Дисципліни 3-го та 4-го семестру

Каталог силабусів

В даному  розділі представлені силабуси обов’язкових дисциплін та силабуси дисциплін вільного вибору аспіранта зі спеціальності (3-4 семестр) за всіма освітньо-науковими програмами.

Освітні, педагогічні науки
3.1 Методи та методологія педагогічного дослідження / Techniques and Methodology of Pedagogical Research download_7832
3.2 Професійно-етичні засади педагогічної діяльності / Professional and Ethical Principles of Pedagogical Activity download_7832
3.3 Педагогіка лідерства / Leadership Pedagogy download_7832
3.4 Загальні питання дидактики / General Questions of Didactic download_7832
3.5 Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищій школі / Teaching Methods of psychological and pedagogical subjects in high school download_7832
3.6 Філософія педагогічної діяльності / Philosophy of Pedagogical Activity download_7832
3.7 Наукові основи професійної освіти і вимоги до підготовки майбутніх фахівців у професійній школі / Scientific Bases of Professional Education and Training Requirements for Future Professionals in High School download_7832
3.8 Інноваційні педагогічні технології навчання та сучасні дидактичні системи / Innovative Pedagogical Techniques of Training and Advanced Educational System download_7832
3.9 Моніторинг та педагогічний контроль в системі освіти / Monitoring and Pedagogical Control in Education download_7832
3.10 Педагогічна та професійна психологія / Pedagogical and Professional Psychology download_7832
3.11 Педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників вищої школи / Pedagogical Skills of Academic Teaching Staff in High School download_7832
Історія науки та українознавство
3.1 Сучасні напрями історичних досліджень / Modern trends in historical research download_7832
3.2 Історія української державності / History of Ukrainian statehood download_7832
3.3 Українське національне відродження 1920-х рр. / Ukrainian national renaissance of 1920s download_7832
3.4 Міжнародні відносини та зовнішня політика: європейський вимір / International relations and foreign policy: European dimension download_7832
3.5 Методологія наукових досліджень / Methodology of scientific research download_7832
3.6 Етномовні процеси в Україні у ХХ на початку ХХІ ст. / Ethnological processes in Ukraine in the 20th – at the beginning of the 21st centurie download_7832
3.7 Історія української науки і техніки / History of Ukrainian science and technique download_7832
3.8 Історія НТУ «ХПІ» / History of NTU “KhPI” download_7832
3.9 Світова художня культура / World Art Culture download_7832
3.10 Історія культури Слобідської України / History of Culture of Sloboda Ukraine download_7832
Філософія
3.1 Філософський аналіз сучасного суспільства / Philosophical analysis of modern society download_7832
3.2 Давня філософія, філософія середньовіччя та епохи Відродження / Ancient, Medieval and Renaissance philosophy download_7832
3.3 Українська філософія: традиції та новації / Ukrainian philosophy: traditions and novations download_7832
3.4 Філософська антропологія / Philosophical anthropology download_7832
3.5 Філософія Нового часу. Німецька класична філософія / Modern Western philosophy download_7832
3.6 Філософія політики та права  / Philosophy of policy and law download_7832
3.7 Історія європейської філософії (сучасність) / The history of European philosophy (contemporanity) download_7832
3.8 Філософія інтелектуально-когнетивних технологій / Philosophy of intellectual-and-cognitive technologies download_7832
3.9 Онтологія науки і техніки / Science and technics ontology download_7832
3.10 Гуманітарні проблеми високих технологій / Humanitarian problems of high-technologies download_7832
Економіка
Каталог силабусів обов’язкових дисциплін
3.1.1 Актуальні проблеми економіки в умовах глобалізації / Contemporary economic problems under globalization download_7832
3.1.2 Економічний потенціал підприємства: методи оцінки та використання / The economic potential of the enterprise: the methods of evaluation and usage download_7832
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Каталог силабусів вибіркових дисциплін
3.2.1 Економіка знань у світлі вимог спеціальності даного профілю / Knowledge economy (from the specialty profile perspective) download_7832
3.2.2 Управління портфелем інвестиційних проектів та його оптимізація / Investments portfolio management and optimization download_7832
3.2.3 Методи створення конкурентоздатної продукції з урахуванням економії витрат / The methods of creating competitive products considering cost savings download_7832
3.2.4 Ресурсно-компетенційна база інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства / Resource and competence base of innovation and investment activities of the enterprise download_7832
3.2.5 Наукові аспекти контролінгу витрат на підприємстві / Scientific aspects of cost controlling at the enterprise download_7832
3.2.6 Проблематика організації наукових досліджень на підприємстві в ринкових умовах / Problems of managing scientific research at the enterprise under market economy download_7832
3.2.7 Методологічні засади функціонування соціально-економічних систем у відкритому середовищі / Methodological principles of operation of socio-economic systems in an open environment download_7832
3.2.8 Актуальні проблеми розвитку економіки української промисловості / Contemporary problems of the Ukrainian industrial economics development download_7832
3.2.9 Обґрунтування та оптимізація економічних ризиків в діяльності промислових підприємств / Justification and optimization of the economic risks in activities of an industrial enterprise download_7832
3.2.10 Логістичне забезпечення економічних процесів на підприємстві / Logistical support of economic processes at the enterprise  download_7832
3.2.11 Інформаційне забезпечення наукових досліджень в економіці / Informational support of research in economics download_7832
3.2.12 Спеціальні методи економічного обґрунтування господарських рішень / Special methods of economic assessment of business decisions download_7832
3.2.13 Економіка та управління інноваціями: європейський досвід / Economics and Management of Innovation: European Experience download_7832
3.2.14 Організаційний механізм управління інтелектуальною власністю / Organizational mechanism of intellectual property management download_7832
3.2.15 Сучасні проблеми економічної кібернетики / Contemporary problems of economic cybernetics download_7832
3.2.16 Моделювання багаторівневого управління ресурсами організацій / Modeling of multi-level management of organizational resources  download_7832
3.2.17 Математична теорія ігор та стратегічна поведінка / Game theory and strategic behavior download_7832
3.2.18 Математична теорія і проектування організаційних механізмів / Mathematical theory and design of organizational mechanisms download_7832
3.2.19 Інтелектуальний аналіз даних / Data mining download_7832
3.2.20 Ризик-менеджмент / Risk Management download_7832
3.2.21 Теорія галузевих ринків / Industrial organization download_7832
3.22 Моделі і методи фінансової математики / Models and methods of financial mathematics download_7832
Соціологія
3.1  Вимоги до підготовки наукових публікацій / Requirements of scientific publications download_7832
3.2  Теоретична соціологія / Theoretical sociology download_7832
3.3  Етика професійної діяльності соціолога / Ethics of professional activity of sociologist download_7832
3.4  Новітні форми кроскультурних соціальних комунікацій / New forms of cross-cultural social communications download_7832
3.5  Соціологічний аналіз глобальних проблем сучасності / Sociological analysis of contemporary global problems download_7832
3.6  Соціологія соціальних змін / Sociology of social change download_7832
3.7  Соціологія соціальної нерівності / Sociology of social inequality download_7832
3.8  Соціально адекватний менеджмент / Social adequate management download_7832
3.9  Методологія планування і організації досліджень в соціології / Methodology of planning and organization of research in sociology download_7832
3.10 Новітні методи аналізу соціологічної інформації / New methods of sociological data analysis   download_7832
3.11 Сучасні технології презентації даних соціологічних досліджень / Modern technology of sociological research data presentations  download_7832
3.12 Методика викладання соціологічних дисциплін у вищій школі / Methods of teaching of social sciences in higher education download_7832
3.13 Соціологія інтерет-комунікацій / Sociology of Internet Communication  download_7832
Фінанси, банківська справа та страхування
3.1  Методологія та кількісні й якісні методи наукових досліджень у фінансових системах / Methodology and Qualitative methods Quantity and the Scientific finance of research in systems download_7832
3.2  Формування інформаційної бази для проведення наукових досліджень та прийняття управлінських рішень у фінансових системах / Formation information base for conducting of research and the Scientific Adoption Management solutions in finance systems  download_7832
3.3  Фінансові механізми активізації інвестиційно-інноваційних процесів / Mechanisms finance aktyvyzation investment-innovation processes download_7832
3.4  Фаховий семінар “формування та реалізація національної фінансової політики у сучасних умовах глобальної економічної нестабільності / Professyonal seminar “Formation and implementation of the national policy finance in modern terms global economic instability download_7832
3.5  Оптимізаційні моделі систем оподаткування на макро- та мікрорівнях економіки/Optimization models of the taxation systems in the macro and micro levels of the economy download_7832
3.6  Фаховий семінар “сучасні проблеми розвитку інфраструктури ринку фінансових послуг” / Professional seminar “Modern problems of the financial services market infrastructure” download_7832
3.7  Управління сукупним фінансовим ризиком суб’єктів підприємницької діяльності та банківської системи / Аggregate financial risk management of business entities and the banking system download_7832
3.8  Розвиток фондового ринку як фактор розвитку економіки України / The development of the stock market as a factor of economic development of Ukraine download_7832
Менеджмент
3.1 Теорія організації (поглиблений курс) / Organization theory (advanced course) download_7832
3.2 Сучасні методи досліджень у менеджменті / Modern research methods in managemendownload_7832
3.3 Фаховий семінар з менеджменту / Special topic seminar in management download_7832
3.4 Технологічний менеджмент / Technology managemen download_7832
3.5 Управління результативністю бізнесу / Business performance management download_7832
3.6 Сучасні методи та системи управління / Modern methods and systems of management download_7832
3.7 Сучасні методи та інноваційні технології в управлінні персоналом / Modern methods and innovative technologies in personnel management download_7832
3.8 Основні тенденції та концепції управління інтелектуальним капіталом / Main trends and concepts in intellectual capital management download_7832
3.9 Сучасні проблеми виробничого менеджменту / Contemporary issues in operations management download_7832
