ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ЗА 2014 р

.

 1. Абрамов Ф.В. Эффективность двухуровневой системы высшего образования в условиях побочного спроса на высшее образование / Ф.В. Абрамов // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва», 2014. – № 34. – С. 117-120.
 2. ArkhiiereievS. Contemporary structure development of financial intermediation in Ukraine / S. Arkhiiereiev // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Матеріали ІI Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: ХІБС УБС НБУ, 2014. – С. 4-7. 
 3. Архиереев С.И. Германия и Украина: интегральная оценка структуры отраслевых затрат / С.И. Архиереев // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІ міжнар. наук.-практ. конф. – Ч.ІІІ – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – С. 133.
 4. Архиереев С.И. Грядущий посттрансформационный кризис и задачи институциональной теории // Постсоветский институционализм: десять лет спустя: монография в 2-х т. / под. ред. В.В. Дементьева, Р.М. Нуреева. – Т.1. – Донецк: ГВУЗ «ДонНТУ», 2013. – 464 с.
 5. Архиереев С.И. Инновационное развитие как фактор структурной конвергенции // Стратегия инновационного развития экономики. Часть 2. Стратегические ориентиры развития инновационной деятельности: монография / под научн. ред. П.Г. Перервы, О.И. Савченко. – «Щедра садиба плюс», 2013. – 216 с.
 6. Архиереев С.И. Макроэкономическая верификация вектора институционального и технологического развития посттрансформационной экономики // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2013. – №1(43) – С.12-17.
 7. Архиереев С.И. Роль доверия и асоциального капитала для развития международного бизнеса / С.І. Архієреєв// Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. Науно-практ. журнал, 2013. – № 2. – С.15-20.
 8. Архиереев С.И. Роль институционального приспосабливания для модернизации посттрансформационной экономики / С.И. Архиереев // Экономика. Общество. Человек. – Вып. XXI. – Часть 1: Экономические проблемы в междисциплинарных исследованиях /. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. – С.13-23.
 9. Архиереев С.И. Институциональный капитал как объект анализа внешней среды социально-экономических систем / С.И. Архиереев // Труди X-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2014». – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – С. 259-261.
 10. Архієреєв С.І. Классификация трансакционных издержек производства товаров промышленного назначения / С.І. Архієреєв, В.В.Яцина // «Оралды Гылым Жаршысы» («Уральский научный вестник»). Серия: Экономические науки. Государственное управление – Казахстан: «Фирма Север+», – № 15 (94). – С. 48-56.
 11. Архієреєв С.І. Поєднання соціального й асоціального капіталу як критерій посттрансформаційного стану економіки / С.И. Архиереев // Економічна теорія, 2014. – № 1. – С.24-36.
 12. Архієреєв С.І. Соціальний капітал як чинник середовища непрямого впливу міжнародного бізнесу / С.І. Архієреєв // Дослідження та оптимізація економічних процесів: монографія / За ред. О.В. Манойленко. – Харків: Тов. «Щедра садиба плюс», 2013. – 515 с.
 13. Архієреєв С.І. Трансакційні витрати формування попиту і пропозиції на ринку праці в умовах трансформаційної економіки / С.І. Архієреєв, А.В. Глушач // Науковий журнал «Бізнес Інформ», 2013. – № 4. – С.14-21.
 14. Архієреєв С.І., Глушач А.В. Трансакційна складова екзогенних чинників впливу на зайнятість в умовах глобалізації економіки / С.І. Архієреєв, А.В. Глушач // Проблеми економіки, 2013.– № 3. –с.227-332.
 15. Волоснікова Н.М. Організаційно-економічні фактори формування трансакційних витрат інтегрованої логістизації процесів на підприємствах / Н.М. Волоснікова // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. – Одеса: Одеський національний економічний університет, 2014. – № 4 (51). – С. 39-45.
 16. Волоснікова Н.М. Основні положення системи антисипативного управління інтегрованою логістизацію процесів на підприємствах / Н.М. Волоснікова // Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід: Тези доповідей V Міжнародної науково-методичної конференції. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – С. 61-63.
 17. Губанова Н.Н. Государственное регулирование малого и среднего бизнеса в условиях глобализации / Н.Н. Губанова // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2014. – Том 17. – № 1. – С. 45-49.
 18. Губанова Н.Н. Развитие информационной экономики и финансовый рынок в условиях глобализации / Н.Н. Губанова // Труди IX-ої Міжнародної науково-практичної конференції. «Дослідження та оптимізація економічних процесів «Оптимум – 2013». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 138-140.
