Образовательно-научные программы

Подготовка докторов философии в аспирантуре осуществляется по 32-м образовательно-научными программами.

В течение срока обучения в аспирантуре аспирант обязан: выполнить все требования образовательно-научной программы, получить теоретические знания, умения, навыки и другие компетентности, достаточные для продуцирования новых идей, решение комплексных проблем в области профессиональной и/или исследовательско-инновационной деятельности, овладеть методологией научной и педагогической деятельности, провести собственное научное исследование, результаты которого имеют научную новизну, теоретическое и/или практическое значение, защитить диссертацию.

Назва освітньо-наукової програми Гарант *
П.І.Б. Науковий ступінь, вчене звання Посада
Освітні, педагогічні науки ІГНАТЮК Ольга Анатоліївна Д.пед.н., проф. Професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами
Філософія ТАРАРОЄВ Яків Володимирович Д.філос.н, проф. Завідувач кафедри філософії
Економіка ПЕРЕРВА Петро Григорович Д.е.н., проф. Завідувач кафедри менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин
Соціологія БУРЕГА Валерій Васильович Д.соц.н., проф. Завідувач кафедри соціології та політології
Фінанси, банківська справа та страхування МІЩЕНКО Володимир Акимович Д.е.н., проф. Завідувач кафедри міжнародного бізнесу
та фінансів
Менеджмент  КРАСНОКУТСЬКА Наталія Станіславівна Д.е.н., проф. Завідувач кафедри менеджменту та оподаткування
Маркетинг  РАЙКО Діана Валеріївна Д.е.н., проф. Професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ГОРОВИЙ Дмитро Анатолійович Д.е.н., проф. Професор кафедри економіки та маркетингу
Екологія ШЕСТОПАЛОВ Олексій Валерійович К.т.н., доц. Доцент кафедри хімічної техніки та промислової екології
Фізика і астрономія РОГОЖКІН Євген Васильович Д.ф.-м.н., проф. Завідувач кафедри радіоелектроніки
Прикладна фізика та наноматеріали СТАРІКОВ Вадим Володимирович  Д.т.н., доц. Старший науковий співробітник кафедри фізики металів та напівпровідників
Прикладна математика ЛЮБЧИК Леонід Михайлович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри комп’ютерної математики та аналізу даних
Комп’ютерні науки ГАМАЮН Ігор Петрович
Д.т.н., проф. Професор кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління
Комп’ютерна інженерія  СЕМЕНОВ Сергій Геннадійович Д.т.н., с.н.с. Завідувач кафедри обчислювальної техніки та програмування
Прикладна механіка  ПЕРМЯКОВ Олександр Анатолійович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри технології машинобудування та металорізальних верстатів
Матеріалознавство  СОБОЛЬ Олег Валентинович Д.ф.- м.н., проф. Завідувач кафедри матеріалознавства
Галузеве машинобудування ВОЛОНЦЕВИЧ Дмитро Олегович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри інформаційних технологій і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова
Металургія АКІМОВ Олег Вікторович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри ливарного виробництва
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка ЛАЗУРЕНКО Олександр Павлович К.т.н., доц. Завідувач кафедри електричних станцій
Енергетичне машинобудування ПИЛЬОВ Володимир Олександрович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри двигунів внутрішнього згоряння
Атомна енергетика РОМАШОВ Юрій Володимирович Д.т.н., прф. Професор кафедри парогенераторобудування
Теплоенергетика ГАНЖА Антон Миколайович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри теплотехніки та енергоефективних технологій
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології КАЧАНОВ Петро Олексійович Д.т.н., проф. Професор кафедри автоматики та управління в технічних системах
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка СУЧКОВ Григорій Михайлович Д.т.н., проф. Завідувач кафедри комп’ютерних та радіоелектронних системи контролю та діагностики
Хімічні технології та інженерія РИЩЕНКО Ігор Михайлович Д.т.н., проф. Директор навчально-наукового інституту хімічних технологій та інженерії
Біотехнології та біоінженерія ОГУРЦОВ Олександр Миколайович Д.ф.-м.н., проф. Завідувач кафедри біотехнології, біофізики та аналітичної хімії
Електроніка ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович К.т.н., доц. Директор навчально-наукового інституту енергетики, електроніки та електромеханіки
Телекомунікації та радіотехніка СЕРКОВ Олександр Анатолійович Д.т.н., проф.  Завідувач кафедри систем інформації
Харчові технології  НЕКРАСОВ Павло Олександрович Д.т.н., проф.  Завідувач кафедри технології жирів та продуктів бродіння
Нафтогазова інженерія та технології ФИК Ілля Михайлович Д.т.н., проф.  Завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденсату
Озброєння та військова техніка ТКАЧУК Микола Анатолійович Д.т.н., проф.  Завідувач кафедри теорії і систем автоматизованого проектування механізмів і машин
Автомобільний транспорт САМОРОДОВ Вадим Борисович Д.т.н., проф.  Завідуючий кафедри автомобіле- та тракторобудування


Приказы об утверждении гарантов:
№ 293 ОД от 24.06.2016р. download_7832
№ 380 ОД от 01.09.2016р. download_7832
№ 471 ОД от 11.10.2016р. download_7832
№ 280 ОД от 24.05.2018р. download_7832