Аккредитация образовательных программ бакалавров 2022

Поле для обговорення

Пропозиції до проекту освiтньо-професійної програми просимо надсилати на адресу Viacheslav.Berezutskyi@khpi.edu.ua. Надіслані пропозиції будуть разміщуватись модератором не пізніше доби з моменту отримання безпосередньо під відповідним посиланням у порядку їх отримання.

Ліцензування та акредитація

1) ОПП «Охорона праці»: 2018, 2020, 2021, 2022

2) Протоколи стейкхолдерів та випускників:

3) Рецензії на ОПП

4) Навчальні плани для здобувачів освіти, громадян України: 2018, 2020, 2021

5) Дисципліни вільного вибору студента із загально університетського каталогу дисциплін

6) Сілабуси та робочі програми навчальних дисциплін загальної підготовки:

Здобувачі освіти – громадяни України
ЗП1 Історія та культура України Сілабус РПНД
ЗП2 Українська мова (професійного спрямування) Сілабус РПНД
ЗП3 Іноземна мова Сілабус РПНД
ЗП4 Філософія Сілабус РПНД
ЗП5 Правознавство Сілабус РПНД
ЗП6 Історія науки і техніки Сілабус РПНД
ЗП7 Вища математика Сілабус РПНД
ЗП8 Фізика Сілабус РПНД
ЗП9 Хімія Сілабус РПНД
ЗП10 Екологія Сілабус РПНД
ЗП Фізичне виховання Сілабус РПНД

7) Сілабуси та робочі програми навчальних дисциплін спеціальної підготовки:

СП1
Вступ до фаху. Ознайомча практика Сілабус РПНД
СП2 Потенційно небезпечні виробничі технології та їх ідентифікація Сілабус РПНД
СП3 Організація контролю та експертиза устаткування підвищеної небезпеки Сілабус РПНД
СП4 Технічна механіка Сілабус РПНД
СП5 Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка Сілабус РПНД
СП6 Гігієна праці Сілабус РПНД
СП7 Системний та математичний аналіз Сілабус РПНД
СП8 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка Сілабус РПНД
СП9 Основи професійної безпеки та здоров’я людини Сілабус РПНД
СП10 Економіка підприємства Сілабус РПНД
СП11
Програмні засоби обробки інформації в охороні праці Сілабус РПНД
СП12 Теорія ризиків Сілабус РПНД
СП13 Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд Сілабус
РПНД
СП14
Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій Сілабус РПНД
СП15
Організація аудиту в галузі охорони праці Сілабус
РПНД
СП16
Виробнича санітарія Сілабус РПНД
СП17
Безпека експлуатації будівель і споруд Сілабус
РПНД
СП18
Правові основи працеохоронної політики та охорони праці Сілабус
РПНД
СП19
Електробезпека Сілабус РПНД
СП20
Числові методи аналізу з охорони праці Сілабус РПНД
СП21
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація Сілабус
РПНД
СП22
Соціально-економічні основи охорони праці Сілабус
РПНД
СП23
Виробнича практика Сілабус
РПНД
СП24
Переддипломна практика Сілабус РПНД

8) Вибіркові освітні компоненти профільної підготовки:

Профільований пакет дисциплін 01 «Охорона праці»
ВП1.1 Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів Сілабус РПНД
ВП1.2 Пожежна безпека виробництв
Сілабус РПНД
ВП1.3 Управління охороною праці Сілабус РПНД
ВП1.4 Безпека виробничих процесів і устаткування Сілабус РПНД
ВП1.5
Оцінка відповідності умов праці робочого місця (Атестація робочих місць за умовами праці) Сілабус
РПНД
Профільований пакет дисциплін 02 «Техногенна безпека»
ВП2.1
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища Сілабус
РПНД
ВП2.2 Безпечна експлуатація потенційно небезпечних виробництв Сілабус
РПНД
ВП2.3
Пожежна безпека технологічних процесів Сілабус
РПНД
ВП2.4
Моніторинг стану об’єктів підвищеної небезпеки Сілабус
РПНД
ВП2.5
Запобігання аваріям на виробництві Сілабус
РПНД
ВП2.6
Будівлі і споруди в умовах надзвичайних ситуацій Сілабус
РПНД
ВП2.7
Державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві Сілабус
РПНД

9) Дисципліни вільного вибору студента профільної підготовки згідно переліку:

ВВП1 Основи інженерної підготовки. Ч.1 Сілабус РПНД
ВВП2 Правові основи цивільного захисту Сілабус РПНД
ВВП3 Система технологій. Ч.1 Сілабус РПНД
ВВП4 Основи інженерної підготовки. Ч.2
Сілабус РПНД
ВВП5 Основи пожежної безпеки Сілабус РПНД
ВВП6 Система технологій. Ч.2 Сілабус РПНД
ВВП7 Перша невідкладна домедична допомога у надзвичайних ситуаціях (Медицина надзвичайних ситуацій) Сілабус РПНД
ВВП8 Радіоекологія Сілабус РПНД
ВВП9 Професійно-психологічна підготовка сучасного фахівця Сілабус РПНД
ВВП10 Теорія горіння та вибуху Сілабус РПНД
ВВП11 Психологія екстремальних ситуацій Сілабус РПНД
ВВП12 Ризики та безпека населення в умовах потенційної загрози Сілабус РПНД
ВВП13 Фізіологія людини Сілабус РПНД
ВВП14 Ергономіка Сілабус РПНД
ВВП15 Безпека праці в умовах особливого періоду Сілабус РПНД
ВВП16 Промислова екологія Сілабус РПНД
ВВП17
Небезпеки радіаційного, хімічного та біологічного походження Сілабус
РПНД
ВВП18 Екологічні проблеми воєнних конфліктів Сілабус РПНД
ВВП19 Психологія праці та її безпека Сілабус РПНД
ВВП20 Оцінка впливу на довкілля Сілабус РПНД
ВВП21 Культура безпеки професійної діяльності Сілабус РПНД

10) Результати анкетування здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Охорона праці» рівня бакалавр

11) Результати анкетування студентів за результатами зимової сесії 2020/2021 навчального року

12) Відомості про самооцінювання освітньої програми