 19. Губанова Н.Н. Развитие фінансового рынка в условиях информационной экономики: макроэкономический аспект / Н.Н. Губанова // Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник науково-практичних статей Української державної академії залізничного транспорту. Харків: УДАЗТ, 2013.– № 42. – С. 210-213.
 20. Двинских В.Н. Проблемы интеграции Украины: институциональные аспекты / В.Н. Двинских // Социально-гуманитарные знания. – – № 4. – С. 235-244.
 21. Двинских В.Н. Экономическая парадигма XXI в. как отрицание отрицания / В.Н. Двинских // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва», 2013. – № 22 (995). – С. 134-139.
 22. Жмінька Л.А. Економічна сутність управління оборотними коштами / Л.А. Жмінька // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва», 2013. – № 67 (1040). – С. 75-79.
 23. Жмінька Л.А. Проблема дослідження оборотних коштів машинобудівних підприємств / Л.А. Жмінька // Економіка погляд у майбутнє. Тенденції інноваційного розвитку економіки. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2014. – С.110-112.
 24. Жмінька Л.А. Стратегія фінансування оборотних коштів / Л.А. Жмінька // Аспекти розвитку фінансово-економічної системи в умовах глобалізацій них процессів: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених. – К.: Аналітичний центр «Нова економіка», 2014. – С. 8-10.
 25. МаксименкоЯ.А. Взаимоотношения Украины с международными финансовыми организациями / Я.А. Максименко, І.І. Хайло, Ю.А. Федько // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІ міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІІ – Харків, НТУ «ХПІ», 2014. – С.
 26. Максименко Я.А. Миграционные процессы в Украине: проблемы и перспективы / Я.А. Максименко, И.И. Хайло // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва», 2014. – № 23 (1066). – С. 39-42.
 27. Максименко Я.А. Украина в системе международных экономических отношений / Я.А. Максименко, И.В. Гаврилова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва», 2014. – № 23 (1066). – С. 33-39.
 28. Митрофанова А.С. Єдність суспільно-економічного розвитку з точки зору формаційного підходу / А.С. Митрофанова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан розвитку економічних та інноваційно-інвестиційних процесів в країнах СНД», 2014. – С. 20-25.
 29. Митрофанова А.С. Роль організаційно-економічних відносин у взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин / А.С. Митрофанова // Бізнес інформ, 2014. – № 8. – С. 157-162.
 30. НазаренкоЕ.В. Взгляд на состояние национальной экономики Украины / Е.В. Назаренко // Экономические проблемы в междисциплинарных исследования. – Белгород: Региональное отделение РАЕН (Изд-во БГТУ), 2014. – Вып. XXI. – Ч. 1. – С. 238-243.
 31. НазаренкоЕ.В. Межкультурные маркетинговые коммуникации предприятия в условиях макроэкономических интеграции / Е.В. Назаренко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва», 2014. – № 32 (1075). – С. 8-13.
 32. НазаренкоЕ.В. Осмысление роли университетского образования в современном миропорядке / Е.В. Назаренко // Экономика. Общество. Человек. Приоритетные направления в развитии современного общества: междисциплинарные исследования. Материалы II Международной научно-практической конференции. – Часть 1: Современные проблемы и приоритеты развития экономики. – Белгород: Изд-во БГТУ – Выпуск XXIII, 2014. – С. 115-120.
 33. НазаренкоО.В. Перспективи змін галузевої структури України / О.В. Назаренко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Актуальні проблеми управління соціальним розвитком». – Харків: НТУ «ХПІ», 2014 – С. 25-27.
 34. НазаренкоО.В. Тенденції досягнення благополуччя в національній економіці України / О.В. Назаренко // Матеріали VI Міжнар. науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємств». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 295-297.
 35. Побережная Е.В. Стратегия инновационного развития экономики / Монография. Под ред. П.Г. Перервы, О.И. Савченко. – Харков: «Щедра сидиба плюс», 2013. – 243 с.
 36. Побережная Е.В. Трудовой потенциал как драйвер конкурентоспособности в условиях в условиях экономики знаний / Е.В. Побережная // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования НПЖ. – Курск: ЮЗГУ, 2013 – № 3. – С. 42-50.
 37. Побережная Е.В. Человеческие ресурсы в контексте экономики знаний / Е.В. Побережная // Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес: тези доп. Міжнар. наук.-теор. конф. студ. і аспір. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – С. 181-182.
 38. Попадинець О.В. До питання про можливості бухгалтерського обліку трансакційних витрат підприємства / О.В. Попадинець // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва», 2014. – № 34. – С. 45-50.
