Технології растрування

Відповідальний лектор

Азаренков Володимир Ілліч

1. Вступ

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові та методичні засади, мета і завдання викладання дисципліни.

Предметом дисципліни є технології відтворення чорно-білої і багатокольоровим тонових ілюстрацій, методи растрування зображень і боротьби з муаром.

Науковою основою вивчення дисципліни є зміст наукових літературних джерел, опублікованих різними виданнями.

Методологічною основою викладання дисципліни є загальні педагогічні методи, побудовані на репродуктивно-аналітичному засвоєнні теоретичного матеріалу, отриманого під час лекцій, протягом лабораторних і практичних занять разом з самостійною роботою студента.

Метою викладання дисципліни є вивчення і освоєння студентами теоретичних і практичних методів відтворення високоякісних напівтонових кольорових і чорно-білих зображень у поліграфії.

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим має бути ознайомлений в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • технології відтворення чорно-білої і багатокольоровим тонових ілюстрацій;
  • методи і способи растрування;
  • растрові структури і форми растрових точок;
  • методи методи боротьби з муаром.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • вибирати залежно від типу зображення методи растеризації, структуру і форму растрових точок;
  • здійснювати обчислення і вибір растрових кутів і порядок накладення фарб;
  • застосовувати у професійній практичній діяльності методи боротьби з муаром.

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації та методики проведення всіх видів навчальних занять, організації та виконання індивідуальних завдань.

Конспект лекцій, методичні вказівки до лабораторних робіт, методичні вказівки до самостійних робіт, рекомендована література.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням модульного контролю, здачею виконаних лабораторних робіт і завдань, випробувального іспиту.

1.5. Організація самостійної роботи.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачені для самостійної роботи теоретичний матеріал, досліджують запропоновані моделі і матеріал, вирішують задачі, виконують лабораторні роботи, готують звіти.

2. Зміст дисципліни

Модуль 1. Растрування

Тема 1. Обробка зображень у додрукарських процесах

Тема 2. Растровий відбиток

Тема 3. Оптичне растрування

Тема 4. Електронне растрування

Тема 5. Растрові структури і форми растрових точок

Тема 6. Способи растрування

Модуль 2. Поліграфічне відтворення кольорових зображень

Тема 1. Просторова дискредитація, квантування, кодування

Тема 2. Передача дрібних деталей

тема 3. Відтворення півтонів

Тема 4. Поліграфічний синтез кольорових зображень

Тема 5. Муар багатокольорового друку

Тема 6. Растровий процесор обробки зображень (RIP)