Моделювання та проектування бізнес-систем

Відповідальний лектор

Сидоренко Ганна Юріївна

1. Вступ.

1.1. Предмет навчальної дисципліни, її наукові та методологічні основи, мета викладання і задачі дисципліни.

Предметом дисципліни є сучасні математичні моделі бізнес-процесів, а також методи та засоби їх реалізації та використання.

Науковою основою вивчення дисципліни є зміст багатьох літературних джерел, що видані видатними видавництвами на різних мовах, а також комп’ютерні засоби великої кількості сучасних пакетів імітаційного моделювання.

Методологічною основою викладання дисципліни є загальні методи програмування математичних задач, які поєднують теоретичні та лабораторні заняття разом з самостійною роботою студента.

Дисципліна має метою: ознайомить студентів з сучасними концепціями побудови моделюючих систем, з основними прийомами імітаційного моделювання, які вбудовуються в загальну процедуру перебудови інформації від структурування та формалізації оброблених даних.

1.2. Що студент повинен знати, вміти та з чим повинен бути ознайомлений в результаті вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

  • класифікацію та структуру сучасних моделей бізнес-процесів;
  • методи аналізу властивостей бізнес-процесів із застосуванням їх математичних моделей;
  • засоби реалізації імітаційних моделей бізнес-процесів відповідно від розв’язуваної задачі.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

  • аналізувати та використовувати на практиці існуючі моделі бізнес-процесів;
  • раціонально застосовувати сучасні методи та засоби реалізації імітаційних моделей під час обробки та створювання інформаційних систем об’єктів бізнес-процесів;
  • створювати та оптимізувати імітаційні моделі бізнес-процесів будь-якої степені складності на ЕОМ.

1.3. Організаційно-методичні вказівки щодо організації і методики проведення усіх видів навчальних занять, організації і виконання індивідуальних завдань.

Організаційно-методичними вказівками для організації і проведення занять є комплект з трьох методичних вказівок для проведення занять загальним обсягом 96 сторінок. Ці методичні вказівки також доступні студентам в електронному вигляді.

1.4. Система контролю якості навчання студентів.

Контроль якості навчання студентів здійснюється проведенням модульного контролю згідно з переліком контрольних робіт, виконанням студентами розрахункового завдання та лабораторних робіт, складанням студентами вихідного іспиту.

1.5. Организация самостоятельной работы.

Для організації самостійної роботи студентів виділяється час для використання обчислювальної техніки. Під час самостійної роботи студенти вивчають передбачений для самостійної роботи матеріал, досліджують засоби, які передбачені лабораторними роботами, готують звіти з виконаних лабораторних робіт.

2. Зміст дисципліни.

Розділ 1. Математичні моделі та метод імітаційного моделювання.

Тема 1. Класифікація моделей об’єктів.

Тема 2. Метод імітаційного моделювання.

Тема 3. Моделюючі алгоритми.

Тема 4. Обробка результатів імітаційного моделювання. Вибір кількості реалізацій випадкового процесу.

Тема 5. Моделювання випадкових чисел та подій. Моделювання випадкових величин з заданим законом розподілу. Моделювання процесів вступу. Пуассонівські процеси.

Тема 6. Статистичні критерії перевірки змодельованих систем. Довірчі інтервали при порівнянні систем. Метод пониження дисперсій.

Розділ 2. Моделювання систем масового обслуговування (СМО).

Тема 1. Початок моделювання СМО. Види СМО. Класифікація СМО.

Тема 2. Система масового обслуговування з одним пристроєм обслуговування. Система масового обслуговування з одним пристроєм обслуговування з пріоритетом. Система масового обслуговування з одним пристроєм обслуговування з обмеженням часу або черги.

Тема 3. Система масового обслуговування з декількома пристроями обслуговування. Система масового обслуговування з декількома пристроями обслуговування з обмеженням часу або черги.

Розділ 3. Балансні моделі бізнес- процесів.

Тема 1. Принцип побудови балансних моделей. Властивості балансних моделей.

Тема 2. Дискретна модель ціноутворення. Дискретна модель виробничо-збутової системи.

Розділ 4. Моделювання систем управління запасами.

Тема 1. Статична детермінована модель без дефіциту, статична детермінована модель з дефіцитом.

Тема 2. Стохастичні моделі управління запасами, стохастичні моделі управління запасами з фіксованим часом затримки поставок.

Тема 3. Моделювання роботи підприємства.

Розділ 5. Аналіз найпростіших динамічних моделей бізнес-процесів.

Тема 1. Структура виробничих функцій. Модель Коба-Дугласа. Виробнича функція з постійною еластичністю заміни та кусочно-лінійна виробнича функція.

Тема 2. Моделі формування прибутку. Замкнена модель однопродуктової економіки.

Тема 3. Модель збалансованого зростання. Моделі ринкової рівноваги. Аналіз стійкості положення рівноваги з урахуванням динаміки ціноутворення.