Учебно-методическая литература

 

Учебная деятельность Учебно-методическая литература Учебные программы Игровое проектирование

3 Курс
Методички для 3 курса.

Учебно-методическая литература
1 Дисциплина «Тепломассообмен»
Методические указания для выполнения расчетного задания
для студентов специализации 6.05060402 «Турбины»
Семестр 5, курс 3
Составил д.т.н., профессор кафедры турбиностроения Тарасов А.И.
4 Курс
Методички для 4 курса.

Учебно-методическая литература
2 Дисциплина «Системный анализ и математическое моделирование»
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Системний аналіз та математичне моделювання в турбінобудуванні»
для студентов направления подготовки 36.050604 «Энергомашиностроение» – специализации 6.05060402 «Турбины», 6.05060406 «Газотурбинные установки и компрессорные станции» и 6.050601 «Теплофизика» – специализации 6.05060102 «Теплофизика»
Семестр 7, курс 4
Составил к.т.н., доцент кафедры турбиностроения Савченко В.Н., д.т.н., профессор кафедры турбиностроения Субботович В.П.

3 Дисциплина «Тепло и массообменные процессы, аппараты и установки»
Методические указания для выполнения курсового проекта
«Проектування рекуперативного теплообмінного апарата»
для студентов специализации 6.05060102 «Теплофизика»
Семестр 7, курс 4
Составил к.т.н., профессор кафедры турбиностроения Литвиненко О.А.
1 Дисциплина «Методы исследования процессов теплообмена»
Курс лекций
для студентов специальности «Теплоэнергетика» (142)
специализации «Тепловые процессы в энергетическом оборудовании» (144.02)
Семестр 7, курс 4
Составили д.т.н., профессор кафедры турбиностроения А.И. Тарасов, к.т.н., профессор кафедры турбиностроения О.А. Литвиненко

4 К дипломному проектированию
Методические указания к выполнению дипломной работы бакалавра
«Розрахунок принципових теплових схем турбоустановок малої потужності»
для студентов специализации 6.05060102 «Теплофизика»
Семестр 8, курс 4
Составили к.т.н., профессор кафедры турбиностроения Литвиненко О.А., к.т.н., доцент кафедры турбиностроения Иванченко Е.Н., старший преподаватель кафедры турбиностроения Михайлова И.А.

5 Курс
Методички для 5 курса.

1 Дисциплина «Конструкции и технология производства газовых турбин»
Вводные лекции
для студентов специальности 7.05060402 «Турбины»
Семестр 9, курс 5
Составил профессор кафедры турбиностроения Тарасов А.И.

1 Дисциплина «Технология программирования»
Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технології програмування в задачах теплофізики»
для студентов специализации 8.05060102 «Теплофизика» и 8.05060402 «Турбины»
Семестр 10, курс 5
Составил доцент кафедры турбиностроения Савченко В.Н., к.т.н., профессор кафедры турбиностроения Литвиненко О.А., Шаповалова Н.С.
6 Курс
Методички для 6 курса.

Учебно-методическая литература
7 Дисциплина «Компьютерные технологи проектирования баз данных»
Избранные лекции на тему
«Построение решетки турбинных профилей полиномами Безье-Бернштейна»
для магистров специальности 8.05060402 «Турбины»
Семестр 11, курс 6
Составил д.т.н. , профессор кафедры турбиностроения Тарасов А.И.

Учебники

Підручник

Бойко А.В.

«ОПТИМАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТУРБОМАШИН» (ОСНОВИ ТЕОРІЇ, РОЗРАХУНОК, ЕКСПЕРИМЕНТ)

Викладені загальні питання оптимального проектування турбомашин та методи пошуку оптимальних рішень. Подана постановка задачі оптимального проектування проточної частини осьових турбін. Висвітлені питання визначення оптимальної кількості ступенів, оптимізації параметрів ступеня уздовж радіуса з урахуванням просторової течії робочого тіла, впливу протікання на оптимальні закони закручення вінців турбінних ступенів. Описано методику побудови оптимальних профілів лопаток турбіни. Аналізується достовірність розроблених методик та алгоритмів шляхом порівняння розрахункових та експериментальних даних.[/su_spoiler]

Для студентів і магістрів вищих технічних навчальних закладів, які навчаються за напрямами «Енергомашинобудування» та «Теплоенергетика».

