Дистанційне навчання

У 2016 р. проф. Дольською О.О було створено дистанційний курс для студентів «Основи філософії»

Метою курсу «Основи філософії» є формування у студентів поглиблених світоглядних та теоретичних знань у сфері філософії.

Загальні компетентності:
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
2. Застосування знань в практичних ситуаціях.
3. Проведення наукових досліджень на науково-філософському рівні.
4. Пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел.
5. Критичне мислення, готовність до рефлексії.
6. Здатність працювати в команді, в науковому товаристві.
7. Окреслювати світоглядні установи.
8. Оцінка й вирішення соціально-економічних і політичних проблем з урахуванням загальнолюдських цінностей, норм поведінки і моралі в державних, виробничих, міжособистих та суспільних відносинах.
9. Орієтуватися у базових знаннях основ філософії, що сприяє розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності.

Професійні компетентності:
1. Осмислення та застосування універсальних знань (володіння широкими і глибокими принциповими знаннями і готовність використовувати їх в якості основи для практичної діяльності).
2. Осмислення та застосування локальних знань (володіння знаннями і готовність використовувати їх в практичній інженерній та науковій діяльності в умовах міжнародної професійної мобільності).
3. Соціальна відповідальність (готовність проявити вищу ступінь відповідальності за технічні, технолоічні, соціальні, культурні та екологічні наслідки комплексної діяльності людини).
4. Комунікація (готовність до ясного і чіткого спілкування з іншими учасниками комплексної діяльності, наприклад технічної, технологічної, гуманітарної та ін.).
5. Навчання протягом усього життя (готовність до безперервного підвищення кваліфікації і професійного вдосконалення, достатньому для підтримки і розвитку компетенцій).

У 2019 р. старший викладач Міщенко В.І., асистент Фідровська М.Г.  створили дистанційний курс  «Філософія для заочного відділення»

Цілі та задачі курсу:
– отримати уявлення про те, що таке філософія;
– орієнтуватися у історії філософії, тобто у історії світової думки;
– мати власні філософські погляди;
– сформувати критичне мислення;
– сформувати логічне мислення.

Студент після закінчення курсу буде вважатися освіченою людиною, бо матиме уявлення про історію світової думки, крім того матиме критичне, логічне та абстрактне мислення, які стануть йому у нагоді у будь-якій професії, зможе доповнити або сформувати власний світогляд.