Навчальна робота

Кафедра ТОЕ проводить навчання студентів денної і заочної форм навчання. Курси ТОЕ та ТЕМК є базовими при підготовці фахівців електротехнічного профілю та з курсами фізики й вищої математики становлять основу їхньої фундаментальної підготовки. У той же час ці курси готують студентів до вивчення всіх спеціальних електротехнічних курсів. Створення двох різних базових курсів - ТОЕ й ТЕМК - було обумовлено спеціалізацією підготовки бакалаврів і фахівців енергетичного й приладобудівного напрямків.

Базова вузівська підготовка бакалаврів починається з II курсу й орієнтована на засвоєння студентами загальнотеоретичних положень електротехніки, оволодіння прикладними методами аналізу й розрахунків електричних і магнітних ланцюгів і електромагнітних полів, створення й розширення електротехнічного світогляду студентів, і прилучення їх. до самостійної творчої роботи.

До 1984 року по всіх електротехнічних спеціальностях кафедра проводила підготовку за єдиним курсом ТОЕ. Однак у той час виникли деякі проблеми, обумовлені протиріччям між безперервним ростом кількості інформації й зменшенням числа навчальних годин, на вивчення дисципліни ТОЕ, особливо по спеціальностях приладобудівного профілю. Кафедра створила спеціалізовані курси окремо для студентів енергетичного профілю (Е. ЕМБ факультети) і приладобудівного профілю (АП, ЕМБ за фахом «Промислова електроніка»), а також для студентов-электрофизиков (факультет ФТ).

Курс ТОЕ найбільш повно відповідає спеціалізованій підготовці студентів енергетичного профілю. Він передбачає посилене вивчення теорії й методів розрахунків лінійних і нелінійних електричних і магнітних кіл із зосередженими й розподіленими параметрами в сталих і перехідних режимах, а також поглиблене вивчання теорії електромагнітного поля, аналітичних і чисельних методів його розрахунку й моделювання.

Створений під керівництвом професора Д. С. Колобкова новий курс «Теорія електричних і магнітних кіл» покликаний найбільш повно відповідати інтересам приладобудівних спеціальностей. Він дозволяє на базі одного методичного підходу до аналізу проходження сигналів через електричне коло, що ґрунтується на застосуванні спектральних методів (часового, частотного й операційного), ущільнити викладання основних положень курсів ТОЕ, ТОР (теоретичні основи радіоелектроніки) і основ ТАУ (теорія автоматичного управління), значно заощадити навчальний час поряд з високим рівнем засвоєння матеріалу студентами.

За останні п'ять років на кафедрі професором В. П. Самсоновим був підготовлений і апробований новий курс, що узагальнює досвід Масачусетского технологічного інституту (США) і досвід викладання ТЕМК на АП факультеті. Особливістю нового курсу є єдина методика викладання теорії лінійних і нелінійних, пасивних і активних, електричних і електронних кіл зі змінюваними в часі параметрами. В основу цього курсу покладені чисельні методи аналізу й моделювання із застосуванням сучасних ЕОМ. Курс схвалений методичною комісією Міністерства освіти України й призначений для електротехнічної підготовки бакалаврів по спеціальностях, пов'язаних із системами керування, комунікації й обробки інформації вимірювальними й обчислювальними комплексами.

Крім того, на кафедрі вперше в ХПІ введений принципово новий курс «Технічна електродинаміка» для студентів АП факультету по спеціальностях медико-біологічного профілю. Підготовлено курси «Історія науки й техніки», «Історія інженерної діяльності», які дозволяють сформувати в студентів цілісний електротехнічний світогляд і реалізувати взаємозв'язоку між фізико-математичною базою, курсом ТЕМК і наступними спеціальними дисциплінами. У цих курсах особливий акцент зроблений на гуманізацію технічного утворення, вивчаються проблеми екологічної чистоти навколишнього середовища. Всі курси забезпечені навчальною й методичною літературою. Тільки за останні п'ять років кафедрою видано близько 30 наукових праць, п'ять навчальних посібників (у тому числі чотири із грифом Міністерства утворення України) і понад 40 методичних вказівок по підготовці до практичних занять, виконанню РГР, курсових і лабораторних робіт.

На кафедрі систематично проводиться значна робота зі збереження класичної школи ТОЕ і її розвитку відповідно до сучасних вимог і спеціалізації курсів для більш повної відповідності запитам кафедр, що випускають.

Матеріально-технічна база кафедри забезпечує можливість проведення лабораторних занять більш ніж для 100 академічних груп у семестр. Загальна площа приміщень складає 668 квадратних метрів, з них учбово-лабораторних — 503 квадратних метра (75 %). Є чотири лабораторних класи, обладнаних 43 універсальними стендами, аудиторний клас, що дозволяють проводити лабораторно-практичні заняття. Лабораторна база достатньо забезпечена інформаційними матеріалами.

Щорічно на кафедрі навчається близько 1 тисячі студентів. Річний обсяг навчальних доручень кафедри коливається від 12 до 20 тисяч годин.