Підручник

Бойко А.В.

«ГІДРОГАЗОДИНАМІКА»

Бойко А.В.

«ГІДРОГАЗОДИНАМІКА»

Підручник
Харьков НТУ «ХПИ» 2008,444с.

Оглавление

Передмова 3
Основні умовні позначення 5
Вступ 6
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ДИНАМІКИ РІДИНИ І ГАЗУ 9
1.1. Визначення рідини. Концепція безперервності 9
1.2. Властивості суцільності 10
1.3. Системи і контрольні об’єми 18
1.4.Скалярні, векторні і тензорні поля в гідрогазо динаміці. 19
1.5. Зв’язок між елементами напруг і відповідними швидкостями деформацій 22
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАКОНИ РУХУ РІДИНИ 27
2.1. Закон збереження маси. Рівняння нерозривності руху 28
2.2. Теорема імпульсів. Рівняння кількості руху 35
2.3. Рівняння руху 39
2.4.  Перший закон термодинаміки для контрольного об’єму. Рівняння збереження енергії 43
2.5.  Другий закон термодинаміки 49
РОЗДІЛ 3. ОДНОМІРНИЙ РУХ ГАЗА 54
3.1. Швидкість звуку 54
3.2. Різні форми рівняння енергії  59
3.3. Газодинамічні функції одномірного адіабатичного потоку 62
3.4. Класифікація течії стисливої рідини 69
3.5.  Основи фізичного моделювання 70
3.6.  Одномірні течії при різних зовнішніх діяннях 73
РОЗДІЛ 4. ДВО – І ТРИВИМІРНИЙ РУХ РІДИНИ 91
4.1.  Безвихоровий рух рідини. Потенціал швидкостей і функція струму 91
4.2. Приклади найпростіших потенційних потоків ідеальної нестисливої рідини і їх накладення. Теорема М.Є. Жуковського 102
4.3.  Застосування теорії функцій комплексного змінного до вивчення плоскопаралельного потоку ідеальної рідини 119
4.4. Метод конформного перетворення 129
4.5. Графічний метод побудови профілів Жуковского– Чаплигіна. Теорема Жуковського–Чаплигіна про результуючу силу тиску 139
4.6.  Основи теорії вихорів. Основні теореми вихорової течії ідеальної рідини 148
4.7. Загальне рівняння для потенціала швидкостей 158
РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ТЕЧІЇ СТИСЛИВОЇ РІДИНИ 162
5.1. Розповсюдження збурень у газі при русі у ньому матеріальної точки 162
5.2. Число Маха і кут Маха 166
5.3. Критичне значення числа Маха. Стрибки ущільнення у газовому потоці 167
5.4. Класифікація стрибків ущільнення 170
РОЗДІЛ 6. ПЛОСКА ДО- І НАДЗВУКОВА ТЕЧІЯ ГАЗУ З МАЛИМИ ЗБУРЕННЯМИ 173
6.1. Сутність методу лінеарізації 173
6.2. Лінеаризація рівняння для потенціалу швидкостей 174
6.3. Лінеарізоване рівняння Бернуллі 180
6.4.  Двомірний дозвуковий потік з малими збуреннями 181
6.5. Двомірний надзвуковий потік з малими збуреннями 185
РОЗДІЛ 7. МЕТОД ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ДВОМІРНОГО НАДЗВУКОВОГО ПОТОКУ 199
7.1. Опис методу характеристик 199
7.2. Течія Прандтля-Майєра. Використання характеристик годографа. Одиничні процеси 213
7.3.  Приклади застосування методу характеристик 223
РОЗДІЛ 8. СТРИБКИ УЩІЛЬНЕННЯ В ГАЗОВОМУ ПОТОЦІ 230
8.1. Основні рівняння косого стрибка ущільнення 232
8.2. Прямий стрибок ущільнення. Правила взаємодії стрибків 240
8.3. Ударні поляри 245
8.4. Деякі специфічні аспекти косих стрибків 249
8.5. Втрати в стрибках ущільнення 259
8.6.  Відбиття і взаємодія стрибків 266
8.7. Приклади двомірних течій, що містять стрибки 277
РОЗДІЛ 9. ПРИГРАНИЧНИЙ ШАР 287
9.1. Диференціальні рівняння приграничного шару 289
9.2.  Інтегральне співвідношення приграничного шару 297
9.3.  Розрахунок ламінарного, турбулентного й змішаного приграничного шару для плоскої пластинки 301
9.4. Приграничний шар на криволінійній поверхні 317
9.5. Приграничний шар при великих швидкостях. Взаємодія стрибків з приграничним шаром 323
РОЗДІЛ 10. ВИТІКАННЯ ГАЗА ЗІ ЗВУЖУЮЧИХ СОПЕЛ І ОТВОРІВ. СОПЛА ЛАВАЛЯ 332
10.1.  Звужуючі сопла. 332
10.2.  Витікання газу з отвору з гострою кромкою. Друге критичне відношення тиску 334
10.3. Сопло Лаваля 338
10.4. Надзвукове сопло з косим зрізом 343
РОЗДІЛ 11. ТЕЧІЯ ГАЗУ ЧЕРЕЗ РЕШІТКИ ТУРБОМАШИН 346
11.1. Класифікація решіток турбомашин 356
11.2. Сили, що діють на профіль у решітці. Теорема М.Є. Жуковського для решітки 347
11.3.  Обтікання решіток з довільних профілів 354
11.4. Розрахунок потенційного потоку в решітках по теорії каналу 361
11.5.  Профілювання дозвукових профілів 367
11.6. Структура потоку в реактивних решітках при білязвукових і надзвукових швидкостях 369
11.7.  Профілювання надзвукових профілів 371
Список літератури 376
Додаток 377
Відповіді та розв’язання задач 398
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 436

