Публикації

Монографії

 • Пуляєв В. О. Обчислювальні процедури при аналізі некогерентного розсіяння в іоносферній плазмі : монографія / В. О. Пуляєв, Є. В. Рогожкін, О. В. Богомаз. – Х.: Вид-во НТУ «ХПІ», 2014. – 264 с.
 • Черногор Л. Ф. Физика геокосмических бурь : монография / Л. Ф. Черногор, И. Ф. Домнин. – Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. – 408 с.

 

Автореферати та дисертациї

 2013 г.

 • Котов Д. В. Варіації іонного складу зовнішньої іоносфери над Україною за даними метода некогерентного розсіяння : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Д. В. Котов ; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова НАН України.– Харків, 2013. – 20 с.

2014 г.

 • Богомаз О. В. Підвищення ефективності перетворення інформації в системі діагностування стану іоносферного середовища : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.05 / О. В. Богомаз ; Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків, 2014. – 20 с.

2015 г.

 • Кацко С. В. Ефекти іоносферних бур: результати спостережень на харківському радарі некогерентного розсіяння : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / С. В. Кацко ; Ін-т радіофізики та електрон. ім. О. Я. Усикова НАН України.– Харків, 2015. – 20 с.
 • Левон О. О Напівпровідниковий двоканальний регульований компенсатор неактивних складових повної потужності : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.09.12 / О. О. Левон ; – Харківський політехнічний ін-т, нац. техн. ун-т. – Харків, 2015. – 20 с.

2017 г.

 • Кузьменко Н. О. Становлення та розвиток наукових досліджень геокосмосу в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століть) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.07 / Н. О. Кузьменко ; – Нац. наук. с.-г. б-ка НААН України. – Київ, – 2017. – 24 с.

Методичні вказівки та навчальні посібники

2012 г.

 • Методичні вказівки до виконання індивідуальних розрахункових завдань з курсу «Метрологія та радіовимірювання для студентів спеціальності 6.040204 «Радіофізика і електроніка» факультету «Автоматика та приладобудування» / уклад. О. П. Гуртова, Л. І. Виноградова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. – 20 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Нелінійні та параметричні явища в радіотехніці» для студентів факультету «Автоматика та приладобудування» / уклад. С. С. Козлов, О. Є. Андрєєв, С. І. Римар. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – 52 с.

2014 г.

 • Основи теорії інформації. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 8.04020402 – «Радіофізика і електроніка» / уклад. В. В. Лізогуб, О. М. Нікуліна. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 92 с.
 • Домнин И. Ф. Численные методы анализа и синтеза в радиоэлектронике : учеб. пособ. / И. Ф. Домнин, В. П. Северин, Е. Н. Никулина – Х.: НТУ «ХПИ», 2014.–164 с.
 • Домнін І. Ф. Моделювання і дослідження електронних схем у програмному середо-вищі Multisim 11 : навч. посіб. / І. Ф. Домнін, Ю. І. Под’ячий. – Х.: НТУ «ХПІ», 2014. – 108 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Метрологія та радіовимірювання» для студентів спеціальності 6.040204 «Радіофізика і електроніка» факультету «Автоматика та приладобудування» / уклад. О. П. Гуртова, Л. І. Виноградова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2014. – 60 с.

2015 г.

 • Проектування програм обробки даних радара некогерентного розсіяння на мові програмування С. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Цифрова обробка сигналів» для студентів спеціальностей 7.04020402, 8.04020402 «Радіофізика та електроніка» та з курсу «Проектування програм обробки радіофізичних даних» для студентів спеціальностей 7.05010203, 8.05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи» / уклад. О. В. Богомаз, Д. В. Котов, С. В. Панасенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 36 с.
 • Основи програмування на мові асемблера. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Системне програмування» для студентів спеціальностей 6.05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи» / уклад. О. В. Богомаз, О. М. Нікуліна, С. В. Панасенко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 24 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Комп’ютерна логіка» для студентів спеціальностей 6.05010203 «Спеціалізовані комп’ютерні системи» / уклад. О. В. Богомаз. – Х.: НТУ «ХПІ», 2015. – 36 с.
 • Software development for incoherent scatter radar data processing in the C programming language. Guidelines on laboratory practice. Courses: “Digital signal processing” for students of 7.04020402, 8.04020402 «Radio physics and electronics» specialization, «Software development for radio physical data processing» for students of 7.05010203, 8.05010203 «Specialized computer systems» specialization / O. V. Bogomaz, D. V. Kotov, S. V. Panasenko. – Kharkiv: NTU «KhPI», 2015. – 36 p.

2016 г.

 • Bogomaz O. V. Software development for incoherent scatter radar data processing in the C programming language. Guidelines on laboratory practice. Courses: «Digital signal processing» for students of 7.04020402, 8.04020402 «Radio physics and electronics» specialization, «Software development for radio physical data processing» for students of 7.05010203, 8.05010203 «Specialized computer systems» specialization / O. V. Bogomaz, D. V. Kotov, S. V. Panasenko. 2nd ed. – Kharkiv: NTU «KhPI», 2016. – 36 p.
 • Домнін І. Ф. Комп’ютерне моделювання та проектування Fuzzy-регуляторів для радіоелектронних систем : навч. посіб. / І. Ф. Домнін, О. О. Левон, С. В. Кацко. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – 120 с.

 

Статті в закордонних журналах

2012 г.

 • Domnin I. F. Results of Radiophysical Study of Wave Disturbances in the Ionospheric Plasma During Its Heating by High-Power HF Radio Transmission of “Sura” facility / I. F. Domnin, S. V. Panasenko, V. P. Uryadov, L. F. Chernogor // Radiophysics and Quantum Electronics. – 2012. – V. 55, No 4. – P. 253 – 265.
 • Chernogor L. F. Aperiodic Large-Scale Disturbances in the Ionospheric E Region Stimulated by High-Power HF Heating / L. F. Chernogor, I. F. Domnin, S. V. Panasenko, V. P. Uryadov // Radiophysics and Quantum Electronics. – 2012. – V. 55, No 3. – P. 156 – 167.
 • Panasenko S. V. Results of Applying the Algorithms Based on the Theory of Optimal Detection and Optimal Estimation to Analysis of the Envelope Soliton / S. V. Panasenko, A. A. Potapov, L. F. Chernogor // Journal of Communications Technology and Electronics. – 2012. – V. 57, No 3. – P. 301 – 309.
 • Панасенко С. В. Результаты применения алгоритмов теории оптимального обнаружения и оценивания для анализа солитона огибающей / С. В. Панасенко, А. А. Потапов, Л. Ф. Черногор // Радиотехника и электроника. – 2012. – Т. 57, № 3. – С. 330 – 338.

2013 г.

 • Domnin I. F. Solar eclipse of August 1, 2008, above Kharkov: 1. Results of incoherent scatter observations / I. F. Domnin, L. Ya. Yemelyanov, M. V. Lyashenko, L. F. Chernogor // Geomagnetism and Aeronomy. – 2013. – V. 53, № 1. – P. 113 – 123, doi: 10.1134/S0016793213010076.
 • Emelyanov L. Ya. History of the development of IS radars and founding of the Institute of Ionosphere in Ukraine / L. Ya. Emelyanov, T. G. Zhivolup // Hist. Geo Space Sci. – 2013. – 4. – P. 7 – 17. – doi: 10.5194/hgss-4-7-2013.
 • Ляшенко М. В. Солнечное затмение 1 августа 2008 г. над Харьковом. 3. Результаты расчётов и обсуждение / М. В. Ляшенко, Л. Ф. Черногор // Геомагнетизм и аэрономия. – 2013. – Т. 53, № 3. – С. 384 – 393, doi: 10.7868/S0016794013020090.
 • Lyashenko M. V. Solar eclipse of August 1, 2008, above Kharkov: Calculation results and discussion / M. V. Lyashenko, L. F. Chernogor // Geomagnetism and Aeronomy. – 2013. – V. 53, № 3. – С. 367 – 376, doi: 10.1137/S0016793213020096.
 • Lyashenko M. V. The effects of the partial solar eclipse on January 4, 2011 in the variety of thermal process parameters in ionosphere / M. V. Lyashenko // Sun and Geosphere. – 2013. – V. 8, № 1. – P. 15 – 18.
 • Cherniak Iu. V. Accuracy of IRI profiles of ionospheric density and temperatures derived from comparisons to Kharkov incoherent scatter radar measurements / Iu. V. Cherniak, I. E. Zakharenkova, D. A. Dzyubanov // Adv. Space Res. – 2013. № 4. – P. 639 – 646, doi: 10.1016/j.asr.2011.12.022.
 • Богомаз А. В. Статистические погрешности определения температуры и ионного состава ионосферной плазмы методом некогерентного рассеяния. Результаты моделирования / А. В. Богомаз // Сборник трудов Международной байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике и XIII Конференции молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом» (Иркутск, Россия, 9 – 14 сентября 2013 г.). – Иркутск: ИСЗФ СО РАН, 2013. – С. 127 – 128.
 • Кацко С. В. Ионосферная буря 5 – 6 августа 2011 года: результаты наблюдений на харьковском радаре некогерентного рассеяния / С. В. Кацко // Сборник трудов Международной байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике и XIII Конференции молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом» (Иркутск, Россия, 9 – 14 сентября 2013 г.). – Иркутск: ИСЗФ СО РАН, 2013. – С. 143 – 145.
 • Ляшенко М. В. Тепловые процессы в геокосмической плазме во время магнитной бури 5 – 6 августа 2011 г. // Сборник трудов Международной байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике и XIII Конференции молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом» (Иркутск, Россия, 9 – 14 сентября 2013 г.). – Иркутск: ИСЗФ СО РАН, 2013. – С. 169 – 171.

2014 г.

 • Домнин И. Ф. Частное затмение Солнца 4 января 2011 г. над Харьковом: результаты наблюдений и моделирования / И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, М. В. Ляшенко, Л. Ф. Черногор // Геомагнетизм и аэрономия. – 2014. – Т. 54, № 5. – С. 627 – 637, doi: 10.7868/S0016794014040129.
 • Domnin I. F. Partial solar eclipse of January 4, 2011 above Kharkiv: observation and simulation results / I. F. Domnin, L. Ya. Emelyanov, M. V. Lyashenko, L. F. Chernogor // Geomagnetism and Aeronomy. – 2014. – Vol. 54, № 5. – P. 583 – 592, doi: 10.1134/S0016793214040112.
 • Черногор Л. Ф. Апериодические крупномасштабные возмущения в нижней ионосфере. Результаты ионозондовых наблюдений / Л. Ф. Черногор, В. Л. Фролов, В. В. Барабаш // Известия вузов. Радиофизика. – 2014. – Т. 57, № 1. – С. 110 – 128.
 • Chernogor L. F. Aperiodic Large-Scale Disturbances in the Lower Ionosphere. Ionosonde Observation Results / L. F. Chernogor, V. L. Frolov, V. V. Barabash // Radiophysics and Quantum Electronics. – 2014. – V. 57, No 2. – P. 100 – 116, doi: 10.1007/s11141-014-9496-7.
 • Cherniak Iu. V. Krankowski Analysis of the ionosphere/plasmasphere electron content variability during strong geomagnetic storm. / Iu. V. Cherniak., I. E. Zakharenkova, D. А. Dzubanov // Advances in Space Research. Received 6 August 2013; received in revised form 8 April 2014; accepted 14 April 2014.
 • Lyashenko M. V. Estimation of the electric field zonal component value and modeling of the vertical component of the plasma drift velocity and neutral wind velocity in ionosphere over Kharkiv (Ukraine) during August 5 – 6, 2011 and November 13 – 15, 2012 magnetic storms / M. V. Lyashenko // Proceedings of the XXXIst URSI General Assembly and Scientific Symposium (Beijing, China (CIE), August 17 – 23, 2014).

