Основи Internet-технологій

Відповідальний лектор

Марченко Наталя Андріївна

1. Передмова.

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові і методичні основи, мета викладання і завдання дисципліни.

Курс «Основи Internet-технологій» ставить своєю ціллю ознайомлення студентів з сучасними клієнтськими та серверними технологіями, які широко використовуються при проектуванні та розробці web-сайтів різноманітного призначення.

Предметом дисципліни є вивчення в особливостей створення web-сайтів за допомогою мов розмітки гіпертексту HTML, каскадних таблиць стилів CSS, технології програмування клієнтських скриптів за допомогою мови JavaScript та її бібліотек, а також технології програмування серверних скриптів за допомогою мови PHP у web-браузері, web-сервері Apache, сервері баз даних MySQL та візуальному середовищі Microsoft Visual Studio.

Науковою основою вивчення дисципліни є зміст дисциплін «Програмування та алгоритмічні мови», «Програмне забезпечення ЕОМ», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Комп’ютерні мережі», «Організація баз даних і знань».

Методологічною основою викладання дисципліни є загальні методи об’єктно-орієнтованого програмування, які поєднують теоретичні та лабораторні заняття разом з самостійною роботою студента.

Мета викладання дисципліни є вивчення і освоєння студентами засобів та методів сучасних інформаційних технологій, існуючих в Internet.

Завданням дисципліни є вивчення і освоєння студентами технологій створення web-додатків у web-браузері, web-сервері Apache, сервері баз даних MySQL та візуальному середовищі Microsoft Visual Studio.

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим бути ознайомленим в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • основні існуючі мережеві інформаційні технології для створення web-додатків;
  • основні дескриптори мови розмітки гіпертексту HTML, яка є базою для створення любого web-додатку;
  • класи, селектори, ідентифікатори, властивості основних елементів каскадних таблиць стилів CSS, що використовується для форматування web-додатку;
  • технологію програмування клієнтських скриптів за допомогою мови JavaScript та її модифікації;
  • механізм взаємодії клієнтського скрипта та web-браузера;
  • особливості технології клієнт/сервер;
  • технологію програмування серверних скриптів за допомогою мови PHP у web-сервері, сервері баз даних MySQL.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • розробляти web-додатки для мережі Internet;
  • використовувати візуальні засоби Microsoft Visual Studio для швидкої розробки web-додатків.

1.3. Організаційно-методичні вказники щодо організації і методики проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичними вказниками для організації і проведення занять є «Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу Основи Internet-технологій». Ці методичні вказівки також доступні студентам в електронному вигляді.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням поточного контролю згідно з переліком контрольних робіт, а також складанням студентами вихідного іспиту.

1.5. Організація самостійної роботи.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачений для самостійної роботи матеріал, досліджують засоби, які передбачені для вивчення та подані їм приклади програмних додатків, виконують завдання, передбачені лабораторними роботами.

1.6. Загальний обсяг годин на вивчення дисциплін та їх розподіл на аудиторні заняття і самостійну роботу студентів.

Загальний обсяг годин дисципліни, передбачений навчальним планом, складає 135 академічних годин (4,5 кредитів ЄКТС). Обсяг аудиторних занять складає 60 години, з яких 36 годин – лекційні заняття, 24 годин – лабораторні заняття. Решта 75 годин складають час самостійної роботи студентів.

2. Зміст дисципліни.

Вступ.

Введення до вивчення дисципліни. Предмет дисципліни. Мета викладання дисципліни. Завдання дисципліни.

Розділ 1. HyperText Markup Language (HTML) як базова Internet-технологія.

Тема 1. Історія виникнення та принципи функціонування Internet.

Тема 2. Загальна структура html-документа. Форматування html-документа.

Тема 3. Посилання у web-документах.

Тема 4. Таблиці та списки в html-документах.

Тема 5. Графіка та звук у мережі Internet.

Тема 6. Форми у web-документах.

Тема 7. Події та сценарії в html-документах.

Тема 8. Особливості HTML 5.

Розділ 2. Таблиці стилів у web-документах.

Тема 1. Основні поняття таблиці стилів.

Тема 2. Властивості форматування елементів.

Тема 3. Позиціювання елементів.

Розділ 3. Мова JavaScript і її бібліотеки.

Тема 1. Особливості мови JavaScript. Регулярні вирази.

Тема 2. Об’єктна модель браузера.

Тема 3. Бібліотека jQuery.

Розділ 4. Технологія програмування серверних скриптів за допомогою мови PHP.

Тема 1. Протокол HTTP.

Тема 2. Базовий синтаксис PHP.

Тема 3. Обробка запитів за допомогою PHP.

Тема 4. Авторизація доступу.

Тема 5. Робота з базами даних за допомогою PHP.

Тема 6. Технологія Ajax.