Адашевський Володимир Михайлович

87

Рік народження:   21.07.1946
Спеціальність:   локомотивобудування
Кваліфікація:   інженер-механік, ХПІ (1971 р.)
Науковий ступінь:   кaндидат технічних наук (1984 р.)
Вчене звання:   професор НТУ «ХПІ» (2002 р.)
Посада:   професор (2001 р.)

Наукова роботаУчбова роботаВ допомогу студенту

Наукова діяльність:Науково – дослідна робота пов’язана з новим науковим напрямком у біомеханіці: “Фізико-математичне моделювання та визначення біомеханічних характеристик опорно-рухового апарату тіла людини”. У 2012-2013рр. дослідження проводилися за держбюджетною темою М0501 «Розробка інноваційних методів і методів діагностики провідних видів підготовленості спортсменів різної кваліфікації і спеціалізації».Публікації статей:

Scholar; Репозитарий; Репозітарій; Repository

1. Адашевский В.М. Биомеханические аспекты техники прыжков в висоту/ Ермаков С.С.,Марченко А.А. // Физическое воспитание студентов . Научный журнал. – Харьков, ХООНОКУ- ХГАДИ,2013. -№ 2. -c.11-17.

2. Адашевский В.М. Физико-математическое моделирование сложных элементов акробатического рок-н-ролла/ Ермаков С.С.,Фирсова Ю.Ю. // Физическое воспитание студентов .Научный журнал. – Харьков, ХООНОКУ- ХГАДИ,2013.-№ 3. -c.3-7.

3. Biomechanics aspects of technique of high jump / Adashevskiy V.M., Iermakov S.S., Marchenko A.A. // Physical education of students, volume 2, 2013., pp11-17. doi: 10.6084/m9.figshare.156374

4. Physical mathematical modelling of difficult elements of acrobatic rock-androll / Adashevskiy V.M., Iermakov S.S., Firsova Iu.Iu. // Physical education of students, volume 3, 2013., pp3-9. doi: 10.6084/m9.figshare. 662463

5. Адашевский В.М. Индивидуальные биомеханические особенности взаимодействия спортсменок с предметами в художественной гимнастике / Адашевский В.М., Ермаков С.С., Логвиненко Е.И., Цеслицка Мирослава, Станкевич Блазей, Пилевска Веслава // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Науковий журнал. – Харків, ХОВНОКУ-ХГАДИ, 2014. – № 6. – С.3–10.

6. Адашевский В.М. Биомеханическое обоснование техники движений спортсмена в барьерном беге (на примере фазы полета) / Адашевский В.М., Ермаков С.С., Корж Н.В., Мушкета Родослав, Прусик Кристоф, Цеслицка Мирослава // Физическое воспитание студентов: Научный журнал. – Харьков, ХООНОКУ-ХГАДИ, 2014. – № 4. – С.3–11.

7. Biomechanical study athletes’ movement techniques in the hurdles (on example of phase of flight) / Adashevskiy V.M., Iermakov S.S., Korzh N.V., Radoslaw Muszkieta, Prusik Krzysztof, Cieslicka Miroslawa// Physical education of students, volume 4, 2014., pp3-12. doi: 10.6084/m9.figshare.996012

8. Individual athletes’ biomechanical features of interaction with objects in art gymnastics / Adashevskiy V.M., Iermakov S.S., Logvinenko Y.I., Cieslicka Miroslawa, Stankiewicz Blazej, Pilewska Wieslawa // Physical education of students, volume 6, 2014., pp3-12. doi: 10.6084/m9.figshare. 1004089

9. Качанов П.А. Адаптация управляемых процессов к тренировкам копьеметателей в подготовительном периоде посредством интерактивного тренажера / П.А. Качанов, В.И. Галица, В.М. Адашевский, А.С. Горлов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автоматика та приладобудування. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2014. – №15(1058) – С.66–77.

10. Физико математическое моделирование биомеханических систем в метании копья. Качанов П.А, Галица В.И., Адашевский В.М., Горлов А.С., // Вестник НТУ “ХПИ”; сборник, научных трудов темаический выпуск:  Автоматика и приборостроение. – Харьков.: НТУ “ХПИ” – 2014. – №15(1058). – с75-82.

11. Адашевський В. М. Визначення раціональних біомеханічних характерстик системи “спортсмен-жердина” / В. М. Адашевський // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы междунар. науч.-техн. конф., 20-22 сентября 2017 г. – Одесса : ОНПУ, 2017. – С. 3-5.

Спеціальність - 142-05 Експлуатація, діагностування та організація ремонту двигунів внутрішнього згоряння
Спеціальність - 142-03 Кріогенна та холодильна техніка
Спеціальність - 144-03 Енергетичний менеджмент та енергоефективність у промисловості та комунальній сфері
Спеціальність - 273-01 Локомотиви та локомотивне господарство
Спеціальність – 274-01. Автомобілі та автомобільне господарство