2015 г.

 • Kotov D. V. Night-time light ion transition height behaviour over the Kharkiv (50°N, 36°E) IS radar during the equinoxes of 2006 – 2010 / D. V. Kotov, V. Truhlík, P. G. Richards, S. Stankov, O. V. Bogomaz, L. F. Chernogor, I. F. Domnin // J. Atm. Sol.-Terr. Phys. – 2015. – V. 132. – P. 1 – 12. – doi:10.1016/j.jastp.2015.06.004.
 • Immel T. J. The August 2011 URSI World Day campaign: Initial results / T. J. Immel, G. Liu, S. L. England, L. P. Goncharenko, P. J. Erickson, M. V. Lyashenko, M. Milla, J. Chau, H. U. Frey, S. B. Mende, Q. Zhou, A. Stromme, L .J. Paxton // J. Atm. Sol.-Terr. Phys. – 2015. – Vol. 134. – P. 47 –55.– doi: 10.1016/j.jastp.2015.09.005.
 • Chernogor L. F. Observations of the ionospheric wave disturbances using the Kharkov incoherent scatter radar upon RF heating of the near-earth plasma / L. F. Chernogor, S. V. Panasenko, V. L. Frolov, I. F. Domnin // Radiophysics and Quantum Electronics. – 2015. – Vol. 58, No. 2. – P. 79 – 91. doi: 10.1007/s11141-015-9583-4.
 • Yemelyanov L. Ya. Radio physical observations of plasma drift velocities in the ionosphere near the maximum of solar cycle 24 / L. Ya. Yemelyanov // Telecommunications and Radio Engineering. – 2015. – V. 74, No 20. – P. 1841–1855. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v74.i20.
 • Черногор Л. Ф. Наблюдения волновых возмущений в ионосфере на харьковском радаре некогерентного рассеяния при воздействии на околоземную плазму мощным радиоизлучением / Л. Ф. Черногор, С. В. Панасенко, В. Л. Фролов, И. Ф. Домнин // Изв. вузов. Радиофизика. – 2015. – Т. 58, № 2. – С. 85 – 99.

2016 г.

 • Kotov D. V. The importance of neutral hydrogen for the maintenance of the midlatitude winter nighttime ionosphere: Evidence from IS observations at Kharkiv, Ukraine, and field line interhemispheric plasma model simulations / D. V. Kotov, P. G. Richards, O. V. Bogomaz, L. F. Chernogor, V. Truhlik, L. Ya. Emelyanov, Ya. M. Chepurnyy, I. F. Domnin // Journal of Geophysical Research: Space Physics. Vol. 121, Issue 7, July 2016, P. 7013 – 7025.
 • Shulha M. Investigation of the ion composition in the topside ionosphere at solar maximum using incoherent scatter technique : master thesis in physics / M. Shulha. – Tromsø: UiT The Arctic University of Norway, 2016. – Р. 90.
 • Черногор Л. Ф. Эффекты воздействия мощными радиоизлучением на ионосферу на фоне умеренных геокосмических бурь: результаты наблюдений с помощью ионозондов / Л. Ф. Черногор, В. Л. Фролов, В. В. Барабаш // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. – 2016. – № 2 (30). – С. 6 – 27.

Статті в закордонних журналах за участю студентів

2013 г.

 • Мамедов А. О. Параметры перемещающихся ионосферных возмущений в среднеширотной ионосфере вблизи осеннего равноденствия / А. О. Мамедов, С. В. Панасенко // Сборник трудов Международной байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике и XIII Конференции молодых ученых «Взаимодействие полей и излучения с веществом» (Иркутск, Россия, 9 – 14 сентября 2013 г.). – Иркутск: ИСЗФ СО РАН, 2013. – С. 175 – 178.
 • Shulga M. A. Modeling the H+ ions concentration distribution under the chemical equilibrium conditions / M. A. Shulga, D. V. Kotov // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (Maly Mayak, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts. – 2013. – P. 55.

2014 г.

 • Мальцева О. А. Сравнительный анализ профилей концентрации электронов в ионосфере, полученных различными радиофизическими методами / О. А. Мальцева, С. В. Панасенко, Л. Ф. Черногор // XXIV Всероссийская научная конференция «Распространение радиоволн» (РРВ-24). – 29 июня – 5 июля 2014 г. – Труды конференции. – Т. 1. – Иркутск, 2014. – С. 224 – 227.

Статті в українських журналах

2012 г.

 • Черногор Л. Ф. Исследование ионосферных процессов над Украиной / Л. Ф. Черногор, И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, Д. В. Котов, М. В. Ляшенко // Космічні дослідження в Україні (2010 – 2012) / Под ред. О.П. Федорова.–2012.– С. 49 – 68.
 • Домнин И. Ф. Динамика ионосферной плазмы над Харьковом во время солнечного затмения 4 января 2011 г. / И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, Л. Ф. Черногор // Радиофизика и радиоастрономия. – 2012.– Т. 17, № 2.– С. 132 – 145.
 • Domnin I. F. Dynamics of the ionospheric plasma above Kharkiv during the January 4, 2011 solar eclipse / I. F. Domnin, L. Ya. Emelyanov, L. F. Chernogor // Radio Physics and Radio Astronomy.– 2012. – V. 3, No. 4. – P. 311 – 324.
 • Домнин И. Ф. Сезонные вариации относительной концентрации ионов водорода во внешней ионосфере над Украиной по данным метода некогерентного рассеяния и их сопоставление с данными модели IRI-2012. 1. Минимум солнечной активности / И. Ф. Домнин, Д. В. Котов, Л. Ф. Черногор // Радиофизика и радиоастрономия. – 2012.–Т. 17, № 3.– С. 233 – 239.
 • Левон Е. А. Оптимизация параметров цифрового нечеткого регулятора / Е. А. Левон, И. Ф. Домнин, В. П. Северин // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск «Силова електроніка та енергоефективність». – 2012. – Ч. 2. – С. 91 – 94.
 • Домнин И. Ф. Выбор параметров цифрового нечеткого регулятора / И. Ф. Домнин, Е. А. Левон // Технічна електродинаміка. – 2012. – № 2. – С. 123 – 124.
 • Домнин И. Ф. Постановка задачи расчета электротепловых процессов при высокочастотном нагреве нефтепродуктов / И. Ф. Домнин, М. М. Резинкина // Вестник НТУ «ХПИ», Тематический выпуск «Автоматика и приборостроение». – 2012. – Вып. 37. – С. 35 – 41.
 • Домнин И. Ф. Ионосферные процессы, сопровождавшие геокосмическую бурю 5–6 августа 2011 г. / И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, М. В. Ляшенко, С. В. Харитонова, Л. Ф. Черногор // Радиофизика и радиастрономия. – 2012. – Т. 17, № 4. – С. 320 – 332.
 • Богомаз А. В. Модель системы обработки данных радара некогерентного рассеяния / А. В. Богомаз // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2012. – № 57 (963).– С. 25 – 28.
 • Емельянов Л. Я. Сезонные наблюдения ионосферы с помощью ионозонда «Базис» Института ионосферы / Л. Я. Емельянов, А. А. Кононенко // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2012. – № 57 (963).– С. 29 – 34.
 • Живолуп Т. Г. Вариации параметров слоя F2 во время сильной магнитной бури 5 – 6 августа 2011 г. по данным радаров некогерентного рассеяния Харькова и EISCAT / Т. Г. Живолуп, Д. А. Дзюбанов // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2012. – № 57 (963). – С. 61 – 69.
 • Дзюбанов Д. А. Устранение искажений автокорреляционной функции некогерентно рассеянного сигнала в присутствии отражений от космического мусора / Д. А. Дзюбанов, А. Е. Мирошников // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2012. – № 57 (963).– С. 70 – 75.
 • Черногор Л. Ф. Волновые возмущения концентрации электронов в слое F2 ионосферы: сезонно-суточные вариации / Л. Ф. Черногор, В. В. Барабаш // Радиофизика и радиоастрономия. – 2012. – Т. 17, № 4. – С. 353 – 362.
 • Козлов С. С. Выбор структуры базы данных для хранения информации харьковского радара некогерентного рассеяния / С. С. Козлов, В. А. Пуляев // Радиотехника. – 2012. – Вып. 169. – С. 110 – 115.
 • Коворотный А. Л. Измерительный комплекс дециметрового диапазона для диагностики условий распространения радиоволн в атмосфере / А. Л. Коворотный, В. Н. Горобец, Ю. В. Гончаренко, С. И. Рымарь // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник праць. Тематичний випуск: «Нові рішення в сучасних технологіях». – 2012. –№ 17. – С. 11 – 16.

2013 г.

