Архив методической литературы кафедры

Програма, методичні вказівки, контрольні завдання з курсу «Теплові електричні станції» для студентів спеціалізації 151-04 «Комп’ютерноінформаційні технології в енергетиці» та спеціалізації 142-01 «Енергогенеруючі технології та установки» усіх форм навчання / Уклад.: Тютюник Л. І., Іванова Л.А., Фалалєєва Т.В., Тарасенко О.М. – Х.: НТУ «ХПІ», 2019. – 36 с.

Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування «Розрахунок біогазової установки для сільськогосподарської ферми» : за курсом «Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії» для студентів спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та 144 «Теплоенергетика» всіх форм навчання / О.В.Кошельнік, В.Г.Павлова, О.В.Долобовська. – Харків, 2019. – 22 с.

Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання на тему: «Термодинамічний розрахунок парогазової установки» з курсів «Технічна термодинаміка», «Теоретичні основи теплотехніки», «Енергетичні установки» для студентів енергетичних і машинобудівних спеціальностей всіх форм навчання / С.В.Єна. — Харків: НТУ «ХПІ», 2019. — 17 с.

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Вимірювання температури за допомогою термоелектричного термометра« : за курсом «Теплотехнічні вимірювання та прилади» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» усіх форм навчання / О.Р. Пересьолков, В.Г. Павлова. – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – 22 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Термодинамічний розрахунок і аналіз парогазової енергетичної установки» з курсу «Технічна термодинаміка» для студентів спеціальностей 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика» / Т.І.Ярошенко, О.П.Гордієнко. — Харків: НТУ «ХПІ», 2016. — 20 с.

Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання «Знаходження екстремуму та побудова графіка функції» за курсом «Інформаційні технології та основи програмування в теплоенергетиці» для студентів спеціальності 144 «Теплоенергетика» всіх форм навчання / О.В.Круглякова, О.П.Гордієнко. — Харків: НТУ «ХПІ», 2016. — 24 с.

Расчеты вентиляторных градирен. Методические указания для курсового и дипломного проектирования для студентов специальности 144 «Теплоэнергетика» всех форм обучения / Сост. А.Р.Переселков, О.В.Круглякова. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2016. – 56 с.

Методичні вказівки і завдання до виконання контрольних робіт з курсу «Проектування систем вентиляції» : для студ. спец. 7.05060101 і 8.05060101 «Теплоенергетика» / уклад. Т.І. Ярошенко. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – 10 с.

Методичні вказівки до курсової роботи «Термодинамічний розрахунок парогазової установки з високонапорним парогенератором» : для студентів напрямку 6.050601 «Теплоенергетика» / уклад. Є.М. Бесчаров, Я.В. Жнітов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 22 с.

Методичні вказівки до дипломного проектування «Розрахунки елементів парогенераторів промислових підприємств на міцність» для студентів спеціальності 7.090510 «Теплоенергетика» усіх форм навчання / О.О.Шевелев, В.Г.Павлова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – 20 с.

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Теплотехнічні процеси і установки» для студентів спеціальностей 7.090510 «Теплоенергетика» та 7.000008 «Енергетичний менеджмент» денної та заочної форм навчання / В.С.Фокін, Ю.В.Шульгін, В.Г.Павлова, С.В.Єна. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. — 52 с.

Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування «Методика розрахунку теплових втрат виробничої будівлі» за курсами «Системи теплопостачання і опалення», «Системи теплопостачання і теплові мережі», «Проектування та оптимізація систем теплоенергозабезпечення» для студентів очної та заочної форм навчання спеціальностей 6.05060101, 7.05060105 «Теплоенергетика» та «Енергетичний менджмент» / В.М.Кошельник, Л.Й.Збараз. – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – 20 с.

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Експериментальне визначення теплових втрат через ізоляцію трубопроводу та коефіцієнту теплопроводності ізоляційного матеріалу» за курсами «ТМО», «Облік та вимірювання параметрів теплоносіїв», «Теоретичні основи теплотехніки» та «Енергетичні установки» для студентів енергетичних, машинобудівних та механіко-технологічних спеціальностей всіх форм навчання / О.Р.Пересьолков, О.П.Гордієнко. — Харків: НТУ «ХПІ», 2015. — 20 с.

