Шифры кафедр

Шифр відділу Назва відділу НТУ «ХПІ»
120 МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
121 Кафедра «Обробка металів тиском»
122 Кафедра «Ливарного виробництва»
123 Кафедра «Матеріалознавства»
124 Кафедра «Геометричного моделювання та комп’ютерної графіки»
125 Кафедра «Охорона праці і навколишнього середовища»
126 Кафедра «Зварювання»
130 МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
131 Кафедра «Технологія машинобудування та металорізальні верстати»
132 Кафедра «Гідропневмоавтоматика та гідропривод»
133 Кафедра «Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф. Семка»
134 Кафедра «Деталі машин і прикладна механіка»
135 Кафедра «Вища математика»
137 Кафедра «Підйомно-транспортні машини і обладнання»
140 ЕНЕРГОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
141 Кафедра «Парогенераторобудування»
142 Кафедра «Турбінобудування»
143 Кафедра «Гідравлічні машини»
144 Кафедра  «Теплотехніки та енергоефективних технологій»
150 ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ
151 Кафедра «Теорій і систем автоматизованого проектування механізмів і машин»
152 Кафедра  «Автомобіле- і тракторобудування»
153 Кафедра «Інформаційних технологій і систем колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова»
154 Кафедра «Двигуни внутрішнього згоряння»
155 Кафедра «Електричний транспорт та  тепловозобудування»
160 ІНЖЕНЕРНО-ФІЗИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
161 Кафедра «Динаміка та міцність машин»
162 Кафедра «Системи та процеси управління»
164 Кафедра «Теоретична механіка»
165 Кафедра «Прикладна математика»
166 Кафедра «Опір матеріалів»
167 Кафедра «Газогідромеханіка і тепломасообмін»
170 ЕЛЕКТРОМАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
171 Кафедра «Електричні машини»
172 Кафедра «Електричні апарати»
173 Кафедра «Загальна електротехніка»
174 Кафедра « Промислова і біомедична  електроніка»
175 Кафедра «Автоматизованих електромеханічних систем»
177 Кафедра «Прилади та методи неруйнівного контролю»
180 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
181 Кафедра «Електричні станції»
182 Кафедра «Передача електроенергії»
183 Кафедра «Автоматизація енергосистем»
184 Кафедра «Електроізоляційна та кабельна техніка»
190 ФАКУЛЬТЕТ «АВТОМАТИКА ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ»
191 Кафедра  «Автоматики та управління в технічних системах»
192 Кафедра «Інформаційно-вимірювальні технології і системи»
195 Кафедра «Теоретичні основи електротехніки»
196 Кафедра « Радіоелектроніка»
197 Інститут іоносфери
200 ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
201 Кафедра «Фізика металів і напівпровідників»
202 Кафедра «Технічна кріофізика»
203 Кафедра «Інженерна електрофізика»
204 Кафедра «Теоретична та експериментальна фізика»
205 Кафедра «Загальна та експериментальна фізика»
206 Кафедра «Фізичного матеріалознавства для електроніки та геліоенергетики»
210 ФАКУЛЬТЕТ «ТЕХНОЛОГІЯ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН»
211 Кафедра «Хімічна технологія неорганічних речовин каталізу і екології»
212 Кафедра «Технічна електрохімія»
213 Кафедра «Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей»
215 Кафедра «Загальна та неорганічна хімія»
220 ФАКУЛЬТЕТ «ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН»
221 Кафедра «Органічного синтезу та нанотехнологій»
222 Кафедра «Технологія полімерних композиційних матеріалів та покриттів»
223 Кафедра «Органічної хімії,біохімії і мікробіології»
224 Кафедра «Технологія жирів і продуктів бродіння»
225 Кафедра «Технологія переробки нафти газу та твердого палива»
226 Кафедра «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія»
227 Кафедра «Фізичної хімії»
228 Кафедра «Видобування нафти, газу та конденсату»
230 ФАКУЛЬТЕТ «ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ХІМІЧНА ТЕХНІКА»
231 Кафедра «Хімічна техніка та промислова екологія»
232 Кафедра «Технологія пластичних мас і біологічно активних  полімерів»
233 Кафедра  «Автоматизації хіміко-технологічних систем та екологічного моніторингу»
234 Кафедра «Інтегровані технології, процеси  і апарати»
250 ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
251 Кафедра «Економіка та маркетинг»
252 Кафедра «Організація виробництва і управління персоналом»
255 Кафедра «Економічний аналіз і облік»
256 Кафедра «Загальна економічна теорія»
270 ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ
271 Кафедра природничих наук
272 Кафедра гуманітарних наук
273 Кафедра соціально-економічних наук
274 Центр підготовки іноземних громадян
300 ФАКУЛЬТЕТ «СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
301 Кафедра «Право»
302 Кафедра «Філософія»
303 Кафедра «Етики, естетики та історії культури»
304 Кафедра «Педагогіка та психологія управляння соціальними  системами»
305 Кафедра «Фізичне виховання»
306 Кафедра «Ділова іноземна мова та переклад»
307 Кафедра «Інтелектуальні комп’ютерні системи»
308 Кафедра «Соціологія та політологія»
310 ФАКУЛЬТЕТ «ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ТА  МЕНЕДЖМЕНТУ»
311 Кафедра «Економічної кібернетики та маркетингового менеджменту»
312 Кафедра «Міжкультурна комунікація та іноземна мова»
313 Кафедра «Комп’ютерного моніторингу і логістики»
320 ФАКУЛЬТЕТ «КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ»
321 Кафедра «Програмної інженерії та інформаційних технологій управління»
322 Кафедра «Системний аналіз і управління»
325 Кафедра «Стратегічне управління»
328 Кафедра «Комп’ютерна математика та математичне моделювання»
340 ФАКУЛЬТЕТ «БІЗНЕС ТА ФІНАНСИ»
341 Кафедра «Менеджмент та опадаткування»
342 Кафедра «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності та фінансів»
344 Кафедра «Історія науки і техніки»
350 ФАКУЛЬТЕТ  «КОМП´ЮТЕРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
351 Кафедра «Обчислювальна техніка та програмування»
352 Кафедра «Системи інформації»
353 Кафедра «Інформатика та інтелектуальна власність»
355 Кафедра «Мультимедійних інформаційних технологій  і систем»
370 НІМЕЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
371 Кафедра іноземних мов
372 Кафедра «Політична історія»
373 Кафедра української і російської мов та прикладної  лінгвістики