Історія кафедри з 1991 – 2004 р.

З 1989 по 2003 рік кафедру очолював д.т.н., проф. Слітенко Аркадій Федорович.

Слітенко Аркадій Федорович (1938 — 2003). Доктор технічних наук, професор. Завідувач кафедри (1989 — 2003), академік Академії Наук вищої школи України (1993), академік Інженерної Академії України. Нагороджений орденом Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки від Президії Академії Наук вищої школи України (1997). З 1990р. — член ради НАН України «Наукові основи теплових машин», з 1994 — голова наукового відділення Академії наук вищої школи України «Енергетика та енергозбереження». Автор понад 180 наукових публікацій, у тому числі 2 монографій. Підготувала 4 кандидата технічних наук.

У 1991 році при Харківському політехнічному інституті був створений Навчальний комплекс теплоенергетичного профілю, затверджений спеціальною постановою Міністерства освіти України. До складу цього комплексу були включені Харківський енергомашинобудівний коледж, Київський енергетичний технікум, Дніпропетровський енергобудівний технікум, Штерівський енергетичний технікум і низка середніх шкіл міста та області. Наявність Навчального комплексу істотно полегшує завдання якісного прийому студентів на спеціальності кафедри. Зокрема, випускники технікумів, які закінчили навчання з оцінками «добре» та «відмінно» приймаються на другий курс університету без іспитів.

У 1995-96 роках викладачі кафедри розробили новий навчальний план, який передбачає триступеневу підготовку: бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Навчання бакалаврів триває 4 роки і завершується виконанням кваліфікаційної роботи.

Навчання спеціалістів і магістрів триває ще протягом наступних півтора роки.

У 1999 році кафедра розробила навчальний план і отримала ліцензію Міністерства освіти України на підготовку інженерів за новою спеціальністю 7.0905.11 «Теплофізика» зі спеціалізаціями 7.0905.11-1 «Інформаційні технології в теплофізиці» і 7.0905.11-2 «Теплофізичні процеси в ТЕУ». Враховуючи наукові досягнення кафедри турбінобудування, Міністерство освіти України у 1992 році на базі галузевої і проблемної лабораторій створює Науково-дослідний інститут турбомашин, який успішно продовжує і розвиває наукові традиції кафедри.

За завданням Міністерства енергетики України виконується науково-технічна експертиза проектів і готових виробів енергетичного обладнання, розробляються перспективні плани розвитку енергетичного комплексу України. У 1996 році Мінмашпром України затверджує Науково-дослідний інститут турбомашин в якості одного із базових науково-дослідних інститутів галузі.

Створюється теорія стійкості неізотермічного ламінарного примежового шару за умови підвищеної турбулентності зовнішнього потоку, на основі якої розробляється ефективний метод розрахунку координат ламінарно-турбулентного переходу та локальних коефіцієнтів тепловіддачі на профілях лопаток турбін.


Великомасштабна аеродинамічна труба.

Розробляються програмні комплекси для розрахунку і оптимізації систем охолодження газових турбін, які впроваджені та широко використовуються Харківським турбінним заводом для модернізації ГТЕ-35 і ГТЕ-45.

Виконується низка наукових розробок для блокових електростанцій України: Ладижинської ДРЕС, Слов’янської ДРЕС, Зуєвської ДРЕС та інших.

Впроваджено рекомендації НДІ турбомашин на Зуєвській ДРЕС, що забезпечило економію 3% річного обсягу палива на електростанції.

За розробку наукових основ газодинамічного вдосконалення і створення високоекономічних і надійних проточних частин парових турбін потужністю 200-1000 МВт д.т.н., проф. Бойко А.В. та д.т.н., проф. Гаркуша А.В. удостоєні Державної премії України в галузі науки і техніки за 1992 рік.

У 1995 році д.т.н., проф. Гаркуша А.В., завдяки визнанню результатів його наукових досліджень досягненнями світового рівня, започаткував новий напрямок науково-педагогічної діяльності кафедри, а саме: виконання науково-дослідних робіт на замовлення провідних світових турбобудівних компаній та підготовку для них спеціалістів вищої кваліфікації, докторів філософії. Розвиваються закордонні наукові зв’язки кафедри з Республікою Кореєю, Сполученими Штатами Америки, Італією (Компанії «Самсунг Аероспейс», «Самсунг ТехВін»,  «ТехноСолушн» і Корейський інститут машинобудування і матеріалів, корпорація «Дженерал Електрик» та компанія «Нуово Піньон») та з Польщею (Варшавський технічний університет). Протягом 10 років на кафедрі виконуються замовлення на проведення теоретичних та експериментальних досліджень елементів проточних частин парових і газових турбін та авіаційних турбореактивних двигунів.

На кафедрі продовжуються наукові роботи з оптимального проектування проточних частин і дослідження роботи ступенів на нерозрахункових режимах. Виконуються роботи з модернізації турбін ТЕС та АЕС, що відпрацювали повністю або частково свій ресурс.

Стенд експериментальної повітряної турбіни для дослідження моделей ступенів у широкому діапазоні втулкових відносин для ЦВТ, ЦСТ та ЦНТ сучасних парових турбін.

Великий обсяг наукових досліджень проводиться для створення високотемпературної газотурбінної установки ГТЕ-115 Харківського турбінного заводу з початковою температурою газу 1440°К. Спільно з заводом розроблені ефективні охолоджувані соплові та робочі лопатки для першої та другої ступенів газової турбіни.

На конструкції охолоджуваних лопаток газових турбін отримано 8 авторських свідоцтв на винаходи. На кафедрі розроблена унікальна програма розрахунку систем охолодження газових турбін «CoolSys», яка за своїми точністю та швидкодією значно перевершує всі існуючі в колишньому СРСР аналоги. Ця програма дозволяє розрахувати всі гідравлічні характеристики самих складних систем охолодження газових турбін, коефіцієнти тепловіддачі і підігрів повітря в охолоджуючих каналах. Вона впроваджена у ЦІАМ, ЦКТІ, ОТІ, ІТТФ НАН України, а також на промислових підприємствах, а саме: Харківському турбінному заводі, ЛМЗ, НЗЛ, ЗМКБ «Прогрес», СПБ «Машпроект», Уральському турбомоторном заводі та на всіх підприємствах авіаційного моторобудування колишнього СРСР / усього в 16 турбобудівних організаціях /. На її основі розроблено метод та комп’ютерна програма оптимізації систем охолодження газових турбін. Ці наукові розробки кафедри використовувалися Харківським турбінним заводом під час створенні ГТЕ-45 з початковою температурою газу 1170 °С.

Розроблено пакет прикладних програм «Охолодження», який впроваджено на Харківському турбінному заводі і Уральському турбомоторном заводі.

Розроблені програми для розрахунку температурних полів, термічного напруження та теплового розширення елементів корпусів і роторів турбін. Вони впроваджені на Харківському турбінному заводі і використовуються в процесах розробки нових і модернізації діючих парових турбін.

Оглядаючись сьогодні на пройдений шлях, можна з упевненістю сказати, що одним з найважливіших підсумків 75 — річного існування кафедри та її активної наукової діяльності є створення в нашому університеті відомої в країні і за її кордонами школи з фізико-технічних проблем турбомашин, яка внесла значний внесок у розвиток вітчизняного турбінобудування.

До складу цієї школи увійшли доктора технічних наук, професора Капінос В.М., Бойко А.В., Гнесін В.І., Братута Е.Г., Єфімов О.В., які працюють у різних підрозділах університету.

Вихованцями цієї школи є дійсний член НАНУ, д.т.н., проф. Мацевитий Ю.М., директор ІПМАШ НАН України, д.т.н Тарелін А.О., заступник  директора ІПМАШ НАН України, д.т.н. Косяк Ю.Ф., який багато років працював Головним конструктором ВАТ «Турбоатом», д.т.н Сухінін В.П., д.т.н. Аркадьєв Б. А., працівники ВАТ «Турбоатом», д.т.н. Ільченко О.Т., професор НТУУ «КПІ», д.т.н. Нікітенко Н.І, завідувач відділом ІТТФ НАН України, д.т.н. Маляренко В.А., професор ХАМГ, д.т.н. Рухлинський В.В., професор Бєлгородського технічного університету, та багато інших. Кафедра пишається своїми випускниками. До вже названих випускникам слід додати кадрових працівників НВО «Турбоатом»: Угольникова В.С., лауреата Державної премії УРСР, головного інженера, Вірченка М. А., лауреата Державної премії УРСР, головного інженера, Панкова В. І., лауреата Державної премії УРСР, заступника головного інженера Бабаджаняна Н.А., Зарубіна Л. А., Аксьонова в. І., к.т.н. Буракова О.С. — заступників головного конструктора. Обіймав посаду заступника міністра важкого, енергетичного і транспортного машинобудування к. т. н. Часник С.Ф., заступником головного конструктора з газотурбінобудування Уральського турбомоторного заводу (м. Єкатеринбург) працював к.т.н., проф. Ревзін Б.С.

Багато випускників працювали і працюють не тільки на ниві турбінобудування. До них відносяться: Обревко В.В. — мер м. Харкова, Німцов А.Д. — заступник директора Харенергоремонту, відповідальні партійні та господарські працівники: Стеценко Ю.Д., Дуравкін В.П., Кривда В.Р., Козидубов М.А., Шляхов А.Р. та інші. У перехідний період побудови ринкової економіки ціла низка наших талановитих випускників зайняли провідні місця в бізнесі, активно сприяючи розвитку економіки України. Серед них, к.е.н. А.С. Назаров — керівник фірми ANSOL ltd., засновник власного фонду, метою якого є всебічна підтримка підготовки висококваліфікованих фахівців на кафедрі турбінобудування і в НТУ «ХПІ» у цілому, к.т.н. Загоруйко Г.Є., к.т.н. Челак В.І. та к.т.н. Кузьменко О.О. Нас дуже тішить, що серед нинішнього покоління студентів і аспірантів росте гідна зміна і спадкоємці слави і досягнень попередніх поколінь інженерів-турбіністів. Це відмінники навчання: Руденко О.С., Темченко С.О., Бурлака М.В., Зуєва Н.В. та аспірантка Литвиненко О.О.

Підводячи підсумки пройденого за 75 років колективом кафедри турбінобудування шляху слід зазначити, що колектив завжди відрізняли і відрізняють цілеспрямований прикладний характер досліджень та високий теоретичний рівень досліджень, тісний контакт з галуззю та знання її потреб. Немає сумніву, що головні успіхи колективу кафедри ще попереду.