 • Котов Д. В. Сезонные вариации относительной концентрации ионов водорода во внешней ионосфере над Украиной по данным метода некогерентного рассеяния и их сопоставление с данными модели IRI-2012. 2. Максимум солнечной активности / Д. В. Котов // Радиофизика и радиоастрономия. – 2013. – Т. 18, № 1. – С. 43 – 48.
 • Чепурный Я. Н. Измерение диаграммы направленности антенны НДА-100 по отражениям от техногенных космических объектов / Я. Н. Чепурный, Л. Я. Емельянов, Д. А. Искра // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 28 (1001). – С. 14 – 20.
 • Чепурный Я. Н. Оценка уровня помех от космического мусора при измерении ионосферных параметров на радаре НР с антенной НДА-100 / Я. Н. Чепурный, А. И. Лялюк // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 33 (1066). – С. 38 – 45.
 • Богомаз А. В. Пакет программ нового поколения для обработки данных радаров некогерентного рассеяния Unified Processing of the Results of Incoherent Scatter Experiments (UPRISE) / А. В. Богомаз, Д. В. Котов // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 28 (1001). – С. 29 – 37.
 • Пуляев В. А. Запись ионосферных параметров в формате базы данных Madrigal / В. А. Пуляев, Д. П. Белозеров, А. Е. Мирошников // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 28 (1001). – С. 46 – 52.
 • Богомаз А. В. Экспресс-обработка данных радара некогерентного рассеяния на удалённом сервере / А. В. Богомаз, А. Е. Мирошников // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 28 (1001). – С. 63 – 68.
 • Богомаз А. В Программно-аппаратный комплекс для имитации некогерентно рассеянного сигнала / А. В. Богомаз, Д. А. Искра // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 33 (1066). – С. 3 – 7.
 • Кацко С. В. Особенности ионосферных эффектов во время сверхсильной геомагнитной бури 5 – 6 августа 2011 г. над Харьковом / С. В. Кацко, Л. Ф. Черногор // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 33 (1066). – С. 29 – 33.
 • Мирошников А. Е. Кросс-платформенное программное обеспечение для работы с базой данных Института ионосферы / А. Е. Мирошников, А. В. Богомаз // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 33 (1066). – С. 46 – 50.
 • Домнин И. Ф. Расчетное исследование тепловых процессов при высокочастотном нагреве нефтепродуктов / И. Ф. Домнин, М. М. Резинкина // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 33 (1066). – С. 51 – 55.
 • Черногор Л. Ф. Изменения концентрации электронов в слое F2 вблизи периода весеннего и осеннего равноденствия / Л. Ф. Черногор, В. В. Барабаш // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 33 (1066). – С. 56 – 61.
 • Ляшенко М. В. Зональное электрическое поле и перенос плазмы за счет электромагнитного дрейфа во время магнитной бури 5 – 6 августа 2011 г. / М. В. Ляшенко // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 33 (1066). – С. 89 – 92.
 • Гринченко С. В. Теоретический расчёт околополуденных значений скорости движения плазмы в F2-области / С. В. Гринченко, Д. А. Дзюбанов // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 33 (1066). – С. 93 – 99.
 • Подъячий Ю. И. Ракетные возмущения ионосферы по данным зондирования методом некогерентного рассеяния / Ю. И. Подъячий // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових прац. Тематичний випуск: «Радіофізика та іоносфера» – Харків: НТУ ХПІ. – 2013. – № 33. – С. 71 – 79.
 • Козлов С. С. Выбор структуры базы данных для хранения информации Харьковского радара некогерентного рассеяния / С. С. Козлов, В. А. Пуляев // Радиотехника. – 2013. – № 169. – C. 110 – 116.
 • Кузьменко Н. О. Представники Харківської школи радіофізики другої половини ХХ ст. / Н. О. Кузьменко // Українознавчий альманах. – 2013. – Вип. 14. – С. 193–196.

2014 г.

 • Кацко С. В. Ионосферная буря 5 – 6 августа 2011 г.: результаты расчетов основных эффектов / С. В. Кацко, И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, М. В. Ляшенко, Л. Ф. Черногор // Радиофизика и радиоастрономия. – 2014. – Т. 19, № 1. – С. 26 – 39.
 • Емельянов Л. Я. Радиофизические наблюдения вариаций частоты fof2 среднеширотной ионосферы в течение двух циклов солнечной активности / Л. Я. Емельянов // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2014. – Вып. 177. – C. 124 – 129.
 • Емельянов Л. Я. Радиофизические наблюдения скорости движения ионосферной плазмы вблизи максимума 24-го цикла солнечной активности / Л. Я. Емельянов // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2014. – Вып. 179. – C. 23 – 33.
 • Чепурный Я. Н. Определение характеристик антенны радара некогерентного рассеяния по отражениям от каталогизированных техногенных космических объектов / Я. Н. Чепурный, Л. Я. Емельянов, Д. А. Искра // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2014. – Вып. 178. – С. 75 – 79.
 • Домнин И. Ф. Ионосферные эффекты геокосмической бури 13 – 14 ноября 2012 г. / И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, С. В. Кацко, Л. Ф. Черногор // Радиофизика и радиоастрономия. – 2014. – Т. 19, № 2. – С. 170 – 180.
 • Домнин И. Ф. Ионосферная буря 13 – 14 ноября 2012 г.: результаты расчетов тепловых и динамических эффектов / И. Ф. Домнин, С. В. Кацко, М. В. Ляшенко, Л. Ф. Черногор // Радиофизика и радиоастрономия. – 2014.–Т. 19, № 4. – С. 336 – 347.
 • Bogomaz O. V. A library of routines for incoherent scatter radar data processing / O. V. Bogomaz, D. V. Kotov // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2014. – № 47 (1089). – С. 10 – 14.
 • Domnin I. F. Variations of the electric field zonal component, the vertical component of the plasma drift and neutral wind velocities in ionosphere over Kharkov (Ukraine) during August 5 – 6, 2011 and November 13 – 15, 2012 magnetic storms / I. F. Domnin, C. La Hoz, M. V. Lyashenko // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2014. – № 47 (1089). – С. 15 – 21.
 • Domnin I. F. Fuzzy logic based control system of converter for powerful sounding pulses generator / I. F. Domnin, O. O. Levon, V. V. Varvyanskaya // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2014. – № 47 (1089). – С. 22 – 27.
 • Domnin I. F. Kharkiv incoherent scatter facility / I. F. Domnin, Ya. M. Chepurnyy, L. Ya. Emelyanov, S. V. Chernyaev, A. F. Kononenko, D. V. Kotov, O. V. Bogomaz, D. A. Iskra // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2014. – № 47 (1089). – С. 28 – 42.
 • Panasenko S. V. Travelling ionospheric disturbances over Kharkiv, Ukraine, accompanying the operation of EISCAT heater facility / S. V. Panasenko, M. T. Rietveld, C. La Hoz, I. F. Domnin // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2014. – № 47 (1089). – С. 92 – 98.
 • Kozlov S. S. Automatic data collection for incoherent scatter complex / S. S. Kozlov // Вестник НТУ «ХПІ». Серия: «Радиофизика и ионосфера».–2014.– № 47.– С. 64 – 68.
 • Rymar S. I. Technology and Equipment for fast oilandadsorbentre generation with application of high-power HFelectromagnetic field / S. I. Rymar // Вестник НТУ «ХПІ». Тематический выпуск «Радиофизика и ионосфера». – 2014. – № 47 (1089). – С. 69 – 73.
 • Козлов С. С. Автоматизация управляющего воздействия для комплекса НР / С. С. Козлов // XXІ Международная научная конференция MicroCAD : Секція №17 – «Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера». – 2014. – С. 238.
 • Черногор Л. Ф. Результаты наблюдения ионосферных процессов над Украиной в 2012 – 2014 гг. / Л. ф. Черногор, И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, С. В. Кацко, Д. В. Котов, М. В. Ляшенко, С. В. Панасенко // Космічні дослідження в Україні. 2012—2014 / Ред.: О. П. Федоров; ІКД НАНУ та ДКАУ. – К.: Академперіодика, 2014. – С. 21 – 28.
 • Chernogor L. F. Observation results of the ionospheric processes over Ukraine in 2012 – 2014 / L. F. Chernogor, I. F. Domnin, L. Ya. Emelyanov, S. V. Katsko, D. V. Kotov, M. V. Lyashenko, S. V. Panasenko // Space research in Ukraine. 2012 – 2014 / Ed. O. Fedorov. – K.: Akademperiodyka, 2014. – P. 20 – 27.
 • Северин В. П. Проблема маневренности энергоблока АЭС и развитие моделей его систем управления / В. П. Северин, Е. Н. Никулина, Д. А. Лютенко, Е. Ю. Бобух // Вісник НТУ «ХПІ». – 2014. – № 61 (1103). – C. 24 – 29.
 • Кузьменко Н. О. Участь науковців Харківського політехнічного інституту в Міжнародному геофізичному році 1957–1958 рр. / Н. О. Кузьменко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Історія і філософія науки і техніки. – 2014. – Т. 22. – Вип. 22. – № 1/2. – С. 136 – 144.
 • Кузьменко Н. О. Віталій Таран – фундатор досліджень іоносфери в українській науці (до 85-річчя з дня народження) / Н. О. Кузьменко // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 17. – С. 316 – 319.
 • Кузьменко Н. О. Періодизація наукових досліджень іоносфери в першій половині ХХ ст. / Н. О. Кузьменко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 41. – С. 291 – 297.

2015 г.

 • Гринченко С. В. Высотно-временные вариации движения нейтрального газа над Харьковом / С. В. Гринченко, Д. А. Дзюбанов // Вестник НТУ «ХПИ». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2015. – № 37. – С. 59 – 63.
 • Левон Е. А. Микропроцессорная система управления двухканальным компенсатором с fuzzy-регулятором / Е. А. Левон, И. Ф. Домнин // Вестник НТУ «ХПІ». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2015. – № 37.– С. 18 – 22.
 • Северин В. П. Многокритериальный синтез систем управления энергоблока АЭС с использованием лаборатории методов оптимизации OPTLAB / В. П. Северин, Е. Н. Никулина, Д. А. Лютенко, Е. Ю. Бобух // Вісник НТУ «ХПІ» – 2015. – № 15. – C. 106 – 111.
 • Панасенко С. В. Выявление волновых возмущений концентрации электронов в вариациях мощности некогерентно рассеянного сигнала / С. В. Панасенко // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2015. – № 37 (1146). – С. 13 – 17.
 • Кацко С. В. Оценка влияния ионосферных бурь на ионосферные каналы распространения радиоволн по данным наблюдения на харьковском радаре некогерентного рассеяния / С. В. Кацко, Л. Ф. Черногор // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2015. – № 37 (1146). – С. 36 – 40.
 • Богомаз А. В. Практические особенности и ограничения временного и высотного усреднения данных радара некогерентного рассеяния / А. В. Богомаз, Д. В. Котов // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2015. – № 37 (1146). – С. 54 – 58.
 • Мирошников А. Е. Разработка базы данных автоматической ионосферной станции «Базис» Института ионосферы и системы мониторинга космической погоды, работающей в режиме реального времени / А. Е. Мирошников // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2015. – № 37 (1146). – С. 87 – 93.
 • Панасенко С. В. Возмущения критических частот F-области ионосферы, сопровождавшие старты ракеты «Союз» с космодрома Плесецк / С. В. Панасенко, Т. Г. Живолуп, Л. Ф. Черногор // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2015. – № 37 (1146). – С. 94 – 100.
 • Котов Д. В. Погрешности определения высоты перехода к лёгким ионам при исследовании ионосферы методом некогерентного рассеяния / Д. В. Котов, А. В. Богомаз // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Автоматика и приборостроение». – 2015. –№ 29 (1138). – С. 28–32.
 • Черногор Л. Ф. Эффекты солнечного затмения 20 марта 2015 г. в ионосфере над Европой: результаты ионозондовых наблюдений / Л. Ф. Черногор, В. В. Барабаш // Радиофизика и радиоастрономия. – 2015. – Т. 20, № 4. – С. 311 – 331.
 • Котов Д. В. Сезонные вариации относительной концентрации ионов водорода во внешней ионосфере над Украиной по данным метода некогерентного рассеяния и их сопоставление с данными модели IRI-2012. 2. Максимум солнечной активности / Д. В. Котов // Радиофизика и радиоастрономия. – 2013. – Т. 18, № 1. – С. 43 – 48.
 • Котов Д. В. Методика расчёта обобщённой двумерной функции неопределённости, используемой для решения обратной задачи радиофизики в методе некогерентого рассеяния / Д. В. Котов, А. В. Богомаз // Радиотехника. – 2015. – № 182. – С. 19 – 23.
 • Ляшенко М. В. Тепловые и динамические процессы в ионосфере во время частного затмения Солнца 20 марта 2015 г. над Харьковом: результаты расчетов / М. В. Ляшенко // Радиофизика и радиоастрономия. – 2015. – Т. 20, № 4. – С. 295 – 304.
 • Емельянов Л. Я. Особенности обработки сигналов некогерентного рассеяния на радаре института ионосферы / Л. Я. Емельянов, А. И. Лялюк, Е. В. Рогожкин // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб.– 2015. – Вып. 182. – C. 29 – 33.
 • Кузьменко Н. А. Харьковский политехнический институт – участник международных геофизических проектов / Н. А. Кузьменко // Вестник государственного университета имени Шакарима города Семей. – 2015. – № 2. – С. 277 – 282.
 • Барабаш В. В. Модернизация программного обеспечения автоматической станции вертикального зондирования «Базис» / В. В. Барабаш, А. И. Лялюк, Г. М. Тиняков // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2015. – № 37 (1146). – С. 50 – 53.

