Наукові школи кафедри

В даний час на кафедрі склалися наступні науково-дослідницькі напрями, в рамках яких аспірантами та докторантами захищаються дисертації.

Моделювання та управління складними технічними об’єктами (кер. Дмитрієнко В.Д.)

 • 05.13.03 – процеси та системи управління (кандидатська дисертація Н.В. Мезенцева);
 • 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти (кандидатська і докторська дисертації С.Ю. Леонова, кандидатські дисертації Т.В. Гладких, І.І. Шехабат, Р. Расрас, А. Уралова, А.Ф. Даниленко);
 • 05.13.07 – автоматизація процесів керування (кандидатська і докторська дисертації А.Ю. Заковоротного, кандидатські дисертації Н.І. Заполовського, А.І. Баленко, М.В. Липчанського, І.П. Хавін);
 • 05.22.09 – електротранспорт (докторська дисертація В.І. Носкова).

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень при проведенні діагностичних та лікувальних заходів  (кер. Поворознюк А.І.)

Розробляються методи та інформаційні технології побудови інтелектуальних комп’ютерних систем (включаючи мобільні та телемедичні системи) підтримки прийняття рішень при проведенні діагностичних та лікувальних заходів в умовах аналізу залежних різнорідних ознак, включаючи аналіз біологічних сигналів та медичних зображень.

Розроблено концептуальну та інформаційна модель людини як об’єкта діагностики (ОД), яка є основою для розробки нового класу інтелектуальних комп’ютерних систем підтримки прийняття рішень в медицині з елементами гібридних експертних систем. В системі враховується різнотипність безлічі діагностичних показників (числові, рангові, дихотомічні) і різнорідність методик їх отримання (анамнез, анкетування, огляд, клінічні дослідження, аналіз біологічних сигналів і медичних зображень). На основі концептуальної моделі розроблена розширена структурована модель ОД, яка враховує структурний і функціональний базиси, а також експертні оцінки і невизначеність параметрів функціонального базису.

Розроблено теорію морфологічного аналізу біомедичних сигналів та зображень з локально зосередженими ознаками (виділення інформативних діагностичних структурних елементів), які враховують специфіку оброблюваних сигналів і зображень у вигляді моделей корисних сигналів, що дозволило розробити морфологічні фільтри для вирішення як завдань розпізнавання і локалізації об’єктів біомедичних сигналів та зображень, так і завдання підвищення якості візуалізації біологічних об’єктів і їх структурних елементів на рентген нівський зображеннях. Отримані результати дозволили підвищити ефективність інструментального обстеження пацієнтів, знизити обмеження на розмірність простору діагностичних ознак, підвищити достовірність комп’ютерного діагнозу і адаптуватися до конкретних об’єктів медичної діагностики.

Захисти проходять за такими спеціальностями:

 • 05.13.06 – інформаційні технології;
 • 05.11.17 – біологічні і медичні пристрої та системи.

В рамках даного напрямку захистили докторські дисертації: Поворознюк А.І. (2011), Філатова Г.Є. (2017) та кандидатські дисертації: Максюта Н.В. (2007), Антонова І.В. (2011), Поворознюк О.А. (2010), Бурцев М.В. (2014),  Бойко Д.О. (2017)

В межах тем виділилися наступні напрямки:

 • розробка інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень при проведенні діагностично-лікувальних заходів;
 • розробка інформаційних систем в медицині;
 • розробка біотехнічних систем обробки біосигналів і медичних зображень;
 • розробка біотехнічних систем обробки результатів лабораторних аналізів і діагностичних систем в різних галузях медицини (генетика, гемореологія, аналіз крові та ін.);
 • розробка біотехнічних систем призначення лікарських препаратів при багатокритеріальному порівнянні препаратів-аналогів;
 • розробка біотехнічних систем оцінки ризиків розвитку професійно обумовлених захворювань.

Оптимізація процесів в мультисервісних мережах (кер. Кучук Г.А.)

Розробляються методи та інформаційні технології управління ресурсами мультисервісних систем і мереж (включаючи мобільні системи).
Захисту проходять за такими спеціальностями:

• 05.13.06 – інформаційні технології;
• 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

В рамках даного напрямку захистили докторські дисертації: Кучук А.І. (2013), кандидатські дисертації: Акімова Ю.А. (1999), Пашнев А.А. (2001), Болюбаш А.А. (2005), Козелков О.А. (2006), Воробйов О.В. (2007), Петров О.В. (2014 року).

Захист інформації  (кер. Семнов С.Г.)

Захисти проходять за фахом 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти.В межах теми виділилися наступні напрямки:

 • розробка методів та засобів управління інформаційними потоками та ресурсами комп’ютерних та комп’ютеризованих систем та мереж;
 • розробка моделей, методів та засобів розподілу доступу та захисту даних в комп’ютерних системах.

Науковий потенціал та підготовка кадрів 

За час існування кафедри захищено близько 60 кандидатських і 8 докторських дисертації. Найбільше число фахівців вищої кваліфікації (кандидатів і докторів технічних наук) підготували Корсунов Н.І. (8 кандидатів і 2 доктори), Васильєв В.Г. (8 кандидатів), Дмитрієнко В.Д. (8 кандидатів і 3 доктори), Поворознюк А.І. (5 кандидатів і 1 доктора), Шпильберг А.Я. (5 кандидатів) і Калашников В.І. (4 кандидата).

В даний час в штаті кафедрі працює 8 докторів технічних наук (один з кращих показників в НТУ «ХПІ»), багато хто з них є академіками і членами спеціалізованих рад із захисту дисертацій:

– Дмитрієнко В. Д. – д.т.н., член експертної ради ДАК МОНУ. У різний час був членом спеціалізованих рад при НТУ “ХПІ” за спеціальностями: 05.13.03 – процеси та системи управління, 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти, 05.13.07 – автоматизація процесів керування, 05.22.09 – електротранспорт, 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин, 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. Входив в спеціалізовані ради РФ;
– Заковоротний О.Ю. – д.т.н., вчений секретар НТУ «ХПІ», член двох спеціалізованих рад НТУ «ХПІ»: Д 64.050.07, спеціальність 05.13.07 – автоматизація процесів керування і Д 64.050.15, спеціальність 05.22.09 – електротранспорт;
– Кучук Г.А. – д.т.н., академік Академії наук прикладної радіоелектроніки (АНПРЕ), член спеціалізованих рад НТУ ХПІ і ХНУ ім. В.Н. Каразіна;
– Леонов С.Ю. – д.т.н., заст. декана КИТ факультету з науки, гарант програми підготовки аспірантів за фахом 123 Комп’ютерна інженерія;
– Носков В.І. – д.т.н., академік Академії залізничного транспорту, член спеціалізованої вченої ради НТУ «ХПІ»;
– Поворознюк А.І. – д.т.н., член-кор. Академії наук прикладної радіоелектроніки (АНПРЕ), член спеціалізованих рад НТУ ХПІ і ВНТУ (м.Вінниця);
– Семенов С.Г. – д.т.н., академік Міжнародної академії інформатики, член спеціалізованих рад НТУ «ХПІ» та ЧДТУ (м.Черкаси);
– Філатова А.Є. – д.т.н., член-кор. Академії наук прикладної радіоелектроніки (АНПРЕ).

 

На кафедре ежегодно ведется прием в аспирантуру (2-3 чел.)

Участь студентів в НДР: курсове та дипломне проектування, публікації статей та участь в Міжнародних конференціях, призові місця в конкурсах студентських наукових робіт та конкурсах дипломних робіт бакалаврів, магістрів.