Міжнародна діяльність

NaumenkoThe collaborator of department theoretical mechanics K.Naumenko defends a doctoral thesis on the receipt of scientific degree of doctor-engineer after specialty „Natural and engineering sciences” on a theme „Design of high temperature creep in mechanics and engineering constructions” in Germany (Hall) of 13.06.06 (Konstantin Naumenko Modellierung des Hochtemperatur kriechens fur strukturmechanische An wendungen / Vorstellungder Habilitation sarbeitim Fachbereich Ingenieur wissenschaften, 13.06.2006, Halle); scientific consultant: doctor-engineer, professor H. Al’tenbakh (Germany) and doctor of engineering sciences, professor O. Morachkovskiy (Ukraine).

Співробітник відділу теоретичної механіки К. Науменко захищає докторську дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора – інженера після спеціальність ” Природничі та технічні науки ” на тему “Розробка високотемпературної повзучості в механіці та інженерних споруд” в Німеччині (зал ) від 13.06.06 ( Костянтин Науменко Modellierung DES Hochtemperatur kriechens мех strukturmechanische wendungen / Vorstellungder Абілітація sarbeitim Fachbereich Ingenieur Wissenschaften , 13.06.2006 , Галле) ; Науковий консультант: доктор – інженер , професор Х. Аль ‘ tenbakh ( Німеччина ) і доктор технічних наук , професор О. Morachkovskiy ( Україна ) .

За договором про співпрацю між кафедрами “Теоретична механіка ” НТУ “ХПІ ” та ” Механіка” MLU Halle – Weіttenberg ( Німеччина ) . У квітні- липні 2003 року канд. техн. наук Бурлаенко В.М. працював у Німеччині спільно з ученими MLU , а в серпні 2003 р. в НТУ «ХПІ » спільно з вченими НТУ « ХПІ» та кафедри ТМ працювали завідувач кафедри механіки , професор , д -р – інж. Хольм Альтенбах і доктор Костянтин Науменко з MLU Halle – Weіttenberg ( Німеччина ) . За підсумками співпраці опублікована стаття ” Чисельне дослідження впливу технологічних параметрів виготовлення на пружні властивості коротко – волокнистих композитних матеріалів” / Альтенбах Х. , Науменко К. та ін / / Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків, 2003 , т. 1 . – С. 184-192

Літвінов Володимир Борисович ( 14. 04. 1955 р.)

Випускник за фахом динаміка і міцність машин Харківського політехнічного інституту (з відзнакою , Ленінський стипендіат ) 1978 р. З 1978р. по 1982 р. на кафедрі динаміки і міцності машин: аспірант , молодший науковий співробітник . На кафедрі теоретичної механіки з 1982 р. : асистент , доцент .

Наукові інтереси: метод кінцевих елементів і його застосування в задачах динаміки, міцності і стійкості складних конструкцій. Учень професора Богомолова С. І. та доцента Журавльової А.М.

У 1986 р. працював у Брюнельском університеті (м. Лондон , Англія ) під керівництвом видатних вчених- механіків проф. Р. Бішопа та проф. В. Прайса .

У червні 2001 р. на Вченій Раді університету Ректором були вручені Сертифікати від Манчестерського комітету з премій « PRIZE 2000» за кращу наукову публікацію року у Великобританії професорам Морачковському О.К. і Бреславському Д.В. ( солауреати : проф. Х. Альтенбах і д-р К. Науменко , Німеччина )

У серпні 2001 р. на конкурсній основі від Уряду Німеччини отримав стипендію імені Л. Ейлера магістрант Соболь В.М. , гр. І – 16а , керівник проф. Морачковський О.К.

У вересні 2001 р. проф . Адашевським В.М. видано навчальний посібник «Теоретичні основи механіки біосистем » / за загальною редакцією проф. Морачковського О.К. , з грифом Міністерства освіти і науки України .