3.10 Новітні підходи до планування та контролю на промисловому підприємстві / Novel approaches to planning and control in an industrial company download_7832
3.11 Інтернет економіка та особливості ведення інтернет-менеджменту / Internet economy and specificity of Internet management download_7832
3.12 Спеціальні розділи інноваційного менеджменту / Special topics in innovation management download_7832
3.13  Фінансовий і управлінський облік та звітність як інформаційна база фінансового менеджменту / Financial and managerial accounting and reporting as information base for financial management download_7832
3.14  Моделі й методи прийняття рішень в аналізі / Models and methods of decision making in analysidownload_7832
3.15 Діагностика та прогнозування фінансово-економічного стану підприємства / Diagnostics and forecasting of financial and economic position of a company download_7832
3.16  Статистичні методи у наукових дослідженнях / Statistical methods in scientific research download_7832
3.17  Аналіз інвестиційних проектів / Investment project analysis download_7832
3.18  Соціальна відповідальність в контексті стійкого розвитку підприємства / Social responsibility in the context of sustainable development of a comp  download_7832
3.19  Управління знаннями та інноваціями в зовнішньоекономічній діяльності / Management of knowledge and innovation in foreign economic activit download_7832
3.20  Управління міжнародними високотехнологічними підприємствами / Management of international high-technology companies download_7832
3.21  Теорія міжнародного бізнесу / International business th download_7832
3.22  Методи дослідження міжнародного середовища бізнесу / Methods for international business environment analysi  download_7832
3.23  Стратегічне управління міжнародними компаніями / Strategic management of international companies download_7832
3.24  Міжнародний менеджмент команд, проектів, процесів, ланцюгів поставок / International management of projects, processes and supply chain download_7832
3.25  Міжнародний фінансовий менеджмент / International financial management  download_7832
3.26  Міжнародний маркетинг / International mark download_7832
Маркетинг
3.1 Прогнозування ринку в умовах безперервного інноваційного розвитку / Market forecasting under continuous innovative development download_7832
3.2 Оцінка ефективності маркетингової діяльності / Evaluating the efficiency of marketing activities download_7832
3.3 Сучасні концепції маркетингу / Modern marketing concepts download_7832
3.4 Організація та особливості Internet – маркетингу в умовах глобалізації економіки / Organization and features of Internet – marketing in a globalized economy download_7832
3.5 Актуальні проблеми маркетингового середовища / Contemporary problems of the marketing environment download_7832
3.6 Сучасні методи організації товарної політики на підприємстві / Modern merchandising methods of on the enterprise download_7832
3.7 Методи і практика роботи зі споживачами в ринкових умовах / Methods and practice of working with customers in market environment download_7832
3.8 Планування, проведення, комп’ютерна обробка та аналіз результатів ринкових досліджень / Planning, implementation, computer processing and analysis of marketing research results download_7832
3.9 Сучасні проблеми маркетингового менеджменту / Contemporary problems of marketing management download_7832
3.10 Математичні моделі оптимізації маркетингових рішень / Mathematical models of optimizing marketing decisions download_7832
3.11 Управління маркетинговим потенціалом підприємства / Managing the marketing potential of the enterprise download_7832
3.12 Фінансовий маркетинг / Financial marketing download_7832
3.13  Методика та організація наукових досліджень / Methodology and organization of scientific research download_7832
3.14  Інформаційне забезпечення взаємодії з споживачами / Informational support of interaction with consumerdownload_7832
3.15 Теорія галузевих ринків / Industrial organization download_7832
3.16  Методи дослідження ринку / Marketing research methods download_7832
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
3.1  Управління якістю та безпекою товарів / Products quality and safety management download_7832
3.2  Управління товарним асортиментом/ Product line management  download_7832
3.3  Торговельна логістика та сучасні методи управління товарними запасами/ Trade logistics and modern methods of finished goods inventory management download_7832
3.4  Фаховий семінар із організаційно-економічних проблем розвитку торгівлі в умовах глобалізації / Specialized seminar on organizational and economic problems of trade development under globalization download_7832
3.5  Методологія, методи та особливості дослідження стану та кон’юнктури товарних ринків / Methodology and research methods of trade market environment download_7832
3.6  Фаховий семінар з ефективності управління комерційною діяльністю у сфері торгівлі / Specialized seminar on trade management efficiency download_7832
3.7  Інституціональні умови розвитку підприємництва в Україні / Institutional conditions of entrepreneurship development in Ukraine download_7832
3.8  Управління біржовою діяльністю та економічна політика учасників біржової системи/ Exchange activity management and economic policy of exchange system participants  download_7832
Екологія
3.1 Сучасні проблеми екології / Modern environmental problems download_7832
3.2 Принципи екологічної рівноваги та динаміки екосистем / Principles of ecological balance and ecosystems dynamic download_7832
3.3 Вплив антропогених факторів на сучасні екосистеми / Influence of anthropogenic factors on modern ecosystem download_7832
3.4 Наукові дослідження в галузі створення екологічночистих маловідходних, енерго та ресурсозберігаючих технологій / Investigation in the field of environmentally friendly low-waste , energy and resource saving technologies download_7832
3.5 Методи обробки експериментальної інформації та результатів досліджень, стандартизація наукових розробок в галузі екології / Experimental data processing methods and investigation results, scientific designs standardization in the field of ecology download_7832
3.6 Методи контролю шкідливих речовин у зразках повітря, грунту, води та продовольчої сировини / Control methods of harmful substances in samples of air, soil , water and food raw materials download_7832
3.7 Екологічно сталий розвиток міст / City’s Sustainable Development download_7832
3.8 Екологічні прилади та системи контролю характеристик досліджуваних об’єктів / Environmental control devices and systems for objects characteristics control download_7832

Фізика та астрономія
3.1 Сонце, об’єкти сонячної системи та міжпланетна матерія / Sun, solar system objects and interplanetary matter download_7832
3.2 Магнітосфера, її характеристики та фізичні процеси в ній / Magnetosphere, its characteristics and physical processes in it download_7832
3.3 Поширення радіохвиль в іоносферній плазмі / Propagation of radio waves in the ionosphere plasm download_7832
3.4 Хвильові процеси в іоносфері та іоносферні неоднорідності / Wave processes in the ionosphere and ionospheric inhomogeneities  download_7832
3.5 Динамічні процеси в атмосфері та іоносфері / Dynamic processes in the atmosphere and ionosphere download_7832
3.6 Дослідження іоносфери та міжпланетної плазми за допомогою космічних апаратів та наземних радіофізичних методів / The study of the ionosphere and the interplanetary plasma using spacecraft and ground-based radio physical methods download_7832
3.7 Спеціальні розділи фізики іоносферної плазми / Special sections of ionospheric plasma physics download_7832
Прикладна фізика та наноматеріали
3.1 Матеріали атомної енергетики / Materials of nuclear energetics download_7832
3.2 Основи мезоскопики / Fundamentals of mesoscopic system download_7832
3.3 Матеріали в екстремальних умовах / Materials in extreme conditions download_7832
3.4 Матеріали для біології та медицини / Materials for biology and medicine download_7832
3.5 Сучасні методи дослідження хімічного складу / Modern methods of chemical composition investigation download_7832
3.6 Дифракційні методи вивчення дефектної структури / Diffraction methods of defect structure investigation download_7832
3.7 Вуглецеві наноматеріали / Carbon nanomaterials download_7832
3.8 Кристалічні сонячні елементи / Crystalline solar cells download_7832
3.9 Хімічні технології формування наноструктурованих шарів / Chemical engineering of nanostructured layers download_7832
3.10 Інноваційні інтелектуальні системи для накопичення і перетворення фотоелектричних станцій / Innovative intelligent systems for accumulation and transformation of photovoltaic plants download_7832
3.11 Конструктивно-технологічні рішення концентраторів сонячного випромінювання / Structural and technological solutions of solar radiation concentrator  download_7832
3.12 Комбіновані геліоенергетичні установки / Combined heliopower plants download_7832
3.13 Приладові гетеросистеми оптоелектроніки і геліоенергетики на основі ієрархічних наноструктур / Instrument heterosystems of optoelectronics and heliopower engineering on the base of hierarchical nanostructures download_7832
3.14 Сучасні методи атестації фотоелектричних перетворювачів / Modern methods of photovoltaic cells certification download_7832
3.15 Тонкоплівкові сонячні елементи / Thin film solar cells download_7832
3.16 Іоно-плазмові технології формування наноструктурованих шарів напівпровідників / Ion-plasma technologies for the formation of nanostructured layers of semiconductors download_7832
3.17 Прилади на основі наноструктурованих шарів напівпрвідників / Devices based on nanostructured layers of semiconductors download_7832
3.18 Матеріали термоелектричної енергетики / Materials of thermoelectric power engineering download_7832
Прикладна математика
3.1 Асимптотичні методи / Asymptotic Methods download_7832
3.2 Теорія R-функцій та її застосування до розв’язання крайових задач математичної фізики / Theory of R-functions and its application for solution of boundary problems in Mathematical Physics download_7832
3.3 Механіка суцільного середовища / Solid Mechanics download_7832
3.4 Математичний апарат в задачах управління та навігації / Mathematical Tools for problems of Control and Navigation download_7832
3.5 Нелінійна динаміка / NonLinear Dynamics download_7832
3.6 Континуальна механіка пошкоджуваності / Continuum Damage Mechanics download_7832
3.7 Моделі та чисельні методи нелінійної динаміки / Models and Methods in Nonlinear Dynamics download_7832
3.8 Стійкість динамічних систем / Stability of Dynamical Systems download_7832
3.9 Теорія оцінювання, фільтрації та ідентифікації в стохастичних динамічних процесах / Theory of Estimation, Filtering and Identification for Stochastic Dynamical Systems download_7832
3.10 Кінематика та динаміка обертання твердого тіла / Kinematics and Rotation Dynamics of Rigid Body download_7832
3.11 Асимптотичні методи / Asymptotic Methods download_7832
3.12 Теорія R-функцій та її застосування до розв’язання крайових задач математичної фізики / Theory of R-functions and its application for solution of boundary problems in Mathematical Physics download_7832
3.13 Механіка суцільного середовища / Solid Mechanics  download_7832
