Наукова

Пріоритетні напрями науково-дослідної роботи кафедри органічної хімії, біохімії, лакофарбових матеріалів та покрить :

Напрям 1. Мультикомпонентні реакції функціаналізірованних органічних сполук.

Викладачі кафедри: зав. кафедрою О.В. Циганков.

Напрям 2. Дослідження властивостей органічних сполук трьохвалентного атома Нітрогену.

Зміст напряму роботи. Вирішення проблеми взаємозв’язку між будовою, електронними ефектами та реакційною здатністю похідних N-алкоксиамідів та амінів. Розробка методів і вдосконалення методик синтезу, дослідження структури, хімічних та фізико-хімічних властивостей.

Викладачі кафедри: зав. кафедрою О.В. Циганков, професор Міхедькіна О.Й., доцент І.І. Мельник

Напрям 3. Нові спектроскопічні методики дослідження біологічних об’єктів та біологічно орієнтованих сполук.

Зміст напряму роботи. Вирішення проблеми розширення можливостей визначення фізичних і хімічних властивостей, структури і взаємодій біологічних об’єктів та біологічно орієнтованих сполук за рахунок розробки й впровадження нових методологічних підходів і методів оптичної спектроскопії.

Викладачі кафедри: старший викладач Є.О. Посохов

Напрям 4. Органічні гетероциклічні люмінесцентні сполуки для потреб біологічно орієнтованого аналізу.

Зміст напряму роботи. Пошук нових високочутливих органічних флуоресцентних зондів, сенсорів та маркерів; розробка методик використання запропонованих сполук в біологічних дослідженнях. Синтез, дослідження спектральних властивостей та випробування флуоресцентних зондів, сенсорів та маркерів на основі похідних 2,5-діарил-1,3-оксазолу та 1,3,4-оксадіазолу.

Викладачі кафедри: старший викладач Є.О. Посохов

Напрям 5. Оптимізація міжфазного каталізу для реакції алкілування.

Зміст напряму роботи. Пошук оптимальних умов проведення міжфазного каталізу для різноманітних реакцій алкілування: розробка підходів щодо вибору каталізатора та органічної фази. Випробування запропонованих підходів: зокрема, вдосконалення методик синтезу N-алкілпохідних карбазолу, N-алкілпохідних амідів фталевої кислоти та нафтален-1,8-дикарбонової кислоти.

Викладачі кафедри: старший викладач Б.В. Успенський

Напрям 6. Дослідження реакцій окиснення та відновлення нітро-сполук та процесів конденсації в умовах електрохімічних процесів.

Зміст напряму роботи. Пошук оптимальних умов електродних процесів для синтезу органічних сполук, ефективного методу синтезу амінів, гідразидів, проведення реакцій конденсації для синтезу гетероциклічних сполук за допомогою гальванічної пари.

Викладачі кафедри: старший викладач Б.В. Успенський спільно с д.т.н. Тульським Г.Г. (факультет ТНР, кафедра “Технічної електрохімії”.)