Наука

Дослідження електромагнітних і теплових полів і кіл з використанням методів математичного моделювання для систем діагностики і автоматичного управління дизель-електричними агрегатами. Роботи проводилися на рівні винаходів за планами галузевих міністерств (базове підприємство — ПО «Завод ім. Малишева»). Ця тематика знайшла відображення в докторських дисертаціях підготовлених доцентами В.М. Боевим і А.Н. Борисенко.

Створення системи живлення (вторинні джерела) і керування для автономних об'єктів (галузева лабораторія ОНІЛ ТОЕ Міністерства середнього машинобудування). Роботи проводилися на світовому рівні, багато результатів впроваджено у виробництво із значним економічним ефектом.

Проводяться дослідження в області електромагнітної сумісності і стійкості технічних об'єктів до дії електромагнітних полів природного і штучного походження; експериментальні і теоретичні дослідження формування ударних електромагнітних хвиль; поширення електромагнітних хвиль в шаруватих сегнето - магнітних композитах, в нелінійних метаматеріалах та інших нелінійних середовищах.

За останні роки було виконано науково-дослідні роботи за госпдоговірною тематикою: «Розробка і виготовлення стенду випробувань номінальними струмами», «Проведення повірки омічного дільника напруги ОДН-1,2 і ємнісного дільника напруги ЄДН-1,2, які входять до складу пристрою для вимірювання імпульсів високої напруги типу УИВН».

На даний час виконуються роботи за бюджетною темою “Розробка фізичних та математичних моделей електрофізичних процесів у термостійких радіопоглинаючих покриттях”( № Д/Р 0114U003724; категорія роботи - фундаментальна (код 2201040); керівник науково-дослідної роботи – Резинкін Олег Лук’янович; строки виконання - 01.06.2014 - 31.12.16).

На кафедрі працює семінар Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Наукові проблеми енергетики».