3.14 Математичний апарат в задачах управління та навігації / Mathematical Tools for problems of Control and Navigation download_7832
3.15 Нелінійна динаміка / NonLinear Dynamics download_7832
3.16 Континуальна механіка пошкоджуваності / Continuum Damage Mechanics download_7832
3.17 Моделі та чисельні методи нелінійної динаміки / Models and Methods in Nonlinear Dynamics download_7832
3.18 Стійкість динамічних систем / Stability of Dynamical Systems download_7832
3.19 Теорія оцінювання, фільтрації та ідентифікації в стохастичних динамічних процесах / Theory of Estimation, Filtering and Identification for Stochastic Dynamical Systems download_7832
3.20 Кінематика та динаміка обертання твердого тіла / Kinematics and Rotation Dynamics of Rigid Body download_7832
3.21 Нелінійна механіка матеріалів і композитів / Nonlinear Mechanics of materials and composites download_7832
3.22 Методи розпізнавання та діагностики технічного стану / Methods of recognition and diagnostics of technical condition download_7832
3.23 Некласичні моделі теорії оболонок / Nonclassical models of shell theory  download_7832
3.24 Математичні моделі механіки нелокалізованої пошкоджуваності / Mathematical Models of Mechanics of Non-Localized Damage download_7832
3.25 Засоби комп’ютерної симуляції нових складних моделей матеріалів / Means of computer simulation of new complex models of materials download_7832
3.26 Контактні задачі механіки твердого деформованого тіла / Contact problems of mechanics of a solid deformable body download_7832
3.27 Теорія нелінійних коливань систем із скінченим числом ступеней вільності / The theory of nonlinear oscillations of systems with a finite number of degrees of freedom download_7832
Комп’ютерні науки
3.1 Математичні основи теорії інтелекту / Mathematical foundation of intelligence theory download_7832
3.2 Проектування та розробка розподілених баз даних та сховищ даних / Design and development of distributed databases and data warehouses download_7832
3.3 Імітаційне моделювання та аналіз складних систем / Simulation modeling and complex systems analysis download_7832
3.4 Управління проектами програмної інженерії / Software engineering project management download_7832
3.5 Моделі та програмні засоби розподілених обчислень / Models and software for distributed computing download_7832
3.6 Інжиніринг та реінжиніринг складних систем / Engineering and reengineering of complex systems download_7832
3.7 Статистичний аналіз та планування наукового експерименту / Statistic analysis and planning of scientific experiment download_7832
3.8 Моделі та методи колективного експертного оцінювання / Models and methods of collaborative expert judgment download_7832
3.14 Сучасні проблеми теорії алгоритмів та структур даних / Modern problems of the theory of algorithms and data structures download_7832
3.15 Сучасні методи та технології програмування / Modern methods and programming techniques download_7832
3.16 Обчислювальний інтелект та м’які обчислення / Computational intelligence and soft computing download_7832
3.17 Нейронні мережі в задачах обробки інформації / Neural networks in problems of information processing download_7832
3.18 Математичні методи обробки сигналів та зображень / Mathematical methods of signal and image processing download_7832
3.21 Інтелектуальний аналіз даних та машинне навчання / Intelligent data analysis and machine learning download_7832
3.24 Математичні моделі та методи оптимізації змісту проектів / Mathematical models and methods for project scope optimisation  download_7832
3.25 Математичні методи розв’язання задач планування з алгоритмічними та аналітичними цільовими функціями та обмеженнями / Mathematical methods of planning problems solving with algorithmic and analytic objective functions and constraint download_7832
3.26 Методи вибору та синтезу методологій управління проектами / Methods of selection and synthesis of project management methodologies  download_7832
3.27 Математичні моделі та методи формування портфелів проектів / Mathematical models and methods of project portfolios forming download_7832
3.28 Автоматизація прийняття рішень при керуванні бізнес-процесів підприємств / Automation of decision-making in the management of business processes download_7832
3.29 Імітаційне моделювання бізнес-процесів / Systems theory and systems analysis of business processes download_7832
3.30 Теорія систем і системний аналіз бізнес-процесів / Systems theory and systems analysis of business processes download_7832
3.31 Математичні та інформаційні моделі архітектури підприємств / Mathematical and information models of business architecture download_7832
3.32 Методи та алгоритми розпізнавання образів / Methods and algorithms for pattern recognition download_7832
3.33 Системи та методи керування бізнес-процесами / Systems and methods for control of business processes download_7832
3.34 Математичні методи моделювання процесів і станів у технічних системах / Mathematical modeling methods of processes and states in technical systems download_7832
3.35 Числові методи прийняття рішень / Numerical methods of making decision download_7832
3.36 Числові методи оптимізації за наявності обмежень / Numerical optimization methods with limitations download_7832
3.37 Сучасні комп’ютерні системи моделювання та дослідження технічних об’єктів / Modern computer systems of design and technical research of objects download_7832
3.38 Методи дослідження динамічних систем / Research methods of dynamic systems download_7832
3.42 Комп’ютерна лінгвістика і інтелектуальні технології / Computational linguistics and intelligent technologies download_7832
3.45 Основи семантичних технологій. Лінгвістичні і онтологічні моделі / Fundamentals of Semantic technologies. Linguistic and ontological models download_7832
3.46 Сучасні методи і засоби побудови систем інформаційного пошуку / Modern methods and means of developing information retrieval systems download_7832
3.47 Алгоритми інтелектуальної обробки даних великого обсягу / Algorithms for intelligent processing big data download_7832
3.48 Теорія побудови формальних інтелектуальних систем / Formal intellectual system design theory download_7832
3.49 Інтелектуальні системи прийняття рішень / Intellectual decision support system download_7832
3.50 Сучасні проблеми і методи математичного та комп’ютерного моделювання / Contemporary problems of mathematical and computer simulation download_7832
3.51 Системи штучного інтелекту / Artificial intelligence Systems download_7832
3.52 Експериментальні методи досліджень / Experimental research methods download_7832
3.53 Технології та засоби консолідації даних / Technology and Means of Data Consolidation download_7832
3.54 Технології менеджменту знань / Technology of Knowledge Management download_7832
3.55 Основи інформаційної безпеки професійної діяльності / Fundamentals of Information Security Professional Activity download_7832
3.56 Сервісно-орієнтовані технології інтеграції інформації / Service-OrientedTechnology of Information Integration download_7832
3.57 Технології та засоби представлення і пошуку знань / Technology and Means of Knowledge Representation and Search download_7832
3.58 Теоретичні проблеми прикладної геометрії / Theoretical problems of applied geometry download_7832
3.59 Геометрія. Спеціальні розділи / Geometry. Special issues download_7832
3.60 Проблеми конструювання об’єктів в комп’ютерних системах / The problems of constructing objects in computer systems download_7832
3.61 Проблеми геометричного моделювання об’єктів, явищ і процесів / Problems of geometric modeling of objects, phenomena and processes download_7832
3.62 Методи візуалізації в наукових дослідженнях / Methods of visualization in scientific research download_7832
3.63 Геометричне моделювання динамічних систем / Geometric modeling of dynamic systems download_7832
Комп’ютерна інженерія
3.1 Методологія побудови систем підтримки прийняття рішень / Methodology of decision support systems development download_7832
3.2 Сучасні системи штучного інтелекту / Modern systems of artificial intelligence download_7832
3.3 Еволюційні методи комп‘ютерного моделювання / Evolutionary methods of computer modeling download_7832
3.4 Моделі та методи управління в умовах нечітких даних / Models and control methods in conditions of fuzzy data download_7832
3.5 Нейронні мережі в задачах обробки інформації / Neural networks in information processing tasks download_7832
3.6 Математичні методи обробки сигналів та зображень / Mathematical methods of signal and image processing download_7832
3.7 Сучасні методи стиснення та відтворення мультимедійного контенту / Modern methods of compression and playback of multimedia content download_7832
3.8 Сучасні методи обробки мультимедійних даних / Modern methods of multimedia data processing download_7832
3.9 Сучасні методи спектрального аналізу мультимедійних даних / Modern methods of multimedia data spectral analysis download_7832
3.10 Проектування людино-машинних систем / Designing of human-machine systems download_7832
Прикладна механіка
3.1 Основи проектування прогресивних технологічних процесів виготовлення деталей, складання машин / Bases of planning of progressive technological processes of making of details, stowage of machines download_7832
3.2 Технологічні основи формування точності й якості поверхонь деталей машин / Technological bases of forming of exactness and quality of surfaces of details of machines download_7832
3.3 Інтегровані та комп’ютерні технології в машинобудуванні / Integrated and computer technologies in an engineer download_7832
3.4 Методи управління точністю й якістю обробки та складання / Methods of management exactness and quality of treatment and stowage download_7832
3.5 Методи механічної обробки, їх стабільність і надійність / Methods of tooling, their stability and reliability download_7832
3.6 Моделювання, проектування й оптимізація технологічних процесів у машинобудуванні / A design, planning and optimization of technological processes, is in an engineer download_7832
3.7 Контроль, управління та діагностика технологічних систем / Control, management and diagnostics of the technological systems download_7832
3.8 Автоматизація операцій механоскладального виробництва / Automation of operations of machine-building production download_7832
3.9 Технологічні проблеми гнучкого й автоматизованого виробництва / Technological problems of flexible and automated production download_7832
3.10 Проблеми створення систем підтримки життєвого циклу виробу машинобудування / Problems of creation of the systems of support of life cycle of good of engineer download_7832
3.11 Основи аналізу та синтезу механізмів / Bases of analysis and synthesis of mechanisms download_7832
3.12 Динамічні дослідження механізмів / Dynamic researches of mechanisms download_7832
3.13 Теорія контактної взаємодії деталей машин / Theory of pin co-operation of details of machines download_7832
3.14 Основи тертя та зношування / Bases of friction and wear download_7832
3.15 Теорія зубчастих зачеплень / Theory of the toothed hooking download_7832
3.16 Методи оптимізації в техніці / Methods of optimization are in a technique download_7832
3.17 Основи інженерних розрахунків на міцність та витривалість / Bases of engineering calculations are on durability and endurance download_7832
