Платформи корпоративних інформаційних систем

Відповідальний лектор

Колбасін В’ячеслав Олександрович

1. Вступ.

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові та методологічні основи, мета викладання і задачі дисципліни.

Предметом дисципліни являється використання платформ корпоративних інформаційних систем для побудови та підтримки останніх з використанням стеку Java-технологій.

Науковою основою дисципліни є теорія комп’ютерних мереж, технології створення складних багатошарових застосувань, технології об’єктно-реляційного відображення, теорія архітектури комп’ютерних систем.

Методологічна основа викладання дисципліни базується на загальних принципах викладання дисциплін напрямку інформатики та включає теоретичні та лабораторні заняття, самостійну роботу студента.

Мета викладання дисципліни – ознайомлення з сучасними методами створення та підтримки корпоративних застосувань, методів їх інтеграцій та використання сучасних платформ підтримки корпоративних інформаційних систем.

1.2. Що студент повинен знати, вміти та з чим повинен бути ознайомлений в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • Принципи організації розподілених об’єктних обчислень (РОО);
 • Основи технології Enterprise Java Beans;
 • Основи технологій SOAP та REST веб-сервісів;
 • Головні підходи до інтеграції застосувань за допомогою обміну повідомленнями JMS;
 • Структуру та основні принципи побудови бібліотеці Spring;
 • Головні принципи побудови та використання систем об’єктно-реляційного відображення (ORM);
 • Основні принципи організації Добавить в словарь архітектури корпоративних застосувань.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • Реалізовувати взаємодію застосувань за допомогою Добавить в словарь протоколів;
 • Створювати та розміщувати на сервері EJB-застосування;
 • Реалізовувати прості застосування, що використовують обмін JMS повідомленнями;
 • Реалізовувати веб-застосування за допомогою бібліотеці Spring;
 • Реалізовувати доступ до даних з використанням технології об’єктно-реляційного відображення

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації і методики проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичними вказівками для організації і проведення занять є комплект з методичних вказівок для проведення занять загальним обсягом 48 сторінок. Ці методичні вказівки також доступні студентам в електронному вигляді.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням модульного контролю згідно з переліком контрольних робіт, виконанням студентами лабораторних робіт, складанням студентами вихідного іспиту.

1.5. Организация самостоятельной работы.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачений для самостійної роботи матеріал, досліджують засоби, які передбачені лабораторними роботами, готують звіти з виконаних лабораторних робіт.

2. Зміст дисципліни.

Розділ 1. Основні поняття корпоративних застосувань та їх інтеграції.

Тема 1. Головні принципи організації взаємодії застосувань у корпоративному середовищі.

Тема 2. Використання низькорівневих мережевих протоколів.

Розділ 2. Інтеграція застосувань за допомогою розподілених об’єктних обчислень (РОО).

Тема 1. Принципи організації розподілених об’єктних обчислень.

Тема 2. Технологія віддаленого виклику методів (RMI). Служби каталогів у РОО. Реєстрація та отримання об’єктів у RMI.

Тема 3. Основи технології Enterprise Java Beans (EJB). Розміщення EJB-компонентів на сервері та доступ до них. Служба каталогів JNDI.

Тема 4. Основи технології веб-сервісів. SOAP веб-сервіси. REST веб-сервіси.

Розділ 3. Взаємодія застосувань за допомогою обміну повідомленнями.

Тема 1. Технологія JMS. Створення класів постачальника та споживача повідомлень.

Тема 2. Використання обміну повідомленнями у корпоративних застосуваннях.

Тема 3. Контрольовані повідомленнями біни (Message Driven Beans, MDB).

Розділ 4. Інші аспекти інтеграції корпоративних застосувань.

Тема 1. Використання файлів та баз даних для інтеграції корпоративних застосувань.

Тема 2. Забезпечення режиму високої доступності для корпоративних застосувань.

Тема 3. Використання хмарних обчислень у корпоративному середовищі.

Розділ 5. Фреймворк Spring.

Тема 1. Структура та головні принципи побудови Spring.

Тема 2. Збирання застосування за патерном Invesrion of Control (IoC). Spring як реалізація IoC.

Тема 3. Spring-контекст та області видимості бінів. Автоматична інжекція бінів та кваліфікатори бінів. Створення контексту Spring за допомогою анотацій та XML-файлів.

Тема 4. Бібліотеці для розробки веб-застосувань у корпоративному середовищі. Spring MVC як платформа для швидкої розробки веб-застосувань. Відображення та обробка веб-запитів. Spring-контекст веб-застосування.

Тема 5. Робота з сесіями. Засоби для вибору відображення (View-resolvers). Використання частини URL-шляху для передавання параметрів.

Розділ 6. Робота з базами даних у корпоративних застосуваннях.

Тема 1. Фреймворки для доступу к даним.

Тема 2. Об’єктно-реляційне відображення (ORM) та фреймворки JPA та Hibernate.

Тема 3. Основи відображення бази даних на об’єкт у JPA. Відображення відношення «один до багатьох». Відображення відношення «багато до багатьох».

Тема 4. Менеджер сутностей та життєвий цикл біна, що контролюється JPA. Додавання та видалення сутностей. Виконання запитів до БД засобами JPA. Робота з транзакціями.

Тема 5. Відображення спадкування та вкладених обєктів.

Розділ 7. Архітектура корпоративних застосувань.

Тема 1. Класична тришарова архітектура корпоративних застосувань та монолітні артефакти.

Тема 2. Сервіс-орієнтована архітектура (SOA). Багатий інтерфейс користувача та SOA. Мобільні застосування та SOA. Порівняння монолітної архітектури та SOA з точки зору розробки у великих командах та підтримки.