Комп’ютерний практикум

Керівник практикуму

професор Синельник Ірина Василівна

Основна мета практикуму:
познайомити майбутніх інженерів з новітніми напрямками і сучасними методами фізичних досліджень, заснованими на використанні комп’ютерних технологій у вивченні різних об’єктів, процесів і явищ.

завдання:

  • розширення можливостей лабораторного фізичного практикуму
  • знайомство з комп’ютерним моделюванням як методом фізичного дослідження (культура побудови моделі і проведення комп’ютерного експерименту)
  • знайомство з різними видами моделювання і різними типами комп’ютерних моделей
  • формування навички використання комп’ютера для обробки результатів лабораторного експерименту
  • вивчення нових розділів фізики: нелінійні явища, складні системи (самоорганізація, освіту структур), фрактальна геометрія, детермінований хаос
  • «ілюстрація» до вивчення основного курсу фізики

ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

МЕХАНІКА
1.1 Вивчення закономірностей прискореного руху
1.2 Застосування законів збереження визначення швидкості польоту кулі
1.3 Визначення моменту інерції тіла складної форми за допомогою фізичного маятника
1.4 Вимірювання коефіцієнта в’язкості повітря за допомогою крутильних ваг
1.9 Визначення прискорення вільного падіння з допомогою математичного маятника
1.10 Вивчення закономірностей руху тіла на полі сили тяжіння
Робота 5 Перевірка основного закону динаміки обертального руху. Обробка результатів експерименту
СТАТИСТИЧНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА
1.5 Визначення коефіцієнта в’язкості методом Стокса: експериментальне визначення коефіцієнта в’язкості КП
1.5 Визначення коефіцієнта в’язкості методом Стокса: обробка відеозапису руху кульки
1.11 Моделювання руху кульки у в’язкій рідині
Робота 6 (розділ 2) Вивчення динамічної в’язкості рідини Обробка результатів експерименту
Робота 9 (розділ 2) Визначення співвідношення молярних теплоємностей Обробка результатів експерименту
1.13 Моделювання броунівського руху
ЕЛЕКТРИКА ТА МАГНЕТИЗМ
1.6 Абсолютний електрометр та його застосування для вимірювання електричної постійної
1.7 Визначення питомого заряду частки методом мас-спектрометрії
1.8 Вимірювання кута магнітного способу в магнітному полі Землі
1.12 Дослідження діелектричного пробою
Робота 11 (розділ 3) Закономірності розгалужених електричних кіл КП
Робота 16 (розділ 3).1 Вивчення елементів земного магнетизму Обробка результатів експерименту
Робота 16 (розділ 3).2 Вивчення елементів земного магнетизму Обробка результатів експерименту
КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ
2.6 Додавання взаємно перпендикулярних коливань: фігури Ліссажу
2.1 Визначення швидкості звуку повітря методом складання взаємно перпендикулярних коливань
Визначення акустичних параметрів камертону шляхом цифрового запису та обробки звуку КП
Визначення акустичних параметрів камертону шляхом прямих вимірів амплітуди коливань КП
Робота 3 (розділ 4) Визначення швидкості звуку повітря методом складання взаємно-перпендикулярних коливань КП
Аналіз Фур’є КП
Вивчення коливань у лінійних та нелінійних системах
ОПТИКА
2.2 Вивчення явища інтерференції: досвід Юнг
2.3 Застосування інтерферометра Майкельсона для вимірювання малих переміщень ЦДН
2.4 Визначення радіусу кривизни лінзи за допомогою інтерференційної картини кільця Ньютона
2.5 Вимірювання довжини світлової хвилі за допомогою дифракційних грат
2.7 Дослідження проходження світла у шаруватих середовищах у наближенні геометричної оптики
Робота 30 (розділ 5) Вивчення законів теплового випромінювання Обробка результатів експерименту
АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
3.1 Вивчення спектральних серій випромінювання водневих атомів
Робота 1 Визначення постійної Рідберга Обробка результатів експерименту
3.4 Вивчення закону радіоактивного розпаду
3.5 Вивчення флуктуацій потоку випромінювання природного радіаційного тла
КП
КВАНТОВА ФІЗИКА
3.2 Визначення довжини хвилі де Бройля електронів за допомогою електронограм
Визначення довжини хвилі де Бройля електронів за допомогою електронограм
ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА
3.3 Визначення часу життя нерівноважних носіїв заряду у напівпровіднику
Робота 10 Визначення ширини забороненої зони напівпровідника Обробка результатів експерименту
ЗАКІНЧЕННЯ
3.6 Перколяційна модель утворення спіральних галактик
Опис лабораторних рабіт опубликован в посібнику “Комп’ютерний лабораторний практикум з фізики”, А.Ф. Сук, І.В. Синельник, А.В. Синельник, 2011, НТУ “ХПІ”, 247 с.

сайт “Комп’ютерний практикум. Курс загальної фізики”

Система комп’ютерного тестування