Теорія кольору. Частина 1

Відповідальний лектор

Азаренков Володимир Ілліч

1. Вступ

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові та методичні засади, мета і завдання викладання дисципліни.

Предметом дисципліни є нові технології у видавничій справі, автоматизація додрукарської підготовки видань, захист поліграфічної продукції.

Науковою основою вивчення дисципліни є зміст наукових літературних джерел, опублікованих різними виданнями.

Методологічною основою викладання дисципліни є загальні педагогічні методи, побудовані на репродуктивно-аналітичному засвоєнні теоретичного матеріалу, отриманого під час лекцій, протягом лабораторних і практичних занять разом з самостійною роботою студента.

Метою викладання дисципліни є вивчення і освоєння студентами нових технологій у видавничій справі, можливостей автоматизації додрукарської підготовки видань, сучасних методів засобів захисту поліграфічної продукції від підробки та зловживань

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим має бути ознайомлений в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • сучасні технології у видавництві і медіаіндустрії;
  • можливості автоматизації додрукарських робіт;
  • сучасні методи засобів захисту поліграфічної продукції.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • використовувати нові технології у професійній діяльності;
  • автоматизувати додрукарські процеси;
  • захищаючи поліграфічні видання.

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації та методики проведення всіх видів навчальних занять, організації та виконання індивідуальних завдань.

Конспект лекцій, методичні вказівки до лабораторних робіт, методичні вказівки до самостійних робіт, рекомендована література.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням модульного контролю, здачею виконаних лабораторних робіт і завдань, випробувального іспиту.

1.5. Організація самостійної роботи.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачені для самостійної роботи теоретичний матеріал, досліджують запропоновані моделі і матеріал, вирішують задачі, виконують лабораторні роботи, готують звіти.

2. Зміст дисципліни.

Частина 1. Нові технології у видавництві.

Тема 1. Видавничі стратегії.

Тема 2. Технічний розвиток пристроїв для читання.

Тема 3. Розвиток форматів електронної книги. Підготовка мобільних продуктів.

Тема 4. Технічні принципи та методи захисту від піратства.

Тема 5. Хмарний софт для електронного книговидання. Формати доступу до контенту.

Тема 6. Зберігання документів в хмарах, захист контенту від несанкціонованого доступу.

Тема 7. Бізнес-моделі хмарних сервісів. Хмарні сервіси для мобільного Інтернету.

Тема 8. Принципи колективного фінансування авторських проектів. Краудфандинговые майданчики.

Частина 2. Сучасні кросплатформені сервіси та видавничі програмні продукти.

Тема 1. Розвиток кросплатформених сервісів і форматів.

Тема 2. Автоматизація додрукарської підготовки видань.

Тема 3. Скрипти в графічних пакетах Adobe Photoshop і Adobe Illustrator.

Тема 4. Скрипти в програмах верстки Adobe InDesign та Adobe PageMaker.

Тема 5. Можливості автоматизації робіт у Latex.

Частина 3. Сучасні методи захисту видавничої продукції.

Тема 1. Контрольні та штрихові коди.

Тема 2. Спеціальні ‘дефекти’.

Тема 3. Гильоширные елементи.

Тема 4. Мікротекст.

Тема 5. Спеціальні лінійні растри.

Тема 6. Об’ємний ефект.

Тема 7. Приховані зображення.

Тема 8. Суміщені малюнки.

Тема 9. Розвиток методів захисту видавничої продукції.