2016 г.

 • Сюсюк М. Н. Вариации плазменных температур в ионосфере над Харьковом в течение глубокого минимума солнечной активности / М. Н. Сюсюк, Д. В. Котов, Л. Ф. Черногор, А. В. Богомаз // Радиофизика и радиоастрономия. – 2016. – Т. 21, № 2. – С. 132 – 140.
 • Сюсюк М. Н. Вариации плазменных температур в ионосфере над Харьковом на фазе роста солнечной активности. / М. Н. Сюсюк, Д. В. Котов, Л. Ф. Черногор, А. В. Богомаз // Радиофизика и радиоастрономия. – 2016. – Т. 21, № 4. – С. 279 – 284.
 • Черногор Л.Ф. Результаты наблюдения ионосферных процессов над Украиной в 2014 – 2016 гг. // Космічні дослідження в Україні. 2014 – 2016 / Л.Ф. Черногор, И.Ф.Домнин, Л.Я. Емельянов, С.В. Кацко, Д.В. Котов, М.В. Ляшенко, С.В. Панасенко / Наук. ред.: О.П. Федоров; ІКД НАНУ та ДКАУ. – К.: Академперіодика, 2016. – 144 с.
 • Chernogor L. Results of observations of ionospheric processes over Ukraine in 2014 – 2016 // Space research in Ukraine. 2014 – 2016 / L. Chernogor, I. Domnin, L. Emelyanov, S. Katsko, D. Kotov, M. Lyashenko, S. Panasenko / Ed. O. Fedorov. – K.: Akademperiodyka, 2016. – 136 p.
 • Пуляєв В. О. Покращання висотного розрізнення в максимумі іонізації при цифровій обробці сигналу некогерентного розсіяння / В. О. Пуляєв, Є. В. Рогожкін // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Радіофізика та іоносфера». – 2016. – № 34 (1206). – С. 3 – 7.
 • Кацко С. В. Наблюдение ионосферных эффектов над Харьковом в течение фазы релаксации геомагнитной бури 14 – 17 марта 2016 г. / С. В. Кацко, Л. Я. Емельянов, Л. Ф. Черногор // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Радіофізика та іоносфера». – 2016. – № 34 (1206). – С. 8 – 12.
 • Ляшенко М. B. Эффекты сезонной и полугодовой аномалий в вариациях концентрации электронов в максимуме области F2 ионосферы на разных фазах цикла солнечной активности / М. B. Ляшенко, Н. С. Ляшенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Радіофізика та іоносфера». – 2016. – № 34 (1206). – С. 49 – 57.
 • Шульга М. А. Исследование вариаций относительной концентрации ионов водорода во внешней ионосфере в период максимума солнечной активности по данным метода некогерентного рассеяния / М. А. Шульга // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Радіофізика та іоносфера. – 2016. – № 34 (1206). – С. 58 – 62.
 • Домнин И. Ф. Реакция ионосферы на солнечное затмение 20 марта 2015 г. над Харьковом / И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, М. В. Ляшенко, Л. Ф. Черногор // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Радіофізика та іоносфера». – 2016. – № 34 (1206). – С. 63 – 72.
 • Аксёнова Е. Д. Сезонные вариации параметров волновых процессов в ионосфере по данным метода некогерентного рассеяния / Е. Д. Аксёнова, С. В. Панасенко // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Радіофізика та іоносфера». – 2016. – № 34 (1206). – С. 73–77.
 • Рогожкин Е. В. Цифровые технологии при зондировании ионосферы методом некогерентного рассеяния / Е. В. Рогожкин, В. А. Пуляев // Радиотехника: Всеукр. межвед. науч.-техн. сб. – 2016. – Вып. 187. – С. 121 – 125.
 • Брезгунов А. В. Вычисление амплитуды и начальной фазы высокочастотного колебания узкополосного радиоимпульса / А. В. Брезгунов // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: «Радіофізика та іонсфера». – 2016. – № 34 (1206) – С. 17 – 20.
 • Брезгунов В. А. Фильтрация электрических сигналов с помощью шума / А. В. Брезгунов, С. А. Брезгунов // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: «Радіофізика та іонсфера». – 2016. – № 34 (1206) – С. 21 – 26.
 • Северин В. П. Нелинейные модели переходных режимов паровых турбин АЭС для оптимизации процессов управления / В. П. Северин, Е. Н. Никулина, И. Х. Чеченова // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування». – 2016. – № 8 (1180). – С. 65–71.
 • Кузьменко Н. О. Становлення та розвиток досліджень геокосмосу в Харківському політехнічному інституті: історіографія проблеми / Н. О. Кузьменко // Питання історії науки і техніки. – 2016. – № 2 – С. 26 – 36.

 

Статті в українських журналах за участю студентів

2012 г.

 • Богомаз А. В. Пространственная коррекция данных радара некогерентного рассеяния / А. В. Богомаз, Д. В. Котов, М. Н. Сюсюк // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2012. – № 57 (963). – С. 35 – 42.
 • Пидручная Н. А. Влияние спектра зондирующего импульса на спектр сигнала некогерентного рассеяния / Н. А. Пидручная, В. А. Пуляев // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2012.–№ 57 (963). – С. 57 – 60.

2013 г.

 • Богомаз А. В. Чувствительность получаемых оценок концентрации тяжелых ионов к неопределенностям задаваемых температур заряженных частиц в методе некогерентного рассеяния / А. В. Богомаз, Д. В. Котов, Н. М. Сюсюк // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 28 (1001). – С. 10 – 13.
 • Богомаз А. В. Результаты обработки сигнала НР с учетом ширины спектра зондирующего импульса / А. В. Богомаз, Н. А. Пидручная, В. А. Пуляев // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 28 (1001). – С. 21 – 24.
 • Темерев М. О. Розробка аналізатора спектра на основі швидкого перетворення Фур’є / М. О. Темерев, В. О. Пуляєв // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 28 (1001). – С. 25 – 28.
 • Емельянов Л. Я. Математическое и программное обеспечение комплекса ЛЧМ-зондирования ионосферы / Л. Я. Емельянов, А. И. Лялюк, Е. В. Рогожкин, А. Е. Храмов // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 28 (1001). – С. 38 – 45.
 • Домнин И. Ф. Использование компьютерного моделирования электротепловых процессов при высокочастотном нагреве нефтепродуктов для выбора оптимальной частоты и количества источников / И. Ф. Домнин, М. М. Резинкина, А. И. Резниченко // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 28 (1001). – С. 57 – 62.
 • Котов Д. В. Моделирование вариаций концентрации ионов водорода с использованием данных радара некогерентного рассеяния / Д. В. Котов, М. А. Шульга // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 28 (1001). – С. 69 – 74.
 • Дзюбанов Д. А. Оценка скорости движения нейтральной атмосферы на высотах максимума F-области по данным некогерентного рассеяния / Д. А. Дзюбанов, Л. Я. Емельянов, А. А. Лойко // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 28 (1001). – С. 75 – 81.
 • Панасенко С. В. Обнаружение перемещающихся ионосферных возмущений в квазипериодических вариациях мощности некогерентно рассеянного сигнала / С. В. Панасенко, А. О. Мамедов // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 33 (1066). – С. 12 – 18.
 • Пуляев В. А. Контрольный канал радара некогерентного рассеяния / В. А. Пуляев, М. М. Шаркади // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2013. – № 33 (1066). – С. 80 – 83.

2014 г.

 • Северин В. П. Аналіз електронних фільтрів Баттерворта чисельними методами / В. П. Северин, О. М. Нікуліна, В. С. Буряковський // Вісник НТУ ХПИ. – 2014. – № 55 (1097). – C. 19 – 24.
 • Shapovalova D. V. Refinement of the incoherent scatter radar constant / D. V. Shapovalova, V. А. Pulyayev // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2014. – № 47 (1089). – С. 5 – 9.
 • Grinchenko S. V. Simulation of ionospheric plasma velocity along the geomagnetic field lines due to the horizontal neutral winds / S. V. Grinchenko, D. A. Dziubanov, Iu. E. Ziuzgina // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2014. – № 47 (1089). – С. 99 – 104.

2015 г.

 • Ляшенко М. В. Региональная модель ионосферы CERIM IION по данным харьковского радара некогерентного рассеяния: расчет температуры электронов и ионов / М. В. Ляшенко, А. В Силади // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2015. – № 37 (1146). – С. 64 – 78.
 • Шаповалова Д. В. Оценка критической частоты по данным радара некогерентного рассеяния / Д. В. Шаповалова, В. А. Пуляев // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2015. – № 37 (1146). – С. 3 – 6.
 • Емельянов Л. Я. Квазиоптимальный прием сигналов некогерентного рассеяния / Л. Я. Емельянов, А. В. Богомаз, И. М. Касымов // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2015. – № 37 (1146). – С. 79 – 86.
 • Козлов С. С. Сетевое приложение для автоматической передачи данных результатов измерений обсерватории Института ионосферы / С. С. Козлов, А. А. Лукашенко // Вестник НТУ «ХПІ». Серия: «Радиофизика и ионосфера». – 2015. – № 37. – С. 41 – 44.
 • Северин В. П. Математичне та програмне забезпечення для імітаційного моделювання багатоступеневих генераторів імпульсів напруги / В. П. Северин, О. М. Нікуліна, М. І. Ахтирцев // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Радіофізика та іоносфера – 2015. – № 37(1146). – C. 30 – 35.

2016 г.

 • Severin V. P. Development of the controller for the quadcopter Finken in simulation enviroment Vrep / V. P. Severin, E. N. Nikulina, V. S. Buriakovskyi // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Системний аналіз, управління та інформаційні технології». – 2016. – № 37 (1209). – С. 9 – 12.
 • Емельянов Л. Я. Устройство формирования сигналов для контроля радара некогерентного рассеяния / Л. Я. Емельянов, А. В. Богомаз, Б. Р. Бравичев // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: «Радіофізика та іоносфера». – 2016. – № 34 (1206). – С. 84 – 94.
 • Левон О. О. Розробка програмної оболонки для моделювання та дослідження електроних систем / О. О. Левон, О. О. Токарев // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: «Радіофізика та іоносфера». – 2016. – № 34 (1206) – С. 13 – 16.