Методичні вказівки до дипломного та курсового проектування «Апарати з зануреними пальниками» для студентів спеціальностей 7.090510 «Теплоенергетика» та 7.000008 «Енергетичний менеджмент» очної та заочної форм навчання / Фокін В.С., Кошельник О.В., Федяй Б.М. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 21 с.

Методичні вказівки до виконання домашнього завдання «Розрахунок і оптимізація оребреної поверхні» з курсу «Тепло- і масообмін» для студентів фахів 7.090510 «Теплоенергетика» та 7.000008 «Енергетичний менеджмент» / Акмен Р.Г., Подвальна Т.Б. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – 9 с.

Методичні вказівки до курсового і дипломного проектування «Розрахунок ежектора» для студентів фаху 7.090510 «Теплоенергетика» та 7.000008 «Енергетичний менеджмент» / Акмен Р.Г., Желтоноженко А.П. – Харків: НТУ ХПІ», 2009. – 21 стор.

Обов’язкові задачі і домашні завдання з курсу «Тепло- і масообмін» для студентів фахів 7.050601 — 01 «Теплоенергетика» та 7.050601-05 «Енергетичний менеджмент» / Акмен Р.Г. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – 28 стор.

Методические указания к курсовой работе «Термодинамический расчет парогазовой установки с котлом-утилизатором» по курсу «Техническая термодинамика» для студентов специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика», 7.000008 «Энергетический менеджмент» и 7.090511 «Котлы и реакторы» / Е.Н.Бесчаров.  – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – 20 с.

Методические указания и контрольные задания по курсу «Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ» для студентов заочного обучения специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент» / Родионова Т.Ф., Круглякова О.В. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. – 24 с.

Методические указания к выполнению контрольного задания «Термодинамический анализ паротурбинной энергетической установки ТЭС» для студентов заочной формы обучения энергетических и электротехнических специальностей / Переселков А.Р., Ганжа А.Н., Чубарова В.В. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 32 с.

Методические указания для курсового и дипломного проектирования «Расчет теплоутилизатора дымовых газов контактного типа» для студентов очной и заочной форм обучения специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент» / Кошельник А.В., Кошельник В.М. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2007. – 32 с.

Обязательные задачи и домашние задания по курсу «Тепло- и массообмен» : для специальностей 7.090500 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент» дневной формы обучения / Р.Г.Акмен. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. — 28 с.

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Расчет эжектора» : для специальностей 7.090500 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент» / Р.Г. Акмен, А.П.Желтоноженко. — Харьков : НТУ «ХПИ», 2007. — 20 с.

Методические указания к расчетному заданию «Технико-экономическая оптимизация кожухотрубчатого теплообменного аппарата с продольным течением теплоносителей» для студентов специальности 7.090510 «Теплоэнергетика» / А.Н.Ганжа, О.В.Круглякова, 2006. – 28 с.

Методические указания к выполнению курсовой работы «Энергетический аудит систем теплоснабжения» по курсу «Энергетический менеджмент и энергоаудит»  для студентов специальности 000008 «Энергетический менеджмент» / Г.К. Вороновский, И.А. Немировский, А.В. Кошельник. — Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. — 47 с.

Методичні вказівки до виконання практичних робіт на тему «Оцінювання параметрів та перевірка гіпотези про нормальний розподіл» до курсу «Науково-дослідна робота, фізичний та чисельний експеримент» для студентів спеціальностей 7.090510 «Теплоенергетика» та 7.00008 «Енергетичний менеджмент» / Т.Ф. Родіонова, О.В. Круглякова. – Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – 20 с.

Методические указания и контрольные задания по курсу «Тепло- и массообмен» для студентов заочного обучения специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент» / Акмен Р.Г. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – 48 с.

Методические указания к курсовой работе «Тепловой и гидродинамический расчет экономайзера» по курсу «Тепло- и массообмен» для студентов специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент» / Акмен Р.Г. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – 30 с.

Методические указания и контрольные вопросы по курсу «Топливо и топочные устройства» для студентов заочного обучения специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент» / Р.Г. Акмен.  – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – 18 с.

