Моделі та методи нечіткої логіки

1. Передмова.

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові і методичні основи, мета викладання і завдання дисципліни.
Предметом дисципліни є основи теорії нечітких множин та прикладні задачі нечіткої математики.

Науковою основою вивчення дисципліни є зміст багатьох літературних джерел, виданих провідними виданнями на різних мовах, а також існування великої кількості сучасних комп’ютерних засобів імітаційного моделювання.

Методологічною основою викладання дисципліни є загальні педагогічні методи, що побудовані на репродуктивно-аналітичному засвоєнні теоретичного матеріалу, що отримано підчас лекцій, протягом лабораторних та практичних занять разом з самостійною роботою студента.

Мета викладання дисципліни є вивчення і освоєння студентами основних понять теорії, правил виконання операцій над нечіткими множинами, нечіткі відносини та відображення, нечіткі величини, числа та інтервали, нечіткі системи алгебраїчних рівнянь, методи розв’язання нечітких задач математичного програмування.

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим бути ознайомленим в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • основні поняття теорії;
  • правила виконання операцій над нечіткими множинами, величинами, числами та інтервалами;
  • нечіткі відносини та відображення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • розв’язувати прикладні задачі з системами алгебраїчних рівнянь;
  • розв’язувати прикладні задачі математичного програмування;
  • розв’язувати прикладні задачі нечіткої теорії ймовірності та теорії прийняття рішень.

1.3. Організаційно-методичні указники щодо організації і методики проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичними указниками для організації і проведення лабораторних та практичних занять є “Методические указания для выполнения лабораторных по курсу “Моделі та методи нечіткої логіки” в електронному вигляді.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням модульного контролю згідно з переліком контрольних робіт, виконанням студентами лабораторних та практичних завдань, складанням студентами вихідного іспиту.

1.5. Організація самостійної роботи.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачений для самостійної роботи матеріал, досліджують засоби, які передбачені для вивчення та подані їм приклади задач та їх розв’язання, виконують завдання передбачені лабораторними роботами, готують звіти з виконаних лабораторних робіт.

2. Зміст дисципліни.

Модуль 1.  Основи теорії нечітких множин.

Тема 1. Основні поняття теорії нечітких множин.

Тема 2. Унарні операції над нечіткими множинами.

Тема 3. Бінарні операції над нечіткими множинами.

Тема 4. Нечіткі відношення.

Тема 5. Відображення нечітких множин.

Тема 6. Нечіткі величини, числа, інтервали.

Модуль 2. Прикладні задачі нечіткої математики.

Тема 1. Нечіткі системи лінійних алгебраїчних рівнянь.

Тема 2. Нечітке математичне програмування. Основні положення.

Тема 3. Стандартна задача математичного програмування.

Тема 4. Задача максимізації нечіткої цільової функції.

Тема 5. Альтернативні методи нечіткого математичного програмування.

Тема 6. Елементи нечіткої теорії ймовірності та теорії прийняття рішень.