Конференція «Психолого-педагогічні аспекти розвитку лідерського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна Харківський фонд психологічних досліджень Товариство психологів України (м. Харків) Харківський осередок УАОППП

 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ:ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

 Конференція відбудеться 19 жовтня 2016 року на базі Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Форма роботи конференції: дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ КОНТАКТІВ

Адреса оргкомітету: Україна, 61002, м. Харків, вул. Фрунзе, 21, навчальний корпус У2.

Контактні телефони: +38-057-707-64-90, +38-057-707-68-60

E-mail: psy_conference_khpi@ukr.net

Інформацію про конференцію можна знайти на офіційній сторінці кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ» http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss/ru/konferentsii


Основні напрями роботи конференції:

 Секція 1. Формування сучасного лідера: виклики сьогодення. Голова секції: к.пед.н., доц. каф. ППУСС ім. акад.І.А. Зязюна Чебакова Юлія Григорівна

 Секція 2. Психолого-педагогічний досвід у формуванні національної гуманітарно-технічної еліти: минуле, сучасність, майбутнє. Голова секції: асистент кафедри ППУСС ім. акад.І.А. Зязюна Мовчан Яна Олександрівна

 Секція 3. Організаційні, професійні та соціальні ролі у діяльності сучасного лідера. Голова секції: к.психол.н., доц. каф. ППУСС ім. акад.І.А. Зязюна Книш Анастасія Євгенівна

Секція 4. Інноваційні технології розвитку лідерського потенціалу особистості майбутнього фахівця. Голова секції: к.пед.н., ст. викл. каф. ППУСС ім. акад.І.А. Зязюна Шаполова Вікторія Валеріївна

 Секція 5. Формування і розвиток лідерського потенціалу особистості у сфері фізичної культури та спорту. Голова секції: к.пед.н., доц. каф. фізичного виховання Тіняков Артем Олександрович

Відповідальний секретар конференції

к.психол.н., доц. каф. ППУСС ім. акад.І.А. Зязюна, доц. Богдан Жанна Борисівна р.т. +38-057-707-68-60

Організаційний внесок за участь у конференції 100 грн. У його вартість входить: програма конференції, збірник наукових праць «Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти» в електронному варіанті. Переказ коштів за участь в конференції здійснюється поповненням рахунку на картку ПРИВАТБАНКУ № 5168 7572 9450 1301 на прізвище Гура Тетяна Віталіївна. Комісія за переказ коштів сплачується автором.

Для участі в конференції необхідно до 5 жовтня 2016 року надіслати на е-mail оргкомітету конференції psy_conference_khpi@ukr.net окремими файлами:

– заявку учасника конференції (Іванов І.І._заявка), вказавши в темі листа відповідний номер секції;

– відскановану копію переказу оплати за конференцію (Іванов І.І._оплата).

 

ЗАЯВКА

На участь ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА»

 

19 жовтня 2016 р.

 

 1. Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________________________
 2. Прізвище, ім’я, по батькові керівника ____________________________________________
 3. Назва і адреса організації ______________________________________________________
 4. Посада, науковий ступінь, вчене звання керівника _________________________________
 5. Посада, науковий ступінь, вчене звання __________________________________________
 6. Тематичний напрям конференції (секція) _________________________________________
 7. Тема доповіді :________________________________________________________________
 8. Контактні телефони: _________________________; моб._____________________________
 9. Е-mail – ____________________________________


Учасники конференції можуть подати матеріали у вигляді статей до 30 жовтня 2016 року, які будуть опубліковані за результатами роботи конференції.

 

Вимоги до оформлення статті

 

 1. Приймаються до друку оригінальні матеріли науково-практичного характеру з тематичних напрямків конференції.
 2. Текст подається однією з робочих мов конференції – українською, англійською або російською. Загальний обсяг до 5 сторінок.
 3. Стаття подається у форматі Microsoft Word 6,0/2003 (*.doc або *.rtf). Ім’я файлу (латинськими літерами) повинне відповідати прізвищу першого автора.
 4. Текст статті має бути набраним через 1 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль 10, абзацний відступ – 1,25 см.; поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,5 см.
 5. ПОРЯДОК РОЗТАШУВАННЯ МАТЕРІАЛУ
 • безпосередньо під верхньою межею зліва ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ НАПІВЖИРНИМ ШРИФТОМ ДРУКУЄТЬСЯ УДК статті;
 • через рядок по правому краю друкуються курсивом прізвища авторів та ініціали, через кому з нового абзацу місто та країна;
 • через рядок по центру напівжирним шрифтом ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ друкується назва статті;
 • через рядок з відступом (1,25 см) друкується текст статті, відформатований по ширині рядка;
 • рисунки, схеми і графіки мають бути виконані у чорно-білому варіанті;
 • через один рядок друкується список літератури мовою оригінала, оформлений згідно з вимогами ДСТУ та відповідно до Бюлетеню ВАК № 3,2008 та транслітерація списку літератури;
 • через рядок з відступом (1,25 см) друкуються анотації та ключові слова: українською, англійською й російською мовами. Порядок анотацій:

– ініціали та прізвища авторів (посередині рядка);

– через рядок з відступом (1,25 см) великими літерами посередині назва статті;

– через рядок з відступом (1,25 см) друкується текст анотації;

– через рядок з відступом (1,25 см) друкуються ключові слова.

 1. Оргкомітет залишає за собою право не друкувати й не повертати тези, що оформлені з порушенням цих вимог, не відповідають тематичним напрямкам роботи конференції, або подані пізніше встановленого терміну.

 Статті будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти» в електронному варіанті.

Зразок оформлення статті

УДК 159.01

Сергородцева А.А.

м. Харків, Україна

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Текст статті.

 Список літератури: 1. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования : учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / Эвальд Фридрихович Зеер. — 3-е изд., стер. — М. : Академия, 2009. — 378 с. — (Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности).

Bibliography (transliterated): 1. Zeer Je. F. Psihologija professional’nogo obrazovanija : ucheb. posobie dlja vuzov [Grif UMO] / Jeval’d Fridrihovich Zeer. — 3-e izd., ster. — M. : Akademija, 2009. — 378 s. — (Vysshee professional’noe obrazovanie) (Pedagogicheskie special’nosti).

Сергородцева А.А.

Особливості розвитку професійної ідентичності студентів у сучасних умовах

Стаття присвячена…

Ключові слова: ...

Sergorodtseva A.

THE FEATURES OF DEVELOPMENT OF STUDENTS PROFESSIONAL IDENTITY IN MODERN TERMS

The article is…

Keywords: …

Сергородцева А.А.

Особенности развития профессиональной идентичности студентов в современных условиях

Статья посвящена…

Ключевые слова: