Рущенко І.П.

Рущенко Ігор Петрович доктор соціологічних наук, кандидат філософських наук, професор

Рущенко И.П.e-mail: rush_ip@ukr.net

Освіта

 • 1960-1970: шкільна освіта, закінчив 10 класів середньої школи №1 в м. Харкові;
 • 1970-1975: Харківський інженерно-економічний інститут (сучасна назва – Харківський національний економічний університет);
 • 1980-1982: аспірантура, Харківський інститут радіоелектроніки (сучасна назва – Харківський національний університет радіоелектроніки);
 • 1998-2002: праця над докторською дисертацією в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Вчена ступінь

 • Кандидат філософських наук з 1983 р., тема дисертації «Соціально-політичне управління розвитком великих технічних систем»;
 • Доктор соціологічних наук з 2002 р., тема дисертації «Соціологія злочинності».

Вчене звання

Професор по кафедрі загальної соціології з 2003 р.

Викладацька діяльність

 • Розробив авторські курси та в різні роки читав навчальні дисципліни: «Історія соціології», «Загальна соціологія», «Соціологія злочинності», «Соціальна робота з девіантами», «Соціологія девіантної поведінки», «Методологія та методи управління персоналом», «Кадри та безпека організацій», «Соціологія соціальних змін»;
 • Підготував 6 кандидатів наук.

Сфера наукових інтересів

Спеціаліст в галузях історії та теорії соціології, девіантології, соціології злочинності, соціології національної безпеки, військової соціології.

Міжнародні проекти

 • 1998-2000: International project „The dynamic, socio-cultural context and subjective conditions of the spread of illegal drugs amongst young people since Second World War” supported by INCO-Copernicus found.
 • 2000-2002: International project “Organizational and methodical aspects of drug prevention among youth. Measures in Ukraine, Germany, Spain and Russia”.
 • 2000-2001: International project on study of the organized crime which was realized under the initiative of US National Institute of Justice under aegis of the Academy Sciences of Ukraine
 • 2000–2002: International Ukrainian-Russian project “Trust to police and latent crime”
 • (grant RSS/OSSF №233/2000).

Останні дослідницькі проекти

 • Опитування мешканців Харківського регіону «Громадська думка стосовно суспільно-політичної ситуації в регіоні та досягнення порозуміння між різними групами населення» (2014);
 • Крос університетське опитування студентської молоді з питань розповсюдження нелегальних наркотиків (Харків, Луганськ, Санкт-Петербург), 2014 р.;
 • Наукове керівництво дослідницької програми в межах проекту «Українська миротворча школа», підтриманого посольством Великої Британії в Україні (2014-2015), у т.ч. проведення опитувань в Донецькій та Луганській областях на підконтрольній Україні території та у прикордонних районах Приазов’я за темами: «Трансформація соціально-політичних уявлень та вісі конфліктів в АТО», «Соціально-політичні уявлення жителів Приазов’я: ідентичності, питання війни і миру, конфліктний потенціал».

Нагороди за наукову діяльність

 • Премії МВС України «За розвиток науки, техніки та освіти» І та ІІ ступенів (2002, 2004);
 • Стипендія ім. В.Н. Каразіна «Видатні науковці Харківщини» від Харківської обласної державної адміністрації (2013).

Додаткові види професійної діяльності

 • Член правління Соціологічної асоціації України, голова дослідницького комітету з питань соціології права та девіантної поведінки.
 • Член бюро з протидії гібридним війнам (Київ)

Публікації

Всього 151 друкована праця, у т.ч. найбільш важливі за останні 20 років:

 1. Рущенко І.П. Соціологія: Курс лекцій. Харків: Ун-т внутр. справ, 1996. – 210 с.
 2. Рущенко І.П. Соціологія злочинності – нова галузь вітчизняної соціології // Вісник університету внутрішніх справ: – Вип.10. – 2000. – С.277–284.
 3. Ruschtschenco I.P., Sting S. Cannabis goes East: Drogengebrauch unter Studierenden in Dresden (Deutschland) und Kharkov (Ukraine) // Hochschule Ost. Leipziger beitrage zu hochschule & wissenschaft. – 2000. – №3/4.– P.223–234.
 4. Ruschtschenco I.P., Sting S. Illegale Drogen unter Studierenden – eine Vergiechs-studie zwiscen Charkov (Ukraine) und Drezden // PS. Das Sachsische Magazin fur Hochschule und soziale Praxis. – 2000. – № 2.– Р.29–31.
 5. Рущенко И.П. Метод ретроспективных опросных технологий // Вестник Международного Славянского университета. – 2001. – Т.4. – №4 . – С.58–60.
 6. Рущенко І.П. Діалог соціолога та юриста про латентну злочинність, і не лише про те… // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – №2. – С.8–16.
 7. Рущенко І.П. Структура кримінальної дії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна “Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи”. – 2001. – № 527. – С.33–38.
 8. Рущенко І.П. Соціологія злочинності. – Харків: Національний ун-т втутрішніх справ, 2001. – 370 с.
 9. Рущенко И.П. Система внешней регуляции поведения членов ОПГ: Идеология и институты преступного мира // Организованные преступные группы в Украине: традиционное и типичное (социологический очерк): Монография. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – С.10–71.
 10. Рущенко И.П. Этические основы бизнеса и «беловоротничковая» преступность // Организованные преступные группы в Украине: традиционное и типичное (социологический очерк): Монография. – Харьков: Изд-во Нац. ун-та внутр. дел, 2002. – С.122 – 130.
 11. Рущенко И.П. Раздел 3. Латентная преступность: социальный феномен, методы и опыт измерения // Доверие милиции и латентная преступность: взгляд украинских и российских исследователей. Монография / Ю.А. Свеженцева, В.А. Соболев, И.П. Рущенко, В.И. Диденко, Е.Е. Тонков – Харьков: Финарт, 2002. – С. 133–170.
 12. Рущенко И.П. Методика работы с родителями учеников в средней школе по вопросам первичной и вторичной профилактики наркомании // Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты / Коллективная монография: Итоговые материалы международного проекта / Составитель – д.с.н. И.П. Рущенко. – Харьков: Финарт, 2002. – С. 138–141.
 13. Рущенко І.П. Злочинні стосунки як тип соціальних відносин // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Харків: Видавничий центр Харківського держуніверситету ім. В.Н. Каразіна, 2002. – С.315–318.
 14. Рущенко І.П. Злочинність в Україні: функціональне пояснення // Право і безпека. – 2002’3 – С.184–187.
 15. Рущенко И.П. Раздел 3. §2. Показатели криминогенной ситуации в местах проживания как индикатор уровня взаимодействия населения и милиции // Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента. – Харьков: НУВД, 2003. – С.171–202.
 16. Рущенко И.І. Соціум злочинців: системно-структурні характеристики // Вісник національного університету внутрішніх справ. – 2003’21. –Ч.2 –С.153–158.
 17. Рущенко І.П. Розділ 10. Соціологія злочинності // Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2002. – С.220–256.
 18. Рущенко І.П. Кримінальний кодекс і соціальні інституції // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – №4. – С. 150–164.
 19. Рущенко І.П. Злочинність в Україні: феномен 90-х років // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): Наук. журн. – 2003. – № 1. – С.496–502.
 20. Рущенко І.П. Інститут поліції: минуле і сучасне в соціологічній інтерпретації // Український соціум. – 2004. – 1(3). – С. 38–47.
 21. Рущенко І.П. Загальна соціологія: Підручник. – Харків: НУВС, 2004. – 524 с.
 22. Рущенко І.П. Особистість „білокомірцевого” злочинця // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Харків: Видавничий центр Харківського держуніверситету ім. В.Н. Каразіна, 2004. – С.202–206.
 23. Рущенко І. П. Незаконне затримання і негуманне утримання громадян під час дізнання, досудового слідства і ув‘язнення. // Протизаконне насильство в органах внутрішніх справ: соціологічний та історико-правовий аналіз / Кол. Авторів. – Х.: Вид-во Національного ун-ту внутр. справ, Харківська правозахисна група, 2005. – С.54–79.
 24. Рущенко И. Без статуса или в яме неопределенности (К проблеме незаконного насилия в органах милиции по данным украинских исследований) // Неприкосновенный запас (№42). – 2005. – №4. – С.100–105.
 25. Рущенко І.П., Швед О.В. Дитяча порнографія та небезпека спілкування дітей в Інтернеті // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2005. – С.461–465.
 26. Рущенко И.П. Милиция и население: взаимное непонимание или сотрудничество? // Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії і практики / Міжвузівський збірник наукових праць. – №24, 25. – С.100–107.
 27. Рущенко И. Динамика распространения наркотических и психоактивных веществ в среде учащейся молодежи г. Харькова (1995–2005) // Девіантна поведінка неповнолітніх: проблеми, пошуки, рішення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. – С. 12–19.
 28. Рущенко И. Социология между государством и гражданским обществом // Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики. – К.: ВД «Стилос»; ПЦ «Фоліант», 2005. – С.105–121.
 29. Рущенко І.П. Злочинна воля: кримінально-правовий, психологічний, соціологічний аспекти // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Харків: Видавничий центр Харківського держуніверситету ім. В.Н. Каразіна, 2006. – Т.1. – С.184–188.
 30. Рущенко І.П. Архетип заборони як кримінологічна гіпотеза // Соціальна психологія. – 2007. – №2 (22). – С. 3–13.
 31. Рущенко И.П. Изучение криминальной субкультуры: методологические проблемы // Кримінальна субкультура як фактор злочинності: Кримінологічні дослідження: Вип.2. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2008. – С. 9-15.
 32. Рущенко І.П. Соціальний порядок і соціальні відхилення // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Вип.15. – Харків: Видавничий центр Харківського держуніверситету ім. В.Н. Каразіна, 2009. – С.136–146.
 33. Криминология. Тексты XIX – начала XX вв. (история социологии преступности): хрестоматия для студентов юридических и социологических специальностей вузов: в 4 т. / сост. и предисл. д-ра социол. наук, проф. И.П. Рущенко. – Т.1: Уголовно-статистические исследования / под общ. ред. д-ра юрид. наук, проф. А.М. Бандурки. – Х.: Харьк. нац. ун-т внутр. дел, 2009. – 432 с. – (Классики криминологии и социологии преступности).
 34. Рущенко І.П. Методологічні основи досліджень латентних соціальних явищ і процесів // Проблеми якості інформації про злочинність: Кримінологічні дослідження: Вип.4 / Луганський державний університет внутрішніх справ ім.. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – С.76–82.
 35. Рущенко И.П. Криминальная революция как социетальный фактор // Криминология: вчера, сегодня, завтра: Труды Санкт-Петербуржского криминологического клуба. – 2010. – №1 (18). – С.84–103.
 36. Рущенко І.П. Міліція поміж державою і громадянським суспільством (українська міліція в ситуації когнітивного дисонансу) // Норма та девіація у правоохоронній діяльності: кримінологічні дослідження: вип.6. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – С.34–42.
 37. Рущенко І.П. Дисиденти як девіанти тоталітарних суспільств // Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти: матеріали науково-практичної конференції (Харків, 7 квіт. 2012 р.). – Х.: ХНУВС, 2012. – С. 66–70.
 38. Рущенко І.П., Поклад В.І. Наука про злочинність: українські реалії //Український соціологічний журнал. – 2011. – № 1–2. – С.3–8.
 39. Рущенко І.П. Кадри і безпека організацій // Робота з персоналом організацій: навч. посіб./За ред. І.П. Рущенка. – Х.: Видавництво «Форт», 2013. – С.280-325.
 40. Рущенко І.П. Кадрова безпека як функція роботи з персоналом // Збірник наукових праць за матеріалами ІІ науково-практичної конференції «Бочаровські читання» (28 березня 2014 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2014. – С.277-280.
 41. Рущенко І.П. Від «кримінальної революції» до «кримінального суспільства» // Соціологія: теорія, методи,маркетинг. – 2014. – №2. – С. 3-22.
 42. Рущенко І.П., Сердюк О.О. Суспільно-політичні настрої слобожан: березень-квітень 2014 року. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. №2 (65). – Харків, 2014. – С. 252-260.
 43. Рущенко І.П. Війна і соціологія // Оборонний вісник. – 2014. – №7. – С.28-32.
 44. Рущенко І.П. Фактор моди в структурі епідемії наркотизму // Український соціум. – 2014 – №4 (51). – С.75-85.

За 2015 рік:

 1. Рущенко І.П. Російсько-українська гібридна війна: погляд соціолога: монографія. – Х.: ФОП Павленко О.Г., 2015 – 268 с.
 2. Рущенко І.П. Війна і девіація // Девіантна поведінка: соціологічний, психологічний та юридичний аспекти: матеріали науково-практичної конференції (Харків, 10 квіт. 2015 р.). – Х.: ХНУВС, 2015. – С. 6–8.
 3. Рущенко І.П. Керований хаос: від теорії до практики на теренах України // Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних соціальних процесів», 21-22 травня 2015 року (м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К.: Логос, 2015. – С.7-9.
 4. Рущенко І.П. Чи потрібна військова соціологія? // Актуальні проблеми взаємодії громадянського суспільства і Збройних Сил України : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції / За заг ред. ред. О. Л. Караман, С. О. Вовк, І. М. Шопіної. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2015. – С.87.
 5. Рущенко І.П., Дубровський І.М. Трансформація соціально-політичних уявлень та осі конфліктів у зоні АТО // Стратегія трансформації і превенції прикордонних конфліктів в Україні. Збірка аналітичних матеріалів / Упорядники – Н.Зубар, О.Мирошниченко. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 136-167.
 6. Рущенко І.П. Підривні соціальні технології (з досвіду російсько-української гібридної війни) // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2015. Випуск 9. – С.35-43.

Comments are closed.