Методические указания к курсовой работе «Статика горения и I – t диаграмма продуктов сгорания органического топлива» по курсу «Топливо и топочные устройства» : для студентов заочной формы обучения специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент» / Р.Г. Акмен. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2005. – 18 с.

Методические указания к курсовой работе «Расчет показателей тепловой схемы мощного энергоблока ТЭС» для студентов энергетических и электротехнических специальностей /Сост. Кошельник В.М., Ганжа А.Н., Кошельник А.В. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2004.– 36 с.

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Расчет элементов и систем распределения горячей воды и пара» для студентов специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент» /Ивановский А.Ю., Кошельник А.В., Кошельник В.М. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. – 28 с.

Методические указания к курсовому проектированию «Расчет методической печи» для студентов специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент» / Н.А.Тарасенко. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2004. – 44 с.

Методичні вказівки до практичних занять та лабораторної роботи «Визначення теплових втрат через ізоляцію елементів котельних установок» по курсу «Тепломасообмін»: для студентов специальности 7.090505 «Котли і реактори» / В.М.Кошельник, Л. І.Тютюнник, Л.І.Иванова, В.Й.Касілов. — Х.: НТУ «ХПИ», 2003. — 16 с.

Методичні вказівки до лабораторної роботи «Конвективний теплообмін при вільному русі повітря біля горизонтального трубопроводу» по курсу «Тепломасообмін»: для студентов специальности 7.090505 «Котли і реактори» / В.М.Кошельник, Л. І.Тютюнник, Л.І.Иванова, В.Й.Касілов. — Х.: НТУ «ХПИ», 2003. — 16 с.

Методические указания к выполнению дипломного проекта для студентов специальностей 7.090510 «Теплоэнергетика» и 7.000008 «Энергетический менеджмент»/ В.С.Фокин, Н.А.Тарасенко, Т.В.Калашникова. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2003. – 36 с.

Методические указания к практическим занятиям по теме «Статистические математические модели» по курсу «Основы научных исследований» для студентов специальности 7.090510 «Теплоэнергетика» / Родионова Т.Ф., Лышеленко В.М. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2001. – 24 с.

Методические указания к лабораторной работе «Экспериментальное исследование кинетики сушки материала в конвективной сушильной установке» по курсу «Теория сушки и сушильные установки» для студентов специальности 7.090510 «Теплоэнергетика» / А.Р.Переселков. – Харьков: ХПИ, 2001. — 16 с.

Методические указания к курсовой работе «Расчет пластинчатого теплообменника для пастеризации молока» по курсу «Технология и оборудование предприятий агропромкомплекса»: для студентов специальности 7.0905.10 «Теплоэнергетика» / В.М.Воробьев, Е.П.Гордиенко. — Х.: НТУ «ХПИ», 2000. — 12 с.

Методические указания к курсовой работе «Расчет камеры термообработки колбасных изделий» по курсу «Технология и оборудование предприятий агропромкомплекса»: для студентов специальности 7.0905.10 «Теплоэнергетика» / В.М.Воробьев, Е.П.Гордиенко. — Х.: НТУ «ХПИ», 2000. — 20 с.

Методичні вказівки до дипломного проектування «Багатокорпусні випарні установки (алгоритм і програма розрахунку)» : для студентів спеціальності 7.090510 «Теплоенергетика» / В.С.Фокін, Р.Г.Акмен. — Х.: ХДПУ, 1999. — 28 с.

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Проектування, монтаж і експлуатація тепломасообмінних установок» «Однокорпусна випарна установка з компресією пари» : для студентів спеціальності 7.090510 «Теплоенергетика» / В.С.Фокін. — Х.: ХДПУ, 1999. — 33 с.

Методические указания к курсовой работе «Расчет энергетического оборудования паросиловой установки с регенеративными отборами пара» по курсу «Энергетические установки электростанций» для студентов специальности 21.04 «Автоматическое управление энергетическими системами» / Кошельник В.М., Павленко Н.С. – Харьков: ХГПУ, 1995. – 28 с.

