Профориентация

Кафедра «БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 263 «ГРАЖДАНСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», Образовательная программа – 263-1 «Охрана труда» (Профессиональная безопасность и здоровье)

Випускники кафедри “Безпека праці та навколишнього середовища” НТУ «ХПІ» зможуть успішно працювати в Україні на первинних посадах фахівців з охорони праці на промислових підприємствах усіх форм власності, в органах державної інспекції та управління з охорони праці, територіальних науково-практичних центрах, у науково-дослідних установах, у фонді страхування від нещасних випадків та інших установах.
Посади, які можуть займати випускники – інспектори, інженери з охорони праці, начальники відділів з охорони праці, заступники директорів з питань безпеки виробництва, технічний директор та інші. Жодна з професій не дає можливості такого широкого працевлаштування у різних галузях промисловості та у різних економічних секторах країни.

На промисловому підприємстві на інженера з охорони праці покладається:
— контроль за дотриманням безпечних та нешкідливих умов праці на підприємстві, проведення заходів у цьому напрямку;
— контроль виконання розпоряджень органів державного нагляду, аналіз та впровадження пропозицій уповноважених трудовими колективами та профспілок з питань охорони праці;
— контроль за дотриманням чинного законодавства, правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки;
— контроль за наданням працівникам встановлених пільг та компенсацій з охорони праці;
— участь у розробці та впровадженні більш безпечних та досконалих конструкцій, захисної техніки та інших засобів індивідуального та колективного захисту;
— участь у розробці перспективних та річних планів поліпшення умов праці, розробка та затвердження системи управління охороною праці на підприємстві;
— контроль за складанням кошторисів, виконанням зазначених заходів та витрачанням асигнувань на проведення цих заходів;
— участь у розслідуванні та аналізі причин виробничого травматизму та професійних захворювань, а також у розробці заходів щодо їх попередження та усунення;
— контроль стану та застосування засобів індивідуального та колективного захисту, за забезпеченням виробничих ділянок плакатами та знаками безпеки, програмами з навчання та інструктажу працівників;
— організація лекцій, кіносеансів та екскурсій, обладнання кабінетів та стендів з охорони праці;
— проведення вступного інструктажу робітників та спеціалістів з охорони праці;
— участь у роботі комісій з перевірки знань інженерно-технічними працівниками правил та норм охорони праці та пожежної безпеки;
— розгляд листів, заяв та скарг працівників з питань охорони праці;
— здійснення зв’язку з медичними установами, науково-дослідними інститутами та іншими організаціями з питань охорони праці та вжиття заходів щодо впровадження їх рекомендацій;
— координація діяльності структурних підрозділів з питань безпеки праці та забезпечення складання звітності з охорони праці;
— координація нормативних актів, правил та інструкцій з урахуванням міжнародних актів та документів, прийнятих в Україні тощо.
Звідси видно, наскільки складна і відповідальна роль служби охорони праці на підприємстві, як багатогранна діяльність інженера з охорони праці.
Для того, щоб відповідати сучасним вимогам, інженер з охорони праці повинен мати різнобічні знання, повинен бути компетентним, щоб успішно конкурувати на ринку праці. Він повинен бути добре знайомий з технологією конкретного виробництва, ергономікою, виробничою санітарією та гігієною, з улаштуванням та принципом роботи обладнання, приладів та засобів безпеки. Він повинен добре орієнтуватися у безлічі нормативних документів, які у наші дні постійно переглядаються, змінюються та доповнюються.
Інженер з охорони праці повинен уміти практично вирішувати завдання зі створення здорових і безпечних умов праці, мати комунікабельність, ерудицію, вольовий характер, здатність послідовно відстоювати свої переконання на будь-якому рівні. Інженеру з охорони праці постійно доводиться мати справу з фізичними, моральними стражданнями, соціальною несправедливістю. Він має бути психологом, миротворцем та вихователем. Придбати такі знання та виробити дані якості можна лише завдяки якісній базовій освіті, а також за допомогою систематичної самоосвіти та самовдосконалення. Тому дуже добре, що у 21 столітті розпочали базову підготовку таких фахівців у нашій країні.
У «Короткому словнику іноземних слів» вказується – «компетентний (лат. сompetens, competentis належний, здатний) – знаючий, обізнаний у певній галузі, має право за своїми знаннями чи повноваженнями робити чи вирішувати будь-що, судити, про що-небудь». Саме такими мають бути інженери охорони праці, т.к. ними покладено багато важливих працівників і підприємства завдань, т.к. саме їм надано право призупиняти роботу окремих агрегатів чи пристроїв, що перебувають у передаварійному стані, том що саме вони мають право виписувати розпорядження, які несуть певну відповідальність для керівників та працівників. Погано, коли є професіонали, які до автоматизму вдосконалили свої професійні навички та демонструють їх у процесі праці, але мають дуже обмежений освітній та науковий потенціал. Не менш погано, коли високий рівень знань але відсутні будь-які професійні навички. Ці навички та досвід повинні бути тотожні у сучасному спеціалісту та визначати рівень компетентності інженера з охорони праці.
Чи є потреба на таких фахівців в Україні? На фото показано що більш як 500 тис. місць пропонують щодо працевлаштування.

У той же час видно на рисунку нижче, що добре влаштуватися можуть тільки ті фахівці, які відповідають сучасних вимогам до них з боку підприємств.

Наше завдання, завдання викладачів кафедри саме зробити вас такими компетентними фахівцями, які будуть відповідати сучасним вимогам та зможуть добре працевлаштуватись. Ваша задача — вчитись, вчитись та вчитись! Набирати багаж знань та досвіду! Ми вам у цьому допоможемо.

Более детальную информацию можно получить по адресу:
61002 Харьков, ул. Кирпичева, 2, корпус ГАК, 2 этаж, ауд. 206А, кафедра «Безопасность труда и окружающей среды»,
Заведующий кафедрой — д.т.н., профессор Березуцкий Вячеслав Владимирович;
по телефону: +38(057)-707-64-65; +38(057)-707-66-65
по e-mail: Viacheslav.Berezutskyi@khpi.edu.ua
на сайте кафедры: http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/
Правила приема в НТУ «ХПИ».

Карта: