вип. 34–35. – С. 148–155.
 37. Решетняк Н. Б. Инструменты социализации рынка на микроуровне / Н. Б. Решетняк, Н. Ю. Золотарь // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. тр. : Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – С. 72–78. – (За участю студентів).
 38. Решетняк Н. Б. Оцінка економічного благополуччя на мікро- і макрорівнях / Н. Б. Решетняк, О. В. Назаренко, О. Ю. Эгорова // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. тр. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 20(993). – С. 169–174.
 39. Решетняк Н. Б. Підготовка студентів до навчального спілкування на семінарському занятті / Н. Б. Решетняк, О. В. Кузьменко // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. тр. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 6. – С. 94–99.
 40. Решетняк Н. Б. Социальный пакет как фактор стабильности / Н. Б. Решетняк // Матеріали VI Міжн. наук.-практ. конф. «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств». – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – С. 274–275.
 41. Решетняк Н. Б. Соціальне забезпечення як фактор мотивації працівників на підприємствах України та Росії / Н. Б. Решетняк, C. К. Демченко, В. А. Пахай // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации : сб. науч. трудов по матер. VІІ Межд. науч.-практ. конф. : в 2 ч. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – Ч. 2. – С. 52–55. – (За участю студента).
 42. Рябова Т. В. Политэкономические аспекты характеристики социальных факторов роста экономики Украины / Т. В. Рябова // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. тр. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – № 25(934). – С. 173–176.
 43. Рябова Т. В. Проблемы накопления и развития человеческого капитала в Украине / Т. В. Рябова, Н. С. Свищова // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXІ Міжн. наук.-практ. конф. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – Ч. ІІІ. – С. 183. – (За участю студентів).
 44. Яцина В. В. Застосування нечітко-інтервального підходу до оцінки ефективності аутсорсингу / В. В. Яцина // Збірник наукових праць Міжнародної конференції «Розвиток науки у вік інформаційних технологій». – К. : Центр наукових публікацій, 2013. – С. 49–52.
 45. Яцина В. В. Методика визначення ступеню специфічності товарів промислового призначення, виробляємих на виробничих підприємствах / В. В. Яцина // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я : тези доповідей ХXІ Міжн. наук.-практ. конф. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013. – Ч. ІІІ. – С. 192.
 46. Яцина В. В. Методика оцінки рівня трансакційних витрат при виготовленні товарів промислового призначення / В. В. Яцина // Вісник НТУ «ХПІ». – Тематичний випуск : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Х. : НТУ «ХПІ», 2013.
 47. Яцина В. В. Развитие аутсорсинга на промышленных предприятиях Украины и России / В. В. Яцина // Переяславская рада: ее историческое значение и перспективы развития восточно-славянской цивилизации : в 2 ч. : сб. науч. трудов по матер. VІІ Межд. науч.-практ. конф. – Х. : НТУ «ХПИ», 2013. – Ч. 2. – С. 82–84.