Методические указания к лабораторной работе «Корреляционный анализ» по курсу «Основы научных исследований» для студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» / Т.Ф.Родионова. – Харьков: ХПИ, 1995. — 12 с.

Методические указания к лабораторной работе«Исследование работы одноступенчатого компрессора» по курсам «Техническая термодинамика» и «Общая теплотехника» для студентов машиностроительных специальностей / А.Р.Переселков. – Харьков: ХПИ, 1994. – 12 с.

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Основы расчета транспортного кондиционера» по курсу «Холодильная техника и кондиционирование воздуха» для студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» /Е.Н Бесчаров. – Харьков: ХПИ, 1993. – 24 с.

Методические указания к лабораторной работе«Испытание двухступенчатого компрессора» по курсам «Энергетические установки ТЭС», «Термодинамика и теплопередача» для студентов специальностей 10.01 «Электрические станции» и 15.06 «Колесные и гусеничные машины» /Н.А.Тарасенко. – Харьков: ХПИ, 1993. – 12 с.

Методические указания к лабораторной работе«Конвективный теплообмен при свободном движении воздуха около горизонтальной трубы» по курсам «Энергетические установки ТЭС», «Термодинамика и теплопередача» для студентов специальностей 10.01 «Электрические станции» и 15.06 «Колесные и гусеничные машины» /Н.А.Тарасенко. – Харьков: ХПИ, 1993. – 12 с.

Методические указания к лабораторной работе «Оценивание параметров и проверка гипотезы о нормальном распределении» по курсу «Основы научных исследований» для студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» / Т.Ф.Родионова. – Харьков: ХПИ, 1993. — 13 с.

Методические указания к лабораторной работе «Исследование адиабатного процесса обработки воздуха в кондиционере с подвижной смачиваемой насадкой» по курсу «Кондиционирование воздуха» для студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» / Э.Г. Братута, В.М. Воробьев. – Харьков: ХПИ, 1992.

Методические указания к лабораторной работе«Исследование теплообмена при поперечном обтекании пучка труб» по курсу «Тепломассообмен» для студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» / Р.Г.Акмен. – Харьков: ХПИ, 1992. – 16 с.

Справочные данные для конструкторских разработок систем кондиционирования воздуха в дипломном и курсовом проектировании по курсу «Кондиционирование промышленных предприятий» для преподавателей и студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» / Э.Г. Братута, С.В. Ена, А.Г. Чубарова. – Харьков: ХПИ, 1991. – 68 с.

Методические указания к обязательному домашнему заданию «Определение оптимальных параметров цикла теплонасосной газовой отопительной установки» по курсу «Кондиционирование воздуха промышленных предприятий»: для студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» / Э.Г. Братута, А.Д. Харлампиди. — Харьков: ХПИ, 1991.

Методические указания к курсовой работе по технической термодинамике «Термодинамический расчет парогазовой установки» для студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» / Е.Н. Бесчаров. – Харьков: ХПИ, 1991. – 24 с.

Методические указания к лабораторной работе «Определение тепловых потерь изолированного трубопровода и коэффициента теплопроводности изоляции» по курсу «Теплообмен» для студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» / Р.Г.Акмен. – Харьков: ХПИ, 1991. – 12 с.

Методические указания по использованию ЭВМ при обработке результатов лабораторных работ по курсу «Теплообмен» для студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» / Р.Г.Акмен. – Харьков: ХПИ, 1991. – 12 с.

Методические указания к курсовой работе «Расчет тарельчатой колонны» по дисциплине «Специальные вопросы тепло- и массообмена» для студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» / А.А.Шевелев. – Харьков: ХПИ, 1991. – 12 с.

Методические указания к лабораторной работе «Измерение расхода жидкости» по курсу «Теплотехнические измерения и приборы» для студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» / А.Р.Переселков. – Харьков: ХПИ, 1991. – 19 с.

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Проектирование систем кондиционирования воздуха» по курсу «Источники и системы теплоснабжения» для студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» / Э.Г. Братута, Т.Б. Подвальная. – Харьков: ХПИ, 1989. – 16 с.

