Магістр — 122 Комп’ютерні науки

Навчальний план освітньої програми Комп’ютерні науки спеціалізації

Інформаційно-аналітичні системи та технології

№ п/п Назва дисципліни Загальна кількість Семестри
Кредитів Годин
1 Загальна підготовка 11,5 345
ЗП 1 Економіка та організація виробництва програмних продуктів 2,0 60 9
ЗП 2 Цивільний захист 1,0 30 9
ЗП 3 Охорона праці в галузі 1,0 30 10
ЗП 4 Інтелектуальна власність 2,0 60 10
ЗП 5 Інтелектуальні системи обробки даних 5,5 165 11
2 Професійна підготовка 71,0 2130
ПП 1 Сучасні технології розробки графічного інтерфейсу користувача 6,0 180 9
ПП 2 Інформаційна безпека 4,5 135 9
ПП 3 Геоінформаційні системи 4,5 135 9
ПП 4 Програмування 3d-графіки 4,5 135 10
ПП 5 Статистична обробка соціально-економічної інформації 5,0 150 10
ПП 6 Мережне та сиcтемне адміністрування 3,5 105 10
ПП 7 Технології командної розробки великих програмних проектів 5,5 165 11
ПП 8 Системний аналаз та дослідження операцій 5,5 165 11
Блок дисциплін 1: 20,0 600
Експертні системи та бази знань 4,5 135 9
Моделювання та проектування бізнес-систем 4,5 135 9
Штучні нейронні мережі 5,5 165 10
Теорія синтаксичного аналізу і побудова компіляторів 5,5 165 10
Блок дисциплін 2: 20,0 600
Системи автоматизації мікропрограмування 4,5 135 9
Електронна комерція 4,5 135 9
Моделювання організації мікропрограмних обчислень 5,5 165 10
Алгебра мереж Петрі 5,5 165 10
Дисципліни вільного вибору студентів за функциональним напрямом (4 дисципліни по 3 кредити) Перелік дисциплін додається 12,0 360
Практика 15,0 450
Переддипломна 15,0 450
нд Науково-дослідна робота 7,5 225 9,10,11
Атестація 15,0 450
Загальна кількість за термін підготовки 120,0 3600

Перелік вибіркових дисциплін

№ п/п Назва дисципліни Кількість кредитів базового обсягу
2 Вибіркова частина
2.1 Дисципліни вільного вибору студента
2.1.1 Основи педагогіки вищої школи 3,0
2.1.2 Сучасні філософські проблеми наукового пізнання 3,0
2.1.3 Іноземна мова за фахом 3,0
2.1.4 Мова ділової комунікації фахівця 3,0
2.1.5 Методика викладання дисциплін кафедри 3,0
2.1.6 Сучасний математичний апарат при проведенні наукових досліджень 3,0
2.1.7 Основи наукових досліджень та організація НДР 3,0
2.1.8 Історія розвитку наукових шкіл кафедри 3,0
2.1.9 Управління розвитком соціально-економічних систем 3,0
2.1.10 Основи професійної психології 3,0
2.1.11 Технологія управлінської діяльності 3,0
2.1.12 Правові засоби управлінської діяльності 3,0
2.1.13 Командна розробка програмних проектів 3,0
2.1.14 Технології об’єктно-орієнтованого проектування 3,0
2.1.15 Основи логістики 3,0
2.1.16 Технології OLAP та Data Mining 3,0
2.1.17 Інформаційні системи промислових підприємств 3,0
2.1.18 Соціальне проектування та прогнозування 3,0
2.1.19 Математичні моделі складних бізнес-систем 3,0
2.1.20 Технології мультимедійного подання інформації в комп’ютерних мережах 3,0
2.1.21 Основи CASE-технологій 3,0
2.1.22 Основи факторного та кластерного аналізу 3,0
2.1.23 Нечіткі методи моделювання соціальних систем 3,0
2.1.24 Методологічні основи викладання інформатики 3,0