Тези доповідей на зарубіжних і міжнародних конференціях

 2012 г

 • Chernogor L. F. Wave Disturbances in the Ionosphere Accompanying the Plasma Modification by SURA Facility Radiation / L. F. Chernogor, I. F. Domnin, S. V. Panasenko, V. P. Uryadov // Proc. 2012 USNC-URSI National Radio Science Meeting, January 4 – 7, 2012, Boulder, CO, USA.– Paper GH1-7.
 • Chernogor L. Ionospheric storm effects above Kharkov during the August 5 – 6, 2011 / L Chernogor, I. Domnin, L. Emelyanov, S. Kharytonova, M. Lyashenko // EGU General Assembly 2012 (Vienna, Austria, 22 – 27 April 2012). Geophysical Research Abstract. – 2012. – Vol. 14, EGU2012-630-1.
 • Chernogor L. Travelling Ionospheric Disturbances Generated by High Power HF SURA Facility: the Results from Kharkiv Incoherent Scatter Radar / L. Chernogor, I. Domnin, S. Panasenko, V. Uryadov // EGU General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22 – 27 April, 2012. – Geophysical Research Abstracts. – Vol. 14, EGU2012-623, 2012.
 • Chernogor L. Central Europe Ionospheric Model (CERIM IION) based on Kharkiv Incoherent Scatter Radar Database: Ionospheric F2 Peak Electron Density Simulation / L. Chernogor, I. Domnin, M. Lyashenko // Workshop of Final Results COST Action ES0803 «Developing space weather products and services in Europe» (13 – 14 March 2012, Prague, Czech Republic). – 2012. – P. 35.
 • Kotov D. Comparison of the Kharkiv Incoherent Scatter Radar Data with IRI-2007 Calculations / D. Kotov, M. Lyashenko, M. Siusiuk // IRI R-T Workshop (15 March 2012, Prague, Czech Republic). – 2012. – P. 14.
 • Chernogor L. F. The January 4, 2011 solar eclipse in the ionosphere over Kharkov / L. F. Chernogor, I. F. Domnin, L. Ya. Emelyanov, M. V. Lyashenko // 9-th International Conference «Problems of Geocosmos». – Book of Abstracts. – St. Petersburg, Petrodvorets, October 8 – 12, 2012. – St. Petersburg, 2012. – P. 150–151.
 • Chernogor L. F. Ionospheric processes during geospace storm of August 5 – 6, 2011 / L. F. Chernogor, I. F. Domnin, L. Ya. Emelyanov, M. V. Lyashenko, S. V. Kharytonova // 9-th International Conference «Problems of Geocosmos». – Book of Abstracts. – St. Petersburg, Petrodvorets, October 8 – 12, 2012. – St. Petersburg, 2012. – P. 151 – 152.
 • Domnin I. F. Variations in ion composition in the topside ionosphere / I. F. Domnin, D. V. Kotov // 9-th International Conference «Problems of Geocosmos». – Book of Abstracts. – St. Petersburg, Petrodvorets, October 8 – 12, 2012. – St. Petersburg, 2012. – P. 158.
 • Burmaka V. P. Parameters of Wave Disturbances in the Ionosphere / V. P. Burmaka, L. F. Chernogor, I. F. Domnin, S. V. Panasenko // 9-th International Conference «Problems of Geocosmos». – Book of Abstracts. – St. Petersburg, Petrodvorets, October 8 – 12, 2012. – St. Petersburg, 2012. – P. 149.
 • Lyashenko M. I. Dynamic and heat processes during August 5 – 6, 2011 magnetic storm / M. Lyashenko, L. Chernogor, I. Domnin // 9-th European Space Weather Week (November 5 – 9, 2012, Brussels, Belgium). – Book of Abstracts. – 2012. – P. 109.
 • Pulyayev V. Norwegian-Ukrainian cooperation aimed to sustainable development of the education process in geospace researches / V. Pulyayev, C. La Hoz, A. Koloskov // Russia-Eurasia Seminar: Presentation the Contract. – University of Stavanger, Norway, December 5 – 7. – 2012. – P. 1 – 9.
 • Нікуліна О. М. Векторна оптимізація показників якості нелінійних систем керування енергоблоків АЕС / О. М. Нікуліна, В. П. Северин // XIX Міжнародна конференція з автоматичного управління, Київ 26 – 28 вересня 2012 р.: матеріали конференції. – С. 255 – 256.
 • Левон О. О. Система керування фільтро-компенсуючим пристроєм для формувачів потужних зондуючих імпульсів / О. О. Левон // XX Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD – 2012). Збірник тез доповідей. Секція №17 – Навколо-земний космічний простір. Радіофізика та іоносфера – Х. : НТУ ХПІ. – 2012. – Ч. ІІІ. – С. 210.
 • Римар С. І. Технологія високоякісної та екологічно чистої регенерації сорбентів в комбінованому тепловому і високочастотному електромагнітному полях / С. І. Римар // XX Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD – 2012). Збірник тез доповідей. Секція №17 – Навколо-земний космічний простір. Радіофізика та іоносфера – Х. : НТУ ХПІ. – 2012. – Ч. ІІІ. – С. 213.

2013 г.

 • Kozlov S. Automation of the control action for the IS complex / S. Kozlov, V. Pulyayev // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere» (Maly Mayak, Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts. – 2013. – P. 47.
 • Panasenko S. V. Wave disturbances in the ionosphere over Kharkiv, Ukraine, accompanying EISCAT heater experiments / S. V. Panasenko // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)» (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts. – 2013. – P. 36.
 • Kotov D. V. Behavior of light ions over Kharkiv: the results of observation using incoherent scatter technique / D. V. Kotov // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)» (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts. – 2013. – P. 33.
 • Lyashenko M. V. Dynamic and thermal processes in the geospace plasma during August 5 – 6, 2011 magnetic storm / M. V. Lyashenko // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)» (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts. – 2013. – P. 34.
 • Pulyayev V. O. Features of distance sounding ionosphere by means of incoherent scattering of radio waves / V. O. Pulyayev // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)» (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts. – 2013. – P. 19.
 • Черногор Л. Ф. Результаты ионозондовых наблюдений крупномасштабных апериодических возмущений в нижней ионосфере / Л. Ф. Черногор, В. Л. Фролов, В. В. Барабаш // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)» (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts. – 2013. – P. 42.
 • Кацко С. В. Геокосмическая буря 14 ноября 2012 года: результаты наблюдений на харьковском радаре некогерентного рассеяния / С. В. Кацко // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)» (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts. – 2013. – P. 46.
 • Emelyanov L. Analysis of variations of the critical frequency foF2 of the ionosphere over Kharkiv during two solar cycles / L. Emelyanov, A. Kononenko // International School-Conference “Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)» (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts. – 2013. – P. 48.
 • Lialiuk O. I. Assessment interference from space debris when measured ionospheric parameters at the Kharkov IS radar / O. I. Lialiuk, J. N. Chepurnyy // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)” (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts. – 2013. – P. 49.
 • Chernogor L. F. Observations of Travelling Ionospheric Disturbances over Kharkiv (Ukraine) during High Power HF Heating / L. F. Chernogor, I. F. Domnin, S. V. Panasenko, V. P. Uryadov // 16th International EISCAT symposium (Lancaster, UK, 12 – 16 August 2013).
 • Miroshnikov A. E. Kharkiv Institute ionosphere incoherent scatter radar (Ukraine) express data processing on a remote server and visualization of results / A. E. Miroshnikov, O. V. Bogomaz // 16th International EISCAT symposium (Lancaster, UK, 12 – 16 August 2013).
 • Домнін І. Ф. Напівпровідниковий компенсатор неактивних складових повної потужності / І. Ф. Домнін // ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні енергетичні системи (ESS’2013)» (Мукачеве, Україна, 10 – 14 червня 2013 р.).
 • Емельянов Л. Я. Вариации частоты f0F2 ионосферы над Харьковом в течение двух циклов солнечной активности / Л. Я Емельянов, А. А. Кононенко // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29 – 31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2013. – С. 193.
 • Богомаз О. В. Особливості роботи з часовими рядами при обробці даних радара некогерентного розсіяння / О. В. Богомаз // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29 – 31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2013. – С. 194.
 • Лялюк О. І. Оцінка рівня перешкод від космічного сміття при вимірюванні іоносферних параметрів радаром НР з антеною НДА-100 / О. І. Лялюк, Я. М. Чепурний // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29 – 31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2013. – С. 198.
 • Мірошніков А. Є. Візуалізація результатів обробки даних радара некогерентного розсіяння на віддаленому сервері / А. Є. Мірошніков, О. В. Богомаз // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29 – 31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2013.– С. 200.
 • Чепурний Я. М. Визначення діаграми спрямованості антени НДА-100 за віддзеркаленнями від антропогенних космічних об’єктів / Я. М. Чепурний, Л. Я. Ємельянов, Д. О. Іскра // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29 – 31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2013. – С. 206.
 • Черногор Л. Ф. Сезонно-добові варіації хвильових збурень концентрації електронів в іоносферному шарі F2 / Л. Ф. Черногор, В. В. Барабаш // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29 – 31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2013. – С. 207.
 • Козлов С. С. Понижение мощности собственных шумов усилительных каскадов / С. С. Козлов, А. В. Брезгунов // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29 – 31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2013. – С. 195.
 • Рымарь С. И. Энергетические и экономические характеристики эффективности регенерации сорбентов в ЭМП ВЧ диапазона / C. И. Рымарь // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29 – 31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Ч. ІІІ. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2013. – С. 202.
 • Кузьменко Н. О. Інститут іоносфери Національної академії наук і Міністерства освіти і науки, Молоді та спорту: на шляху від лабораторії до інституту / Н. О. Кузьменко // Міжнародна науково-теоретична конференція студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали конф. в 2-х ч. Харків, 2 – 3 квітня 2013 р. – Ч. 2. – С. 180–182.

2014 г.

