Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика і наноматеріали

Галузь 10 «Природничі науки»

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»

Спеціалізація 105-01 «Інженерія радіоелектронних систем»

Освітньо-кваліфікаційні рівні:
бакалавр прикладної фізики (термін навчання 4 роки);
бакалавр прикладної фізики (термін навчання 3 роки за прискореною формою для випускників технікумів, коледжів на базі диплома молодшого спеціаліста);
магістр прикладної фізики та наноматеріалів (термін навчання
1 рік 4 місяці);
магістр прикладної фізики та наноматеріалів (термін навчання
1 рік 9 місяці);
доктор філософії по спеціальності 104 «Фізика і астрономія» (термін навчання 4 роки).

 

Форма навчання:
бюджет;
контракт.

БАКАЛАВРАТ

Спеціальність 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» – це комплекс розділів і напрямків фізики та інших науково-технічних дисциплін, які спрямовані на вирішення фізичних проблем для практичних застосувань знань, зокрема в області наукоємних технологій, систем, наноматеріалів, а також створення нових приладів, апаратури, обладнання.

Процес навчання спрямований на підготовку фахівців для досліджень фізичних об’єктів і систем, фізичних процесів і явищ, фахівців для розробки на нових фізичних засадах технологічних процесів з метою створення сучасних радіоелектронних систем, а саме: приладів, апаратури, обладнання, матеріалів, технологій.

В освітньому процесі студенти оперують такими поняттями як фізичний об’єкт, експеримент, фізична модель, математична модель, комп’ютерне моделювання, наукомісткі технології, наноматеріали. Студенти вивчають фізичні процеси і явища, технологічні процеси, фізичні основи розробки приладів, апаратури і радіоелектронного обладнання. В процесі навчання застосовують методи фізичного експерименту, методи вимірювання фізичних величин, методи проведення та обробки результатів експериментів, методи теоретичного опису та моделювання фізичних об’єктів і процесів з використанням математичних методів і програмних продуктів, кошти програмування, методи розробки нових приладів, апаратури та обладнання. Найбільш здібні студенти вже під час навчання залучаються за сумісництвом для виконання наукових робіт з досліджень геокосмосу, виконуваних в Інституті іоносфери НАН і МОН України.

Сферою інтересів бакалаврів є майбутня робота в науково-дослідних установах, підприємствах машинобудівної, приладобудівної, автомобільної, аерокосмічної, легкої промисловості, металургії, енергетики, будівництва, а також навчальних закладах різних рівнів акредитації.

Бакалаври здатні здійснювати професійну діяльність на посадах: інженера з програмного забезпечення комп’ютерів, а також інженерно-технічного персоналу в науково-дослідних академічних і галузевих інститутах і лабораторіях, дослідно-конструкторських бюро і заводських лабораторіях, в науково-виробничих об’єднаннях і на виробництві. Бакалаври-випускники мають право на отримання освіти за другим рівнем вищої освіти (магістр).

Прискорена форма навчання за спеціальністю 105 «Прикладна фізика і наноматеріали»

Для випускників технікумів, коледжів за спорідненими спеціальностями є можливість навчання за прискореною формою, яка полягає в тому, що студент, вступаючи на перший курс, протягом року за спеціальною програмою засвоює ті знання, які в звичайному порядку вивчаються два роки і згодом приєднується до групи третього курсу. Таким чином, термін навчання за програмою освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» становить не чотири, а три роки.

МАГІСТРАТУРА

Спеціалізація 105-01 «Інженерія радіоелектронних систем»

Основи магістерського рівня полягають в тому, що сучасний рівень розвитку радіоелектронних систем і актуальних завдань радіозв’язку, а також радіофізичних досліджень вимагає застосування математичного апарату високого рівня і кваліфікованого володіння великою кількістю теоретичних і чисельних методів. Навчання за спеціальністю «Інженерія радіоелектронних систем» передбачає експериментальне і теоретичне дослідження процесів генерації, посилення, обробки, каналізації, поширення, розсіювання електромагнітних хвиль, управління параметрами електромагнітних хвиль, що генеруються радіотехнічними засобами, які випромінює антенними системами різних конструкцій, в хвилеводах і резонаторах різної конфігурації, у вільному просторі, в геокосмосі, а також інших природних і штучних середовищах.

Фахівці з інженерії радіоелектронних систем можуть працювати за профілем на посадах наукових співробітників та інженерів науково-дослідних лабораторій, менеджерами компаній, що спеціалізуються в області електроніки і засобів зв’язку, програмістами, системними адміністраторами комп’ютерних мереж.

АСПІРАНТУРА

Спеціальність 104 «Фізика і астрономія»

Третій рівень освіти (підготовка за програмою доктора філософії) здійснюється за спеціальністю 104 «Фізика і астрономія». Науковою базою є Інститут іоносфери НАН та МОН України, роботи якого ведуться в співдружності з Радіоастрономічної інститутом НАН України, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Європейською асоціацією радарів некогерентного розсіяння (EISCAT).