 39. Попадинець О.В. Напрямки і форми соціалізації капіталістичної економіки / О.В. Попадинець // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва», 2013. – № 21 (994). – С. 163-167.
 40. Решетняк Н.Б. Інтерактивна педагогічна технологія організації і проведення практичного заняття / Н.Б. Решетняк, О.В. Кузьменко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства», 2013. – № 69 (1042). – С. 50-56.
 41. Решетняк Н.Б. Інтерактивна педагогічна технологія організації і проведення практичного заняття / Н.Б. Решетняк, О.В. Кузьменко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства», 2013. – № 69 (1042). – С. 50-56.
 42. Решетняк Н.Б. Напрями зміни моделі національної економіки України / Н.Б. Решетняк, О.В. Назаренко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск Актуальні проблеми управління та фінансово-господарська діяльність», 2013. – № 53 (1026). – С. 72-76.
 43. Решетняк Н.Б. Про побудову нової моделі економіки України / Н.Б. Решетняк, О.В. Назаренко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІ міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІІ – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – С.
 44. Решетняк Н.Б. Реалізація технології організації навчальної взаємодії студентів на семінарі / Н.Б. Решетняк, О.В. Кузьменко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Актуальні проблеми розвитку українського суспільства», 2014. – № 37 (1042). – С. 49-57.
 45. Решетняк Н.Б. Социально-ответственное поведение экономических субъектов как условие эффективного развития экономики / Н.Б. Решетняк, О.В. Сычева, Е.В. Попадинец // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва», 2014. – № 34 (1042). – С. 193-199.
 46. Решетняк Н.Б. Становление социального капитала как фактор экономического развития Украины / Н.Б. Решетняк, Е.В. Попадинец // Экономика. Общество. Человек. Приоритетные направления в развитии современного общества: междисциплинарные исследования. Материалы II Международной научно-практической конференции. – Часть 1: Современные проблемы и приоритеты развития экономики. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2014. – Выпуск XXIII. – С. 265-270.
 47. Рябова Т.В. О некоторых формах проявления асимметричности информации в экономике Украины / Т.В. Рябова, Д.А. Пустовит // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Технiчний прогрес та ефективнiсть виробництва», 2014. – № 32 (1075). – С. 31-35.
 48. Рябова Т.В. Чинник використання трудових ресурсів у підвищенні конкурентоспроможності українських підприємств / Т.В. Рябова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції «Актуальні проблеми управління соціальним розвитком». – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – С. 46-77.
 49. Яцина В.В. Аналіз та оцінка рівня трансакційних витрат підприємства / В.В.Яцина, Т.І. Кочетова // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємства». – Харків: НТУ «ХПІ», 2013. – С. 172-173.
 50. Яцина В.В. Аутсорсинг: економічна сутність та світовий досвід використання / В.В.Яцина // Сборник докладов Международной конференции «Наука в информационном обществе». – Донецк, 2013. – С. 66-70.
 51. Яцина В.В. Застосування нечітко-інтервального підходу до оцінки ефективності аутсорсингу / В.В.Яцина // Збірник наукових праць Міжнародної конференції «Розвиток науки у вік інформаційних технологій». – Київ, 2013. – С. 49-52.
 52. Яцина В.В. Кількісна оцінка ризиків аутсорсингу / В.В.Яцина, Т.І. Кочетова // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Економіка – погляд у майбутнє. Тенденції інноваційного розвитку економіки». – Дніпропетровськ, 2014. – С. 41-44.
 53. Яцина В.В. Класифікація ризиків аутсорсингу виробництва промислової продукції / В.В.Яцина // Науковий журнал «Молодий вчений». Серія: «Економічні науки» – Херсон: «Гельветика», 2014– № 4(07). – С. 146–149.
 54. Яцина В.В. Методика оцінки рівня трансакційних витрат при виготовленні товарів промислового призначення / В.В.Яцина, Т.І. Кочетова // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових трудів. Тематичний випуск «Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства», 2013. – № 52 (1025). – С. 188-191.
 55. Яцина В.В. Модель оцінки економічної ефективності аутсорсингу при виробництві товарів промислового призначення / В.В.Яцина // Вісник Східноевропейського університету економіки та менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. – Черкаси, 2014. – №1(16). – С.178-187.
 56. Яцина В.В. Оцінка ризиків аутсорсингової угоди / В.В.Яцина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки». – Одеса, 2014. – С. 70-73.
 57. Яцина В.В. Планирование трансакционных издержек промышленного предприятия / В.В.Яцина // Материалы II Международной научно-практической «Наука в совремнном информационном обществе». – Москва, 2013. – С. 195-198.