 • Kotov D. The upper transition height over the Kharkiv incoherent scatter radar before, during and after the extreme minimum of the solar activity: Observational results and comparison with the IRI-2012 model / D. Kotov, V. Truhlik, P. Richards, J. Huba, L. Chernogor, O. Bogomaz, I. Domnin // EGU General Assembly 2014 (Vienna, Austria, 27 April – 02 May 2014). Geophysical Research Abstracts. Vol. 16, EGU2014-5652-2, 2014. – P. 5652.
 • Barabash V. Ionospheric manifestations of acoustic-gravity waves under quiet and disturbed conditions / V. Barabash, L. Chernogor, S. Panasenko, I. Domnin // EGU General Assembly 2014 (Vienna, Austria, 27 April – 02 May 2014). Geophysical Research Abstracts. Vol. 16, EGU2014-6162, 2014.– P. 6162.
 • Lyashenko M. V. Dynamic and thermal processes in geospace during November 13 – 15, 2012 magnetic storm over Kharkov (Eastern Ukraine) / M. V. Lyashenko // 11-th European Space Weather Week (November 17 – 21, 2012, Liege, Belgium). – 2014.
 • Chernogor L. F. Wave disturbances in the ionosphere during its heating by high-power radio transmission: results of observations with incoherent scatter radar / L. F. Chernogor, I. F. Domnin, V. L. Frolov, S. V. Panasenko // 10th International Conference «Problems of Geocosmos». – St. Petersburg, October 6 – 10, 2014. – Book of Abstracts. – 2014 – P. 140 – 141.
 • Панасенко С. В. Волновые возмущения в ионосфере при ее нагреве мощным радиоизлучением: результаты наблюдений на радаре некогерентного рассеяния / С. В. Панасенко, Л. Ф. Черногор, И. Ф. Домнин, В. Л. Фролов // XXIV Всероссийская научная конференция «Распространение радиоволн» (РРВ-24). – 29 июня – 5 июля 2014 г. – Труды конференции. – Т. 3. – Иркутск, 2014. – С. 67 – 70.
 • Черногор Л. Ф. Крупномасштабные апериодические возмущения в Е-области ионосферы, вызванные мощным радиоизлучением стенда «Сура» / Л. Ф. Черногор, С. В. Панасенко, И. Ф. Домнин, В. П. Урядов // XXIV Всероссийская научная конференция «Распространение радиоволн» (РРВ-24). – Иркутск, 29 июня – 5 июля 2014 г. – Труды конференции. – Т. 3. – С. 120 – 123.
 • Черногор Л. Ф. Крупномасштабные апериодические возмущения в нижней ионосфере, вызванные воздействием мощным радиоизлучением: наблюдения на сети ионозондов / Черногор Л.Ф., Фролов В.Л., Барабаш В.В. // Труды XXIV Всероссийской научной конференции «Распространение радиоволн». Россия, г. Иркутск, 29 июня – 25 июля 2014 г. – Т. 3. – С. 91 – 94.
 • Кузьменко Н. О. Один з аспектів міжнародної діяльності науковців Харківського політехнічного університету / Н. О. Кузьменко // Міжнародна науково-теоретична конференція студентів і аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес : матеріали конф. Харків, 8 – 9 квітня 2014 р. – С. 402 – 403.
 • Кузьменко Н. А. Участие ученых Харьковского политехнического института в международных геофизических проектах / Н. А. Кузьменко // XXXV Международная годичная конференция Санкт-Петербургского отделения Российского национального комитета по истории и философии науки и техники РАН «Наука и техника в Первую мировую войну» : материалы конф. Санкт-Петербург, 24 – 28 ноября 2014 г. – С. 292 – 293.
 • Богомаз А. В. Автоматизация процесса уточнения решений обратной задачи рассеяния / А. В. Богомаз, Д. В. Котов // XXІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2014) (Харків, Україна, 15 – 17 жовтня 2014 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2014. – Ч. ІІІ. – C. 233.
 • Емельянов Л. Я. Вариации вертикальной составляющей скорости движения ионосферной плазмы над Харьковом вблизи минимума и максимума 24 цикла солнечной активности / Л. Я. Емельянов // XXІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2014) (Харків, Україна, 15 – 17 жовтня 2014 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2014. – Ч. ІІІ. – С. 236.
 • Мирошников А. Е. Разработка програмного обеспечения для расчёта параметров физических процессов в геокосмической плазме с использованием экспериментальных и модельних данных / А. Е. Мирошников, М. В. Ляшенко // XXІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2014) (Харків, Україна, 15 – 17 жовтня 2014 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2014. – Ч. ІІІ. – С. 241.
 • Черногор Л. Ф. Ионозондовые наблюдения апериодических широкомасштабных возмущений в нижней ионосфере / Л. Ф. Черногор, В. Л. Фролов, В. В. Барабаш // XXІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2014) (Харків, Україна, 15 – 17 жовтня 2014 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2014. – Ч. ІІІ. – С. 246.
 • Римар С. І. Особливості обробки сорбентів в електромагнітому полі високої частоти / С. І. Римар // XXІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2014) (Харків, Україна, 15 – 17 жовтня 2014 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2014. – Ч. ІІІ. – С. 242.

2015 г.

 • Kotov D. Plasmasphere refilling rates as deduced from Ukraine incoherent scatter radar data by FLIP simulation for the last solar minimum / D. Kotov, P. Richards, V. Truhlik, S. Stankov, O. Bogomaz, L. Chernogor, I. Domnin // Joint Assembly AGU-GAC-MAC-CGU, May 3 – 7, 2015.: Abstracts. – Montreal, Canada, 2015. – Abstract ID # 36399.
 • Truhlik V. Analysis of the O+/light ion transition derived from the electron density profiles, satellite and ISR measurements for low solar activity / V. Truhlik, L. Triskova, D. Bilitza, D. Kotov, R. Benson, P. Chu, Y. Wang, O. Bogomaz, I. Domnin // 26th General Assembly of International Union of Geodesy and Geophysics, June 22 – July 2, 2015.: Abstracts. – Prague, Czech Republic, 2015.
 • Truhlik V. Modeling of the upper transition height from the topside electron density profiles / V. Truhlik, L. Triskova, D. Bilitza, D. Kotov, R. Benson, P. Chu, Y. Wang, O. Bogomaz, I. Domnin // International Reference Ionosphere 2015 Workshop, November 2 – 13, 2015.: Abstracts. – Bangkok, Thailand, 2015.
 • Richards P. G. Evidence for enhanced thermospheric hydrogen densities from the Ukrainian incoherent scatter radar data / P. G. Richards, D. V. Kotov, V. Truhlik, O. V. Bogomaz, L. F. Chernogor, I. F. Domnin // AGU Fall Meeting 2015, December 14 – 18, 2015.: Abstracts. – San Francisco, USA, 2015. – Abstract SA43A-2355.
 • Черногор Л. Ф. Ионозондовые наблюдения эффектов солнечного затмения 20 марта 2015 г. над Европой / Л. Ф. Черногор, В. В. Барабаш // Взаимодействие полей и излучения с веществом: XIV конференция молодых ученых, 14 – 18 сентября 2015 г.: труды конф. – Иркутск, Россия, 2015. – С. 98 – 99.
 • Кацко С. В. Сравнительный анализ параметров динамических процессов, сопутствовавших геомагнитным бурям в 1998 – 2012 гг. / С. В. Кацко, Л. Ф. Черногор // Взаимодействие полей и излучения с веществом: XIV конференция молодых ученых, 14 – 18 сентября 2015 г.: тезисы докладов. – Иркутск, Россия, 2015. – С. 43 – 44.
 • Никулина Е. Н. Лаборатория моделей и методов анализа и синтеза систем автоматического управления / Е. Н. Никулина // Матеріали XXІІ Міжнародної конференції з автоматичного управління, 9-11 вересня 2015 р. Одеса. – С.  73 – 74.
 • Кузьменко Н. А. Радиотехнический факультет Харьковского политехнического института. Первые послевоенные годы / Н. А. Кузьменко // XXXVI Международная годичная конференция Санкт-Петербургского отделения Российского национального комитета по истории и философии науки и техники РАН «Советская наука и техника в годы Великой Отечественной войны (к 70-летию Великой Победы)» : материалы конф. Санкт-Петербург, 21 – 24 апреля 2015 г. – С. 269 – 271.
 • Гринченко С. В. Суточные вариации термо-сферного ветра над Харьковом при низкой и высокой солнечной активности / C. В. Гринченко, Д. А. Дзюбанов // XXІІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я.  Харків, 20 – 22 травня 2015 р. Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. – Х.: НТУ «ХПІ». – 2015. – Ч. ІІІ.– С. 278.

2016 г.

 • Panasenko S. Travelling Ionospheric Disturbances Observed During Sudden Stratospheric Warming, Equinox and Solstice Periods with Kharkiv and Millstone Hill Incoherent Scatter Radars / S. Panasenko, K. Aksonova, L. P. Goncharenko, P. J. Erickson, I. F. Domnin // AGU Fall Meeting – San Francisco, 12 – 16 December 2016. – Abstract ID: SA33A-2434. https://agu.confex.com/agu/fm16/meetingapp.cgi/Paper/168759
 • Kotov D. V. Simultaneous Observations of Topside H+ Ions at Sub-auroral and Middle Latitudes Using IS Radars at Millstone Hill and Kharkiv: Initial Results / D. V. Kotov, P. J. Erickson, L. P. Goncharenko, P. G. Richards, O. V. Bogomaz, L. F. Chernogor, V. Truhlik, M. M. Siusiuk, I. F. Domnin // AGU Fall Meeting – San Francisco, 12 – 16 December 2016.– Abstract ID: SA43A-2386, https://agu.confex.com/agu/fm16/meetingapp.cgi/Paper/168118
 • Panasenko S. V. Advances in investigation of ionospheric processes using Kharkiv incoherent scatter radar / S. V. Panasenko // Proceedings of 2016 China – Ukraine forum on Science and Technology. –July 5th –8th. – Harbin, China, 2016. – P. 128.
 • Северин В. П. Анализ и синтез систем управления энергоблока АЭС для маневренных режимов эксплуатации / В. П. Северин, Е. Н. Никулина, Д. А. Лютенко // Матеріали XXІIІ міжнародної конференції з автоматичного управління (22 – 23 вересня 2016 р. м. Суми). – С. 63 – 64.
 • Кацко С. В. Зміна характеристик поширення радіохвиль під час іоносферних збурень / Кацко С.В. // XXІV Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2016) (18 – 20 травня 2016 р., Харків). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – Ч. ІІІ. – С. 364.
 • Рогожкин Е. В. Цифровая обработка сигнала НР с целью улучшения высотного разрешения при ионосферных измерениях / Е. В. Рогожкин, В. А. Пуляев, А. И. Лялюк // XXІV Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2016) (18 – 20 травня 2016 р., Харків). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – Ч. ІІІ. – С. 366.
 • Брезгунов А. В. Повышение энергетической эффективности частотной фильтрации электрических сигналов / А. В. Брезгунов // XXІV Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2016) (18 – 20 травня 2016 р., Харків). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – Ч. ІІІ. – С. 359.
 • Гринченко С. В. Теоретическое моделирование скорости движения плазмы, индуцированного ветром нейтральной среды, при учёте несовпадения географических и магнитных полюсов / XXІV Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2016) (18 – 20 травня 2016 р., Харків). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – Ч. ІІІ. – С. 360.
 • Домнин И. Ф. Реакция ионосферы на солнечное затмение 20 марта 2015 г. над Харьковом / И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, М. В. Ляшенко, Л. Ф. Черногор // XXІV Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2016) (18 – 20 травня 2016 р., Харків). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – Ч. ІІІ. – С. 361.
 • Мирошников А. Е. Разработка сервиса системы подспутникового зондирования для центра предупреждения и состояния космической погоды c данными института ионосферы / А. Е. Мирошников, А. C. Парновский // XXІV Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2016) (18 – 20 травня 2016 р., Харків). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – Ч. ІІІ. – С. 365.
 • Сюсюк М. Н. Вариации плазменных температур в ионосфере над Харьковом в течение глубокого минимума солнечной активности / М. Н. Сюсюк, Д. В. Котов, Л. Ф. Черногор, А. В. Богомаз // XXІV Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2016) (18 – 20 травня 2016 р., Харків). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – Ч. ІІІ. – С. 367.
 • Аксенова Е. Д. Параметры волновых процессов в ионосфере над Украиной, вызванных естественными источниками / Е. Д. Аксенова, С. В. Панасенко // XXІV Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2016) (18 – 20 травня 2016 р., Харків). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – Ч. ІІІ.– С. 357.
 • Живолуп Т. Г. Вариации критических частот F-области авроральной ионосферы, сопровождавшие старты ракет с космодрома Плесецк / Т. Г. Живолуп, С. В. Панасенко, Л. Ф. Черногор // XXІV Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2016) (18 – 20 травня 2016 р., Харків). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – Ч. ІІІ. – С. 363.

