Морачковський Олег Костянтинович

 

OKM

Доктор технічних наук, професор. Академік АН Вищої освіти України. Член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки,

Член європейських наукових товариств: EUVROMECH, GAMM,

Лауреат премій ім. академіка Г.Ф. Проскури і Великобританії в галузі науки

 

Наукова роботаУчбова роботаВ допомогу студенту

Scholar;Scopus; Orcid; Репозитарий; Репозітарій; Repository(1); Repository(2); Repository(3);

1. Бреславский Д.В. Анизотропия ползучести и поврежлаемости элементов конструкций при циклическом нагружении / Д.В. Бреславский, В.А. Метелев, О.К. Морачковский // ISSN 0556-0171Х. Проблемы прочности, 2015, №2. – С. 21-29.

2. Breslavskii D.V., Metelev V.A. and Morachkovskii O.K. Anisotropic creep and damage in structural elements under cyclic loading // DOI 10.1007/s11223-015-9653-z Strength of Materials, Vol. 47, No. 2, March, 2015. – P. 235-241.

3. Лавінський Д.В. Пружно-пластичне деформування систем тіл при дії електромагнітних полів / Д.В. Лавінський, О.К. Морачковський // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – №2. – С. 124-134.

4. Гутник М. Механіка в НТУ «Харківський політехнічний інститут». Науковий доробок Анатолія Васильовича Бурлакова / М. Гутник, О. Морачковський // ISSN 2079-2999 Дослідження з історії техніки: Збірник накових праць. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка»». – 2015. – Вип.21. – С. 43-48.

5. D.V. Breslavsky, V.O. Mietelov, O.K. Morachkovsky, S.O. Pashenko, O.A. Tatarinova Asymptotic methods and finite element methods in cyclic creep-damage problems // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики. Збірник наукових праць. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – 2015. – С.19-20.

6. Altenbach H., Morachkovsky O., Naumenko K. and Lavinsky D. Inelastic deformation of conductive bodies in electromagnetic fields // DOI: 10.1007/s00161-015-0484-8, Springer, Berlin–Haidelberg, volume 27., issue 12.,2015., pp1-13

7. Morachkovsky O. K. The Nonlinear Deformation of the Body System Under Electromagnetic Field Action / O. K. Morachkovsky, D. V. Lavinsky // Nonlinear Dynamics–2016 (ND-KhPI2016) : proceedings of 5th International Conference, dedicated to the 90th anniversary of Academician V. L. Rvachev, September 27-30, 2016 = Нелінійна динаміка–2016 : тези доп. 5-ї Міжнар. конф., 27-30 вересня 2016 р. – Kharkov : NTU “KhPI”, 2016. – p. 350-355.

8. Лавінський Д. В. Пружно-пластичне деформування складених конструкцій при дії електромагнітного поля / Д. В. Лавінський, О. К. Морачковський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – № 3 (83). – С. 103-108.

9. Беломытцев А. С. Исследование колебаний нелинейных систем / А. С. Беломытцев, Е. И. Дружинин, О. К. Морачковский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2016. – № 3 (83). – С. 11-20.

10. Лавінський Д. В. Чисельний аналіз пружно-пластичного деформування під дією електромагнітного поля / Д. В. Лавінський, О. К. Морачковський // Фізичні та комп’ютерні технології : матеріали 22-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 грудня 2016 р. – Харків : ЛІРА, 2016. – С. 444-447.

11. Лавинский Д.В. Упругопластическое деформирование контактно-взаимодействующих тел при воздействии импульсного электромагнитного поля / Д.В. Лавинский, О.К. Морачковский // Проблемы прочности. – 2016, №6. – С.36-45.

12. Лавінський Д. В. Чисельний аналіз пружно-пластичного деформування під дією електромагнітного поля / Д. В. Лавінський, О. К. Морачковський // Фізичні та комп’ютерні технології : матеріали 22-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 7-9 грудня 2016 р. – Харків : ЛІРА, 2016. – С. 444-447.

13. Ларин А. А. Профессор Жовдак Валерий Алексеевич – к 70-летию со дня рождения / А. А. Ларин, О. К. Морачковский, А. И. Трубаев // Вісник Нац. техн. ун-ту “ХПІ” : зб. наук. пр. Сер. : Динаміка і міцність машин = Bulletin of National Technical University “KhPI” : coll. of sci. papers. Ser. : Dynamics and Strength of Machines. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2016. – № 46 (1218). – С. 5-9.