 

Харьков НТУ “ХПИ” 2008, 444с.

Викладено основні закони і рівняння руху рідини. Описано закономірності одно–, дво– і тривимірного руху нестисливої, стисливої до – та надзвукової течії. Подано основні поняття теорії подібності. Висвітлено основи теорії приграничного шару і процеси, які проходять при витіканні газу з сопел і решіток турбомашин.

Призначено для студентів вищих технічних навчальних закладів, що навчаються за напрямами енергомашинобудування та теплоенергетика.

Капинос В. М. Кошельник В. М., Навроцкий В. В

«ПРОЦЕССЫ ТЕПЛООБМЕНА В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ»
В. М. Капинос, В. М. Кошельник, В. В. Навроцкий.

«ПРОЦЕССЫ ТЕПЛООБМЕНА В ПРИМЕРАХ И ЗАДАЧАХ»

учебное пособие
Харьков НТУ «ХПИ» 2007, 192с

ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемое учебное пособие составлено на основе учебного материала, который используется при проведении практических занятий по курсу “Основы теории теплопередачи” (переименованному последними учебными программами в курс “Тепломассообмен”) для студентов специальностей “Турбины”, “Теплофизика” и “Теплоэнергетика” Национального технического университета “Харьковский политехнический институт”.
Пособие предназначено для студентов теплотехнических специальностей и охватывает все разделы основ теории теплопередачи (тепломассообмена).
В начале каждой главы дается теоретический материал, в котором сжато, с краткими комментариями приведены расчетные зависимости по данной теме. Это главная особенность пособия, дающая возможность сразу ознакомиться с необходимым материалом. Авторы в основном ориентировались на учебник В.П. Исаченко, В.А. Осиповой, А.С. Сукомела “Теплопередача”[1].
Главы 2,3,4,9 и 11 составлены В.М. Капиносом, главы 5,6,7 и 12 – В.М. Кошельником, главы 1, 8, 10 и все справочные таблицы -В.В. Навроцким.
Объем учебного материала у всех авторов примерно одинаковый. Все задачи снабжены ответами. Для ряда задач, преимущественно более сложных, приводятся подробные решения.
В главах 2,4 рассмотрены некоторые новые расчетные зависимости, относящиеся к решению задач теплопроводности. В главе 2 это задачи для областей с внутренними источниками теплоты и переменной теплопроводностью, в главе 4 – решение нестационарных задач теплопроводности для тел конечных размеров с использованием новой переменной в виде среднеинтегральной по сечению температуры.
Замечания и пожелания, которые помогут улучшить содержание, учебного пособия, просьба направлять по адресу: 61002, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21, НТУ “ХПИ”, кафедра турбиностроения. Отзывы с замечаниями и пожеланиями будут учтены при повторном издании.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 4
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 5
Глава 1. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПЛАСТИНЫ, ЦИЛИНДРА И ШАРА 6
Глава 2. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПЛАСТИНЫ, ЦИЛИНДРА И ШАРА С РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ВНУТРЕННИМИ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОТЫ 28
Глава 3. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ОРЕБРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ 38
Глава 4. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМЕ. 51
Глава 5. ТЕПЛООБМЕН ПРИ СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИИ 64
Глава 6. ТЕПЛООБМЕН И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ТЕЧЕНИИ В ТРУБАХ И КАНАЛАХ 75
Глава 7. ТЕПЛООБМЕН И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ВНЕШНЕМ ОБТЕКАНИИ ТЕЛ 95
Глава 8. ТЕПЛООБМЕН ПРИ КИПЕНИИ 116