3.18 Основи методу скінченних елементів / Bases of method of eventual elements download_7832
3.19 Моделювання, проектування та оптимізація машинобудівних конструкцій / Design, planning and optimization of machine-building constructions download_7832
3.20 Сучасні методи досліджень, випробувальні машини і стенди / Modern methods of researches, proof-of-concept machines and stands download_7832
3.21 Сучасні комп’ютерні системи моделювання та дослідження деталей і вузлів машин / Modern computer systems of design and research of details and knots of machines download_7832
3.22 Методи зміцнення деталей машин / Methods of strengthening of details of machines download_7832
3.23 Сучасні проблеми прикладної геометрії / Modern problems of the applied geometry download_7832
3.24 Геометрія. Спеціальні розділи / Geometry. Special divisions download_7832
3.25 Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка / Calculable geometry and computer graphics download_7832
3.26 Проблеми конструювання об’єктів в комп’ютерних системах / Problems of constructing of objects are in the computer systems download_7832
3.27 Проблеми геометричного моделювання об’єктів, явищ і процесів / Problems of geometrical design of objects, phenomena and processes download_7832
3.28 Методи візуалізації в наукових дослідженнях / Methods of visualization are in scientific researches download_7832
3.29 Геометричне моделювання динамічних систем з нечіткими параметрами / A geometrical design of the dynamic systems is with unclear parameters download_7832
3.30 Методи геометричного моделювання в задачах енергообміну / Methods of geometrical design are in the tasks of energyexchange download_7832
Матеріалознавство
3.1 Структури та функціональні властивості матеріалів / Structures and functional properties of materials download_7832
3.2 Теорія сплавів і сплави з особливими властивостями / A theory of alloys and alloys with the special properties download_7832
3.3 Міцність матеріалів / Durability of materials download_7832
3.4 Композиційні матеріали / Composition materials download_7832
3.5 Фізико-хімія матеріалознавства / Physics and Chemistry of Materials Science download_7832
3.6 Вплив вуглецю і домішок на властивості сталей / Effect of carbon and impurities on the steel properties download_7832
3.7 Види термічної обробки / Types of heat treatment download_7832
3.8 Порошкова металургія / Powder metallurgy download_7832
3.9 Теорія конденсованого стану / Theory of the condensed state download_7832
3.10 Нелінійна механіка гомогенних матеріалів / Nonlinear mechanics of homogeneous materials download_7832
3.11 Континуальна механіка пошкоджуваності матеріалів / Continuum mechanics of materials damage download_7832
3.12 Імовірнісні підходи до вирішення науково-технічних завдань вдосконалення сучасних матеріалів та процесів їх обробки / Probabilistic approaches to solving scientific and technical tasks of modern materials perfection and processes of their treatment download_7832
3.13 Сучасні напрямки і методологія наукових досліджень інструмента і процесів обробки важкооброблюваних матеріалів / Modern directions and methodology of instrument and processes of treatment of hard-processing materials scientific research download_7832
Галузеве машинобудування
3.1 Сучасний стан і тенденції наукових досліджень в галузі піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Current status and trends of research of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
3.2 Планування, методи і сучасні технічні засоби дослідження піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Research planning methods and modern means of linlifting-and-shifting machines and logistic systems  download_7832
3.3 Спеціальні розділи динаміки піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Special sections dynamics of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
3.4 Операційні системи піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Operating systems of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
3.5 Математичне моделювання та підготовка до публікації результатів досліджень піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Mathematical modeling and preparation for the publication of research results of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
3.6 Прогнозування залишкового ресурсу піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів на підставі експертних висновків / Predicting residual life of linlifting-and-shifting machines and logistic systems based on expert conclusions download_7832
3.7 Аналіз та синтез раціональних приводів сучасних піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Analysis and synthesis of rational drives of modern linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
3.8 Наукові підходи до підвищення безпечності експлуатації піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Scientific approaches to improving the safety of operation of linlifting-and-shifting machines and logistic systems  download_7832
3.9 Методи оптимізації руху піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Methods of optimize traffic of linlifting-and-shifting machines and logistic systemss download_7832
3.10 Оптимізаційні методи проектувння конструкцій піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Optimization methods of structural design of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
3.11 Математичне моделювання просторової течії в гідромашинах / Mathematical modelling of spatial flow in hydromachines download_7832
3.12 Моделювання нестаціонарних явищ в гідромашинах / Modelling of unsteady phenomena in hydromachinesc download_7832
3.13 Моделювання робочого процесу гідромашин / Modelling of the working process of hydromachines download_7832
3.14 Методи синтезу лопатевих систем гідромашин / Synthetic procedures of hydromachines bladingsms download_7832
3.15 Оптимізаційні методи при проектуванні гідромашин / Optimization methods in the design of hydromachineses download_7832
3.16 Статичні та динамічні характеристики гідроапаратів / Static and dynamic characteristics of hydraulic apparatuses download_7832
3.17 Теорія моделювання та динаміка гідропневмосистем / Modelling theory and dynamics of hydropneumatic systems download_7832
3.18 Теорія аналізу систем гідро- пневмоавтоматики / Analysis theory of hydropneumatic automation systemsc download_7832
3.19 Теорія синтезу схем гідро- пневмоавтоматики / Synthesis theory of hydropneumatic automation schemes download_7832
3.20 Теорія структурного аналізу схем гідропневмоприводів / Structure analysis theory of hydropneumatic drives schemes download_7832
3.21 Теорія структурного синтезу систем гідропневмоприводів / Structure synthesis theory of hydropneumatic drives systems  download_7832
3.22 Теорія систем автоматичногорегулювання гідропневмоагрегатів / Automatic regulation systems theory of hydropneumatic units download_7832
3.23 Теорія надійності схем гідропневмоагрегатів / Reliability theory of hydropneumatic units schemes download_7832
3.24 Синтез позиційних гідропневмоагрегатів / Synthesis of positioning hydropneumatic units download_7832
3.25 Синтез систем регулювання гідротурбін / Synthesis of regulation systems of hydroturbines download_7832
3.26 Структурно-параметричний синтез механічних планетарних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of mechanical planetary transmissions download_7832
3.27 Структурно-параметричний синтез гідродинамічних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of hydrodynamic transmissions download_7832
3.28 Структурно-параметричний синтез гідрооб’ємномеханічних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of hydrostatic-mechanical transmissions download_7832
3.29 Структурно-параметричний синтез електромеханічних і гібридних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of electrical and hybrid transmissions download_7832
3.30 Структурно-параметричний синтез регульованих систем підресорювання колісних машин / Structurally-parametrical synthesis of adjustable suspension system of wheeled vehicles download_7832
3.31 Структурно-параметричний синтез регульованих систем підресорювання гусеничних машин / Structurally-parametrical synthesis of adjustable suspension system of tracked vehicles download_7832
3.32 Основи просторово – топологічного підходу до прогнозування та визначення техніко – економічних показників автомобілів та тракторів / Fundamentals space – topological approach to forecasting and assessment of technical – economic performance cars and tractors download_7832
3.33 Моделювання і аналіз динамічних процесів в автомобілях та тракторах / Modeling and analysis of dynamic processes in cars and tractors download_7832
3.34 Теорія та розрахунок гідроприводів у складі транспортних засобів різного призначення / Theory and calculation of hydraulic vehicles consisting of various purpose download_7832
3.35 Гібридні трансмісії в автомобіле – і тракторобудування / The hybrid transmission in the car – and tractor construction download_7832
3.36 Трансмісійний матричний аналіз автомобілів та тракторів / Transmission matrix analysis automobiles and tractors download_7832
3.37 Електронна та мікропроцесорна техніка в системах автомобілів та тракторів / Electronic and microprocessor technology systems in cars and tractors download_7832
3.38 Сучасні інформаційні технології проектування автомобілів та тракторів / Modern information technology design cars and tractors download_7832
Металургія
3.1 Основи наукових досліджень та організація НДР у ливарному виробництві / Fundamentals of scientific research and organization of research in foundry download_7832
3.2 Сучасний математичний апарат для проведення наукових досліджень / Modern mathematical apparatus for research download_7832
3.3 Історія розвитку наукових шкіл кафедри ливарного виробництва / The history of the development of scientific schools of the Department of foundry production download_7832
3.4 Конструювання обладнання ливарного виробництва / Designing of foundry equipment download_7832
3.5 Синтез та аналіз ливарних сплавів / Synthesis and analysis of casting alloys download_7832
3.6 Управління якістю та сертифікація виливків / Quality management and certification of casting download_7832
3.7 Сучасні методи формоутворення у ливарному виробництві / Modern methods of shaping in the foundrdownload_7832
3.8 Комп’ютерно-інтегровані методи проектування ливарних технологій та обладнання / Computer-integrated design methods of casting technologies and equipment download_7832
3.9 Інженерне моделювання технологій литва та механічних властивостей виливків / Engineering simulation technology of casting and mechanical properties of castings download_7832
3.10 Адаптивні і оптимальні системи автоматичного керування / Adaptive and optimal systems of automatic control download_7832
3.11 Методи обробки наукового експерименту / Processing methods of a scientific experiment download_7832
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
3.1 Методи розрахунку теплових процесів в електричних машинах / Methods for calculating thermal process in electrical machine download_7832
3.2 Методи розрахунку електричних машин ударної дії / Methods for calculating electric machines Impact download_7832
