Фінансовий та управлінський облік

Відповідальний лектор

Александрова Тетяна Євгенівна

1. Вступ.

1.1.Предмет навчальної дисципліни, її наукові та методологічні основи, мета викладання і задачі дисципліни.

Предметом навчальної дисципліни є порядок і методика формування витрат виробництва, собівартості продукції, методи її калькулювання та технологія складання фінансових бюджетів підприємств.

Науковою основою вивчення дисципліни є зміст багатьох літературних джерел та нормативних документів, щодо фінансової та нефінансової інформації, що дозволяє сформувати інформаційну основу для прийняття найбільш виваженого рішення.

Методологічною основою дисципліни є використання принципів і методів управлінського обліку в управлінні діяльністю підприємства, застосовування відповідних методів та прийомів у процесі обліку для підготовки інформації, необхідної менеджерам для прийняття виважених рішень.

Метою викладання є знайомство студентів з методологією побудови внутрішньогосподарського (управлінського) обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг виробничої та комерційної діяльності за ринкових умов господарювання.

1.2. Що студент повинен знати, вміти та з чим повинен бути ознайомлений в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • основи побудови управлінського обліку;
  • класифікацію витрат у системі управлінського обліку;
  • систему побудови обліку витрат за методами повних витрат, неповних затрат, нормативним методом контролю витрат на основі методів “стандарт-костинг” та “директ-костинг” виробничої та комерційної діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • систематизувати, обробляти та узагальнювати облікові дані, необхідні для прийняття управлінських рішень;
  • робити аналіз взаємозвязку витрат, обсягів діяльності та прибутку.

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації і методики проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичними вказівками для організації і проведення занять є методичні вказівки для проведення лабораторних занять. Ці методичні вказівки доступні студентам в електронному вигляді.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням контролю згідно з переліком лабораторних та контрольних робіт, виконанням студентами розрахункового завдання, складанням студентами заліку.

1.5. Организация самостоятельной работы.

Організація самостійної роботи студентів: ОДЗ, індивідуальні консультації.

2. Зміст дисципліни.

Розділ 1. Мета та зміст управлінського обліку.

Тема 1. Вступ до управлінського обліку.

Тема 2. Основи побудови управлінського обліку на підприємстві.

Тема 3. Витрати підприємства та їх класифікація.

Розділ 2. Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.

Тема 4. Виробничий процес як єдиний процес обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.

Тема 5. Облік витрат за статтями калькуляції та економічними елементами.

Тема 6. Побудова обліку витрат за методом повних витрат у собівартості продукції .

Тема 7. Побудова обліку витрат за методом неповних витрат у собівартості продукції.

Тема 8. Змішані варіанти побудови управлінського обліку витрат у собівартості продукції.

Тема 9. Управлінський аспект обліку доходів та визначення фінансових результатів за видами діяльности, продукції та структурних підрозділів.

Розділ 3. Стратегічний облік підприємства.

Тема 10. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягів виробництва та прибутку.

Тема 11. Бюджетне планування та контроль.

Тема 12. Управлінський облік різних видів діяльності.

Тема 13. Внутрішня звітність підприємства та її взаємозв’язок з фінансовою.