Глава 9. ТЕПЛООБМЕН ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ПАРА 126
Глава 10. ТЕПЛООБМЕН ИЗЛУЧЕНИЕМ 138
Глава 11. РАСЧЕТ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ 147
Глава 12. ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА И ВОПРОСЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 164
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 187
ПРИЛОЖЕНИЯ 188

Харьков НТУ «ХПИ» 2007, 192с

Учебное пособие охватывает все разделы основ теории теплопередачи (тепломассообмена) и включает 280 задач. В начале каждой главы помещен теоретический материал, для каждой четвертой задачи приведено подробное решение. Представлены также практические задачи, связанные с интенсификацией теплообмена и энергосбережением.
Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки “Энергетика” и “Энергетическое машиностроение”

 

Учебное пособие

проф. Слабченко О.Н. 

«РАСЧЁТЫ НА ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СТУПЕНИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ»
Слабченко О.Н.

«РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ СТУПЕНИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ»

учебное пособие
Харьков НТУ «ХПИ» 2007, 204с

Оглавление

ВСТУПЕНИЕ 3
1. РАСЧЕТ РАБОЧИХ ЛОПАТОК НА ПРОЧНОСТЬ 4
1.1. Условия работы и конструкции рабочих лопаток 4
1.2. Расчёт пера лопаток на растяжение 11
1.2.1. Лопатки постоянного по высоте поперечного сечения 11
1.2.2. Лопатки переменного по высоте сечения (переменного по высоте профиля) 17
1.3. Изгиб пера лопатки 37
1.3.1. Изгиб лопатки паровым усилием 37
1.3.2 Компенсация изгибающих моментов от паровых нагрузок моментами от центробежных сил 55
1.3.3 Изгиб лопаток, связанных бандажом 66
2. РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ ХВОСТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 81
2.1. Тобразное хвостовое соединение 81
2.2. Грибовидное хвостовое соединение 85
2.3. Вильчатые хвостовые соединения 90
2.4. Елочное хвостовое соединение 93
3. РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ БАНДАЖЕЙ, ШИПОВ ЛОПАТКИ, ПРОВОЛОЧНЫХ И ТРУБЧАТЫХ СВЯЗЕЙ 100
4. РАСЧЁТ ДИСКОВ НА ПРОЧНОСТЬ 108
4.1. Дифференциальные уравнения и граничные условия 108
4.2. Диск постоянной толщины 116
4.3. Диск равного сопротивления 122
4.4. Расчёт диска постоянной толщины с ободом и ступицей 124
4.5. Расчёт диска постоянной толщины с ободом и ступицей методом двух расчетов 133
4.6. Особенности расчёта конического диска и диска произвольного профиля 136
5. РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ ДИАФРАГМ ПАРОВЫХ ТУРБИН 141
5.1. Расчёт максимального упругого прогиба, напряжения в теле диафрагмы и направляющей лопатке 142
5.2. Расчёт прогиба диафрагмы в условиях ползучести 146
6. СВОЙСТВА МЕТАЛЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ И ДОПУСКАЕМЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ 153
6.1 Химический состав применяемых сталей и сплавов 153
6.2. Кратковременные механические характеристики 155
6.3. Механическая усталость, ползучесть, длительная прочность 160
6.4. Металлы для изготовления рабочих лопаток и бандажей. Допускаемые напряжения 166
6.5. Металлы для изготовления дисков, цельнокованых и сварных роторов, валов. Допускаемые напряжения 171
6.6. Металлы для изготовления диафрагм и направляющих аппаратов. Допускаемые напряжения 175
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 180
Приложение А. Геометрические характеристики профиля рабочей лопатки Р2-30 181
Приложение Б. Пример расчета диска постоянной толщины с ободом и ступицей 183
Приложение В. Геометрические характеристики профиля направляющей лопатки Н2-100 199