3.3 Лінійні електричні машини / Linear electric cars download_7832
3.4 Електромеханічні прискорювачі та ударно-силові присрої / Electromechanical accelerator and shock-power devices download_7832
3.5 Вакуумні комутаційні апарати для мереж середніх напруг / Vacuum switching devices for medium voltage networks download_7832
3.6 Автоматизація досліджень в електромеханіці / Automation research in electromechanics download_7832
3.7 Теорія планування багатофакторних експериментів та методи статистичної обробки експериментальних даних / Theory planning multifactor experiments and statistical methods of data processing download_7832
3.8 Новітні технічні рішення в електричних апаратах / New technical solutions in electric vehicles download_7832
3.9 Забезпечення електромагнітної сумісності електрообладнання / Ensuring electromagnetic compatibility of electrical equipment download_7832
3.10 Загальні основи наукометрії / The general principles scientometrics download_7832
3.11 Цифрова обробка сигналів / Digital Signal Processing download_7832
3.12 Пакети прикладних програм для розв’язання мультифізичних задач / Application package for solving multiphysical problems download_7832
3.13 Об’єктно-орієнтоване проектування електричних машин / Object-oriented design of electric machines download_7832
3.14 Автоматизовані комп`ютерні розрахунки електромагнітних параметрів і процесів електричних машин в програмному середовищі FEMM / Automated Computer calculations of electromagnetic parameters and processes of electric cars in the software download_7832
3.15 Сучасні методи діагностики електричних машин / Modern methods of diagnostics of electrical machines download_7832
3.16 Методи оптимізації електричних машин / Methods of optimization electric cars download_7832
3.17 Алгоритми керування електричних машин в програмному комплексі Matlab-Simulink / Electrical machinery control algorithm in the software sector Matlab-Simulink download_7832
3.18 Теплові розрахунки електричних машин з використанням сучасних програмних комплексів / Thermal calculations of electric cars using modern software systems download_7832
3.19 Розрахунок, конструювання та експлуатація електроізоляційних і кабельних високовольтних систем / The evaluation, construction and maintenance of electrical insulation and cable high-voltage systems download_7832
3.20  Надійність та методи неруйнівного контролю електроізоляційних конструкцій / The reliability and methods of nondestructive testing electrical insulation constructions download_7832
3.21 Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень в електроізоляційній та кабельній техніці / The modern mathematical apparatus in research of electrical insulation and cable technique download_7832
3.22 Технологічні лінії та режими при виготовленні силових та оптичних кабелів / The technological lines and operating modes in the production of power and optical cables download_7832
3.23 Сучасні електроізоляційні лабораторії та обладнання / The modern electrical insulation laboratories and equipment download_7832
3.24 Діагностика електроізоляційних, оптоволоконних та високовольтних кабельних систем / The diagnostics of electrical insulation, fiber optic and high voltage cable systems download_7832
3.25 Фізико-технічні методи та нанотехнології створення електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем /The physical and technical methods and nanotechnologies of creating electrical insulation, cable and fiber optic systems download_7832
3.26 Математичне та фізичне моделювання в електроізоляційній, кабельній та оптоволоконній техніці / The mathematical and physical modeling in electrical insulation, cable and fiber-optical technique download_7832
3.27 Розрахунок імпульсних електромагнітних полів за допомогою інтегродиференціальних рівнянь / Calculation pulsed electromagnetic fields using integrodifferential equations download_7832
3.28 Моделювання магнітних полів провідників при різкому поверхневому ефекті / Modelling of the magnetic fields of conductors with a sharp surface effect download_7832
3.29 Задачі продовження електричних та магнітних полів з граничних поверхонь / Problems continued electric and magnetic fields on the boundary surfaces download_7832
3.30 Сучасні технології з використанням техніки сильних електричних та магнітних полів / Modern technology using techniques strong electric and magnetic fields download_7832
3.31 Сучасні високовольтні випробувальні установки та особливості їхнього розрахунку та проектування / Modern high-voltage test settings and features of their calculation and design download_7832
3.32 Методи врахування “відкритих” границь при чисельних розрахунках електромагнітних полів / Methods consideration “open” borders with numerical calculations of electromagnetic fields download_7832
3.33 Методи комп’ютерного моделювання квазістаціонарних і квазістатичних електромагнітних полів / Methods of computer simulation and quasi quasi-static electromagnetic fields download_7832
3.34 Методи комп’ютерного моделювання процесів розповсюдження електромагнітних хвиль / Methods of computer simulation of processes propagation of electromagnetic waves download_7832
3.35 Актуальні проблеми й розділи сучасної теорії електроприводу / Actual problems and modern theory of electric parts download_7832
3.36 Спецкурс по теорії автоматичного управління / Special course on automatic control theory download_7832
3.37 Інтелектуальні системи управління електроприводами / Intelligent management of electric drives download_7832
3.38 Віртуальне моделювання складних електромеханічних систем / Virtual modeling of complex electromechanical systems download_7832
3.39 Чисельні методи й математичне моделювання електромеханічних систем / Numerical methods and mathematical modeling of electromechanical systems download_7832
3.40  Компенсація реактивної потужності в електроенергетичних системах / Reactive power compensation in power systems download_7832
3.41  Сучасні представлення про передачу електричної енергії змінним та постійним струмом / The modern idea of the transmission of electric energy alternating and direct current download_7832
3.42  Засоби та методи захисту обладнання електричних мереж від перенапруг / Means and methods of protection equipment electric networks surge download_7832
3.43  Струми в землі / The currents in the ground download_7832
3.44  Теорія планування та постановки експериментальних досліджень / The theory of planning and staging of experimental studies download_7832
3.45  Теорія автоматичного керування / Theory of automatic control download_7832
3.46  Математичні задачі в електроенергетиці / Mathematical problems in electricity download_7832
3.47  Автоматизація енергосистем / Power Systems Automation download_7832
3.48  Облік та якість електричної енергії / Accounting and quality of electricity download_7832
3.49 Цифрові системи керування / Digital control systems download_7832
3.50  Релейний захист та автоматика / Relay protection and automation  download_7832
3.51  Моделювання та управління генерацією електроенергії / Modeling and control of electric power generation download_7832
3.52  Моделювання та управління споживанням електроенергії / Modeling and control energy consumption download_7832
3.53 Стійкість та динаміка енергосистем / Stability and dynamic of power systems download_7832
3.54  Системи накопичення енергії / Energy Storage Systems  download_7832
3.55 Розподілена генерація / Distributed generation download_7832
3.56  Оптимізація режимів роботи електростанцій / Optimization of power stations download_7832
3.57  Відновлювана енергетика / Renewable energy download_7832
3.58  Силова електроніка та нетрадиційні джерела енергії / Power electronics and alternative energy sources download_7832
3.59  Використання перетворювачів електричної енергії в системі електроприводу. Алгоритми керування сучасними типами електродвигунів / Using electrical power transformers in the system drive. Control Algorithms modern types of motors. download_7832
3.60  Активні фільтри в системах електропостачання та електроживлення. Типові схеми та алгоритми керування / Active filters in power systems and power supplies. Typical circuit and control algorithms download_7832
3.61  Моделювання цифрової обробки сигналів в середовищі MATLAB / Simulation of digital signal processing in MATLAB environment download_7832
3.62   Керування науковими дослідженнями та планування експериментів / Managing research and planning experiments download_7832
Енергетичне машинобудування
3.1 Оптимальне проектування в турбінобудуванні / Optimal design of a turbine construction download_7832
3.2 Теплофізичний експеримент / Тhermal experiment download_7832
3.3 Сучасні методи аналізу аеродинамічних процесів в решітках турбомашин / Modern methods of analysis aerodynamic processes in turbines nozle and blade cascade download_7832
3.4 Системи охолодження роторів та опор газових турбін / Сooling systems of the supports and rotors of gas turbines download_7832
3.5 Аеродинамічний експеримент / Aerodynamic experiment download_7832
3.6 Теорія пограничного шару / The theory of the boundary layer download_7832
3.7 Методологія планування, організації проведення досліджень двигунів внутрішнього згоряння / The methodology of planning, organizing research of internal combustion engines download_7832
3.8 Методи оцінки міцності деталей двигунів внутрішнього згоряння / Methods of assessing the strength of parts of internal combustion engine partdownload_7832
3.9 Сучасні обладнання, технології і стенди для проведення досліджень двигунів внутрішнього згоряння / Modern equipment, technology and research stands for internal combustion engines download_7832
3.10 Особливості моделювання процесів в двигунах внутрішнього згоряння / Features of modeling processes in internal combustion enginedownload_7832
3.11 Визначення і нейтралізація канцерогенних речовин і твердих частинок в двигунах внутрішнього згоряння / Definition and neutralize carcinogens and particulates in internal combustion engines download_7832
3.12 Глобальне потепління клімату і двигуни внутрішнього згоряння / Global warming and internal combustion engines download_7832
3.13 Основи комплексної оцінки експлуатаційних показників двигунів внутрішнього згоряння / An integrated assessment of operational performance of internal combustion engines download_7832
3.14 Методи зниження забруднення двигунів внутрішнього згоряння / Methods to reduce pollution of internal combustion engines download_7832
3.15 Керування процесами повітропостачання в двигунах внутрішнього згоряння / Airsupply management processes in internal combustion enginedownload_7832
3.16 Кінетика згоряння в двигунах внутрішнього згоряння / Kinetics of combustion in internal combustion engines download_7832
3.17 Технології зміцнення, відновлення та ремонту деталей двигунів внутрішнього згоряння / Technology enhancement, restoration and repair parts for internal combustion engines download_7832
3.18 Прогресивні інформаційні технології в двигунах внутрішнього згоряння / Progressive Information Technologies in internal combustion engines download_7832
3.19 Керування процесами в паливних системах двигунів внутрішнього згоряння / Management processes in the fuel systems of internal combustion enginedownload_7832
