Кросплатформенне програмування

Відповідальний лектор

Марченко Ігор Іванович

1. Передмова.

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові і методичні основи, мета викладання і завдання дисципліни.

Предметом дисципліни являється технології, що використовуються для створення кросплатформенних програмних засобів зі складно архітектурою.

Дисципліна має метою:

  • дати студентам основні концепції NET.FrameWork;
  • навчити студентів створенню програмних засобів на базі язика С#;
  • ознайомити студентів із сучасними технологіями розробки програмного забезпечення для різних платформ.

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим бути ознайомленим в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • технологію .NETFrameWork; мову програмування C#;
  • основні принципи розробки складних застосувань;
  • поглиблені концепції об’єктно-орієнтованого програмування.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • створювати платформнонезалежні застосування у C#;
  • розробляти власні структури класів у C#.

1.3. Організаційно-методичні указники щодо організації і методики проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичними вказниками щодо організації і методики проведення усіх видів навчальних занять є: Марченко И. И. Технологии программирования. Методические указания к лабораторным работам – Харьков, НТУ “ХПИ”, 2015, (оформлено в виде электронных файлов).

1.4.Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням модульного контролю згідно з переліком контрольних робіт, виконанням студентами лабораторних завдань, складанням студентами вихідних заліків.

1.5.Організація самостійної роботи.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачений для самостійної роботи матеріал, досліджують засоби, які передбачені для вивчення та подані їм приклади програмних застосувань, виконують завдання передбачені лабораторними роботами.

2. Зміст дисципліни.

2.1. Вступ.

Модуль 1. Основи мови програмування С#.

Тема 1. Основи .NET Framework. Синтаксис мови програмування С# (основні концепції NET.Framework; базовий синтаксис C#: базові типи; цикли; масиви).

Тема 2. Базові концепції об’єктно-орієнтованого програмування у С# (Поля, методи, конструктори/деструктори, інкапсуляція, властивості (Properties), статичні методи, спадкування, поліморфізм, абстрактні класи, запечатані класи, перевантаження арифметичних операторів і операторів порівняння, перевантаження явних та неявних операцій переведення типів, структури, перерахування, структурна обробка виняткових ситуацій).

Модуль 2. Поглибленні концепції програмування у С#.

Тема 3. Принципи роботи з колекціями даних (інтерфейси, операції упаковки-розпакування, універсальні класи, шаблони программування, ітератори).

Тема 4. Робота з зовнішніми джерелами даними (базова робота з файлами, потоки даних, відображення (Reflection), серіалізація).

Тема 5. Структурна обробка подій (делегати, лямбда-вирази, події).