Бірюкова Марина Василівна

 Бірюкова Марина Василівна професор, доктор соціологічних наук

 birukova

e-mail: birmarina@gmail.com

Освіта

 • соціолог, викладач соціологічних дисциплін, Харківський державний університет(1993).

Вчена ступінь

 • кандидат соціологічних наук (1999), дисертація “Соціальнамобільність в органах внутрішніх справ” за спеціальністю 22.00.03 – соціальна структура, соціальні інститути і соціальні відносини. Доктор соціологічних наук 22.00. 04 – спеціальні та галузеві соціології, 2017. Тема дисертації «Суб’єктно-праксиологічна концепція соціального проектування», 2017.

Вчене звання

 • професор (2013).

Викладацька діяльність

 • методика викладання соціології ;
 • громадська думка ;
 • практикум з аналізу документів та обробки соціологічних даних;
 • методи багатомірного шкалірування;
 • політологія.

Сфера наукових інтересів

 • праксіологія;
 • соціальні технології
 • соціологія регіонів.

Участь у проектах

 • Емпіричне дослідження за темою “Студент XXI сторіччя”.
 • Емпіричне дослідження за темою “Педагогічні династії”.
 • Керівник наукового проекту, що отримав фінансову підтримку Міжнародного благодійного фонду “Відродження”, на тему „Академічна мобільність – важливий чинник освітньої євроінтеграції” (2010 р.)

Додаткові види професійної діяльності

 • член Соціологічної асоціації України з 2003 р.

Публікації

Всього більш 70 публікацій

 1. Бірюкова М.В. Особливості розробки та впровадження соціальних технологій проектування системи освіти регіону / М.В. Бірюкова // Наукові студії Львівського соціологічного форуму “Багатовимірні простори сучасних соціальних змін”: зб. наук. пр. / М-воосвіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л., 2008. – С. 418-422.
 2. Бірюкова М.В. Регіон як новітнє середовище функціонування інституту освіти / М.В. Бірюкова // Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту “Нар.укр. акад.”. – Х., 2009. – Т. 15. – С. 64-71.
 3. Бірюкова М. В. Технології формування освітнього кластеру в регіоні / М.В. Бірюкова // Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики. Запорожье, 2009. С. 245-252.
 4. Бірюкова М. В. Кластерний регіоналізм як особливий підхід управління середовищем регіону / М. В. Бірюкова // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей : І Конгрес Соціол. асоц. України : тези доп.: Харків, 15-17 жовт. 2009 р. / Соціол. асоц. України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2009. – С. 355.
 5. Бирюкова М.В. Учебное заведение как объект социологического исследования// Курс лекций по социологии образования: учеб.пособие для студентов вузов / под общ. ред. В.И. Астаховой ; Нар. укр. акад. – Х., 2009. – Тема 15. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – С. 173-200
 6. Бірюкова М. В. Проективний підхід до осмислення нової концепції освіти// Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: – Соціол. асоц. України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Х., 2010. – С. 355.-365
 7. Бірюкова М.В. Модернізаційний потенціал теорії соціальних технологій в глокальному світі/ Современная социологическая теория и постсоветские трансформации: материалы VIII Всеукр. научн.-практ. конф., 21-22 апр. 2011 г. / Институт повышения квалификации Киевского национального университета им.Т.Шевченко – К., 2011. – С. 15.

У 2012 році видані:

 1. Монографія Бирюкова М. В. Социальные технологии проектирования образовательной системы региона: монография /М. В. Бирюкова.– Х., НТУ «ХПИ». 2012. – 420 с.
 2. Учбовий посібник Бірюкова М.В., Нечітайло І.С. «Математичні методи в соціології» (№1/11-323 від 16.01.13), Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» (загальний обсяг 20 др. арк., авторський – 10 др. арк.)
 3. Учбовий посібник Бірюкова М.В. Філософські основи сучасної освіти // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку суспільства і освіти ХХІ століття: навчально-методичний посібник / За заг. ред. Л. Л. Покроєвої, Т. В. Дрожжиної. – Харків:, 2012. – 172 с. (№ 1/11-19327 від 14.12.12) Харківська академія неперервної освіти (загальний обсяг 10 др. арк., авторський обсяг – 1 др. арк.)

Comments are closed.