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Тепловой расчет котла-утилизатора ОКГ-100-3» по курсу «Парогенераторы промышленных предприятий» для студентов специальности 10.07 «Промышленная теплоэнергетика» / Б.И.Волков. – Харьков: ХПИ, 1989. – 13 с.

Методические указания к проведению самостоятельной работы «Основные законы и процессы изменения состояния идеального газа» по курсу «Техническая термодинамика» для студентов энергомашиностроительных специальностей / Э.Г. Братута. – Харьков: ХПИ, 1989. – 12 с.

Методические указания к лабораторной работе «Исследование процесса сжатия воздуха в одноступенчатом компрессоре» по курсам «Техническая термодинамика» и «Общая теплотехника» для студентов специальностей 0308 «Промышленная теплоэнергетика» и 0528 «Гидравлические машины и средства автоматики»/ А.Р.Переселков. – Харьков: ХПИ, 1989. – 12 с.

Методические указания к лабораторной работе «Определение коэффициента излучения поверхности твердого тела» по курсам «Тепло- и массообмен» для студентов специальностей 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / А.А.Шевелев. – Харьков: ХПИ, 1989. – 12 с.

Методические указания к курсовой работе «Расчет насадочного абсорбера» по курсу «Специальные вопросы тепло- и массообмена» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» /А.А. Шевелев. – Харьков: ХПИ, 1988. – 12 с.

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Расчет на ЭВМ температурных полей в насадке регенеративных доменных воздухонагревателей» по курсу «Тепло- и массообменные аппараты и установки» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / В.М.Кошельник, Ю.В.Петельгузов. – Харьков: ХПИ, 1988. – 24 с.

Методические указания к лабораторной работе «Определение объемных и энергетических потерь холодильного компрессора» по курсу «Холодильные установки» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / Е.Н.Бесчаров, А.Р.Переселков. – Харьков: ХПИ, 1988. – 8 с.

Методические указания к лабораторной работе «Исследование процессов изменения состояния влажного воздуха в сушильной установке» по курсу «Тепло- и массообменные аппараты и установки» для студентов специальностей 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / А.Р.Переселков. – Харьков: ХПИ, 1987. – 11 с.

Методические указания к курсовому «Тепловой расчет установок сухого тушения кокса» по курсу «Тепло- и массообменные аппараты и установки» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / Б.И. Волков. – Харьков: ХПИ, 1987. – 12 с.

Методические указания к курсовой работе «Термодинамический анализ эффективности теплосиловой установки» по курсу «Техническая термодинамика» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / Р.Г. Акмен. – Харьков: ХПИ, 1987. – 12 с.

Методические указания к курсовой работе «Расчет регенеративного воздухоподогревателя с дисперсным теплоносителем» по курсу «Специальные вопросы теории тепло- и массообмена» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» /А.А. Шевелев. – Харьков: ХПИ, 1987. – 12 с.

Методические указания к курсовой работе «Построение оптимальных планов» по курсу «Основы научных исследований» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / Т.Ф.Родионова. – Харьков: ХПИ, 1987. – 14 с.

Методические указания к домашнему заданию «Материальный и тепловой баланс процесса горения топлива» по курсу «Парогенераторы промышленных предприятий» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» /В.М.Кошельник. – Харьков: ХПИ, 1986. – 15 с.

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Тепловой расчет транспортного кондиционера» по курсу «Кондиционирование воздуха» и «Тепло- и массообменные аппараты и установки» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / Е.И.Бесчаров. – Харьков: ХПИ, 1986. – 20 с.

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Расчет автономного кондиционера» по курсам «Кондиционирование воздуха» и «Теплоиспользующие установки» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / Б.А.Левченко. – Харьков: ХПИ, 1985. – 27 с.

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Тепловой расчет камер тушения установок сухого тушения кокса» по курсу «Теплоиспользующие установки» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / Б.И. Волков. – Харьков: ХПИ, 1985. – 18 с.

Методические указания к курсовой работе «Статистические методы анализа и обработки экспериментальных данных» по курсу «Основы научных исследований» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / Т.Ф.Родионова. – Харьков: ХПИ, 1985. – 11 с.

