Лавінський Денис Володимирович

Lavinsky

Контакти:
denis.lavinsky@ukr.net
Рік народження:   18.02.1977
Спеціальність:   динаміка та міцність
Кваліфікація:   магістр, НТУ “ХПІ”  (2000 р.)
Науковий ступень: кандидат технічних наук (2004 р.)
Вчене звання: доцент по кафедрі теоретичної механіки (2008 р.)
Посада:доцент ( 2007 р.)


Наукова роботаУчбова роботаВ допомогу студенту

Наукова діяльність:

Стипендіат Кабінету міністрів України для молодих науковців (2009-2010)

Лауреат премії Національної академії наук України для молодих вчених (2010)

Публікації статей:

Scholar; Scopus; Репозитарий; Репозітарій; Repository; Orcid; ResearcherID;

1. Лавінський Д.В. Нестаціонарне деформування елементів конструкцій під дією електромагнітного поля / Д.В. Лавінський, О.К. Морачковський // Всеукр. наук-техн. журнал «Вібрації в техніці та технологіях». – Вінниця: ВДАУ, 2014. – №4 (76). – С.19 – 23. ISSN 2306-8744. (БД РИНЦ)

2. Лавинский Д.В. Моделирование и анализ деформирования системы тел при действии электромагнитного поля / Д.В. Лавинский // ISSN: 2226-9266 Автомобіль і Електроніка. Сучасні Технології. – Харків: ХНАДУ, 2014. – №6. – С. 101-104.

3. Лавинский Д. В. Анализ электромагнитных и механических полей в составных конструкциях / Д. В. Лавинский // Вестник Нац. техн. ун-та “ХПИ” : сб. науч. тр. Темат. вып. : Динамика и прочность машин. – Харьков : НТУ “ХПИ”. – 2014. – № 57 (1099). – С. 31-36.

4. Лавінський Д.В. Пружно-пластичне деформування систем тіл при дії електромагнітних полів / Д.В. Лавінський, О.К. Морачковський // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – №2. – С. 124-134.

5. Кошельник А.В. Разработка математической модели регенеративных теплообменников систем энерго- и теплоснабжения высокотемпературных теплотехнологических агрегатов / А. В. Кошельник, Д.В. Лавинский [и др.] // Вестник Нац. техн. ун-та “ХПИ” : сб. науч. тр. Темат. вып. : Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. – Харьков : НТУ “ХПИ”. – 2015. – № 16 (1125). – С. 124-131.

6. Лавінський Д.В. Аналіз деформування складених індукторів для магнітно-імпульсної обробки / Д.В. Лавінський // Дванадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2015. – С.86-87.

7. Altenbach H., Morachkovsky O., Naumenko K. and Lavinsky D. Inelastic deformation of conductive bodies in electromagnetic fields // DOI: 10.1007/s00161-015-0484-8, Springer, Berlin–Haidelberg, volume 27., issue 12.,2015., pp.1-13.

8. Lavinsky D. V. Structural analysis of the technological systems under electromagnetic field action / D. V. Lavinsky // Economics, science, education: integration and synergy : international scientific and practical conference, 18-21 January 2016, Bratislava, Slovak Republic. – Bratislava : Publishing outfit “Center of educational literature”, 2016. – Vol. 3. – P. 99-100.

9. Лавинский Д. В. Деформирование составных конструкций для прессования порошков силами электромагнитного поля / Д. В. Лавинский // Весняні наукові читання : зб. ст. 2-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 28 квітня 2016 р. – Київ : Центр наукових публікацій, 2016. – Ч. 2. – С. 52-55.

10. Лавинский Д. В. Анализ температурного деформирования составных прессформ для обработки порошковых материалов / Д. В. Лавинский // Актуальные научные исследования в современном мире : сб. научн. тр. 15-й Междунар. научн. конф., 21-22 июля 2016 г. – Переяслав-Хмельницкий : [б. и.], 2016. – Вып. 7 (15), ч. 1. – С. 95-101.

