Теорія кольору. Частина 2

Відповідальний лектор

Азаренков Володимир Ілліч

1. Вступ

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові та методичні засади, мета і завдання викладання дисципліни.

Предметом дисципліни є природа і характеристики кольору, теорії сприйняття і методи відтворення кольору, колірні моделі і простору, колірні системи, колориметрія, методи інструментального вимірювання кольору, методи колірних розрахунків і перетворень, системи управління кольором, методи калібрування і профілювання пристроїв введення та відтворення кольорових зображень.

Науковою основою вивчення дисципліни є зміст наукових літературних джерел, опублікованих різними виданнями.

Методологічною основою викладання дисципліни є загальні педагогічні методи, побудовані на репродуктивно-аналітичному засвоєнні теоретичного матеріалу, отриманого під час лекцій, протягом лабораторних і практичних занять разом з самостійною роботою студента.

Метою викладання дисципліни є вивчення і освоєння студентами теоретичних і практичних методів розробки технологічних процесів відтворення кольорових зображень у поліграфії і на екранах моніторів.

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим має бути ознайомлений в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • фізичні і фізіологічні аспекти сприйняття кольору людиною;
  • колірні моделі, простору і системи;
  • методи інструментального вимірювання кольору;
  • системи управління кольором.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • будувати колірну палітру ілюстрацій;
  • здійснювати хроматичні перетворення координат кольору;
  • здійснювати основні колірні розрахунки і колірні перетворення;
  • здійснювати калібрування і профілювання пристроїв введення та відтворення зображень.

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації та методики проведення всіх видів навчальних занять, організації та виконання індивідуальних завдань.

Конспект лекцій, методичні вказівки до лабораторних робіт, методичні вказівки до самостійних робіт, рекомендована література.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням модульного контролю, здачею виконаних лабораторних робіт і завдань, випробувального іспиту.

1.5. Організація самостійної роботи.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачені для самостійної роботи теоретичний матеріал, досліджують запропоновані моделі і матеріал, вирішують задачі, виконують лабораторні роботи, готують звіти.

2. Зміст дисципліни

Модуль 1. Колірні моделі і простору

Тема 1. Колір і світло

Тема 2. Сприйняття кольору

Тема 3. Відтворення кольору

Тема 4. Колірні простору

Тема 5. Колірні системи

Тема 6. Сполучуваність кольорів

Модуль 2. Колірні розрахунки і вимірювання

Тема 1. Методи інструментального вимірювання кольору

Тема 2. Визначення колірних відмінностей

Тема 3. Визначення метамерності зразків кольору

Тема 4. Хроматичні перетворення координат кольору

Тема 5. Визначення індексу передачі кольору МКО

Тема 6. Визначення корреллированной колірної температури

Тема 7. Розрахунок тіла колірного охоплення

Модуль 3. Управління кольором і колірні перетворення

Тема 1. Системи управління кольором

Тема 2. Математичні моделі пристроїв

Тема 3. Калібрування і профілювання пристроїв введення та відтворення зображень