3.20 Основи доводки конструкції двигунів внутрішнього згоряння / Fundamentals tuning the design of internal combustion engines download_7832
3.21 Керування тепловим станом двигунів внутрішнього згоряння / Thermal state control of internal combustion enginedownload_7832
3.22 Актуальні питання сучасних методів отримання холоду / Actual issues of modern methods of cold download_7832
3.23 Сучасні енергозаощаджуючі технології / Modern energy saving technology download_7832
3.24 Парові котли ТЕС та їхні сучасні науково-практичні проблеми / Steam boilers of thermal power plants and their modern scientific and practical problems download_7832
3.25 Надійність енергоблоків ТЕС / Reliability of termal power plants download_7832
Атомна енергетика
3.1  Комп’ютерне моделювання та САПР об’єктів й елементів устаткування атомної енергетики / Computer simulations and CAD of nuclear power equipment objects and elements download_7832
3.2  Математична статистика та аналіз досвіду експлуатації АЕС / Mathematical Statistics and Analysis of NPP Operational Experience download_7832
3.3  Конструкційні матеріали атомної енергетики / Construction materials of nuclear powedownload_7832
3.4  Механіка суцільних середовищ та моделювання устаткування АЕС / Continuum Mechanics and simulation of NPP equipment download_7832
3.5  Надійність устаткування АЕС / Reliability of NPP equipment download_7832
3.6  Імітаційне моделювання реакторних установок АЕС та елементів їхнього устаткування / Simulation of nuclear reactor systems and components of their equipment download_7832
3.7  Ресурс елементів устаткування АЕС та його розрахункове обґрунтування / Eelements of NPP equipment useful life and its justification settlement download_7832
3.8  Внутрішньореакторні процеси при експлуатації АЕС та їхнє комп’ютерне моделювання / Intra-reactor processes during NPP operation and their computer simulation download_7832
3.9  Безпека атомної енергетики та радіаційний захист на АЕС / Nuclear safety and radiation protection at NPdownload_7832
3.10 Проблеми ремонту та технічного обслуговування устаткування АЕС / Repair and maintenance problems of nuclear facilities download_7832
Теплоенергетика
3.1  Сучасні методи системного аналізу теплоенергетичних об’єктів / Modern system analysis of thermal power objects download_7832
3.2  Сучасні методи досліджень температурного стану / Temperature state modern research methods  download_7832
3.3 Ексергетичні методи аналізу / Exergy analysis methods download_7832
3.4 Техніко-економічне та фінансове обґрунтування енергозберігаючих заходів та проектів реконструкції / Feasibility study of energy conservation measures and reconstruction projects download_7832
3.5 Парові котли ТЕС та їхні сучасні науково-практичні проблеми / TPP steam boilers and their modern scientific and practical problems download_7832
3.6 Конструкційні матеріали теплоенергетики / Construction materials for heat power engineering download_7832
3.7 Надійність устаткування ТЕС / TPP equipment reliability  download_7832
3.8 Ресурс елементів устаткування ТЕС та його розрахункове обґрунтування / TPP equipment resource and its computational study download_7832
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
3.1  Математичне та комп’ютерне моделювання керованих технологічних процесів / Mathematical and computer modeling of controlled technological processes download_7832
3.2  Сучасні методи ідентифікації параметрів об’єктів керування / Modern methods of identification of parameters of controled objects download_7832
3.3  Інтелектуальні системи керування / Intelligent control systems download_7832
3.4  Теорія і методи оптимального керування / Theory and methods of optimal control  download_7832
3.5  Методи оптимізації систем та процесів керування / Optimization methods of control systems and processes  download_7832
3.6  Робастні системи керування / Robust control system download_7832
3.7  Основи системного аналізу та теорії систем / Fundamentals of Systems analysis and systems theory  download_7832
3.8  Спеціальні розділи теорії автоматичного керування / Special topics of automatic control theory download_7832
3.9  Математичне моделювання процесів та виробництв як об’єктів керування / Mathematical modeling of processes and plants as objects of management download_7832
3.10 Алгоритмізація та програмування мікропроцесорних систем керування / Algorithmic and programming of microprocessor control systems download_7832
3.11  Проектування інформаційно-керуючих комплексів технологічних систем / Design information control systems of technological systems download_7832
3.12  Адаптивні системи керування технологічними процесами / Adaptive process control systems download_7832
3.13  Сучасні моделі невизначеності (нечітка теорія ймовірностей) / Modern models of uncertainty (fuzzy probability theory) download_7832
3.14  Сучасні моделі невизначеності (нечітка математика вищих порядків) / Modern models of uncertainty (fuzzy mathematics higher orders) download_7832
3.15  Спеціальні методи дослідження систем керування в умовах невизначеності / Special methods of research systems in conditions of uncertainty download_7832
3.16  Сучасні методи управління в умовах багаторівневої невизначеності / Modern methods of control in conditions of multi-level uncertainty  download_7832
3.17  Методи оптимізації розподілених систем керування в умовах невизначеності / Optimization Methods of Distributed Control Systems under Uncertainty  download_7832
3.18  Компараторна ідентифікація параметрів систем багатофакторного оцінювання / Comparatory identification of the parameters of the multivariate system estimation download_7832
3.19  Моделювання і оптимізація керованих процесів у динамічних системах / The modeling and optimization of managed processes in dynamic systems download_7832
3.20  Моделі, методи й алгоритми управління рухомими об’єктами / Models, methods and control algorithms moving objects download_7832
3.21  Методи візуалізації в мультимедійних системах та системах віртуальної реальності / Imaging methods in multimedia systems and virtual reality download_7832
3.22  Діагностика комп’ютерно-інтегрованих систем / Diagnosis of computer-integrated systems download_7832
3.23  Високоефективні архітектури комп’ютерних систем і мереж загального та спеціального призначення / Highly architecture computer systems and networks and special download_7832
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
3.1  Новітні досягнення контролю та діагностики / New advances of testing and diagnostics download_7832
3.2  Прилади і системи ультразвукового контролю / Devices and systems of ultrasonic testing download_7832
3.3  Сучасна дефектоскопія матеріалів і виробів / Modern defectoscopy of materials and products download_7832
3.4  Сучасна товщинометрія матеріалів і виробів / Modern thickness measurement of materials and products  download_7832
3.5  Актуальні проблеми метрологічного забезпечення / Actual problems of metrological support  download_7832
3.6  Сучасні системи передачі інформації / Modern systems of transmission of information  download_7832
3.7  Компютеризовані вимірювальні засоби і системи / Computerized measuring equipments and systems download_7832
3.8  Системи тестового контролю / Systems of test control download_7832
3.9  Планування наукових досліджень у галузі медичного приладобудування / Planning of scientific research in the field of medical equipment download_7832
3.10 Інформаційно-вимірювальні технології контролю та діагностики / Information-measuring technology for testing and diagnostics download_7832
3.11 Програмно-математичне забезпечення мікроконтролерних систем для дослідження біомедичних сигналів / Software and mathematical support of microcontroller systems for research biomedical signals download_7832
3.12 Квантові хірургічні і терапевтичні апарати / Quantum surgical and therapeutic devices download_7832
3.13 Надійність та методи неруйнівного контролю електроізоляційних конструкцій / Reliability and nondestructive testing of electrical insulation constructions download_7832
3.14 Фізико-технічні методи та нанотехнології при створенні оптоволоконних кабельних систем / Physical and technical methods and nanotechnologies in production of optical fiber cable systems download_7832
3.15 Математичне та фізичне моделювання при проектуванні та виробництві інформаційних кабельних систем / Mathematical and physical modeling in design and production of informational cable systems download_7832
3.16 Методи та засоби контролю електричних, магнітних, механічних та теплових вимірювань в процесі виробництва електротехнічних виробів / Methods for control of electrical, magnetic, mechanical and heat measurements in process of electrical goods production  download_7832
3.17 Особливості експлуатації та питання експлуатаційної надійності сучасного електроенергетичного обладнання / Features of operation and issues of operational reliability of modern electric power equipment  download_7832
3.18 Основи теорії розпізнавання стану електроенергетичного обладнання / Fundamentals of pattern recognition theory of state electric power equipment download_7832
3.19 Сучасні методи контролю та прогнозування залишкового ресурсу електроенергетичного обладнання / Modern methods of monitoring and forecasting of a power equipment residual resource download_7832
3.20 Експертні системи та системи моніторингу для діагностики стану високовольтного електроенергетичного обладнання / Expert systems and monitoring systems for the diagnosis of high-voltage electric power equipment state download_7832
Хімічні технології та інженерія
3.1  Електрохімія гетерогенних систем / Electrochemistry of heterogeneous systems download_7832
3.2  Основи розробки електродних матеріалів / Scientific bases of the electrode materials development download_7832
3.3  Електромембранні процеси. Теорія і практика / Electromembranous processes. Theory and practice download_7832
3.4  Методи досліджень електрохімічних систем і процесів / Research methods for electrochemical systems and processes download_7832
3.5  Електрохімічний синтез функціональних матеріалів / Electrochemical synthesis of functional materials download_7832
3.6  Основи розробки перспективних хімічних джерел струму / Scientific bases of the perspective current sources development download_7832
3.7  Електрохімічне формування металів і сплавів / Electrochemical formation of metals and alloys download_7832
3.8  Електрохімчний синтез наноструктурованих матеріалів / Electrochemical synthesis of nanostructured materials download_7832
3.9  Сучасні проблеми фізико-хімії полімерів / Recent issues of physical chemistry of polymers download_7832
3.10 Сучасне полімерне матеріалознавство / Recent polymer engineering download_7832
3.11 Шляхи оптимізації складу композиційних полімерних матеріалів / Approaches for optimization of polymer composite formulations download_7832
3.12 Теоретичні підходи щодо прогнозування властивостей полімерів та композиційних матеріалів на їх основі / Theoretical approaches for prediction of properties of polymers and polymer composites download_7832
3.13  Нанотехнології у галузі композиційних полімерних матеріалів / Nanotechnology in polymer composites download_7832