 

Харьков НТУ «ХПИ», 2007, 204 с.

В учебном пособии излагаются расчеты на прочность элементов ступени паровой турбины: рабочих лопаток, хвостовых соединений, бандажей, дисков и диафрагм; приводятся механические характеристики материалов для их изготовления; даются рекомендации по выбору сталей и допускаемых напряжений.
Для студентов, обучающихся по специальности «Турбины».

 

Учебное пособие

проф. Бойко А.В.

«Гидрогазодинамика»

Бойко А.В.

«ГИДРОГАЗОДИНАМИКА»

учебное пособие
Харьков НТУ «ХПИ» 2006,412с

Оглавление

Предисловие 3
Основные условные обозначения 5
Введение 6
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ДИНАМИКИ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗА 9
1.1. Определение жидкости. Концепция непрерывности 9
1.2. Свойства сплошности 10
1.3. Системы и контрольные объёмы 19
1.4. Скалярные, векторные и тензорные поля в гидрогазодинамике. Некоторые сведения из векторного анализа 20
1.5. Связь между элементами напряжений и соответствующими скоростями деформаций 24
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ 30
2.1. Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности движения 30
2.2. Теорема импульсов. Уравнение количества движения 38
2.3. Уравнения движения 41
2.4. Первый закон термодинамики для контрольного объёма. Уравнение сохранения энергии 45
2.5. Второй закон термодинамики 51
ГЛАВА 3. ОДНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГАЗА 56
3.1. Скорость звука 56
3.2. Различные формы уравнения энергии 60
3.3. Газодинамические функции одномерного адиабатического потока 64
3.4. Классификация течения сжимаемой жидкости 71
3.5. Основы физического моделирования 72
3.6. Одномерные течения при различных внешних воздействиях 76
ГЛАВА 4. ДВУХ И ТРЁХМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГАЗА 92
4.1. Безвихревое движение жидкости. Потенциал скоростей и функция тока 92
4.2. Примеры простейших потенциальных потоков идеальной несжимаемой жидкости и их наложение. Теорема Н.Е. Жуковского 102
4.3. Применение теории функций комплексного переменного к изучению плоскопараллельного потока идеальной жидкости 118
4.4. Метод конформного преобразования 127
4.5. Графический метод построения профилей Н.Е. Жуковского-С.А. Чаплыгина.    Теорема Жуковского-Чаплыгина о результирующей силе давления 136
4.6. Основы теории вихрей. Основные теоремы вихревого течения идеальной жидкости 145
4.7. Общее уравнение для потенциала скоростей 155
ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ 161
5.1. Распространение возмущений в газе при движении в нём материальной точки 161
5.2. Число Маха и угол Маха 164
5.3. Критическое значение скорости. Скачки уплотнения в газовом потоке 165
ГЛАВА 6. ПЛОСКОЕ ДО- И СВЕРХЗВУКОВОЕ ТЕЧЕНИЕ ГАЗА С МАЛЫМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ 171
6.1. Двухмерный дозвуковой поток с малыми возмущениями 171