Тези доповідей на українських конференціях

2013 г.

 • Емельянов Л. Я. Сезонно-суточные зависимости скорости движения плазмы в ионосфере вблизи максимума 24-го цикла солнечной активности / Л. Я. Емельянов, Л. Ф. Черногор // 13-th Ukrainian Conference on Space Research (Yevpatoria, Ukraine, September, 2 – 6, 2013). Abstracts. – 2013. – Р. 28.
 • Черногор Л. Ф. Ионозондовые наблюдения возмущений в ионосфере сопровождающих падение Челябинского метеорита / Л. Ф. Черногор, В. В. Барабаш // 13-th Ukrainian Conference on Space Research (Yevpatoria, Ukraine, September, 2 – 6, 2013). Abstracts. – 2013. – Р. 48.
 • Домнин И. Ф. Ионосферные эффекты магнитной бури 13 – 15 ноября 2012 г. / И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, С. В. Кацко, М. В. Ляшенко, Л. Ф. Черногор // 13-th Ukrainian Conference on Space Research (Yevpatoria, Ukraine, September, 2 – 6, 2013). Abstracts. – 2013. – Р. 52.
 • Котов Д. В. Сезонные вариации концентрации ионов Не+ на фазе роста 24-го цикла солнечной активности по данным харьковского радара некогерентного рассеяния / Д. В. Котов, Л. Ф. Черногор // 13-th Ukrainian Conference on Space Research (Yevpatoria, Ukraine, September, 2 – 6, 2013). Abstracts. – 2013. – Р. 56.
 • Гринченко С. В. Использование моделей нейтральной атмосферы для теоретического расчёта скорости движения плазмы в F2-области / С. В. Гринченко, Д. А. Дзюбанов // І Украинская конференция «Радиофизические исследования ионосферы» (РФИИ-2013). (Харьков, Украина, 24 – 25 октября 2013 г.). Сборник тезисов докладов [электронный ресурс]. – 2013. – С. 58 – 59.
 • Домнин И. Ф. Динамика ионосферной плазмы во время солнечных затмений над Харьковом в 1999 – 2011 гг. / И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, Л. Ф. Черногор // І Украинская конференция «Радиофизические исследования ионосферы» (РФИИ-2013). (Харьков, Украина, 24 –25 октября 2013 г.). Сборник тезисов докладов [электронный ресурс]. – 2013. – С. 19 – 23.
 • Богомаз А. В. Практическая реализация базы данных радара некогерентного рассеяния Института ионосферы / А. В. Богомаз, А. Е. Мирошников // Актуальные проблемы автоматики и приборостроения Украины (Харьков, Украина, 12 – 13 декабря 2013 г.). – Харьков: НТУ «ХПИ».
 • Котов Д. В. Метод некогерентного рассеяния: зачем и как? / Д. В. Котов // Актуальные проблемы автоматики и приборостроения Украины (Харьков, Украина, 12 – 13 декабря 2013 г.). – Харьков: НТУ «ХПИ».
 • Кузьменко Н. О. До історії становлення Інституту іоносфери / Н. О. Кузьменко // 18-та Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 150-річному ювілею В. І. Вернадського : матеріали конф. Київ, 26 квітня 2013 р. – С. 170 – 175.
 • Кузьменко Н. О. Формування науково-педагогічного складу Радіотехнічного факультету Харківського політехнічного інституту в перші роки діяльності (1949 – 1954 рр.) / Н. О. Кузьменко // 12-та Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії науки і техніки» : матеріали конф. Конотоп, 3 – 5 жовтня 2013 р. – С. 187 – 189.

2014 г.

 • Домнин И. Ф. Ионосферные процессы над Украиной, вызванные естественными и искусственными высокоэнергичными источниками / И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, С. В. Кацко, Д. В. Котов, М. В. Ляшенко, С. В. Панасенко, Л. Ф. Черногор // 14-аУкраїнська конференція з космічних досліджень. – Ужгород, 8 – 12 вересня 2014 р. – Тези доповідей конференції. – Київ, 2014. – С. 18.
 • Емельянов Л. Я. Диагностика ионосферы после наземных акустических возмущений с использованием методов некогерентного рассеяния радиоволн и вертикального зондирования / Л. Я. Емельянов, Т. Г. Живолуп, [С. А. Сорока], О. К. Черемных, Л. Ф. Черногор // 14-а Українська конференція з космічних досліджень. – Ужгород, 8 – 12 вересня 2014 р. – Тези доповідей конференції. – Київ, 2014. – С. 15.
 • Домнин И. Ф. Геомагнитная буря 13–14 ноября 2012 г.: результаты наблюдения и моделирования / И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, С. В. Кацко, Л. Ф. Черногор // 14-а Українська конференція з космічних досліджень. – Ужгород, 8 – 12 вересня 2014 р. – Тези доповідей конференції. – Київ, 2014. – С. 32.
 • Кузьменко Н. О. До історії відкриття іоносфери (до 90-річчя відкриття) / Н. О. Кузьменко // 19-та Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів : матеріали конф. Київ, 18 квітня 2014 р. – С. 118 – 120.
 • Кузьменко Н. О. Передумови відкриття іоносфери (до 90-річчя відкриття) / Н. О. Кузьменко // 13-та Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії науки і техніки» : матеріали конф. Коростень, 16 – 18 жовтня 2014 р. – С. 170 – 172.

2015 г.

 • Домнин И. Ф. Военно-прикладные аспекты ионосферных исследований с помощью радаров некогерентного рассеяния / И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, С. В. Кацко, Д. В. Котов, М. В. Ляшенко, С. В. Панасенко, Л. Ф. Черногор // Одинадцята наукова конференція Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. «Новітні технології – для захисту повітряного простору»: тези доповідей. 08 – 09 квітня 2015 р. – Х.: ХУПС ім. І. Кожедуба. – 2015. – С. 374.
 • Барабаш В. В. Пространственное распределение возмущений в ионосфере, сопровождавших солнечное затмение 20 марта 2015 г. над Европой / В. В. Барабаш, Л. Ф. Черногор // 15-та Українська конференція з космічних досліджень, Одеса, Україна, 24 – 28 серпня 2015. Тези доповідей конференції. – С. 132.
 • Домнин И. Ф. Динамические и тепловые процессы в ионосфере в период солнечного затмения 20 марта 2015 г. над Харьковом / И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, М. В. Ляшенко, Л. Ф. Черногор // 15-та Українська конференція з космічних досліджень, Одеса, Україна, 24 – 28 серпня 2015. Тези доповідей конференції. – C. 137.
 • Домнин И. Ф. Возмущения в ионосфере, вызванные солнечным затмением 20 марта 2015 г. над Харьковом / И. Ф. Домнин, Л. Я. Емельянов, М. В. Ляшенко, Л. Ф. Черногор // 15-та Українська конференція з космічних досліджень, Одеса, Україна, 24 – 28 серпня 2015. Тези доповідей конференції. – C. 142.
 • Кузьменко Н. О. Учені Харківського політехнічного інституту – учасники міжнародних комплексних проектів / Н. О. Кузьменко // 20-та Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів : матеріали конф. Київ, 17 квітня 2015 р. – С. 98 –101.
 • Кузьменко Н. О. Перші дослідження іоносфери на теренах України / Н. О. Кузьменко // 14-та Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії науки і техніки» : матеріали конф. Львів, 8 – 10 жовтня 2015 р. – С. 238 – 241.

2016 г.

 • Аксенова Е. Д. Параметры перемещающихся ионосферных возмущений, вызванных частным солнечным затмением 20 марта 2015 г., по данным харьковского радара некогерентного рассеяния / Е. Д. Аксенова, С. В. Панасенко // 16-а Українська конференція з космічних досліджень. – Одеса, 22 – 27 серпня 2016 р. – Тези доповідей конференції. – Київ, 2016. – С. 32.
 • Кацко С. В. Результаты наблюдения возмущений в ионосфере в течение фазы релаксации геокосмической бури 14 – 17 марта 2016 г. / С. В. Кацко, Л. Я. Емельянов, Л. Ф. Черногор // 16-а Українська конференція з космічних досліджень. – Одеса, 22 – 27 серпня 2016 р. – Тези доповідей конференції. – Київ, 2016. – С. 20.
 • Гринченко С. В. Учёт нейтральных ветров при теоретическом моделировании электронной концентрации F2-области среднеширотной магнитоспокойной ионосферы / С. В. Гринченко, М. Н. Сюсюк // 16-а Українська конференція з космічних досліджень. – Одеса, 22 – 27 серпня 2016 р. – Тези доповідей конференції. – Київ, 2016. – С. 39.
 • Сюсюк М. Н. Вариации температур электронов и ионов в ионосфере над Харьковом на фазе роста солнечной активности / М. Н. Сюсюк, А. В. Богомаз, Д. В. Котов, Л. Ф. Чероногор // 16-а Українська конференція з космічних досліджень. – Одеса, 22 – 27 серпня 2016 р. – Тези доповідей конференції. – Київ, 2016. – С. 38.
 • Сюсюк М. Н. Вариации плазменных температур в ионосфере над Харьковом на фазе роста солнечной активности. / М. Н. Сюсюк, Д. В. Котов // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції. 8 – 9 грудня 2016 р. – Харків, 2016 р. – С. 212 – 213.
 • Гринченко С. В. Учёт несовпадения географических и магнитных полюсов при теоретическом моделировании скорости движения плазмы, индуцированного ветром нейтральной среды / С. В. Гринченко, Д. А. Дзюбанов // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції. 8 – 9 грудня 2016 р. – Харків, 2016 р. – С. 210 – 211.
 • Шульга М. А. Исследование вариаций относительной концентрации ионов водорода во внешней ионосфере в период максимума солнечной активности по данным метода некогерентного рассеяния / М. А. Шульга // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції 8 – 9 грудня 2016 р. – Харків, 2016 р. – С. 214 – 215.
 • Кузьменко Н. О. Становлення та розвиток досліджень геокосмосу в Харківському політехнічному інституті: джерельна база вивчення проблеми / Н. О. Кузьменко // 21-ша Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів : матеріали конф. Київ, 15 квітня 2016 р. – С. 93 – 96.
 • Кузьменко Н. О. Українсько-норвезьке співробітництво у галузі досліджень геокосмосу / Н. О. Кузьменко // 15-та Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії науки і техніки» : матеріали конф. Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2016 р. – С. 145 – 148.