Методические указания к курсовой работе «Обработка опытных данных методом наименьших квадратов» по курсу «Основы научных исследований» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / Т.Ф.Родионова. – Харьков: ХПИ, 1985. – 8 с.

Методические указания к лабораторной работе «Исследование вихревого холодильника» по курсу «Кондиционирование воздуха» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / Э.Г. Братута. – Харьков: ХПИ, 1985.

Методические указания к лабораторной работе «Теплоотдача при свободном движении воздуха около горизонтальной трубы» по курсу «Теплообмен» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / В.М.Кошельник. – Харьков: ХПИ, 1985. – 12 с.

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Тепловой баланс котельных агрегатов» по курсу «Парогенераторы промышленных предприятий» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / В.М.Кошельник. – Харьков: ХПИ, 1985. – 26 с.

Методические указания к лабораторной работе«Определение темпа охлаждения тонкого тела» по курсу «Тепломассообмен» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / С.Ф.Кравцов. – Харьков: ХПИ, 1985. – 8 с.

Методические указания к курсовому проектированию «Расчет теплообмена в топках парогенераторов промышленных предприятий» / А.А.Шевелев. — Харьков: ХПИ, 1985. – 14 с.

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Тепловой расчет регенеративных воздухонагревателей доменных печей» по курсу «Теплоиспользующие установки» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / В.М.Кошельник. — Харьков: ХПИ, 1984. – 21 с.

Методические указания к курсовому и дипломному проектированию «Тепловой и гидродинамический расчет кожухотрубчатых теплообменников» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» / С.Ф. Кравцов. — Харьков: ХПИ, 1982. – 12 с.

Методические указания к курсовой работе по технической термодинамике «Расчет и анализ эффективности парогазовой энергетической установки»: для студентов специальности «Турбины» / Э.Г. Братута. – Харьков: ХПИ, 1982.

Методические указания для проведения самостоятельной работы по курсу «Техническая термодинамика». Тема 1. Основные законы и процессы изменения состояния идеального газа: для студентов специальности «Турбины» / Э.Г. Братута. – Харьков: ХПИ, 1982.

Методические указания к курсовому проекту «Тепловой и аэродинамический расчет установки для сушки в кипящем слое» для студентов специальности 0308 «Промышленная теплоэнергетика» /Р.Г. Акмен. – Харьков: ХПИ, 1982. – 32 с.

Методические указания к курсовому проекту «Проектирование кожухотрубчатого теплообменного аппарата» для студентов специальностей 0308, 0521, 0516 / Е.Н.Бесчаров. – Харьков: ХПИ, 1982. – 20 с.

Методические указания к лабораторной работе «Испытание двухступенчатого поршневого компрессора» / Т.Ф.Родионова. – Харьков: ХПИ, 1980. – 9 с.

Методические указания к курсовой работе «Тепловой и гидродинамический расчет теплообменника» / С.Ф. Кравцов. – Харьков: ХПИ, 1977. – 16 с.

Методические рекомендации для преподавателей ХПИ им. В.И.Ленина «Информационные технические средства обучения» / Э.Г. Братута. – Харьков: ХПИ, 1977.

Методические указания к выполнению курсовой работы «Термодинамическая эффективность теплоиспользующих установок» / Г.И. Павловский. – Харьков: ХПИ, 1977. — 30 с.

Essai du moteur Diesel / Е.Н.Бесчаров, С.Нечаев. – Boumerdes: Institut National des Hydrocarbures et de la chimie, 1974. — 17 с.

Calcul thermique du Diesel / Е.Н.Бесчаров, С.Нечаев. – Boumerdes: Institut National des Hydrocarbures et de la chimie, 1974. — 31 с.

Методические рекомендации к лабораторной работе «Испытание холодильной установки ФАК-07» / Г.А.Герциков. – Харьков: ХПИ, 1969. — 14 с.

Справочные данные по теплофизическим свойствам веществ и домашние задания по технической термодинамике и теплопередаче (методические указания)/ Г.И.Павловский. — Харьков: ХПИ, 1968. — 46 с.

Методические рекомендации к лабораторной работе «Анализ дымовых газов химическим газоанализатором» / Н.И.Боровецкая. – Харьков: ХПИ, 1957.

Comments are closed.