6.2. Линеаризация уравнения для потенциала скоростей 172
6.3. Линеаризованное уравнение Бернулли 177
6.4. Двухмерный дозвуковой поток с малыми возмущениями 178
6.5. Двухмерный сверхзвуковой поток с малыми возмущениями 183
ГЛАВА 7. МЕТОД ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ ДВУХМЕРНОГО СВЕРХЗВУОВОГО ПОТОКА 196
7.1. Описание метода характеристик 196
7.2. Течение Прандтля-Майера. Использование характеристик годографа.Единичные процессы 210
7.3. Примеры применения метода характеристик 219
ГЛАВА 8. СКАЧКИ УПЛОТНЕНИЯ В ГАЗОВОМ ПОТОКЕ 227
8.1. Основные уравнения косого скачка уплотнения 229
8.2. Прямой скачок уплотнения. Правила взаимодействия скачков 236
8.3. Ударные поляры 241
8.4. Некоторые специфические аспекты косых скачков 245
8.5. Потери в скачках уплотнения 255
8.6. Отражение и взаимодействие скачков 261
8.7. Примеры двухмерных течений, содержащих скачки 272
ГЛАВА 9. ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ 281
9.1. Дифференциальные уравнения пограничного слоя 283
9.2. Интегральное соотношение пограничного слоя 291
9.3. Расчёт ламинарного, турбулентного и смешанного пограничного слоя для плоской пластинки 295
9.4. Пограничный слой на криволинейной поверхности 310
9.5. Пограничный слой при больших скоростях. Взаимодействие скачков с пограничным слоем 316
ГЛАВА 10. ИСТЕЧЕНИЕ ГАЗА ИЗ СУЖИВАЮЩИХСЯ СОПЕЛ И ОТВЕРСТИЙ. СОПЛА ЛАВАЛЯ 324
10.1. Суживающиеся сопла 324
10.2. Истечения газа из отверстия с острой кромкой. Второе критическое отношение давления 326
10.3. Сопла Лаваля 330
10.4. Сверхзвуковое сопло с косым срезом 334
ГЛАВА 11. ТЕЧЕНИЕ ГАЗА ЧЕРЕЗ РЕШЕТКИ ТУРБОМАШИН 338
11.1. Классификация решеток турбомашин 338
11.2. Силы, действующие на профиль в решётке. Теорема Н.Е. Жуковского для решётки 339
11.3. Обтекание решёток из произвольных профилей 346
11.4. Расчёт потенциального потока в решётках по теории канала 352
11.5. Профилирование дозвуковых профилей 358
11.6. Структура потока в реактивных решётках при околозвуковых и сверхзвуковых скоростях 360
11.7. Профилирование сверхзвуковых профилей 363
Список литературы 367
Приложения 368

Харьков НТУ «ХПИ», 2006, 412с

Излагаются основные законы и уравнения движения жидкости. Описаны закономерности одномерного, двух- и трёхмерного движения несжимаемого, сжимаемого до-и сверхзвукового течения. Даны основные понятия о теории подобия. Освещены основы теории пограничного слоя и процессы, происходящие при истечении газа из сопел и решеток турбомашин.
Для студентов энергомашиностроительных и теплотехнических специальностей технических университетов.

 

Навчальний посібник

доц. Гура Л.О.

«ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНІ СТАНЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ»

Гура Л.О.

«ГАЗОПЕРЕКАЧУВАЛЬНІ СТАНЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ»

