Вступ до спеціальності

Відповідальний лектор

Азаренков Володимир Ілліч

1. Вступ

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові та методичні засади, мета і завдання викладання дисципліни.

Предметом дисципліни є домінантні, сутнісні чинники формування та функціонування сучасної видавничої системи країни в нових умовах ринкової економіки, також механізм їх впливу на стан і перспективи розвитку книжкової справи в Україні в ситуації активного використання постійно оновлюються інформаційно-комунікаційних технологій та інтеграції українського книговидання у світову книжкову справу.

Науковою основою вивчення дисципліни є зміст наукових літературних джерел, опублікованих різними виданнями, закони та стандарти України з видавничої справи, коректури та редагування.

Методологічною основою викладання дисципліни є загальні педагогічні методи, побудовані на репродуктивно-аналітичному засвоєнні теоретичного матеріалу, отриманого під час лекцій, протягом практичних занять разом з написанням реферату та самостійною роботою студента.

Метою викладання дисципліни є дати студенту знання та навички аналізу стану та організації видавничої та редакторського справи, уявлення про масштаби світової та вітчизняної видавничої справи на сучасному етапі, динаміці розвитку випуску видань (кількість книг і брошур, друкованих засобів масової інформації, а також електронних видань, у тому числі мережевих, а також про тиражі цих видів видань), програмне забезпечення і засоби технічного редагування.

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим має бути ознайомлений в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен представляти видавничу систему як цілісне комплексне утворення.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти орієнтуватися у видавничо-поліграфічній сфері, спеціальностях і напрямку отримання власного обраного освіти.

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації та методики проведення всіх видів навчальних занять, організації та виконання індивідуальних завдань.

Конспект лекцій, методичні вказівки до самостійних робіт, написання реферату, рекомендована література.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням поточного контролю, здачею виконаних робіт і завдань, захистом реферату, заліку.

1.5. Організація самостійної роботи.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачені для самостійної роботи теоретичний матеріал, досліджують запропоновані моделі і матеріал, вирішують задачі, виконують індивідуальні роботи, готують звіти.

2. Зміст дисципліни.

Тема 1. Введення. Історія НТУ «ХПІ». Організація навчання в університеті.

Тема 2. Сучасна видавничо-поліграфічна справа.

Тема 3. Історія розвитку друкарства.

Тема 4. Електронні та мультимедійні видання. Реклама.

Тема 5. Додрукарська підготовка. Терміни та визначення. Система вимірювань. Формати паперу та видань.

Тема 6. Загальні відомості про поліграфічному процесі. Стандарти у видавничій справі.

Тема 7. Програмне забезпечення для набору, верстки та дизайну.

Тема 8. Етапи макетування.

Тема 9. Види і призначення макетів.

Тема 10. Редагування та коректура.

Тема 11. Технічні вимоги, пропоновані до макету.

Тема 12. Підготовка ілюстрацій до публікації.

Тема 13. Спуск смуг в публікації.

Тема 14. Перевірка готового макета.

Тема 15. PostScript файли. RIP-растрування.

Тема 16. Друкарські процеси.

Тема 17. Основні види друку.

Тема 18. Післядрукарські процеси.

Тема 19. Сфера діяльності. Перспективи розвитку.