Тези доповідей на українських конференціях за участю студентів

2012 г.

 • Пидручная Н. А. Анализ влияния спектра зондирующего импульса на спектр сигнала некогерентного рассеяния / Н. А. Пидручная, В. А. Пуляев / Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы автоматики и приборостроения Украины» (24 – 25 декабря 2012 г., Харьков, НТУ «ХПИ», Украина).
 • Сюсюк М. Н. Аппроксимация высотных профилей мощности некогерентно рассеянного сигнала рядами Фурье / М. Н. Сюсюк, А. В. Богомаз // Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій «РТ–2012»: Матеріали 8-ої міжнародної молодіжної науково-технічної конференції, Севастополь 23 – 27 квітня 2012 р. – Севастопольський національний технічний університет – Севастополь: СевНТУ, 2012. – С. 324.
 • Чаган А. Е. Система автоматической настройки на круговую поляризацию комплекса некогерентного рассеяния / А. Е. Чаган, А. И. Лялюк, Д. А. Искра // Конференция молодых учёных «Дистанционное радиозондирование ионосферы (ИОН-2012)» (Харьков, Украина, 18 – 20 апреля 2012 г.). – Сборник тезисов. – 2012. – С. 17.
 • Підручна Н. А. Порівняння спектру зондувального імпульсу зі спектром сигналу некогерентного розсіяння / Н. А. Підручна, В. О. Пуляєв // Конференция молодых учёных «Дистанционное радиозондирование ионосферы (ИОН-2012)» (Харьков, Украина, 18 – 20 апреля 2012 г.).– Сборник тезисов. – 2012. – С. 13.
 • Богомаз А. В. Идентификация когерентных отражений градиентным методом / А. В. Богомаз, М. Н. Сюсюк // Конференция молодых учёных «Дистанционное радиозондирование ионосферы (ИОН-2012)» (Харьков, Украина, 18 – 20 апреля 2012 г.). – Сборник тезисов. – 2012. – С. 14.
 • Підручна Н. А. Аналіз ступеня впливу спектру зондувального імпульсу на спектр сигналу некогерентного розсіяння / Н. А. Підручна, В. О. Пуляєв // XX Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 15 – 17 травня 2012 р.) Збірник тез доповідей. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2012. – С. 212.
 • Бравічев Б. Р. Відпрацьованим блокам живлення персональних комп’ютерів – нове життя / Б. Р. Бравічев // Тези доповідей конф. «Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення». – Харків: НТУ «ХПІ», 2012.

2013 г.

 • Котов Д. В. Моделирование вариаций концентрации ионов водорода с использованием данных радара некогерентного рассеяния / Д. В. Котов, М. А. Шульга // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29 – 31 травня 2013 р.). Збірник тез доповідей. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2013. – Ч. ІІІ. – С. 196.
 • Мамедов А. О. Высотно-временные квазипериодические вариации мощности некогерентно-рассеянного сигнала / А. О. Мамедов, С. В. Панасенко // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29 – 31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2013. – Ч. ІІІ. – С. 199.
 • Підручна Н. А. Модифікація бібліотечних АКФ з урахуванням параметрів зондувального імпульсу / Н. А. Підручна, В. А. Пуляєв // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29 – 31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2013. – Ч. ІІІ. – С. 201.
 • Савка В. Ю. Локализация апериодических и квазипериодических вариаций радиосигнала с помощью вейвлет-преобразования / В. Ю. Савка, С. В. Панасенко // XXІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (Харків, Україна, 29 – 31 травня 2013 р.) Збірник тез доповідей. Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2013.– Ч. ІІІ. С. 203.
 • Mamedov A. O. Detection of travelling ionospheric disturbances in variations of incoherent scatter power / A. O. Mamedov, S. V. Panasenko // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)» (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts. – 2013. – P. 50.
 • Miroshnikov A. Program of data exchange in XML format of ISR express data processing system running on the server-side / A. Miroshnikov, O. Bogomaz, A. Zhuk // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)» (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). – Book of Abstracts. – 2013. – P. 51.
 • Siusiuk M. M. Towards the ambiguity in the inverse problem in studies of the middle ionosphere using incoherent scattering technique / M. M. Siusiuk, O. V. Bogomaz // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)» (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). – Book of Abstracts. – 2013. – P. 52.
 • Шаркади М. М. Контрольный канал радара некогерентного рассеяния / М. М. Шаркади, В. А. Пуляев // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)» (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). – Book of Abstracts. – 2013. – P. 54.
 • Shulga M. A. Modeling the H+ ions concentration distribution under the chemical equilibrium conditions / M. A. Shulga, D. V. Kotov // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)» (Maly Mayak (Big Alushta), Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). Book of Abstracts. – 2013. – P. 55.
 • Hramov E. A. Features of IS signal processing at intermediate frequency / E. A. Hramov, E. V. Rogozhkin, O. I. Lialuak // International School-Conference «Remote Radio Sounding of the Ionosphere (ION-2013)» (Maly Mayak, Crimea, Ukraine, September, 30 – October, 4, 2013). – Book of Abstracts. – 2013. – P. 53.
 • Богомаз А. В. Определение ионного состава средней ионосферы по данным радара некогерентного рассеяния: методические особенности / А. В. Богомаз, М. Н. Сюсюк // 13-th Ukrainian Conference on Space Research (Yevpatoria, Ukraine, September, 2 – 6, 2013). Abstracts. – 2013. – Р. 61.

2014 г.

 • Мамедов А. О. Влияние гармонических вариаций ионосферных параметров на амплитуды колебаний мощности некогерентно рассеянного сигнала / А. О. Мамедов А.О., С. В. Панасенко // XXІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD–2014) (Харків, Україна, 15 – 17жовтня 2014 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2014. – Ч. ІІІ. – C. 240.
 • Шаповалова Д. В. Уточнение константы радара некогерентного рассеяния / Д. В. Шаповалова, В. А. Пуляев // XXІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD–2014) (Харків, Україна, 15 – 17 жовтня 2014 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2014. – Ч. ІІІ.– С. 247.
 • Грінченко С. В. Моделювання добових варіацій термосферного вітру над Харковом / С. В. Грінченко, Д. А. Дзюбанов, Ю. Е. Зюзгіна // XXІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD–2014) (Харків, Україна, 15 – 17 жовтня 2014 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2014. – Ч. ІІІ.– С. 235.
 • Подъячий Ю. И. Использование полупроводниковых гетероструктур в электронике / Ю. И. Подъячий, П. В. Торфимов // Тези доповідей конф. «Актуальні проблеми фізики та їх інформаційне забезпечення». – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – С. 116 – 118.

2015 г.

 • Ляшенко М. В. Региональная модель ионосферы CERIM IION по данным харьковского радара некогерентного рассеяния: расчет температуры электронов и ионов / М. В. Ляшенко, А. В. Силади // XXІІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD–2015) (Харків, Україна, 20 – 22 травня 2015 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2015. – Ч. ІІІ. – С. 283.
 • Касымов И. М. Разработка устройства для квазиоптимальной фильтрации сигналов некогерентного рассеяния / И. М. Касымов, Л. Я. Емельянов // XXІІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD–2015) (Харків, Україна, 20 – 22 травня 2015 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2015. – Ч. ІІІ. – С. 279.
 • Кривко А. В. Хеширование автокорреляционных функций некогерентно рассеянного сигнала при решении обратной радиофизической задачи / А. В. Кривко, А. В. Богомаз // XXІІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD–2015) (Харків, Україна, 20 – 22 травня 2015 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2015. – Ч. ІІІ. – С. 281.
 • Васильева А. С. Особенности поведения верхней ионосферы во время минимума 23-го цикла солнечной активности / А. С. Васильева, Ю. Э. Зюзгина, Д. В. Котов // XXІІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD–2015) (Харків, Україна, 20 – 22 травня 2015 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2015. – Ч. ІІІ. – С. 276.
 • Катрич Н. А. Применение нечеткой логики для анализа волновых процессов в ионосфере / Н. А. Катрич, C. В. Панасенко // XXІІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD–2015) (Харків, Україна, 20 – 22 травня 2015 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2015. – Ч. ІІІ. – С. 280.
 • Шаповалова Д. В. Определение критической частоты по данным радара некогерентного рассеяния / Д. В. Шаповалова, В. А. Пуляев // XXІІІ Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD–2015) (Харків, Україна, 20 – 22 травня 2015 р.). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2015. – Ч. ІІІ. – С. 289.

2016 г.

 • Аксенова Е. Д. Параметры волновых процессов в ионосфере над Украиной, вызванных естественными источниками / Е. Д. Аксенова, С. В. Панасенко // XXІV Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD–2016) (18 – 20 травня 2016 р., Харків). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – Ч. ІІІ. – С. 357.
 • Багринцев А. А. Разработка иерархической структуры классов на языке программирования С++ для фильтрации данных некогерентного рассеяния / А. А. Багринцев, С. В. Панасенко // XXІV Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD–2016) (18 – 20 травня 2016 р., Харків). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – Ч. ІІІ. – С. 358.
 • Емельянов Л. Я. Разработка устройства формирования сигналов для контроля радара некогерентного рассеяния / Л. Я. Емельянов, А. В. Богомаз, Б. Р. Бравичев // XXІV Міжнародна науково-практична конференція: Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я. (MicroCAD-2016) (18 – 20 травня 2016 р., Харків). Збірник тез доповідей. Секція 17. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера. – Харків: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». – 2016. – Ч. ІІІ. – С. 362.

 

Патенти

 2012 г.

 • Спосіб визначення концентрації електронів в іоносфері / Т. А. Скворцов, Л. Я. Ємельянов, А. В. Фисун, Є. В. Рогожкін :патент на корисну модель №68436 від 26.03.2012. Бюл. №6.
 • Спосіб програмного керування тепловим об’єктом з розподіленими параметрами: патент 74745: МПК G05D 23/19/ Савицький С.М., Гапон А.І., Качанов П.О., Римар С.І.; власник патенту НТУ «ХПІ». – № 201204798; заявл. 17.04.2012; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21.

2015 г.

 • Спосіб визначення концентрації електронів в іоносфері/ Л. Я. Ємельянов, Т. О. Скворцов А. В. Фисун // Патент на корисну модель № 99727 від 25.06.2015. Бюл. № 12.

2016 г

 • Пат. 112634 Україна, МПК G 01 S 13/95. Спосіб визначення висотно-часового розподілу електронної концентрації іоносферної плазми / В. О. Пуляєв, О. В. Богомаз, М. В. Ляшенко, С. В. Панасенко; заявник і патентовласник Інститут іоносфери НАН і МОН України. – № u201512334; заявл. 14.12.2015; опубл. 25.11.2016, Бюл. № 22. – 4 с.
 • Спосіб відновлення висотного профілю потужності сигналу НР / В. О. Пуляєв, Є. В. Рогожкін // Патент України на корисну модель № 112018. 25.11.2016 р.  Бюл. № 22