3.14  Функціональні композиційні полімерні матеріали та покриття / Functional polymer composite materials and coatings download_7832
3.15  Проблеми прогнозування довговічності композиційних полімерних матеріалів та покриттів / Problems of durability prediction of polymer materials and coatings download_7832
3.16  Сучасні вимоги та проблеми підвищення безпеки полімерних композиційних матеріалів / Recent requirements and problems for safety improving of polymer composite materials download_7832
3.17  Наукові підходи до розробки нових функціональних керамічних матеріалів / Scientific approaches to the development of new functional ceramic materials download_7832
3.18  Термодинаміка фізико-хімічних реакцій / Thermodynamics of the physical and chemical reactions download_7832
3.19  Основи структурної будови силікатних стекол та скломатеріалів / Fundamentals of the block structure of silicate glasses and glass materials download_7832
3.20  Золь-гель процес для отримання порошків та композиційних матеріалів / Sol-gel process for powders and composites download_7832
3.21  Фізико-хімічні основи створення в’яжучих матеріалів спеціального призначення / Physical and chemical basis of the development for special purpose binders download_7832
3.22  Електростійка кераміка / Electron resistant ceramic download_7832
3.23  Формування структури та тверднення цементного каменя / Formation of structure and hardening of cement stone download_7832
3.24  Технологічний аудит виробництв ТНСМ / Technological audit of RNMSM production download_7832
3.25  Мінералогія родовищ неметалічних корисних копалин та аналіз мінеральних ресурсів в технології ТНСМ / Mineralogy of nonmetallic mineral deposits and mineral resources in RNMSM technology download_7832
3.26  Методи збору, аналізу та обробки експериментальних даних / Methods of collecting, analyzing and processing experimental data download_7832
3.27  Комп’ютерне моделювання поведінки конструкційної кераміки та композиційних матеріалів в умовах експлуатації / Computer modeling of the behavior of structural ceramics and composites under operating conditions download_7832
3.28  Фазові рівноваги та діаграми стану багатокомпонентних систем / Phase equilibrium and diagrams of multicomponent systems download_7832
3.29  Наукові підходи до розробки безкисневих вогнетривких матеріалів / Scientific approaches to the development of oxygen-free refractory materials download_7832
3.30  Основні процеси в системі метал – склопокриття / The basic processes in the system metal – glass cover download_7832
3.31  Фізико-хімічні основи формування скломатеріалів та покриттів / Physical and chemical bases of glass forming materials and coatings download_7832
3.32  Елементи теорії кінетики та макрокінетики гетерогенних процесів / Elements of the theory of macro kinetics and the kinetics of heterogeneous processes download_7832
3.33  Механізми корозії цементного каменю та бетону / The mechanisms of cement and concrete corrosion  download_7832
3.34  Матеріали для захисту від електромагнітного випромінювання / Materials for electromagnetic radiation protection download_7832
3.35  Петрографічні методи аналізу структури та фазового складу ТНСМ / Petrographic methods of analysis of the structure and phase composition of RNMSM download_7832
3.36  Експериментально-статистичні методи в наукових дослідженнях в галузі технології ТНСМ / The experimental and statistical methods in research of RNMSM technology download_7832
3.37  Технології виготовлення товарних нафтопродуктів / Manufacturing techniques of commodity petroleum products download_7832
3.38  Каталізатори та каталітичні процеси переробки вуглеводневої сировини /Catalysts and catalytic processing of hydrocarbonic raw download_7832
3.39  Наукові основи та закономірності фізико-хімічної технології одержання вуглеграфітових матеріалів / Scientific bases and regularities of physical and chemical technology of graphite materials production download_7832
3.40  Нові технології виробництва спеціальних продуктів / New technologies of manufacturing for special products  download_7832
3.41  Продукти на базі газифікації малометаморфізованого та неспікного вугілля / Products based on gasification of low metamorphosed and non-caking coal download_7832
3.42  Хіміко-технологічні основи продуктів переробки і уловлюваня продуктів коксування / Scientific and technological bases of coke processing and catching products download_7832
3.43  Нетрадиційні види палив на базі вуглеводневої сировини / Unconventional fuels based on hydrocarbonic raw download_7832
3.44  Нові технології переробки твердих копалин / New technologies of solid fuels processing download_7832
3.45  Техніка експерименту при дослідженнях процесів у технологіях неорганічних речовин / Experimental technique of research in technologies of inorganic substances download_7832
3.46  Гетерогенні процеси в технології неорганічних речовин / Heterogeneous processes in technology of inorganic substances download_7832
3.47  Математичне моделювання у наукових дослідженнях / Mathematical simulation in scientific research download_7832
3.48  Хімічна технологія наноструктур та функціональних матеріалів / Chemical technology of nanostructures and functional materials download_7832
3.49  Комплексна переробка техногенної та нетрадиційної сировини / Complex processing of anthropogenic and alternative raw materials  download_7832
3.50  Кінетичний експеримент та кінетичні моделі процесу / Kinetic experiment and kinetic models of a process download_7832
3.51  Фундаментальні основи механо-хімічного синтезу та активації / Mechanochemical activation fundimentals  download_7832
3.52  Кріохімічна нанотехнологія каталізаторів та адсорбентів / Cryochemical nanotechnology of catalyst and adsorbents download_7832
3.53  Сучасні проблеми інженерної хімії, найважливіші умови створення і удосконалення процесів хімічної технології та нового прогресивного обладнання / Modern chemical engineering problems , the most important conditions for creating and improving the processes of chemical technology and new advanced equipment download_7832
3.54  Наукові дослідження в галузі створення екологічно чистих маловідходних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій / Research in the area of environmentally friendly low-waste, energy and resource saving technologies download_7832
3.55  Методи вимірювання і контролю основних параметрів технологічних процесів і обладнання, інженерної хімії, аналіз і обробка результатів вимірювання, проблеми масштабного переносу здобутих результатів / Subject download_7832
3.56  Проблеми створення технологічних процесів і обладнання різних галузей інженерної хімії забезпечуючих екологічно сталий розвиток регіону / Technological processes and equipment creation at different branches of engineering chemistry for region’s sustainable development download_7832
3.57  Методи обробки експериментальної інформації та результатів досліджень, стандартизація наукових розробок в галузі хімічної інженерії / Experimental data processing methods and investigation results, scientific designs standardization in the area of chemical engineering  download_7832
3.58  Кінцево-елементне моделювання в інженерних розрахунках / Finite element modeling in engineering calculations download_7832
3.59  Теоретичні основи технологічних процесів та обладнання для видалення та комплексного використання відходів і побічних продуктів в різних галузях інженерної хімії / Processes and equipment theoretical basis for removal and comprehensive use of waste and by-products in different areas of engineering chemistry download_7832
3.60  Аналіз процесів і обладнання різних галузей інженерної хімії, підвищення їх надійності, довговічності та безпеки експлуатації / Processes and equipment analysis at different areas of engineering chemistry , increasing their reliability, durability and safety operation download_7832
3.61  Інтегровані тепломасообмінні хіміко-технологічні процеси і системи / Integrated heat and mass transfer chemical-technological processes and systems download_7832
3.62  Системи комп’ютерного моделювання хіміко-технологиних процесів і систем загальногопризначення / General purpose computer modeling systems of chemical and technological processes and systems download_7832
3.63  Методи та системи очищення газів і стоків / Gas and wastewater purification systems and methods download_7832
3.64  Гідродинаміка і теплообмін в каналах складної форми / Hydrodynamics and heat transfer in complex configuration channels download_7832
3.65  Методи підвищення енергоефективності в процесах газо – та нафтопереробки / Methods of energy efficiency improvement of the gas and oil processing download_7832
3.66  Теорія хімічних реакторів / The theory of chemical reactors download_7832
3.67  Хімічне матеріалознавство / Chemical Materials Science download_7832
3.68  Теорія розчинів та іонні рівноваги / Тheory of Solutions and Ionic Equilibria download_7832
3.69  Хімічний опір матеріалів і прогнозування ресурсу в умовах експлуатації / Protection of metals and surface life pre-diction download_7832
3.70  Кінетика багатостадійних фізико-хімічних процесів та методи їх дослідження / Kinetics of Multistep Physico-Chemical Processes and Methods of Investigation download_7832
3.71  Підготовка наукових публікацій / Design of Papers and Manuscripts for Foreign Journals download_7832
3.72  Методологія планування і організації досліджень елементів хімічних технологій / Methodology and Planning of Chemical Technology Elements Investigation download_7832
3.73  Дизайн та діагностика новітніх функціональних матеріалів / Design and Diagnostic of Novel Functional Materials download_7832
3.74  Теорія прогнозування властивостей нових синтезованих хімічних речовин та їх сполук / Theory for predictions about properties of new synthesized chemicals and their compounds download_7832
3.75  Грант-менеджмент / Grant Management download_7832
3.76  Сучасні вимоги та проблеми підвищення безпеки синтетичних речовин / Modern requirements and problems for safety improving of synthetic substances download_7832
3.77  Основи структурної будови люмінофорних барвників / Fundamentals of the block structure of luminophore dyes download_7832
3.78  Методи збору, аналізу та обробки експериментальних даних в тонкому органічному синтезі / Methods of collecting, analyzing and processing experimental data in fine organic synthesis download_7832
3.79  Функціональні харчові добавки та їх комплексне використання / Functional food additives and their integrated use download_7832
3.80 Технологічний аудит виробництв харчових добавок та їх використання у промисловості / Technological audit of food additives production and their use in industry  download_7832
3.81 Експериментально-статистичні методи в наукових дослідженнях в галузі технології харчових добавок / The experimental and statistical methods in research of food additives technology download_7832
3.82 Сучасні проблеми парфумерно-косметичної галузі України / Modern problems of perfumes and cosmetics industry in Ukraine download_7832
3.83 Наукові підходи до розробки нових космецевтичних препаратів / Scientific approaches to the development of new cosmeceutical products  download_7832