11. Morachkovsky O. K. The Nonlinear Deformation of the Body System Under Electromagnetic Field Action / O. K. Morachkovsky, D. V. Lavinsky // Nonlinear Dynamics–2016 (ND-KhPI2016) : proceedings of 5th International Conference, dedicated to the 90th anniversary of Academician V. L. Rvachev, September 27-30, 2016 = Нелінійна динаміка–2016 : тези доп. 5-ї Міжнар. конф., 27-30 вересня 2016 р. – Kharkov : NTU “KhPI”, 2016. – p. 350-355.

12. Лавінський Д. В. Пружно-пластичне деформування складених конструкцій при дії електромагнітного поля / Д. В. Лавінський, О. К. Морачковський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – № 3 (83). – С. 103-108.

13. Лавинский Д.В. Анализ деформирования составных конструкций при электромагнитном прессовании / Д.В. Лавинский // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин. – Х.: НТУ «ХПІ», 2016. – № 26 (1198). – С. 60–63.

14. Лавінський Д. В. Чисельний аналіз пружно-пластичного деформування під дією електромагнітного поля / Д. В. Лавінський, О. К. Морачковський // Фізичні та комп’ютерні технології : матеріали 22-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 грудня 2016 р. – Харків : ЛІРА, 2016. – С. 444-447.

15. Лавінський Д. В. Магнітопружне деформування тіла із порожниною / Д. В. Лавінський // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Сер. : Динаміка і міцність машин = Bulletin of National Technical University “KhPI” : coll. of sci. papers. Ser. : Dynamics and Strength of Machines. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – № 46 (1218). – С. 35-38.

16. Лавинский Д.В. Упругопластическое деформирование контактно-взаимодействующих тел при воздействии импульсного электромагнитного поля / Д.В. Лавинский, О.К. Морачковский // Проблемы прочности. – 2016, №6. – С.36-45.

17. Lavinskii D. V., Morachkovskii O. K. Elastoplastic Deformation of Bodies Interacting Through Contact Under the Action of Pulsed Electromagnetic Field //Strength of materials. – 2016. – V. 48. – №. 6. – P. 760-767.

18. Лавінський Д. В. Аналіз пружно-пластичного деформування складеного індуктора при магнітно-імпульсній обробці матеріалів / Д. В. Лавінський, О. К. Морачковський // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы Междунар. науч.-техн. конф., 20-22 сентября 2017 г. – Одесса : ОНПУ, 2017. – С. 81-84.

19. Лавінський Д. В. Контактне деформування складеного індуктора із допоміжним екраном при магнітно-імпульсній обробці / Д. В. Лавінський, І. М. Лук’янов // Інженерія перероб-них і харчових виробництв. – 2017. – № 2. – С. 37-41.

20. Lavinsky D. V. The nonlinear deformation of the compoundstructures under electromagnetic forming / D. V. Lavinsky // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Сер. : Динаміка і міцність машин = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : coll. works. Ser. : Dy-namics and Strength of Machines. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – № 39 (1261). – С. 95-98.

21. Альтенбах Х. Контактне деформування складеного індуктора із допоміжним екраном при дії електромагнітного поля / Х. Альтенбах, Д.В. Лавінський, К.В. Науменко // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Сер. : Динаміка і міцність машин = Bulletin of the National Technical University “KhPI” : coll. works. Ser. : Dynamics and Strength of Machines. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2017. – № 40 (1262). – С. 5-9.

22. Морачковський О.К. Деформування складених індукторів із допоміжним екраном при ма-гнітно-імпульсній обробці / О.К. Морачковський, Д.В. Лавінський // Вібрації в техніці та технологіях, №4 (87), 2017. – С.29-33.

23. Лавінський Д. В. Деформування складеного індуктора із допоміжним екраном разом із за-готовкою / Д. В. Лавінський, О. К. Морачковський // Фізичні та комп’ютерні технології. : матеріали 23-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 грудня 2017 г. – Одеса : ОНПУ, 2018. – С. 150-153.

Осінній семестр
Весняний семестр