Навчальний посібник
Харків НТУ «ХПІ» 2006, 182с

ЗМІСТ

Передмова 3
1. Природні горючі гази 6
1.1. Родовища природних газів 6
1.2. Видобуток природних газів 8
1.3. Фізико-хімічні властивості природних газів 14
2. Техніко-економічні показники трубопровідного транспорту природного газу 20
2.1. Продуктивність газопроводу 21
2.2. Питома витрата механічної енергії на транспорт газу по трубопроводу 26
2.3. Середній тиск газу в газопроводі 30
2.4. Газопровід, еквівалентний багатонитковому газопроводу 32
2.5. Газопровід з різними діаметрами 33
2.6. Газопровід з паралельною ниткою 34
2.7. Газопровід постійного діаметра зі шляховим надходженням і витратою 37
2.8. Газопровід з різними діаметрами ділянок 39
3. Магістральні газопроводи 41
3.1. Основні споруди і установки, що входять до складу магістрального газопроводу 41
3.2. Конструктивні характеристики магістральних газопроводів і лінійних споруд 44
3.3. Захист магістральних газопроводів від корозії 46
3.3.1. Захист газопроводів від ґрунтової корозії 48
3.3.2. Контроль якості ізоляційних покрить 50
3.3.3. Електрохімічний захист трубопроводів 52
3.4. Продувка і очищення порожнини газопроводу 54
4. Очищення й осушення природного газу 57
4.1. Очищення газу від нафти, конденсату і твердої суспензії 57
4.1.1. Очищення газу на нафтогазових промислах 57
4.1.2. Поділ газу і конденсату на газоконденсатному промислі 58
4.1.3. Очищення газу на газовому промислі 61
4.2 Осушення газу 63
4.2.1. Абсорбційні методи осушення газу 63
4.2.2. Осушення газу твердими поглиначами (адсорбція) 66
4.3. Очищення газу на компресорній станції 68
5. Нагнітачі природного газу 73
5.1. Робота ступеня відцентрового нагнітача 73
5.2. Характеристики нагнітачів 84
5.3. Особливості конструкції иагнітачів природного газу 88
5.4. Нагнітачі компресорних станцій магістральних газопроводів 94
5.4.1 Відцентровий нагнітач типу 370-18 94
5.4.2. Система регулювання ущільнення нагнітача 370-18 97
5.4.3. Відцентровий нагнітач типу 230 101
6. Лінійні компресорні станції 104
6.1. Взаємозв’язок компресорної станції, газопроводу і газоперекачувального агрегату.
           Режими роботи магістрального газопроводу і компресорної станції
104
6.2. Вибір енергоприводу і типу газоперекачувального агрегату 106
6.3. Привідні газотурбінні установки 110
6.4. Технологічні схеми лінійних компресорних станцій 115
6.4.1. Кранова обв’язка ГГПА з неповнонапірним і повнонапірним ВЦН 117
6.4.2. Технолргічна схема компресорної станції з неповнонапірними ВЦН 120
6.4.3. Технологічна схема компресорної станції з повнонапрними ВЦН 124
6.5. Будова основних елементів ГТУ 126
6.5.1. Пускові пристрої 134
6.5.2. Маслопостачання агрегату типу ГТК-10 136
6.5.3. Маслопостачання агрегату типу ГТК-10 139
6.5.4. Охолодження масла в газотурбінних установках 143
6.5.5. Очищення циклового повітря ГТУ 146
6.6. Призначення і технологічна схема системи пускового і паливного газу 148
6.7. Призначення і технологічна схема системи імпульсного газу 149
6.8. Блок повітропідготовки 151
6.9. Компресорні станції з агрегатами ГПА-Ц-6,3 152
6.9.1. Будова газоперекачувального агрегату ГПА-Ц-6,3 155
6.10. Обслуговування ГГПА 159
6.10.1. Пуск ГГПА 160
6.10.2. Обслуговування агрегату під час роботи 162
6.10.3. Зупинка агрегату 164
7. Компресорні станції з газомоторним приводом 166
7.1. Будова газомотокомпресора типу 10ГК 166
7.2. Технологічна схема компресорного цеху з газомотокомпресорами 171
8. Компресорні станції з електричним приводом 173
8.1. Асинхронний електродвигун АЗ-4500-1500 174
8.2. Синхронний електродвигун СТД-4000-2 175
Список літератури 179

 

Харків НТУ «ХПІ», 2006, 182с

Висвітлені питання видобутку, обробки та транспорту природного газу на далеку відстань. Розглянуті основні техніко-економічні показники турбопровідного транспорту газу. Викладено принцип дії, будову та конструктивні особливості відцентрових нагнетачів. Наведені основні відомості про склад споружень та їх призначення на компресорній станції з газотурбінними газоперекачувальними агрегатами. Подані короткі відомості про компресорні станції з поршневими газомоторами та газоперекачувальні станції з електричним приводом нагнітача.
Призначено для студентів енергетичних факультетів спеціальності «Турбіни».

[/su_spoiler]