Програмування в компютерних мережах

Відповідальний лектор

Колбасін В’ячеслав Олександрович

1. Вступ.

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові та методологічні основи, мета викладання і задачі дисципліни.

Предметом дисципліни є методи створення програмних застосувань, які взаємодіють за допомогою комп’ютерних мереж, та їх використання при створенні інформаційних систем та технологій.

Науковою основою вивчення дисципліни є теорія комп’ютерних мереж, об’єктно-оріентованного програмування та багатошарових гетерогенних застосувань. Вивчення дисципліни базуеться на таких дисциплінах, як “Програмування”, “О’бєктно-оріентоване програмування”, “Комп’ютерні мережі” та “Основи Internet-технологій”.

Методологічна основа викладання дисципліни базується на загальних принципах викладання дисциплін напрямку інформатики та включає теоретичні та лабораторні заняття разом з самостійною роботою студента.

Мета викладання дисципліни – ознайомлення з сучасними методами програмування застосувань для комп’ютерних мереж та їх використанням при створенні інформаційних систем і технологій.

1.2. Що студент повинен знати, вміти та з чим повинен бути ознайомлений в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • принципи побудови мови програмування Java;
 • особливості об’єктно-оріентованого програмування мовою Java;
 • методи роботи з допоміжною інформацією за допомогою рефлексії та анотацій;
 • шаблони проектування, що часто використовуються при програмуванні на Java;
 • особливості підсистеми введення/виведення в Java;
 • принципи низкорівневого мережевого програмування;
 • принципи розподілених об’єктних обчислень;
 • особливості технології RMI;
 • принципи побудови та використання компонентів EJB;
 • принципи побудови та використання служби обміну повідомленнями JMS;
 • принципи побудови web-сервіси.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • створювати об’єктно-оріентовані застосування мовою Java;
 • будувати ієрархію класів та інтерфейсів для представлення прикладної задачі;
 • використовувати виняткові ситуації та вбудовані класи;
 • користуватися анотаціями для завдання особливостей обробки об’єктів;
 • будувати клієнтські та серверні частини програм, що взаємодіють за допомогою нізкорівневих засобів мережевого програмування;
 • створювати корпоративні компоненти EJB;
 • використовувати службу обміну повідомленнями JMS;
 • створювати та використовувати web-сервіси.

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації і методики проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичними вказівками для організації і проведення занять є комплект з методичних вказівок для проведення занять загальним обсягом 48 сторінок. Ці методичні вказівки також доступні студентам в електронному вигляді.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням модульного контролю згідно з переліком контрольних робіт, виконанням студентами розрахункового завдання та лабораторних робіт, складанням студентами вихідного іспиту.

1.5. Организация самостоятельной работы.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачений для самостійної роботи матеріал, досліджують засоби, які передбачені лабораторними роботами, готують звіти з виконаних лабораторних робіт.

2. Зміст дисципліни.

Розділ 1. Платформа мережевого програмування Java.

Тема 1. Основи мови Java.

Тема 2. Об’єктна архітектура Java.

Тема 3. Пакети та виняткові ситуації.

Тема 4. Вбудовані та родові класи.

Тема 5. Класи стандартної бібліотеці Java.

Тема 6. Стандартні контейнері.

Тема 7. Класи введення-виведення.

Тема 8. Рефлексія та анотації.

Розділ 2. Низкорівневе мережеве програмування.

Тема 1. Датаграмні з’єднання.

Тема 2. Потокові з’єднання.

Тема 3. Доступ до ресурсів за стандартними протоколами.

Розділ 3. Високорівневе мережеве програмування.

Тема 1. Технології розподілених об’єктних обчислень.

Тема 2. Технологія RMI.

Тема 3. Корпоративні компоненти EJB.

Тема 4. Служби обміну повідомленнями.

Тема 5. Web-сервіси.