Магістр — 122 Комп’ютерні науки

Перелік компонентів освітньо-професійної програми
(Навчальний план)

Комп’ютерні науки

з наступними профільними блоками:

  1. Інформаційно-аналітичні системи та технології
  2. Інформаційні технології у видавничій діяльності і медіаіндустрії
№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Форма підсумкового контролю
Кредитів Годин
1 Обов’язкові освітні компоненти 61,0 1830
1.1 Загальна підготовка 9 270
ЗП 1 Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами 3,0 90 Залік
ЗП 2 Інтелектуальна власність 3,0 90 Залік
ЗП 3 Іноземна мова за професійним спрямуванням 3,0 90 Залік
1.2 Спеціальна (фахова) підготовка 52 1560
СП 1 Основи наукових досліджень 3,0 90 Залік
СП 2 Інтелектуальний аналіз даних 4,0 120 Іспит
СП 3 Сучасні методи математичного та комп’ютерного моделювання 4,0 120 Іспит
СП 4 Сучасні Web-технології 6,0 180 Іспит
СП 5 Візуалізація даних 5,0 150 Іспит
Переддипломна практика 15,0 450 Залік
Атестація 15,0 450
2 Вибіркові компоненти 29,0 870
2.1 Профільна підготовка 9 270
2.1.1 Профільний пакет дисциплін 01 “Інформаційно-аналітичні системи та технології” 29,0 870
ВБ1.1 Проектування та підтримка системної та мережевої інфраструктури 4,0 120 Іспит
ВБ1.2 Експертні системи та бази знань 4,0 120 Іспит
ВБ1.3 Штучні нейронні мережі 6,0 180 Іспит
ВБ1.4 Обробка великих обсягів даних у корпоративних системах 5,0 150 Іспит
2.1.4 Профільний пакет дисциплін 04 “Інформаційні технології у видавничій діяльності і медіаіндустрії” 29,0 870
ВБ4.1 Анімаційна графіка в електронних виданнях і Web 4,0 120 Іспит
ВБ4.2 Технології інфографіки 4,0 120 Іспит
ВБ4.3 Семіотика і знакові системи в медіаіндустрії 5,0 150 Іспит
ВБ4.4 Інтерактивні системи мультимедіа 6,0 180 Іспит
2.2 Дисципліни вільного вибору професійної підготовки згідно переліку (перелік дисциплін додається до навчального плану) 10,0 300
Дисципліна 1 5,0 150 Залік
Дисципліна 2 5,0 150 Залік
Загальна кількість за термін підготовки 90,0 2700

 

Перелік дисциплін вільного вибору студента профільної підготовки

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисци-пліни, курсові проекти/курсові роботи, практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
Кредитів Годин
ВПП 1 Інформаційна безпека 5,0 150
ВПП 2 Геоінформаційні системи 5,0 150
ВПП 3 Програмне забезпечення інженерії даних і знань 5,0 150
ВПП 4 Сервісно-орієнтована архітектура та хмарні технології 5,0 150
ВПП 5 Комерціалізація цифрової інтелектуальної власнос-ті: правові аспекти 5,0 150
ВПП 6 Регулювання та захист прав цифрової інтелектуа-льної власності 5,0 150
ВПП 7 Програмне забезпечення електронної комерції 5,0 150
ВПП 2 Сучасні технології комп’ютерного відео- та аудіомонтажу 5,0 150