Видавнича справа і технічне редагування

Відповідальний лектор

Азаренков Володимир Ілліч

1. Вступ

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові та методичні засади, мета і завдання викладання дисципліни.

Предметом дисципліни є сучасна видавнича справа, редагування та коректура.

Науковою основою вивчення дисципліни є зміст наукових літературних джерел, опублікованих різними виданнями, закони та стандарти України з видавничої справи, коректури та редагування.

Методологічною основою викладання дисципліни є загальні педагогічні методи, побудовані на репродуктивно-аналітичному засвоєнні теоретичного матеріалу, отриманого під час лекцій, протягом лабораторних і практичних занять разом з самостійною роботою студента.

Метою викладання дисципліни є дати студенту знання та навички аналізу стану та організації видавничої та редакторського справи, уявлення про масштаби світової та вітчизняної видавничої справи на сучасному етапі, динаміці розвитку випуску видань (кількість книг і брошур, друкованих засобів масової інформації, а також електронних видань, у тому числі мережевих, а також про тиражі цих видів видань), програмне забезпечення і засоби технічного редагування.

1.2. Що студент повинен знати, вміти і з чим має бути ознайомлений в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: сучасні коректорські процеси та редагування як вид професійної діяльності та як складова редакційно-видавничого процесу; специфіку роботи редакторів, що випливає з особливостей різних типів і видів видань, а також властивостей творів різних видів літератури; особливості роботи коректора; види коректур, загальні правила читання коректур; форми та методи роботи редактора над формуванням видання, починаючи з розробки його концепції і моделі і закінчуючи добором творів, роботою з автором; окремі елементи видання (текст, ілюстрації, апарат) і методики роботи над виданням в цілому; критерії редакторської оцінки різних елементів видання; організаційні форми і методи роботи редактора на окремих етапах редакційно-видавничого процесу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти: застосовувати на практиці знання технічного, літературного і художнього редагування; використовувати коректурні знаки для коректури різних типів видань; працювати з сучасним програмним забезпеченням і технічними засобами, що забезпечують редагування документів.

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації та методики проведення всіх видів навчальних занять, організації та виконання індивідуальних завдань.

Конспект лекцій, методичні вказівки до лабораторних робіт, методичні вказівки до самостійних робіт, рекомендована література.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням поточного контролю, здачею виконаних лабораторних робіт і завдань, заліку.

1.5. Організація самостійної роботи.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачені для самостійної роботи теоретичний матеріал, досліджують запропоновані моделі і матеріал, вирішують задачі, виконують лабораторні роботи, готують звіти.

2. Зміст дисципліни

Тема 1. Сучасна видавнича справа. Масштаби сучасного світового книговидання

Тема 2. Стандарти у видавничій справі. Книга, журнал, газета як об’єкт видавничої діяльності

Тема 3. Професійні газети і журнали видавців. Інтернет-сайти видавців

Тема 4. Введення редагування і коректуру. Сутність і зміст редагування

Тема 5. Редакторська підготовка видань. Редакційно-видавничий процес

Тема 6. Редагування як вид професійної діяльності та як складова редакційно-видавничого процесу

Тема 7. Підготовка складних видань в системі LATEX

Тема 8. Редагування газетно-журнальних та рекламних видань

тема 9. Редагування наукових, науково-популярних та довідкових видань

Тема 10. Редакторська підготовка навчальних та художніх видань

Тема 11. Видання для дітей

Тема 12. Робота редактора над дитячими виданнями

Тема 13. Редагування текстів за допомогою комп’ютерних програм

Тема 14. Особливості редагування електронних видань

Тема 15. Видавнича коректура