Комп’ютерна графіка

Відповідальний лектор

Коваленко Сергій Володимирович

1. Вступ.

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові та методичні основи, мета викладання і завдання дисципліни.

Предметом дисципліни є знання і вміння створення, перетворення, зберігання, передачі і використання графічної інформації, володіння основними апаратними та програмними засобами формування і редагування зображень, володіння оптимальними методами візуального представлення інформації.

Науковою основою вивчення дисципліни є зміст багатьох літературних джерел, виданих провідними виданнями на різних мовах, а також існування великої кількості сучасних комп’ютерних засобів для створення і обробки графічної інформації.

Методологічною основою викладання дисципліни є загальні педагогічні методи, побудовані на репродуктивно-аналітичному засвоєнні теоретичного матеріалу отриманого під час лекцій, протягом лабораторних і практичних занять разом із самостійною роботою студента.

Мета навчальної дисципліни «Комп’ютерна графіка» полягає в формування у майбутніх фахівців знань і володінь використання сучасних комп’ютерних графічних технологій, їх можливостей по створенню, обробці і публікації різних видів зображень.

Завдання дисципліни визначаються змістом і специфікою її предмета і складаються в глибокому вивченні можливостей для використання растрової, векторної і фрактальної графіки, способів обробки зображень, як засобами відповідних графічних редакторів, так і засобами візуальних мов програмування.

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим повинен бути ознайомлений в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • особливості та відмінності растрової, векторної і фрактальної графіки;
 • колірні моделі, що використовуються в комп’ютерній графіці;
 • види графічних файлів;
 • математичні та алгоритмічні основи комп’ютерної графіки:
 • алгоритми растрової графіки; уявлення просторових форм;
 • афінні перетворення систем координат і об’єктів;
 • засоби введення і візуалізації зображень;
 • базові растрові алгоритми комп’ютерної графіки.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • працювати в растрових графічних редакторах різних рівнів складності;
 • проводити обробку растрових графічних зображень в графічних редакторах – працювати з шарами, оперувати заміною кольорів, виконувати трансформацію зображень і т. п.;
 • створювати і обробляти векторні зображення в графічному редакторі;
 • програмно обробляти графічні зображення засобами візуальних мов програмування;
 • використовувати базові растрові алгоритми.

1.3. Організаційно-методичні вказівки по організації і методики проведення всіх видів навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичними покажчиків для організації і проведення лабораторних занять є «Методичні вказівки для виконання лабораторних по курсу «Комп’ютерна графіка»» в надрукованому та електронному вигляді.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням модульного контролю згідно з переліком контрольних робіт, виконанням студентами лабораторних завдань, складанням студентами вихідного іспиту.

1.5. Організація самостійної роботи.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачені для самостійної роботи матеріал, досліджують засоби, які передбачені для вивчення і представлені алгоритми обробки зображень, виконують завдання, передбачені лабораторними роботами, готують звіти по виконаним лабораторним роботам.

2. Зміст дисципліни.

Модуль 1. Загальні відомості про комп’ютерну графіку.

Тема 1. Предмет комп’ютерної графіки, області застосування комп’ютерної графіки. Роль комп’ютерної графіки, сфери застосування.

Тема 2. Технічні засоби комп’ютерної графіки: монітори, графічні адаптери, плотери, принтери, сканери, дигітайзери. Графічні процесори, апаратна реалізація графічних функцій.

Тема 3. Основні поняття теорії кольору. Фізична природа світла і кольору.

Тема 4. Опис кольору. Кольорове вирішення (глибина кольору).

Тема 5. Кольорові моделі.

Тема 6. Подання графічних даних. Види комп’ютерної графіки – растрова, векторна і фрактальна.

Тема 7. Формати графічних даних (TIFF, PSD, JPEG, GIF і ін.). Їх призначення, переваги і недоліки.

Модуль 2. Математичні основи.

Тема 1. Математичні основи комп’ютерної графіки.

Тема 2. Види координат в комп’ютерній графіці.

Тема 3. Операції видового перетворення (кадрування) і відсікання зображення на екрані монітора.

Тема 4. Растрова розгортка геометричних об’єктів. Растрова розгортка зафарбованих геометричних фігур.

Тема 5. Математичні моделі базових афінних перетворень.

Тема 6. Базові растрові алгоритми комп’ютерної графіки.