14. Asymptotic Solution of Anisotropic Cyclic Creep Problem / D. Breslavsky, V. Mietielov, O. Morachkovsky et. all // Nonlinear Dynamics–2016 (ND-KhPI2016) : proceedings of 5th International Conference, dedicated to the 90th anniversary of Academician V. L. Rvachev, September 27-30, 2016 = Нелінійна динаміка–2016 : тези доп. 5-ї Міжнар. конф., 27-30 вересня 2016 р. – Kharkov : NTU “KhPI”, 2016. – P. 276.

15. Бєломитцев А. С. Алгоритм дослідження поведінки нелінійних систем / А. С. Бєломитцев, Є. І. Дружинін, О. К. Морачковський // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы междунар. науч.-техн. конф., 20-22 сентября 2017 г. – Одесса : ОНПУ, 2017. – С. 16-19.

16. Лавінський Д. В. Аналіз пружно-пластичного деформування складеного індуктора при магнітно-імпульсній обробці матеріалів / Д. В. Лавінський, О. К. Морачковський // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении : материалы Междунар. науч.-техн. конф., 20-22 сентября 2017 г. – Одесса : ОНПУ, 2017. – С. 81-84.

17. Лавінський Д. В. Деформування складеного індуктора із допоміжним екраном разом із за-готовкою / Д. В. Лавінський, О. К. Морачковський // Фізичні та комп’ютерні технології. : матеріали 23-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 грудня 2017 г. – Одеса : ОНПУ, 2018. – С. 150-153.

18. Морачковский О.К. Теория и практика построения уравнений дискретных электро-механических систем / О. К. Морачковский, А.С. Беломытцев, Е.И. Дружинин, // Вібрації в техніці та технологіях. – 2017. – № 4 (87). – С. 20-28.

19. Морачковський О.К. Деформування складених індукторів із допоміжним екраном при ма-гнітно-імпульсній обробці / О.К. Морачковський, Д.В. Лавінський // Вібрації в техніці та технологіях, №4 (87), 2017. – С.29-33.

20. Беломытцев А. С. Моделирование динамики гидромеханических силовых передач транс-портных машин / А. С. Беломытцев, Е. И. Дружинин, О. К. Морачковский // Фізичні та комп’ютерні технології : матеріали 23-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 грудня 2017 р., м. Харків. – Одеса : ОНПУ, 2018. – С. 174-177.

21.  Breslavsky D., Morachkovsky O., Naumov I., Ganilova O. Deformation and fracture of square plates under repetitive impact loading // International Journal of Non-Linear Mechanics, Volume 98, January 2018, P. 180-188.

22. Беломытцев А. С. Расчет крутильных колебаний силовых передач с карданным валом / А. С. Беломытцев, Е. И. Дружинин, О. К. Морачковский // Вібрації в техніці та технологіях. – 2018. – № 2 (89). – С. 22-28.

23. Лавінський Д.В. Розрахункове оцінювання пружно-пластичного деформування систем тіл при дії електромаг-нітного поля / Д.В. Лавінський , О.К. Морачковський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2018. – № 2 (89). – С. 29-35.

24. Altenbach H. Deformation analysis of conductive metallic components under the action of electromagnetic fields | [Verformungsanalyse elektrisch leitender metallischer Bauteile bei Magnetimpulsbearbeitung] / H. Altenbach, V. Konkin, D. Lavinsky, O. Morachkovsky, K. Naumenko // Forschung im Ingenieurwesen / Engineering Research. – 2018. – P. 1-7. DOI : 10.1007/s10010-018-0285-x

Осінній семестр
ТМ для спеціальності 113 “Прикладна математика” (И 1_а)
АМ для спеціальності 113 “Прикладна математика” (И 1_а)
Весняний семестр
ТМ для спеціальності 113 “Прикладна математика” (И 1_а)
Спеціальність 122 Компьютерні науки та інформаційні технології
Практика 2.1
Практика 2.2
Практика 3.1
Практика 3.2
Розрахункова робота