3.84 Особливості технологічних процесів переробки полімерних та композиційних матеріалів / Specifics of technological processes of polymer and composite materials  download_7832
3.85 Теоретичні основи синтезу високомолекулярних сполук та еластомерів / The theoretical basis of synthesis of macromolecular compounds and elastomers download_7832
3.86 Сучасні методи дослідження структури полімерів / Modern methods of investigating the structure of polymers download_7832
3.87 Теоретичні основи створення полімерних композиційних матеріалів / Theoretical basics of creating polymer composite  download_7832
Біотехнології та біоінженерія
3.1  Теоретичні основи біотехнології / Theoretical foundations of biotechnology download_7832
3.2  Фундаментальні основи біоінженерії / Fundamental basics of bioengineering download_7832
3.3  Нанобіотехнологія / Nanobiotechnology download_7832
3.4  ДНК-нанотехнології / DNA-nanotechnologies download_7832
3.5  Епігенетика / Epigenetics download_7832
3.6  Наукові основи біосинергетики / Scientific foundations of biosynergetics download_7832
3.7  Моделювання динамічних біологічних систем / Modelling of dynamical biological systems download_7832
3.8  Сучасні експериментальні методи біотехнології та біоінженерії / Modern experimental techniques of biotechnology and bioengineering download_7832
3.9  Фізична біохімія / Physical biochemistry download_7832
3.10 Хімічна фізика та біокаталіз / Chemical physics and biocatalysis download_7832
3.11 Фізико-хімічні основи молекулярної біології / Physico-chemical principles of molecular biology download_7832
3.12 Молекулярна біоенергетика / Molecular bioenergetics download_7832
3.13 Сучасні проблеми нанофармації / Modern problems of nanopharmacy download_7832
Електроніка
3.1  Силова електроніка в сучасних системах електропостачання та електроживлення. GRID технології. / Power electronics in modern power systems and power supplies. GRID technology. download_7832
3.2  Силова електроніка та нетрадиційні джерела енергії / Power electronics and renewable energy sources download_7832
3.3  Батарейні системи накопичення електричної енергії. Накопичувачі, системи перетворення та керування. / Battery energy storage system. Storage system, coverters, control system. download_7832
3.4  Використання перетворювачів електричної енергії в системі електроприводу. Алгоритми керування сучасними типами електродвигунів. / Using of electrical power converters in the drive system. Control algorithms for modern types of motors. download_7832
3.5  Сучасні схемні рішення перетворювачів електричної енергії та їх алгоритми роботи. / Modern schematics of electricity converters and their algorithms. download_7832
3.6  Електромагнітна сумісність в системах електропостачання та електроживлення. / Electromagnetic compatibility in power systems and power supplies download_7832
3.7  Активні фільтри в системах електропостачання та електроживлення. Типові схеми та алгоритми керування. / Active power filters in power systems. Typical circuits and control algorithms. download_7832
3.8  Цифрові системи керування перетворювачами електричної енергії. /Digital control systems of electric power converters download_7832
3.9  Цифрові системи керування перетворювачами електричної енергії в системах сучасного електроприводу. / Digital control systems of electric power converters in modern drive systems download_7832
3.10 Моделювання цифрової обробки сигналів / Modeling of digital signal processing. download_7832
3.11 Цифрові системи керування як системи реального часу. Моделювання в середовищі MATLAB/Simulink / Digital control systems as real-time systems. Simulation in MATLAB / Simulink environment download_7832
3.12 Особливості програмування цифрових систем керування, як суб’єктів цифрової обробки сигналів / Features programming of digital control systems, as subjects of digital signal processing download_7832
3.13 Керування науковими дослідженнями та планування експериментів. / Managing in scientific research and experiments planning  download_7832
Телекомунікації та радіотехніка
3.1 Теорія телетрафіку /Theory of the Teletraffic download_7832
3.2 Експериментальні методи досліджень / Experimental research methods download_7832
3.3 Сучасні проблеми і методи математичного та комп’ютерного моделювання / Contemporary problems of mathematical and computer simulation download_7832
3.4 Оптимізація цифрових телекомунікаційних мереж / Optimization Digital Telecommunication Networks  download_7832
Харчові технології
3.1 Сучасні проблеми хімії та технології жирів / Modern problems of chemistry and technology of fats download_7832
3.2 Сучасні проблеми технології ефірних олій / Modern technology issues essential oils download_7832
3.3 Сучасні проблеми технології парфумерно-косметичних продуктів / Modern technology problems perfume and cosmetic products download_7832
3.4 Сучасні проблеми технології продуктів бродіння і виноробства / Modern problems of technology products of fermentation and winemaking download_7832
3.5 Інноваційні харчові інгредієнти в технологіях харчової промисловості / Innovative technologies and food ingredients in the food industry download_7832
3.6 Європейські вимоги до безпеки харчових продуктів / European requirements for food safety download_7832
3.7 Сучасні методи аналізу харчових продуктів / Modern methods of analysis food products download_7832
Нафтогазова інженерія та технології
3.1 Методологія планування досліджень в нафтогазовій справі, комп`ютерна підготовка до друку наукових результатів / Methodology of research`s planinning in the oil and gas industry, computer preparation for publication of scientific results download_7832
3.2 Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів / Prediction, searches and exploration of hydrocarbons download_7832
3.3 Комплексний підхід до організації видобутку і міжпромислового та магістрального транспорту вуглеводнів / An integrated approach to oil and gas exploration, interfiled and magistral (main) transport of hydrocarbons download_7832
3.4 Розробка алгоритмів та програм для оптимального видобутку і транспорту вуглеводнів / Development of algorithms and software for optimal extraction and transport of hydrocarbons  download_7832
3.5 Принципи розробки та підготовки вуглеводнів з використанням сучасного нафтогазопромислового обладнання / Principles of hydrocarbons processing using modern oil-gas field equipment download_7832
3.6 Сучасні проблеми нафтогазової інженерії та інструментальні методи аналізу / Modern problems of oil and gas engineering and instrumental methods of analysis download_7832
3.7 Сучасні методи інтенсифікації нафтогазоконденсатовилучення / Modern methods of intensification of oil-gas-condensate extraction download_7832
Озброєння та військова техніка
3.1  Структурно-параметричний синтез механічних планетарних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of mechanical planetary transmissions download_7832
3.2  Структурно-параметричний синтез гідродинамічних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of hydrodynamic transmissions download_7832
3.3  Структурно-параметричний синтез гідрооб’ємномеханічних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of hydrostatic-mechanical transmissions download_7832
3.4  Структурно-параметричний синтез електромеханічних і гібридних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of electrical and hybrid transmissions download_7832
3.5  Структурно-параметричний синтез регульованих систем підресорювання колісних машин / Structurally-parametrical synthesis of adjustable suspension system of wheeled vehicles download_7832
3.6  Структурно-параметричний синтез регульованих систем підресорювання гусеничних машин / Structurally-parametrical synthesis of adjustable suspension system of tracked vehicles download_7832
3.7  Структурно-параметричний синтез автоматичних малокаліберних систем озброєння бронетехніки / Structurally-parametrical synthesis of automatic system of small caliber weapons for armored vehicles download_7832
3.8  Структурно-параметричний синтез систем основного озброєння бронетехніки / Structurally-parametrical synthesis of main system weapons for armored combat vehicles download_7832
3.9  Використання CAD/CAM/CAE систем при проектуванні бронетехніки / The use of CAD / CAM / CAE systems in the design of armored combat vehicles download_7832
3.10 Захищеність важких та легких бойових броньованих машин та засоби її забезпечення / Protection of heavy and light armored combat vehicles and ways to ensure download_7832
3.11 Числові методи визначення напружено-деформованого стану елементів бойових броньованих машин / Numerical methods for the determination of stress-strain state of the elements of armored combat vehicles download_7832
3.12 Метод скінченних елементів для моделювання фізико-механічних процесів та станів в елементах бойових броньованих машин / The finite element method to simulate the physical and mechanical processes and states in the elements of armored combat vehicles download_7832
3.13 Методи дослідження динамічних характеристик силових елементів бойових броньованих машин / Methods of research of dynamic characteristics of load-bearing elements of armored combat vehicles  download_7832
3.14 Проектно-технологічне забезпечення тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин / Design and technological support of tactical and technical characteristics of armored combat vehicles  download_7832
Автомобільний транспорт
3.1  Сучасні проблеми автомобільного транспорту / Modern problems of road transport download_7832
3.2 Наукові основи трансмісійного матричного аналізу і генерації математичних моделей в галузі транспорта / Scientific bases of transmission matrix analysis and generation of mathematical models in the field of transport / Fundamentals of spatial-topological approach to forecasting and assessment of technical and economic parameters of vehicles in operation download_7832
3.3  Основи просторово-топологічного підходу до прогнозування та визначення техніко-економічних показників автомобілів в експлуатації/ Fundamentals of spatial-topological approach to forecasting and assessment of technical and economic parameters of vehicles in operation download_7832
3.4 Штучні нейронні мережі у системах підтримки водія. / Artificial Neural Networks in driver assistant systems download_7832
3.5  Сучасний стан і перспектива розвитку інфраструктури автомобільного транспорту при забезпеченні традиційними і альтернативними видами палива/ Current state and prospect of road transport infrastructure development while providing traditional and alternative fuels download_7832
3.6 Гальмові властивості автомобілів / Braking cars  download_7832
3.7 Дослідження ергономічних властивостей транспортних засобів / Investigation of the ergonomic properties of vehicles  download_7832
3.8 Методи і моделі в транспортній логістиці / Methods and models in transport logistics download_7832
3.9  Експлуатаційні властивості електричних та гібридних автомобілів / Operational properties of electric and hybrid cars  download_7832
3.10  Засоби та методи діагностики працездатності і безпеки дорожнього рухусистеми “автомобіль-водій-зовнішнє середовище / Means and methods of diagnosis efficiency and safety of road ruhusystemy “car-driver-environment”  download_7832