Проектування інформаційних систем

Відповідальний лектор

Коваленко Сергій Володимирович

1. Вступ.

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові та методичні основи, мета викладання і завдання дисципліни.

Предметом дисципліни є теоретичні основи, практичні методи і засоби побудови баз даних, а також питання, пов’язані з життєвим циклом, підтримкою і супроводом баз даних.

Науковою основою вивчення дисципліни є зміст багатьох літературних джерел, виданих провідними виданнями на різних мовах, а також існування великої кількості сучасних комп’ютерних засобів створення і обробки баз даних.

Методологічною основою викладання дисципліни є загальні педагогічні методи, побудовані на репродуктивно-аналітичному засвоєнні теоретичного матеріалу отриманого під час лекцій, протягом лабораторних і практичних занять разом із самостійною роботою студента.

Мета навчальної дисципліни «Проектування інформаційних систем» полягає в оволодінні студентами питань вивчення моделей структур даних, розуміння способів класифікації СУБД в залежності від реалізованих моделей даних і способів їх використання; вивчення способів зберігання даних на фізичному рівні, типи та способи організації файлових систем; докладне вивчення реляційної моделі даних і СУБД, що реалізують цю модель, мови запитів SQL; розуміння проблем і основних способів їх вирішення при колективному доступі до даних; вивчення можливостей СУБД, що підтримують різні моделі організації даних, переваги та недоліки цих СУБД при реалізації різних структур даних, засобами цих СУБД; розуміння етапів життєвого циклу бази даних, підтримки і супроводу.

Завдання дисципліни визначаються змістом і специфікою її предмета і складаються в проектуванні інфологічної моделі бази даних і структури реляційної бази даних, формуванні запитів на мові SQL до бази даних в інтерактивному режимі і з програм на мові високого рівня, програмуванні доступу до баз даних з об’єктно-орієнтованих мов.

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим повинен бути ознайомлений в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основні етапи проектування баз даних: інфологічне і даталогіческое моделювання, фізичне проектування;
 • моделі даних: мережеву, ієрархічну і реляційну;
 • принципи організації реляційної моделі даних і нормалізації реляційних відносин;
 • базисні засоби маніпулювання реляційними відносинами: реляційну алгебру і реляційне числення;
 • внутрішню організацію реляційних СУБД: зберігання відносин, індекси, журнальну і службову інформацію;
 • мова SQL;
 • способи захисту даних: відновлення, паралелізм, безпеку, цілісність;
 • концепції транзакцій і їх роль в експлуатації баз банних;
 • способи організації розподілених баз даних і системи клієнт/сервер;
 • про об’єктно-орієнтовані бази даних.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • визначати інформаційні потреби обчислювальних процесів;
 • розробляти, експлуатувати і забезпечувати надійність баз даних;
 • застосовувати інструментальні засоби, що підтримують розробку програмного забезпечення професійно-орієнтованих інформаційних систем;
 • застосовувати сучасні системні програмні засоби управління БД;
 • формулювати запити на мові SQL;
 • представляти результати вирішення окремих завдань в зручному для сприйняття вигляді;
 • організовувати пошук, сортування, індексування бази даних, створювати форми і звіти.

1.3. Організаційно-методичні вказівки по організації і методики проведення всіх видів навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичними покажчиків для організації і проведення лабораторних занять є «Методичні вказівки для виконання лабораторних по курсу «Проектування інформаційних систем» в електронному вигляді.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням модульного контролю згідно з переліком контрольних робіт, виконанням студентами лабораторних завдань, складанням студентами вихідного іспиту.

1.5. Організація самостійної роботи.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачені для самостійної роботи матеріал, досліджують засоби, які передбачені для вивчення і представлені приклади моделей даних, виконують завдання, передбачені лабораторними роботами, готують звіти по виконаним лабораторним роботам.

2. Зміст дисципліни.

Модуль 1. СУБД MS SQL Server.

Тема 1. СУБД MS SQL Server. Основні можливості, принципи роботи.

Тема 2. SQL – структурована мова запитів.

Тема 3. Мова Transact SQL.

Тема 4. Операції реляційної алгебри і відповідність їм додатків SQL.

Тема 5. Моделювання складних структур даних засобами реляційної СУБД. ER-діаграми.

Тема 6. Створення БД, зв’язаних таблиць засобами SQL Server Management Studio та мови Transact SQL.

Модуль 2. Програмування баз даних.

Тема 1. Програмування баз даних. Збережені процедури.

Тема 2. Тригери. Вбудований SQL.

Тема 3. Управління паралельним доступом. Транзакції. Способи вирішення проблем.

Тема 4. Поняття цілісності даних.

Тема 5. Об’єктні і об’єктно-реляційні системи баз даних.

Тема 6. Розподілені і паралельні бази даних. Архітектура клієнт/сервер.

Тема 7. Відновлення баз даних. Безпека і адміністрування баз даних.